تعبیر خواب روبوسی با مرده

درباره تعبیر خواب مرده چقدر می دانید

تعبیر خواب مردهبرخي از معبران نوشته اند بوسه خيانت است و سو نيت و بد دلي چه بوسه بدهيم و چه بگيريمتعبیر خواب مرده. اگر ما ديگران را ببوسيم ما عامل خيانت خواهيم بود اگر ديگري ما را ببوسد نسبت به ما خيانت مي شود…

درباره تعبیر خواب مرده چقدر می دانید

‫تعبیر خواب روبوسی با مرده ‫, تعبیر خواب بوسیدن مرده ‫, تعبیر خواب مرده چیزی بدهد , مرده در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مرده چقدر می دانید

تعبیر خواب مردهاگر ببينيم مرده اي ما را مي بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او ديني داريم چه اخلاقي و چه مالي و مادي و تعبیر خواب مردهاگر ناشناس باشد سودي به ما ميرسد زيرا بوسه مرده خير و برکت است.

درباره تعبیر خواب مرده چقدر می دانید

‫تعبیر خواب روبوسی با مرده ‫, تعبیر خواب بوسیدن مرده ‫, تعبیر خواب مرده چیزی بدهد , مرده در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مرده چقدر می دانید

تعبیر خواب مردهاگر بیندمردی را به شهوت بوسه می داد، دلیل كه از بهر مرده خیر كند، یا او رابه دعای خیر یاد آورد. اگر بیند مرده وی را بوسه می داد، دلیل كه از مال یا از علم آن مرده چیزی به وی رسد.تعبیر خواب مرده اگر بیند كسی وی را بوسه می داد، دلیل كه طالب و خواستگار وی استتعبیر خواب مرده. اگر به خلاف این بیند، دلیل كه مراد و مقصود نیابد

درباره تعبیر خواب مرده چقدر می دانید

‫تعبیر خواب روبوسی با مرده ‫, تعبیر خواب بوسیدن مرده ‫, تعبیر خواب مرده چیزی بدهد , مرده در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مرده چقدر می دانید

تعبیر خواب مرده  مرده دوست و مهمان است و يدنش علتي براي ترس و وحشت در خواب نيست . اگر در خواب مرده اي را ببينيد دوستي را ملاقات مي کنيد يا مهماني براي شما مي رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببينيد تعبیر خواب مردههم براي بيننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر مي برد.

تعبیر خواب مرده

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.