به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد  تعبیر خواب مار دوسر ،  تعبیر خواب مار چند سر ، کبری ، سفید ، بزرگ و تعبیر خواب مار از امام …

تعبیر خواب غذای نذری

درباره تعبیر خواب غذا بیشتر اطلاعات داشته باشید تعبیر خواب غذا غذا نعمت و خيرو برکت و روزي است ولي نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبير …

خواص پیازچه در بارداری

خواص پیازچه را بدانید پيازچه در اغلب موارد برای بهبود طعم و مزه ی غذاها به کار برده می شود. اما علاوه بر این که این گیاه بسیار خوش مزه و خوش …

چقدر درباره تعبیر خواب چادر می دانید

تعبیر خواب چادرچادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند تعبیر خواب چادرو این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشد وتعبیر خواب چادر این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست

چقدر درباره تعبیر خواب چادر می دانید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

چقدر درباره تعبیر خواب چادر می دانید

تعبیر خواب چادرديگران اما اگر ببيند چادر پوشيده چون مرد چادر نمي پوشد و اين يک کار غير طبيعي استتعبیر خواب چادر نيکو نيست و در خواب نشان دهنده اين است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خويش را از مردم پنهان نگه مي دارد و اين اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند کهتعبیر خواب چادر اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرين و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار مي گيرد.

چقدر درباره تعبیر خواب چادر می دانید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

چقدر درباره تعبیر خواب چادر می دانید

تعبیر خواب چادرچادر درخواب دیدن، سترپوش زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است.تعبیر خواب چادر لکن آن کار را از او مکروه دارند. اگر کسی بیند چادر را بدرید یا بسوخت،تعبیر خواب چادر دلیل که در آن وقت ستروی دردیه شود.

چقدر درباره تعبیر خواب چادر می دانید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

چقدر درباره تعبیر خواب چادر می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیر خواب چادرچادر درخواب بر سه وجه است.

اول: مقام و منزلت.

تعبیر خواب چادر دوم: مرد را زن و زن را شوهر،

سوم: سرپرست و مرد خانه.

تعبیر خواب چادر

آخرین بروز رسانی در : شنبه 20 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.