تعبیر خواب شلوار راحتی

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید تعبیر خواب شلوار به خواب دیدن شلوار ، دلیل بر زنی عجمی بود یا زنی دون. اگر بیند شلوار بخرید، دلیل که کنیزکی …

مضرات نخود

درباره نخود و خواصش بدانید نخودخود نیز مانند سایر حبوبات، فیبر بالایی دارد. فیبر محلول مانند یک برس زبر، سیستم گوارشی را پاک می‌کند. این نوع فیبر، گلوکز«قند) و کلسترول خون را …

تعبیر خواب موش مرده

درباره تعبیر خواب موش از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب موشموش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل …

درباره تعبیر خواب جغد اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب جغددر خواب، مردی است نابکار و حسام و حرام بود. اگر بیند کسی جغد همی گیرد،تعبیر خواب جغد دلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد و دیگر دیدن جغد در خواب، مبارک نباشد

درباره تعبیر خواب جغد اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد زرد رنگ , تعبیر خواب جغد بزرگ , تعبیر خواب جغد سبز

درباره تعبیر خواب جغد اطلاعات بیشتری داشته باشید

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ شنیدن صدای بم جغد در خواب ،تعبیر خواب جغد علامت آن است که به دنبال سلامت و شادمانی مرگ فرا خواهد رسید .

۲ـ دیدن جغد مرده در خواب تعبیر خواب جغدتعبیر خواب جغد، نشانة رهایی از بیماریی شدید یا خطر مرگ است .

درباره تعبیر خواب جغد اطلاعات بیشتری داشته باشید

۳ـ دیدن جغدی بر شاخه های درخت ،تعبیر خواب جغد نشانة آن است که دشمنان پنهانی در بدنام کردن شما می کوشند .

درباره تعبیر خواب جغد اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد زرد رنگ , تعبیر خواب جغد بزرگ , تعبیر خواب جغد سبز

درباره تعبیر خواب جغد اطلاعات بیشتری داشته باشید

ابراهیم کرمانی گویدتعبیر خواب جغد اگر کسی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد.تعبیر خواب جغد اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است. اگر بیند گوشت جغد خورد،تعبیر خواب جغد دلیل که از مال مردی دزد نابکار به قدر آن چیز بخورد.

درباره تعبیر خواب جغد اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد زرد رنگ , تعبیر خواب جغد بزرگ , تعبیر خواب جغد سبز

درباره تعبیر خواب جغد اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب جغد اگر در خواب ديديد که جغدی بر ديوار يا بام خانه نشسته يا روي تير چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما مي نگردتعبیر خواب جغد خواب شما وجود انساني خبيث را آگهي مي دهد که ديده به شما داردتعبیر خواب جغد اگر به جغد غذا و طعمه داديد با بدخواه دوست مي شويد.

تعبیر خواب جغد

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 20 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.