قاصدک

تعبیر خواب فیل بزرگ سیاه

می دانید تعبیر خواب فیل از نظر علمای تعبیر خواب چیست

تعبیر خواب فیلايراني بر بيننده خواب چيره و مساط مي شود.) مي بينيد که فيل هيچ ارتباطي با زن ايراني ندارد همين طور در موارد ديگر که تعبیر خواب فیلپادشاه عجمي نمي تواند باشد. اما امروز با وجود کتاب ها و راديو و تلوزيون شناخت ما از فيل بيشتر شده. فيل در روياهاي ما نشان عظمت تعبیر خواب فیلدر نعمت و قدرت است و در عين حال نرمش و ملايمت.

می دانید تعبیر خواب فیل از نظر علمای تعبیر خواب چیست

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

می دانید تعبیر خواب فیل از نظر علمای تعبیر خواب چیست

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب فیل معبران مي گويند كه فرق نيست هيج ميان خواب شب و خواب روز، الا در فيل. تعبیر خواب فیل اگر كسي در خواب بيند كه بر فيل نشسته است، دليل كه زني بخواهد نابكار. اگر اين خواب را به روز بيند، دليل كه زن را طلاق دهد يا كنيزك را بفروشد. اگر بيند كه فيل را بكشت، تعبیر خواب فیل دليل كه پادشاهي بر دست او كشته شود يا حصاري محكم بگشايد.

می دانید تعبیر خواب فیل از نظر علمای تعبیر خواب چیست

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

می دانید تعبیر خواب فیل از نظر علمای تعبیر خواب چیست

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب فیل ديدن فيل درخواب بر شش وجه است. اول: پادشاه عجمي. دوم: مرد غلام. سوم: تعبیر خواب فیل مردمكاري. چهارم: مردباقوت و هيبت. پنجم: مرد حسود. ششم: ستمكاري خونخواره.  

می دانید تعبیر خواب فیل از نظر علمای تعبیر خواب چیست

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

می دانید تعبیر خواب فیل از نظر علمای تعبیر خواب چیست

تعبیر خواب فیل  فيل دشمن نمي تواند باشد چون سمبل آرامش است پس اگر ديديد که فيلي سر به دنبال شما گذاشته تعبیر خواب فیلدر جريان حادثه اي بزرگ قرار مي گيريد که عظمت آن شما را مي ترساند.

تعبیر خواب فیل

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.