تعبیر خواب باران شدید

درباره تعبیر خواب باران از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب بارانباران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی داردتعبیر خواب باران مگر در چند مورد استثنائی . عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است. خانم ایتانوس یونانیتعبیر خواب باران عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم.

درباره تعبیر خواب باران از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب باران , تعبیرخواب باران باریدن , باران در خواب دیدن , تعبیر خواب باران شدید

درباره تعبیر خواب باران از معبران بزرگ بخوانید

حضرت دانيال گويد:
تعبیر خواب بارانباران درخواب رحمت و بركت بود از خداي تعالي بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب ديدن باران به وقت تعبیر خواب بارانخويش نيكوتر است به وقتي كه مردمان باران خواهند بهتر باشد. اما اگر آن باران خاص است، چنانكه بر يك جا باران سخت مي باريد و جز آنجا جاي ديگر نباريدتعبیر خواب باران اين تعبیر خواب بارانچنين، دليل كند بر رنج و بيماري بر اهل آن موضع و سختي كه به ايشان رسد

درباره تعبیر خواب باران از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب باران , تعبیرخواب باران باریدن , باران در خواب دیدن , تعبیر خواب باران شدید

درباره تعبیر خواب باران از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب باران مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد.تعبیر خواب باران اگر در خواب ببینید که مثلا پشت پنجره ایستاده اید و می بینید که باران می بارد و در همه جا یکسان فرو می ریزد بسیار خوب استتعبیر خواب باران ولی اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می بارد و بام و در خانه های دیگر خشک است خوب نیستتعبیر خواب باران زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می دهد.

درباره تعبیر خواب باران از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب باران , تعبیرخواب باران باریدن , باران در خواب دیدن , تعبیر خواب باران شدید

درباره تعبیر خواب باران از معبران بزرگ بخوانید

خانم ايتانوس يوناني عقيده داشت تعبیر خواب باران  باران نعمت است بخصوص اگر ببينيد زير باران ايستاده ايم. باران ملايم و دلپذير تعبیر خواب باراندر خواب ما مخصوصا اگر در فصلي باشد که انتظارش را داريم بسيار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتي است.تعبیر خواب بارانمشاهده باريدن باران نيکو است مشروط بر اين که باران همه جا فرو بريزد

تعبیر خواب باران

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.