تعبیر خواب موش سفید

درباره تعبیر خواب موش بدانید

تعبیر دیدن ” تعبیر خواب موش ” در خواب ابن سیرین می گوید : موش در خواب دلیل بر زنی است منافق که در باطن فاسد و فاسق است ولی ظاهرا عفیف و پاکدامن به نظر می اید . اگر ببیند تعبیر خواب موشموشی گرفت با چنین زنی ازدواج می کند .

درباره تعبیر خواب موش بدانید

‫تعبیر خواب موش ‫, تعبیر خواب موش سیاه ‫, تعبیر خواب موش سفید , موش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب موش بدانید

تعبیر خواب موشاگر دید تعداد زیادی موش یک رنگ و یک شکل در خانه او جمع شدند به اندازه انها زنان در خانه او جمع می شوند .تعبیر خواب موش ابراهیم می گوید : اگر در خواب ببیند از بینی یا از سوراخ گوش او یا از مقعد او موشی بیرون امد صاحب دختری بدکردار می شود .تعبیر خواب موش اگر از گلوی او موشی بیرون امد صاحب پسری می شود .

درباره تعبیر خواب موش بدانید

‫تعبیر خواب موش ‫, تعبیر خواب موش سیاه ‫, تعبیر خواب موش سفید , موش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب موش بدانید

جابر مغربی می گوید : تعبیرتعبیر خواب موش صحرایی و موش خانگی یکسان است . اگر ببیند موشی در بستر اوست با زنی قصد فسق و فساد می نماید وتعبیر خواب موش اگر ببیند گوشت موشی را خورد مال زن فاسد و خرابی را می خورد .

درباره تعبیر خواب موش بدانید

‫تعبیر خواب موش ‫, تعبیر خواب موش سیاه ‫, تعبیر خواب موش سفید , موش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب موش بدانید

تعبیر خواب موش، دلیل زنی بود که به ظاهر مستوره نماید و در باطن فاسق بود. اگر بیند موشی بگرفت، تعبیر خواب موشدلیل که زنی چنین خواهد. اگر دید موشان بسیار درخانه او جمع شدند و همه یک رنگ بودند، تعبیر خواب موشدلیل که به قدر موشان زنان در خانه او جمع گردند.

تعبیر خواب موش

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.