خواص تخم گشنیز

تخم گشنیز و درمان فشارخون تخم کاهو، گشنیز، کاسنی، خُرفه در درمان فشارخون مؤثرند.فشارخون نیرویی بوده که انقباض قلب ایجاد می‎کند. این نیرو برای برقراری گردش مناسب و مداوم خون تخم گشنیزدر …

تعبیر خواب دیدن ساعت های مختلف در حال زنگ زدن

تعبیر خواب دیدن ساعت های مختلف در حال زنگ زدن تعبیر خواب دیدن ساعت های مختلف در حال زنگ زدن 1تعبیر خواب ساعت ـ ديدن ساعت مچي در خواب ،تعبیر خواب ساعت …

تعبیرخواب کتاب انجیل

در مورد تعبیر خواب انجیل چقدر می دانید محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب انجیل اگر بیند که انجیل همی خواند، دلیل بود که از حق به باطل فریفته شودتعبیر خواب انجیل  و خودرای …

تعبیر خواب هلو های رسیده و آب دار خوشمزه

تعبیر خواب هلو , تعبیر خواب هلو و شلیل , تعبیر خواب دیدن هلو , تعبیر خواب هلو خوردن

تعبیر خواب هلو های رسیده و آب دار خوشمزه

لیلا برایت می گوید :

تعبیر خواب هلو اگر در خواب مشاهده كنید كه از درختى هلو مى‏چینید، به این معنا است كه اوقتعبیر خواب هلوات شیرینى را خواهید گذراند.

تعبیر خواب هلو های رسیده و آب دار خوشمزه

دیدن هلوى فاسد در خواب، نشانه‏ى مشكلات و گرفتارى‏ها است.

تعبیر خواب هلو , تعبیر خواب هلو و شلیل , تعبیر خواب دیدن هلو , تعبیر خواب هلو خوردن

تعبیر خواب هلو های رسیده و آب دار خوشمزه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدنتعبیر خواب هلو هلو در خواب، به خصوص اگر صورتی و رسیده باشد بسیار خوب و خوش یمن است. بقیه تعبیر، مانند تعبیر آلو است.

آنلی بیتون م‏یگوید :

تعبیر خواب هلو های رسیده و آب دار خوشمزه

دیدن هلو یا خوردن هلو در خواب ، علامت تغییر مأیوسانه حرفه و بیماری اطفال است و نیز ناتوانی در فراهم آوردن دیدارهای موتعبیر خواب هلورد تمایل و لذتبخش .

تعبیر خواب هلو های رسیده و آب دار خوشمزه

دیدن هلو بر درختان پر شاخ و برگ ، نتعبیر خواب هلوشانة آن است كه بعد از به خطر انداختن سلامت و ثروت به مقام مورد نظر خود دست می یابید .

دیدن برگة هلو در خواب ، علامت آن است كه افراد خطاكار پولی از شما خواهند ربود .

تعبیر خواب هلو , تعبیر خواب هلو و شلیل , تعبیر خواب دیدن هلو , تعبیر خواب هلو خوردن

تعبیر خواب هلو های رسیده و آب دار خوشمزه

اگر دختری خواب ببیند از درختان پربار هلو ، هلوهایی رسیده می چیند ، نتعبیر خواب هلوشانة آن است كه در مسافرتی همسر متمول و ثروتمند خواهد یافت . اما اگر در خواب هلوهای كال و نارس بچیند ، نشانة آن است كه از طرف اقوام مورد بی لطفی قرار خواهد گرفت .

مشاهده‏ى هلو در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است.

تعبیر خواب هلو های رسیده و آب دار خوشمزه

خوردن هلو در خواب، بیانگر آن است كه دلبسته‏ى جنتعبیر خواب هلوس مخالف خواهید شد.

تعبیر خواب هلو

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 6 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.