تعبیر خواب جن مسلمان

از تعبیر خواب جن بیشتر بدانید تعبیر خواب جناگر در خواب از جني بترسيد و فرار کنيد امنيت مي يابيد و سود مي بريد. اگر جني در خانه خودتان ديديدتعبیر خواب جن …

تعبیر خواب سیل آب

درباره تعبیر خواب سیل اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید تعبیر خواب سیلنا آگاه بر انسان ها نازل مي شود. سيل در خواب هاي ما حادثه اي است بزرگ و خانمان بر …

چرا به بیماری کبد چرب بیماری کم تحرکی می گویند

چرا به بیماری کبد چرب بیماری کم تحرکی می گویند

چرا به بیماری کبد چرب بیماری کم تحرکی می گویند کبد دومین عضو بزرگ در بدن انسان است و مسئول به اصطلاح رد کردن تمام مواد غذایی و نوشیدنی مصرف شده از …

درباره تعبیر خواب شیرینی از معبران بزرگ بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر خواب شیرینیدیدن شیرینی به خواب بر شش وجه بود. اول:تعبیر خواب شیرینی مال حلال. دوم: منفعت. سوم: علم و حکمت. چهارم: فرهنگ. تعبیر خواب شیرینیپنجم: ثنای نیکو. ششم: کنیزکی خوبروی.

درباره تعبیر خواب شیرینی از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شیرینی , شیرینی در خواب , تعبیر دیدن شیرینی در خواب دیدن , تعبیر خواب شیرینی خامه ای

درباره تعبیر خواب شیرینی از معبران بزرگ بخوانید

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب شیرینیدیدن شیرینیها، دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند كسیتعبیر خواب شیرینی شیرینی به وی داد، دلیل كه راحتی به وی رساند.

درباره تعبیر خواب شیرینی از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شیرینی , شیرینی در خواب , تعبیر دیدن شیرینی در خواب دیدن , تعبیر خواب شیرینی خامه ای

درباره تعبیر خواب شیرینی از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شیرینیحکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره شیرینی ها اینتعبیر خواب شیرینی است که شرینی ها جمله در خواب سخن های خوش و مال و منفعت هستند شکلات نیز مشمول این تعبیر قرار می گیرد اما این شیرینیتعبیر خواب شیرینی چون آمیخته به قهوه یا کاکائو است تعبیر متفاوتی پیدا می کند.تعبیر خواب شیرینی شکلات در خواب لذت گناه آلود است که غم می آورد و اندوه می آفریند.

درباره تعبیر خواب شیرینی از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شیرینی , شیرینی در خواب , تعبیر دیدن شیرینی در خواب دیدن , تعبیر خواب شیرینی خامه ای

درباره تعبیر خواب شیرینی از معبران بزرگ بخوانید

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن شیرینی در خواب ،تعبیر خواب شیرینی علامت آن است که فردی مکار به شما نیرنگ خواهد زد .

۲ـ خوردن شیرینی در خواب ، علامت آن است که با دیگران تعبیر خواب شیرینیروابطی دوستانه پیدا خواهید کرد .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند شیرینی می پزد ، تعبیر خواب شیرینینشانه آن است که با نیرنگها و فریب خود نمی تواند دیگران را گمراه بسازد .

تعبیر خواب شیرینی

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 26 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.