خواص گردو در بارداری

درباره گردو و خواصش بدانید مغز گردو نوعی خشکبار مقوی است که با خارج کردن آن از پوسته سخت گردو قابل استفاده‌است. مغز گردو را با نام غذای مغز نیز بیان کرده‌اند، …

تعبیر خواب پول هدیه گرفتن

درباره تعبیر خواب هدیه بدانید حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر خواب هدیه اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر ونیكی است. درباره تعبیر خواب هدیه بدانید محمد بن سیرین گوید : …

تعبیر خواب سیل و سونامی

درباره تعبیر خواب سیل از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب سیلزيرا سيل در بيداري بنيان کن و منهدم کننده مي باشدتعبیر خواب سیل. چنانچه در خواب ديديد سيل حادث شده در زندگي …

آیا درباره تعبیر خواب پیاز اطلاعاتی دارید

 تعبیر خواب پیازپیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند.  تعبیر خواب پیازسخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که  تعبیر خواب پیازخودمان می دانیم درست نیست در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند

آیا درباره تعبیر خواب پیاز اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز سفید , پیاز در خواب دیدن , تعبیرخواب پیاز قرمز

آیا درباره تعبیر خواب پیاز اطلاعاتی دارید

 تعبیر خواب پیازپیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است،  تعبیر خواب پیازبه جهد خود را از خوردن حرام رفع کند اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است. تعبیر خواب پیاز اگر پیاز پخته خورد،  تعبیر خواب پیازدلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد.

آیا درباره تعبیر خواب پیاز اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز سفید , پیاز در خواب دیدن , تعبیرخواب پیاز قرمز

آیا درباره تعبیر خواب پیاز اطلاعاتی دارید

ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب پیاز پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است،  تعبیر خواب پیازبه جهد خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و تعبیر خواب پیازپیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است

آیا درباره تعبیر خواب پیاز اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز سفید , پیاز در خواب دیدن , تعبیرخواب پیاز قرمز

آیا درباره تعبیر خواب پیاز اطلاعاتی دارید

 تعبیر خواب پیازاگر بیند داغ بر کسی نهاد یا کسی داغ بر تن او نهاد، تاویلش سخن زشت است، یا بر او تهمت نهند تعبیر خواب پیاز. اگر به جهت علتی به پشت وی داغ نهادند، دلیل بر دین و دنیای او بود. بعضی از معبران گویند: تعبیر خواب پیاز داغ کردن بیان است در کار پادشاه.

تعبیر خواب پیاز

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 3 آذر 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.