تعبیر خواب خفاش سفید

آیا درباره تعبیر خواب خفاش می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:  تعبیر خواب خفاش دیدن خفاش در خواب شئامت دارد  تعبیر خواب خفاش و از موش و جوجه تیغی بد تر است. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد. اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می شوید  تعبیر خواب خفاش اما باقی گذاشتن جسد خفاش  تعبیر خواب خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است.

آیا درباره تعبیر خواب خفاش می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب خفاش , تعبیر خواب خفاش در خانه , تعبیر خواب خفاش سفید , تعبیر خواب خفاش مرده

آیا درباره تعبیر خواب خفاش می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

 تعبیر خواب خفاش دیدن خفاش در خواب ، نشانة خبر مصیبت و بد بختی است که از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید .  تعبیر خواب خفاش خواب خفاش نشانة مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از  تعبیر خواب خفاش دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور شدن .

آیا درباره تعبیر خواب خفاش می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب خفاش , تعبیر خواب خفاش در خانه , تعبیر خواب خفاش سفید , تعبیر خواب خفاش مرده

آیا درباره تعبیر خواب خفاش می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

محمدبن سیرین گوید:  تعبیر خواب خفاش خلال کردن درخواب نیکو نباشد، زیرا که دندان ها در خواب اهل بیت بود  تعبیر خواب خفاش و خلال مانند جاروب بود که اهل بیت را می روبد و هر که به خواب بیند که خلال می کرد، دلیل که  تعبیر خواب خفاش به قدر آن که با خلال بیرون آورد از مال اهل بیت او نقصان شود

آیا درباره تعبیر خواب خفاش می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب خفاش , تعبیر خواب خفاش در خانه , تعبیر خواب خفاش سفید , تعبیر خواب خفاش مرده

آیا درباره تعبیر خواب خفاش می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

 تعبیر خواب خفاش اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است.  تعبیر خواب خفاش اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید  تعبیر خواب خفاش بهتر این است که آن ها را بکشید.

تعبیر خواب خفاش

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.