تعبیر خواب خانه قدیمی

درباره تعبیر خواب خانه از بزرگان تعبیر خواب بدانید تعبیر خواب خانهخانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستیدتعبیر خواب خانه و آن …

تعبیر خواب بیماری سرطان

درباره تعبیر خواب بیماری بدانید تعبیر خواب بیماریاز قِبَل سلطان یا از قِبَل عیال بدو رسد. جابر مغربی گوید: بیماری های گوناگون در خواب ، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها …

دانستنی های جالب در مورد انواع رنگ

دانستنی های جالب در مورد انواع رنگ آموزش تهیه فرمول انواع رنگ های مو شیک و برازنده برای سال نو از آنجایی که رنگ عنابی رنگی مابین قرمز و قهوه ای می …

درباره تعبیر خواب روسری اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب روسریچنان چه خانم بیننده خواب ببیند چار قد کثیف و پاره ای دارد در محیط خانواده غمین و افسرده می شود تعبیر خواب روسریو اندوهی برای او می رسد. چار قد بیننده خواب اگر بزرگ و بی قواره باشد در محیط خانواده گرفتار نابسامانی و پریشانی می شودتعبیر خواب روسری و بین زن و شوهر اختلاف پدید می آید که به اختلاف سلیقه منوط است

درباره تعبیر خواب روسری اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیرخواب روسری سفید , تعبیرخواب روسری سیاه , تعبیرخواب روسری , روسری در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب روسری اطلاعات بیشتری داشته باشید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب روسری چاه در اصل، تاویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند، دلیل که زن خواد.تعبیر خواب روسری اگر بیند که کندن چاه کسی او را مدد می کرد،دلیل که میان او و آن زن کسی واسطه است و تعبیر خواب روسریخواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنی وی دهد، زیرا که کندن چاه مکر و حیله است

درباره تعبیر خواب روسری اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیرخواب روسری سفید , تعبیرخواب روسری سیاه , تعبیرخواب روسری , روسری در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب روسری اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب روسریچار قد بیننده خواب اگر بزرگ و بی قواره باشد در محیط خانواده گرفتار نابسامانی و پریشانی می شود و بین زن و شوهر اختلاف پدید می آید که به اختلاف سلیقه منوط است. اگر کسی چار قد شما را گرفت مورد اهانت قرار می گیریدتعبیر خواب روسری بخصوص اگر چار قد شما را بکشد و به زور بگیرد. چنان چه کسی چار قد شما را پاره کرد برای شما تعبیر خواب روسریآبرو ریزی به وجود می آورد و لطمه شدید می زند.

درباره تعبیر خواب روسری اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیرخواب روسری سفید , تعبیرخواب روسری سیاه , تعبیرخواب روسری , روسری در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب روسری اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب روسری دیدن روسری گرانبها در خواب ، نشانه آن است که در آینده مشهور و موفق می شوید تعبیر خواب روسری دیدن روسری کهنه و بی بها در خواب ، علامت آن است که ناچار ثروت خود را با دیگران می دهید .

تعبیر خواب روسری

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 18 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.