تعبیر خواب هلو های رسیده و آب دار خوشمزه

تعبیر خواب هلو های رسیده و آب دار خوشمزه

تعبیر خواب هلو , تعبیر خواب هلو و شلیل , تعبیر خواب دیدن هلو , تعبیر خواب هلو خوردن

تعبیر خواب هلو های رسیده و آب دار خوشمزه

لیلا برایت می گوید :

تعبیر خواب هلو اگر در خواب مشاهده كنید كه از درختى هلو مى‏چینید، به این معنا است كه اوقتعبیر خواب هلوات شیرینى را خواهید گذراند.

تعبیر خواب هلو های رسیده و آب دار خوشمزه

دیدن هلوى فاسد در خواب، نشانه‏ى مشكلات و گرفتارى‏ها است.

تعبیر خواب هلو , تعبیر خواب هلو و شلیل , تعبیر خواب دیدن هلو , تعبیر خواب هلو خوردن

تعبیر خواب هلو های رسیده و آب دار خوشمزه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدنتعبیر خواب هلو هلو در خواب، به خصوص اگر صورتی و رسیده باشد بسیار خوب و خوش یمن است. بقیه تعبیر، مانند تعبیر آلو است.

آنلی بیتون م‏یگوید :

تعبیر خواب هلو های رسیده و آب دار خوشمزه

دیدن هلو یا خوردن هلو در خواب ، علامت تغییر مأیوسانه حرفه و بیماری اطفال است و نیز ناتوانی در فراهم آوردن دیدارهای موتعبیر خواب هلورد تمایل و لذتبخش .

تعبیر خواب هلو های رسیده و آب دار خوشمزه

دیدن هلو بر درختان پر شاخ و برگ ، نتعبیر خواب هلوشانة آن است كه بعد از به خطر انداختن سلامت و ثروت به مقام مورد نظر خود دست می یابید .

دیدن برگة هلو در خواب ، علامت آن است كه افراد خطاكار پولی از شما خواهند ربود .

تعبیر خواب هلو , تعبیر خواب هلو و شلیل , تعبیر خواب دیدن هلو , تعبیر خواب هلو خوردن

تعبیر خواب هلو های رسیده و آب دار خوشمزه

اگر دختری خواب ببیند از درختان پربار هلو ، هلوهایی رسیده می چیند ، نتعبیر خواب هلوشانة آن است كه در مسافرتی همسر متمول و ثروتمند خواهد یافت . اما اگر در خواب هلوهای كال و نارس بچیند ، نشانة آن است كه از طرف اقوام مورد بی لطفی قرار خواهد گرفت .

مشاهده‏ى هلو در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است.

تعبیر خواب هلو های رسیده و آب دار خوشمزه

خوردن هلو در خواب، بیانگر آن است كه دلبسته‏ى جنتعبیر خواب هلوس مخالف خواهید شد.

تعبیر خواب هلو

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.