تعبیر خواب پیانو

تعبیر خواب پیانو | تعبیرخواب پیانو | tabire khab

تعبیر خواب پیانو,تعبیر خواب پیانو شکسته,تعبیر خواب دیدن پیانو,تعبیر خواب خریدن پیانو,تعبیر خواب خرید پیانو,تعبیر دیدن پیانو در خواب,تعبیر خواب نواختن پیانو,تعبیر خواب شنیدن صدای پیانو,تعبیر خواب پیانو قدیمی,تعبیر پیانو در خواب

تعبیر خواب پیانو , تعبیر خواب پیانو شکسته , تعبیر خواب دیدن پیانو

خواب پیانو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پیانو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پیانو می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پیانو را مطالعه نمایید و متوجه شوید پیانو چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پیانو از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب پیانو ، جاه طلبی است

تعبیر خواب شنیدن صدای پیانویی که گوشنواز نیست ، دروغ یا خبر های خوش واهی است

تعبیر خواب شنیدن صدای خوش پیانو ، مدح تو را می گویند تا فریبت بدهند

تعبیر خواب پیانو از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن پیانو ، روبرو شدن با موقعیتی نشاط آور است

تعبیر خواب شنیدن صدای خیال انگیز پیانو ، تندرستی و موفقیت است

تعبیر خواب شنیدن موسیقی غمگین که با پیانو نواخته شود ، خبر های ناراحت کننده است

تعبیر خواب پیانو شکسته و خراب ، نداشتن رضایت از شرایط است

تعبیر خواب دیدن پیانو قدیمی ، بی توجهی به پند دیگران است

تعبیر خواب پیانو از دید لیلا برایت

تعبیر خواب خریدن پیانو ، انسان موفقی شدن است

تعبیر خواب نواختن پیانو ، انجام کاری اشتباه است

تعبیر خواب پیانو | پیانو در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 21 عدد

 • پيانو در خواب نشان جاه طلبي و تفاخر بيننده خواب است به خصوص اگر پيانو کوک نباشد و صدايي ناخوشايند از آن شنيده شود.

 • اگر کسي در خواب ببيند که پيانويي در خانه دارد، در صورتي که نواختن در کار پيانو نباشد، بايد در آينده نزديک از قبول و انجام کارهايي که در شان و قدرت او نيست خودداري کند چون با شکست مفتضحانه اي رو به رو مي شود.

 • اگر کسي در خواب ببيند که ديگري براي او پيانو مي نوازد و پيانو صدايي خوش و گوشنواز ندارد گوياي اينست که در آينده او را به دروغ مي ستايند يا خبرهاي دلخوش کننده و واهي به او مي دهند.

 • اگر نوازنده پيانو ديده نشود زني به او خيانت مي کند و دروغ مي گويد و اگر ديده شود و مرد باشد با شخصي رياکار و مزور و دروغگو رو به رو مي گردد و چنانچه صدايي خوش از پيانو شنيده شود مدح و ستايش او را مي گويند و او باور مي کند و گول مي خورد، بي آن که واقعا شايستگي آن ستايش را داشته باشد.

 • اگر در خواب ببينيم که ما براي ديگران پيانو مي نوازيم در حالي که اهل نواختن پيانو نباشيم دروغي بزرگ مي گوييم که در آن مي مانيم و سر زبان ها مي افتيم و درباره ما حرف مي زنند و بد مي گويند.

 • به هر حال پيانو در خواب سمبول جاه طلبي و مفاخره است.

 • پیانو در خواب نشان جاه طلبی و تفاخر بیننده خواب است به خصوص اگر پیانو کوک نباشد و صدایی ناخوشایند از آن شنیده شود. اگر کسی در خواب ببیند که پیانویی در خانه دارد، در صورتی که نواختن در کار پیانو نباشد، باید در آینده نزدیک از قبول و انجام کارهایی که در شان و قدرت او نیست خودداری کند چون با شکست مفتضحانه ای رو به رو می شود. اگر کسی در خواب ببیند که دیگری برای او پیانو می نوازد و پیانو صدایی خوش و گوشنواز ندارد گویای اینست که در آینده او را به دروغ می ستایند یا خبرهای دلخوش کننده و واهی به او می دهند. اگر نوازنده پیانو دیده نشود زنی به او خیانت می کند و دروغ می گوید و اگر دیده شود و مرد باشد با شخصی ریاکار و مزور و دروغگو رو به رو می گردد و چنانچه صدایی خوش از پیانو شنیده شود مدح و ستایش او را می گویند و او باور می کند و گول می خورد، بی آن که واقعا شایستگی آن ستایش را داشته باشد. اگر در خواب ببینیم که ما برای دیگران پیانو می نوازیم در حالی که اهل نواختن پیانو نباشیم دروغی بزرگ می گوییم که در آن می مانیم و سر زبان ها می افتیم و درباره ما حرف می زنند و بد می گویند. به هر حال پیانو در خواب سمبول جاه طلبی و مفاخره است.

 • دیدن پیانو در خواب ، علامت روبرو شدن با موقعیتی نشاط آور است .

 • شنیدن نوای خیال انگیز پیانو در خواب ، علامت تندرستی و موفقیت است .

 • شنیدن موسیقی ناهنجاری که به وسیلة پیانو نواخته می شود ، علامت آن است که زندگی فراز و نشیبهایی بسیار خواهد داشت که باید با آنها دست و پنجه نرم کنید .

 • ـ شنیدن موسیقی غمگین و حزن انگیزی که با پیانو نواخته می شود ، نشانة شنیدن خبرهای اندوهبار است .

 • اگر خواب ببینید پیانویی شکسته و خراب دارید ، نشانة آن است که از کارهای خود رضایت خاطر نخواهید داشت و از شکست دوستان خود نیز رنج خواهید برد .

 • دیدن پیانوی قدیمی در خواب ، نشانة آن است که به پند و اندرزهای باارزش دیگران توجهی نخواهید کرد .

 • اگر دختری خواب ببیند قطعه ای شاد با پیانو اجرا می کند ، علامت آن است که دوستی که نسبت به او بی تفاوت است روزی شیفتة او خواهد شد .

 • اگر خواب ببینید که پیانو خریداری کرده‏اید، به این معنا است که شما در زندگی انسان موفقی هستید. اگر در خواب مشغول نواختن پیانو باشید، بیانگر آن است که کار اشتباهی را انجام می‏دهید.

 • شنیدن صدای پیانو در خواب اگر صدای خوشی باشد، مدح و تعریف بی جا و دروغ شنیدن است و اگر صدای آن خوش نباشد، پیش آمدن کاری است که درآن موفقیتی نیست.

 • اگر صدای پیانو، کوک نباشد و صدایی ناخوشایند از آن خارج شود، باید در آینده نزدیک از قبول و انجام کارهایی که در شان و قدرت او نیست، خودداری کند چون با شکست رو به رو می شود.

 • اگر کسی در خواب ببیند که دیگری برای او پیانو می نوازد و پیانو صدایی گوشنواز ندارد، از او به دروغ تعریف و تمجید می کنند یا خبرهای دلخوش کننده و واهی به او می دهند

 • نوازنده پیانو، شخصی ریاکار و دروغگو است که مدح و ستایش او را می گویند و او باور می کند و گول می خورد.

 • اگر ببینیم که ما برای دیگران پیانو می نوازیم در حالی که اهل نواختن پیانو نباشیم، دروغی بزرگ می گوییم و سر زبان ها می افتیم و درباره ما حرف می زنند و بد می گویند.

 • من دوست دارم ديد +داشته باشم پس حس خوب دارم و ميگم نشاط و شادي و موفقيت و هرچي خوبي و آرزوهاي خوب هست براي خودم و دورو وري هاي زندگيم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.