طرز تهیه خورش ماست اصفهان و اصفهانی ها

طرز تهیه خورش ماست اصفهان و اصفهانی ها طرز تهیه خورش ماست اصفهان و اصفهانی ها در سایت جسارت   خورش ماست در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم برایتان طرز …

تعبیر خواب حمله شتر

درباره تعبیر خواب شتر چقدر می دانید تعبیر خواب شتراگر گله شتري در خواب ببينيد ، علامت آن است كه از بستر بيماري با سلامت بر مي خيزيد و همان زمان كه …

تعبیر خواب هویج در خواب

درباره تعبیر خواب هویج از بزرگان تعبیر خواب بخوانید تعبیر خواب هویجاگر دختری خواب ببیند در حال خوردن هویج است ، نشانة آن است که در سن پایین ازدواج می کندتعبیر خواب …

درباره تعبیر خواب شیرینی از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب شیرینیديدن شيرينيها، دليل شادي و روزي حلال باشد. اگر بيند كسي شيريني به وي داد، تعبیر خواب شیرینیدليل كه راحتي به وي رساند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن شيريني به خواب بر شش وجه بود. اول: مال حلال. دوم: منفعت. سوم: علم و حكمت. چهارم: فرهنگ. پنجم: ثناي نيكو. ششم: كنيزكي تعبیر خواب شیرینیخوبروي.

درباره تعبیر خواب شیرینی از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شیرینی , شیرینی در خواب , تعبیر دیدن شیرینی در خواب دیدن , تعبیر دیدن شیرینی

درباره تعبیر خواب شیرینی از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

آنلی بیتون مى ‏گوید :
۱ـ دیدن شیرینی در خواب ، علامت آن است تعبیر خواب شیرینیکه فردی مکار به شما نیرنگ خواهد زد .
۲ـ خوردن شیرینی در خواب ، علامت آن است تعبیر خواب شیرینیکه با دیگران روابطی دوستانه پیدا خواهید کرد .

درباره تعبیر خواب شیرینی از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شیرینی , شیرینی در خواب , تعبیر دیدن شیرینی در خواب دیدن , تعبیر دیدن شیرینی

درباره تعبیر خواب شیرینی از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شیرینیدیدن شکلات در خواب کاری است از همین نوع. خریدن شکلات یا هدیه گرفتن نیز همین تعبیر را دارد ولی تعارف دادن و تعبیر خواب شیرینیهدیه بردن نشانه آن است که شما برای دیگری خوشحالی همراه با اندوه و تاسف می برید و سبب ناراحتی او می شوید.

درباره تعبیر خواب شیرینی از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شیرینی , شیرینی در خواب , تعبیر دیدن شیرینی در خواب دیدن , تعبیر دیدن شیرینی

درباره تعبیر خواب شیرینی از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
 تعبیر خواب شیرینی حکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره شیرینی ها این است که شرینی ها جمله در خواب سخن های خوش و مال و منفعت هستند شکلات نیز مشمول این تعبیر قرار می گیرد اما این شیرینی چون آمیخته به قهوه یا کاکائو است تعبیر خواب شیرینیتعبیر متفاوتی پیدا می کند. شکلات در خواب لذت گناه آلود است که غم می آورد و اندوه می آفریند

تعبیر خواب شیرینی

 

آخرین بروز رسانی در : شنبه 22 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.