تعبير خواب طاووس سبز

درباره تعبیر خواب طاووس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب طاووسطاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خوردنی نیست در رویاهای تعبیر خواب طاووسما فریب باطل تلقی می شود. انسان به طور کلی، زن و مرد، در معرض فریب و دستخوش مطامعی است که زیبایی های تعبیر خواب طاووسجهان به او القا می کنند و نوع مرد بیش از هر چیز می تواند در معرض فریب زن باشد

درباره تعبیر خواب طاووس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب طاووس سفید , تعبیر خواب طاووس رنگی , تعبیر خواب طاووس سیاه , تعبیر خواب طاووس ماده

درباره تعبیر خواب طاووس از معبران بزرگ بخوانید

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن طاووس بر دو وجه بود. اول: تعبیر خواب طاووس پادشاه عجم. دوم: بزرگي مالدار.  هستند کسانی که فریب زن را می خوردند. برخی پول گولشان می زند و دسته ای در مقابل جاه و مقام ضعف دارند. به هر حال دیدن طاووس در خواب احتمال تعبیر خواب طاووس فریب خوردن بیننده تعبیر خواب طاووسخواب را هشدار می دهد چه فریب زن و چه فریب دنیا.

درباره تعبیر خواب طاووس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب طاووس سفید , تعبیر خواب طاووس رنگی , تعبیر خواب طاووس سیاه , تعبیر خواب طاووس ماده

درباره تعبیر خواب طاووس از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب طاووسدیدن طاووس به خواب ، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند که طاووسی نر داشت، تعبیر خواب طاووسدلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل که زن بگیرد تعبیر خواب طاووس و از او فرزند آورد و مال حاصل کند

درباره تعبیر خواب طاووس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب طاووس سفید , تعبیر خواب طاووس رنگی , تعبیر خواب طاووس سیاه , تعبیر خواب طاووس ماده

درباره تعبیر خواب طاووس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب طاووس برخي پول گولشان مي زند و دسته اي در مقابل جاه و مقام ضعف دارند. به هر حال ديدن تعبیر خواب طاووس طاووس در خواب احتمال فريب خوردن بيننده خواب را هشدار مي دهد تعبیر خواب طاووسچه فريب زن و چه فريب دنيا.

تعبیر خواب طاووس

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.