تعبیر خواب پستانها

در مورد تعبیر خواب پستان چقدر می دانید

تعبیر خواب پستاندرخواب دختر است و آن چه در پستان بیند، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن،جمله بر دختران کند.تعبیر خواب پستان اگر بیند از پستانش شیر روان شد، دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد. اگر بیند بدل شیر از پستانش خون روان شده بود، دلی که مال حرام یابدتعبیر خواب پستان. اگر بیند که پستان او بیش از اندازه فرود آویخته بود، دلیل که دختری یابد. اگر مردی بیند در پستان او شیر جمع شده بود، اگر زن ندارد،تعبیر خواب پستان زن خواهد و فرزندش آید. اگر زن دارد غنی شود. اگر این خواب را عجوزه بیند، دلیل است بر درویشی وی. 

در مورد تعبیر خواب پستان چقدر می دانید

تعبیر خواب پستانها , تعبیر خواب سینه بند , تعبیر خواب سینه پر شیر , پستان در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب پستان چقدر می دانید

ابراهيم كرماني گويد:
تعبیر خواب پستاناگر مردي بيند كه پستان مردي مي مكد، دليل كه بيمار شود. اگر زنش آبستن بود، پسر آورد.تعبیر خواب پستان اگر زن بيند كه از پستان ميخورد، دليل كه كار دنيا بر وي بسته شود.

در مورد تعبیر خواب پستان چقدر می دانید

تعبیر خواب پستانها , تعبیر خواب سینه بند , تعبیر خواب سینه پر شیر , پستان در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب پستان چقدر می دانید

تعبیر خواب پستان اگر بيندبر مالش زيادت شود، ليكن با مردمان ملامت است.اگر زني بيند كه او را پستان آويخته بودندتعبیر خواب پستان، دليل كه از حرام پسري آورد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن پستان در خواب بر پنج وجه است.تعبیر خواب پستان اول: فرزندان. دوم: دختران. سوم: خادمان. چهارم: دوستان. پنچم: برادران.  

در مورد تعبیر خواب پستان چقدر می دانید

تعبیر خواب پستانها , تعبیر خواب سینه بند , تعبیر خواب سینه پر شیر , پستان در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب پستان چقدر می دانید

تعبیر خواب پستان اگر بیند که یک پستان بسوخت، دلیل که دخترش را شغلی افتد از پادشاهی. اگر بیندبر مالش زیادت شودتعبیر خواب پستان، لیکن با مردمان ملامت است.اگر زنی بیند که او را پستان آویخته بودند، دلیل که از حرام پسری آورد. حضرت امام جعفر صادق فرماید:تعبیر خواب پستان دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است. اول: تعبیر خواب پستانفرزندان. دوم: دختران. سوم: خادمان. چهارم: دوستان. پنچم: برادران. 

تعبیر خواب پستان

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.