تعبیر خواب دختر زاییدن

در مورد تعبیر خواب دختر چقدر  می دانید

تعبیر خواب دختر چنانچه در خواب ببینید که صاحب دختری شده اید و همسرتان دختری به دنیا آورده خیر و نیکی می یابید و بهتعبیر خواب دختر نعمت و رفاه می رسید. اگر ببینید در میان فرزندان خویش دختری دارید که واقعا در بیداری چنان دختری را نداریدتعبیر خواب دختر نعمت و برکت حاصل می کنید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیستتعبیر خواب دختر بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می رسد و درخشندگی طالع می یابد.

در مورد تعبیر خواب دختر چقدر  می دانید

تعبیر خواب دختر , تعبیر خواب دختربچه , تعبیر خواب دختر جوان , تعبیر خواب دختر دار شدن چیست

در مورد تعبیر خواب دختر چقدر  می دانید

تعبیر خواب دختر اگر ديديد با دختري ازدواج کرده ايد و قبلا ازدواج نکرده باشيد عاشق مي شويد و زن مي گيريد و تعبیر خواب دختر اگر زن داريد و قبلا ازدواج کرده ايد با همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد و بگو مگو مي کنيد. اگر در خواب دختري چيزيتعبیر خواب دختر به شما داد سود مي بريد و اگر چيزي از شما گرفت زيان مي کنيد.

در مورد تعبیر خواب دختر چقدر  می دانید

تعبیر خواب دختر , تعبیر خواب دختربچه , تعبیر خواب دختر جوان , تعبیر خواب دختر دار شدن چیست

در مورد تعبیر خواب دختر چقدر  می دانید

تعبیر خواب دختر اگر بيند دختر او ناقص است، دليل بر غم و انديشه و نقصان احوال او كند، اگر بيند كه دختري برگرفته و مي برد،تعبیر خواب دختر دليل است كه خير و نعمت بدو رسد. اگر بيند كه او دختري شده بود،تعبیر خواب دختر دليل بر غم و اندوه كند.  

در مورد تعبیر خواب دختر چقدر  می دانید

تعبیر خواب دختر , تعبیر خواب دختربچه , تعبیر خواب دختر جوان , تعبیر خواب دختر دار شدن چیست

در مورد تعبیر خواب دختر چقدر  می دانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب دختر دختر به خواب دیدن، دلیل بر شادی و فرح دنیا باشد. اگر بیند او را دختری آمد، یا کسی دختر به وی بخشید، تعبیر خواب دختر دلیل که او را بر قدر جمال دختر خرمی و برکت و نعمت است.تعبیر خواب دختر اگر بیند که دختر او بمرد، تاویلش به خلاف این است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیندتعبیر خواب دختر دختر به کسی داد، دلیل که از او خرمی بدان کس رسد

تعبیر خواب دختر

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.