تعبیر خواب دیدن عروسی جن ها

تعبیر خواب دیدن عروسی جن ها تعبیر خواب دیدن عروسی جن ها جن تعبیر خواب جن بدان كه معبران را در اين خلاف است وبعضي گفته اند دشمن است و بعضي گفته …

تعبیر خواب ماهی مرده

درباره تعبیر خواب ماهی از معبران بزرگ بخوانید حضرت دانيال گويد: تعبیر خواب ماهیديدن ماهي در خواب در درياي گرمسير، دليل بلا و سختي بود و در درياي سردسير تاويلش نيكو بود.تعبیر …

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پدر و مادربزرگ

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پدر و مادربزرگ تعبیر خواب هدیه گرفتن از پدر و مادربزرگ 1تعبیر خواب هدیه ـ اگر خواب ببينيد ازتعبیر خواب هدیه كسي كادو مي گيريد ، علامت …

درباره تعبیر خواب کفش از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب کفشدیدن کفش در خواب تعابیر زیادی دارد . البته این تعابیر خیلی بستگی به رنگ کفش که سفید یا صورتی یا  مشکیتعبیر خواب کفش و سیاه یا قهوه ای باشد ندارد بلکه بیشتر به حالت آن که در چه زمانی و چگونه باشد دارد .

درباره تعبیر خواب کفش از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب کفش , تعبیر خواب کفش سفید , تعبیر خواب کفش چرم , تعبیر خواب کفش سیاه

درباره تعبیر خواب کفش از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

ديدن كفش درخواب بر هفت وجه بود.
اول:تعبیر خواب کفش زن — دوم: خادم. — سوم: كنيزك. — چهارم: قوت. —  پنجم: معيشت.  —تعبیر خواب کفشششم: مال.  —هفتم: سفر. و ديدن كفش درخواب، دليل بر مردي بود كه ميراث قسمت كند.

درباره تعبیر خواب کفش از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب کفش , تعبیر خواب کفش سفید , تعبیر خواب کفش چرم , تعبیر خواب کفش سیاه

درباره تعبیر خواب کفش از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب کفشکفش در خواب ما زن است و همسر. براي زنان ديدن کفش در خواب زندگي زناشوئي است که شوهر اصل کلي آن است. تعبیر خواب کفشاگر زن داريد و در خواب کفش ببينيد خواب شما به همسرتان بر مي گردد و نوئي و کهنگي و رنج و راحت آن اشاره اي است تعبیر خواب کفشبه روابط بيننده خواب و همسرش. ولي اگر بيننده خواب ازدواج نکرده باشد و تعبیر خواب کفشدر خواب ببينيد کفشي جديد و نو پوشيده ازدواج مي کند.

درباره تعبیر خواب کفش از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب کفش , تعبیر خواب کفش سفید , تعبیر خواب کفش چرم , تعبیر خواب کفش سیاه

درباره تعبیر خواب کفش از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

 حضرت امام جعفر صادق فرماید:تعبیر خواب کفش دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود. اول: زن. دوم: خادم. تعبیر خواب کفشسوم: کنیزک. چهارم: قوت. پنجم: معیشت. ششم: مال. هفتم: سفر. و دیدن کفش درخواب ،تعبیر خواب کفش دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.

تعبیر خواب کفش

آخرین بروز رسانی در : شنبه 22 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.