تعبیر خواب موش امام صادق

درباره تعبیر خواب موش چقدر می دانید

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

تعبیر خواب موشاگر درخواب دید از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید نابکار. اگر از گلوی او موش بیرون آمد، دلیل که او را پسری آید.تعبیر خواب موش اگر بیند از مقعد او موشی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید نابکار.

درباره تعبیر خواب موش چقدر می دانید

تعبیر خواب موش امام صادق , تعبیر خواب موش , تعبیر خواب موش سفید , موش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب موش چقدر می دانید

جابر مغربی گوید :

تعبیر خواب موشتاویل موش دشتی و موش خانگی هر دو یکسان بود. اگر دید موشی در بستر او بود، دلیل که او با زنی قصد فساد کند و گوشت موش خوردن، دلیل تعبیر خواب موشکه مال زن مفسده بخورد.

درباره تعبیر خواب موش چقدر می دانید

تعبیر خواب موش امام صادق , تعبیر خواب موش , تعبیر خواب موش سفید , موش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب موش چقدر می دانید

تعبیر خواب موشدیدن موش در خواب ، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است . کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت .

تعبیر خواب موشاگر خواب ببینید موشها از شما فرار می کنند ، نشانه آن است که تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند

درباره تعبیر خواب موش چقدر می دانید

تعبیر خواب موش امام صادق , تعبیر خواب موش , تعبیر خواب موش سفید , موش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب موش چقدر می دانید

تعبیر خواب موش اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد وتعبیر خواب موش فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.

تعبیر خواب موش

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.