تعبیر خواب فیل سیاه

درباره تعبیر خواب فیل از معبران بزرگ بخوانید ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب فیل اگر بيند ه بر فيل نشسته بود و آن فيل سلاح داشت و نيك مطيع او بود، تعبیر خواب فیل …

مضرات طالبی

درباره طالبی و خواصش بدانید برای خرید یک طالبی خوب و رسیده، با کف دست به آن ضربه بزنید باید یک صدای تو خالی داشته باشد. وقتی آن را در دست می …

همه چیز در مورد شهرام حقیقت دوست و همسر واقعیش

همه چیز در مورد شهرام حقیقت دوست و همسر واقعیش بازی روان او در مجموعه خط قرمز (۱۳۷۹) نشان از توانایی‌های او داشت و باعث شد که اصغر فرهادی برای بازی در …

تعبیر خواب روسری های زیبا و رنگارنگ

تعبیر خواب روسری , تعبیر خواب روسری سفید , تعبیر خواب روسری مشکی , تعبیر خواب روسری سبز

تعبیر خواب روسری های زیبا و رنگارنگ

تعبیر خواب روسری ديدن مقنعه زن را، دليل شوي بود و مرد را، دليل زن است. اگر زني بيندكه مقتعبیر خواب روسرینعه از سر او درافتاد، دليل ك از شوهر جدا شود. اگر ديد از مقنعه او پاره اي بسوخت، دليل كه شوهرش رااز حاكم ترسي بود. ابراهيم كرماني گويد: زنان را هرچه مقنعه بود شوي بود،

تعبیر خواب روسری های زیبا و رنگارنگ

اگر ندارد به شوهرش دهند. جابرمغربي گويدتعبیر خواب روسری: اگر زني بيند مقنعه سبز در سر داشت، دليل كه مردش ديندار بود. اگر سفيد بود همين، دليل است. اگر سرخ بود دليل كه شوهرش طرب دوست بود. اگر سياه بيند، دليل كه شوهرش اندوهتعبیر خواب روسریگين باشد، اگر كبود بيند، دليل مصيبت بود.

تعبیر خواب روسری های زیبا و رنگارنگ

اگر زرد بيند، دليلتعبیر خواب روسری بيماري است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مقنع درخواب بر چهتعبیر خواب روسریار وجه است. اول: زن. دوم: كنيزك. سوم: خادم. چهارم: منفعت يافتن از زنان.  

تعبیر خواب روسری های زیبا و رنگارنگ

تعبیر خواب روسری , تعبیر خواب روسری سفید , تعبیر خواب روسری مشکی , تعبیر خواب روسری سبز

تعبیر خواب روسری های زیبا و رنگارنگ

چار قد معرف شرم تعبیر خواب روسریو حيا و استکناف و خويشتن داري بيننده خواب است. اين خواب را معمولا زتعبیر خواب روسرینان مي بينند و مردان به ندرت اتفاق مي افتد که در خواب چارقد مشاهده کنند مگر اين تعبیر خواب روسریکه در ارتباط با يک زن باشد يا در نتيجه جائي از خواب چارقد به يک زن برسد.

تعبیر خواب روسری های زیبا و رنگارنگ

مشاهده چار قد در خواب براي مردان تخفيف شان استتعبیر خواب روسری و سبکي و بي مقداري نزد مردم است و چنان چه مردي در خواب ببيند

تعبیر خواب روسری های زیبا و رنگارنگ

که چار قد خريده موردي پيش متعبیر خواب روسریي آيد که سبک مي شود و به شخصيت او اهانت مي شود و از اين بدتر وقتي است که بينندتعبیر خواب روسریه خواب ببيند چار قد به سر کرده است.

تعبیر خواب روسری های زیبا و رنگارنگ

چنان چه خانم بيننده خواب ببيند چارتعبیر خواب روسری قد کثيف و پاره اي دارد در محيط خانواده غمين و افسرده مي شود و اندوهي براي او مي رسد.

تعبیر خواب روسری های زیبا و رنگارنگ

چار قد بيننده خواب اگر بزرگ و بي قواره باشد در محيط خانواده گرفتار نابساماني و پريشاني مي شود و بين زن و شتعبیر خواب روسریوهر اختلاف پديد مي آيد که به اختلاف سليقه منوط است. اگر کسي چتعبیر خواب روسریار قد شما را گرفت مورد اهانت قرار مي گيريد بخصوص اگر چار قد شما را بکشد و به زور بگيرد.

تعبیر خواب روسری های زیبا و رنگارنگ

چنان چه کسي چار قد شما را پارتعبیر خواب روسریه کرد براي شما آبرو ريزي به وجود مي آورد و لطمه شديد مي زند.  

تعبیر خواب روسری های زیبا و رنگارنگ

تعبیر خواب روسری , تعبیر خواب روسری سفید , تعبیر خواب روسری مشکی , تعبیر خواب روسری سبز

تعبیر خواب روسری های زیبا و رنگارنگ

عبیر خواتعبیر خواب روسریب روسری 1ـ دیدن روسری گرانبها در خواب ، نشانة آن است كه در آینده مشهور و موفق تعبیر خواب روسریمی شوید .  2ـ دیدن روسری كهنه و بی بها در خواب ، علامت آن است كه ناچار ثروت خود را با دیگران می دهید . 

تعبیر خواب روسری های زیبا و رنگارنگ

1ـ دیدن روسری گرانبتعبیر خواب روسریها در خواب ، نشانة آن است که در آینده مشهور و موفق می شوید .

2ـ دیدن روسری کهنه و بی بها در خواب ، علامت آن است که ناچار ثروتتعبیر خواب روسری خود را با دیگران می دهید .

تعبیر خواب روسری

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 19 مهر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.