تعبیر خواب خوردن یخ

درباره تعبیر خواب یخ چقدر می دانید تعبیر خواب یخ یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود.تعبیر خواب یخ مثلا در زمستان دیدن یخ …

زیتون در طب سنتی

درباره زیتون و خواصش بدانید زیتوندکتر مریم مقیمی، متخصص طب سنتی درباره این میوه پرخاصیت به دنیای اقتصاد می‌گوید: «بهترین نوع زیتون، نوع سبز و رسیده آن است که در آب و …

تعبیر خواب ساحل دریا

درباره تعبیر خواب دریا چقدر می دانید تعبیر خواب دریااگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد. …

درباره تعبیر خواب شیرینی از معبران بزرگ بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر خواب شیرینیدیدن شیرینی به خواب بر شش وجه بود. اول:تعبیر خواب شیرینی مال حلال. دوم: منفعت. سوم: علم و حکمت. چهارم: فرهنگ. تعبیر خواب شیرینیپنجم: ثنای نیکو. ششم: کنیزکی خوبروی.

درباره تعبیر خواب شیرینی از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شیرینی , شیرینی در خواب , تعبیر دیدن شیرینی در خواب دیدن , تعبیر خواب شیرینی خامه ای

درباره تعبیر خواب شیرینی از معبران بزرگ بخوانید

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب شیرینیدیدن شیرینیها، دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند كسیتعبیر خواب شیرینی شیرینی به وی داد، دلیل كه راحتی به وی رساند.

درباره تعبیر خواب شیرینی از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شیرینی , شیرینی در خواب , تعبیر دیدن شیرینی در خواب دیدن , تعبیر خواب شیرینی خامه ای

درباره تعبیر خواب شیرینی از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شیرینیحکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره شیرینی ها اینتعبیر خواب شیرینی است که شرینی ها جمله در خواب سخن های خوش و مال و منفعت هستند شکلات نیز مشمول این تعبیر قرار می گیرد اما این شیرینیتعبیر خواب شیرینی چون آمیخته به قهوه یا کاکائو است تعبیر متفاوتی پیدا می کند.تعبیر خواب شیرینی شکلات در خواب لذت گناه آلود است که غم می آورد و اندوه می آفریند.

درباره تعبیر خواب شیرینی از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شیرینی , شیرینی در خواب , تعبیر دیدن شیرینی در خواب دیدن , تعبیر خواب شیرینی خامه ای

درباره تعبیر خواب شیرینی از معبران بزرگ بخوانید

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن شیرینی در خواب ،تعبیر خواب شیرینی علامت آن است که فردی مکار به شما نیرنگ خواهد زد .

۲ـ خوردن شیرینی در خواب ، علامت آن است که با دیگران تعبیر خواب شیرینیروابطی دوستانه پیدا خواهید کرد .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند شیرینی می پزد ، تعبیر خواب شیرینینشانه آن است که با نیرنگها و فریب خود نمی تواند دیگران را گمراه بسازد .

تعبیر خواب شیرینی

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 26 آبان 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.