تعبیر خواب گردو مطیعی تهرانی

آیا درباره تعبیر خواب گردو می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب گردوتعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است وتعبیر خواب گردو این تفاوت کلی …

تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم

درباره تعبیر خواب عروسی از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب عروسیديدن عروسي در خواب ها به هيچ وجه خوب نيست. تمام معبران عروسي را عزا دانسته اند تعبیر خواب عروسیو عروس را …

تعبیر خواب خرما به مرده دادن

می دانید تعبیر خواب خرما از نظر علمای تعبیر چیست تعبیر خواب خرمادیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد.تعبیر …

درباره تعبیر خواب جغد چقدر می دانید

ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب جغد اگر کسی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد… اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است.تعبیر خواب جغد اگر بیند گوشت جغد خورد، دلیل که از مال مردی دزد نابکار به قدر آن چیز بخورد.

درباره تعبیر خواب جغد چقدر می دانید

تعبیر خواب جغد سفید , تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد سبز , جغد در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب جغد چقدر می دانید

تعبیر خواب جغد شنيدن صداي بم جغد در خواب ، علامت آن است كه به دنبال سلامت و شادماني مرگ فرا خواهد رسيد .ديدن جغدي بر شاخه هاي درخت ، نشانة تعبیر خواب جغد آن است كه دشمنان پنهاني در بدنام كردن شما مي كوشند .

درباره تعبیر خواب جغد چقدر می دانید

تعبیر خواب جغد سفید , تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد سبز , جغد در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب جغد چقدر می دانید

تعبیر خواب جغد برخی از معبران نوشته اند جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث. اگر در خواب دیدید که جغدی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد تعبیر خواب جغد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد

درباره تعبیر خواب جغد چقدر می دانید

تعبیر خواب جغد سفید , تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد سبز , جغد در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب جغد چقدر می دانید

تعبیر خواب جغد در خواب ، مردی است نابکار و حسام و حرام بود. اگر بیند کسی جغد همی گیرد، دلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد و دیگر دیدن جغد در تعبیر خواب جغد خواب ، مبارک نباشد

تعبیر خواب جغد

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 12 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.