تعبیر خواب زیارت قبر شهید

درباره تعبیر خواب قبر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت دانیال گوید:  تعبیر خواب قبردیدن گور درخواب ، دلیل زندان است. اگر در خواب بیند گوریاز بهر خود کند،  تعبیر خواب قبردلیل که عیش بر ویتنگ شود و بعضی گویند آنجا که گور کَند، دلیل که خانه بسازد.

درباره تعبیر خواب قبر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب قبر , تعبیر خواب قبرخریدن , تعبیر خواب قبر کندن , تعبیر خواب قبر پدر

درباره تعبیر خواب قبر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
 تعبیر خواب قبرديدن قبر در خواب به هيچ وجه وحشتناک نيست. بسياري از معبران نوشته اند که قبر در خواب زندان است  تعبیر خواب قبرو گرفتاري هاي شديد زندگي است.اگر بيننده خواب ببيند روي قبري سنگ مي نهد يا آن را آجر و سيمان مي کند،  تعبیر خواب قبرخبر از اين مي دهد که بيننده خواب خرابي را آباد مي کند يا بنائي مي سازد، تعبیر خواب قبر يا خانه اي مي خرد يا باغي احداث مي نمايد

درباره تعبیر خواب قبر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب قبر , تعبیر خواب قبرخریدن , تعبیر خواب قبر کندن , تعبیر خواب قبر پدر

درباره تعبیر خواب قبر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت دانيال گويد:
 تعبیر خواب قبر  اگر بيند وي را در گور نهادند، دليل كه معيشت بر وي تنگ شود و نيز گويند  تعبیر خواب قبركه به سفر رود. اگرديد او را در گور نهادند و خاك بر سر او ريختند، دليل بر نقصان دين او بود.

درباره تعبیر خواب قبر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب قبر , تعبیر خواب قبرخریدن , تعبیر خواب قبر کندن , تعبیر خواب قبر پدر

درباره تعبیر خواب قبر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

 تعبیر خواب قبر اگر بيننده خواب ببيند که او را در قبر مي نهند گرفتار مشکلات مي شود و معاش او تنگ مي گردد. تعبیر خواب قبر اگر بيننده خواب ببيند که مرده است و دارند او را در قبر قرار مي دهند و هر چه مي گويد کسي صدايش را نمي شنود  تعبیر خواب قبربه شدت گرفتار سختي و تنگي مي شود و کسي به ياري او نمي شتابد و دستش را نمي گيرد. تعبیر خواب قبراگر کسي در خواب ببيند که بر بام خانه اش قبر مي کنند عمر بيننده خواب دراز مي شود.

تعبیر خواب قبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.