تعبیر خواب دیدن قبر پدر

درباره تعبیر خواب قبر چقدر می دانید

حضرت دانيال گويد: تعبیر خواب قبر ديدن گور درخواب، دليل زندان است. اگر در خواب بيند گوري از بهر خود كند، دليل كه عيش بر وي تنگ شود و بعضي گويند آنجا كه گور كَند، دليل كه خانه بسازد. اگر بيند وي را در گور نهادند، دليل كه معيشت بر وي تنگ شود و بعضي گويند آنجا كه گور كند، دليل كه خانه بسازد. تعبیر خواب قبر اگر بيند وي را در گور نهادند، دليل كه معيشت بر وي تنگ شود و نيز گويند كه به سفر رود. تعبیر خواب قبراگرديد او را در گور نهادند و خاك بر سر او ريختند، دليل بر نقصان دين او بود.

درباره تعبیر خواب قبر چقدر می دانید

‫تعبیر خواب دیدن قبر پدر , ‫تعبیر خواب دیدن قبر , ‫تعبیر خواب دیدن قبرستان , قبر در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب قبر چقدر می دانید

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب قبر اگر بيند منكر و نكير از او سوال پرسيدند، دليل كه پادشاه با وي مطالبتي كند. اگر جواب ايشان صواب داد، دليل كه از عذاب تعبیر خواب قبر پادشاه برهد، اگر جواب را خطا دهد به خلاف اين بود.

درباره تعبیر خواب قبر چقدر می دانید

‫تعبیر خواب دیدن قبر پدر , ‫تعبیر خواب دیدن قبر , ‫تعبیر خواب دیدن قبرستان , قبر در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب قبر چقدر می دانید

تعبیر خواب قبر اگر خواب ببينيد فردي آشنا را داخل قبر گذاشته ايد و خاك به غير از سر ، تمامي اندامش را پوشانده است ، علامت آن است كه آن فرد به وضعيت رنج تعبیر خواب قبرآوري دچار مي شود و بينندة خواب ثروت خود را از دست مي دهد .

درباره تعبیر خواب قبر چقدر می دانید

‫تعبیر خواب دیدن قبر پدر , ‫تعبیر خواب دیدن قبر , ‫تعبیر خواب دیدن قبرستان , قبر در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب قبر چقدر می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب قبر دیدن گورستان بر سه وجه است. اول: غم. دوم: زندان. سوم: محنت.

تعبیر خواب قبر

 

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.