تعبیر خواب خریدن لباس عروس

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید   تعبیر خواب لباس عروساگر زن متاهلی لباس عروس سفید بر تن کند و غمگین باشد نشان از کسب و کار و روزی …

تعبیر خواب خرس سیاه

درباره تعبیر خواب خرس می دانید تعبیر خواب خرسخرس دشمن قوی پنجه و زورمند است. اگر در خواب دیدید که خرس را کشتید بر مشکلات پیروز می شوید یا دشمن را از …

تعبیر خواب مزرعه هویج

درباره تعبیر خواب هویج اطلاعات بیشتری داشته باشید اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: دیدن هویج درخواب چون شیرین است، تعبیر خواب هویجدلیل منفعت است به زحمت. تعبیر خواب هویجاگر شیرین نبود، دلیل …

تعبیر خواب زعفران از دید چند عالم

تعبیر خواب زعفران , تعبیر خواب ریختن زعفران , تعبیر خواب زعفران از امام صادق , تعبیر خواب زعفران دم کرده

تعبیر خواب زعفران از دید چند عالم

تعبیر خواب زعفران محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند زعفران با خود داشت، دلیل که مردمان به قدر آن وی را مدح و ثنا گوید، خاصه چون بیند زعفران ناسوده است. اگر بیند که زعفران خورد می کرد، دلیل که بیمار شود، اگر بیند زعفران بر جامه یابر تن او بمالند، دلیل بر بیماری است، اگر بیند که رنگ زعفران از تن بشست، دلیل که از بیماری شفا یابد.تعبیر خواب زعفران

تعبیر خواب زعفران از دید چند عالم

تعبیر خواب زعفران , تعبیر خواب ریختن زعفران , تعبیر خواب زعفران از امام صادق , تعبیر خواب زعفران دم کرده

تعبیر خواب زعفران از دید چند عالم

ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب زعفراناگر بیند زعفران ناکوفته بخرید یا کسی به وی داد، دلیل است زنی توانگر بخواهد. اگر کسی جامه یا تن به زعفران زرد کند، بیماری و غم و اندوه است، اگر بیند که زعفران می خورد، همین دلیل کند. اگر بیند به خروارها داشت، دلیل است او راتعبیر خواب زعفران نعمت حاصل شود و از مردم مدح و ثنا شنود.

تعبیر خواب زعفران از دید چند عالم

منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب زعفرانگوید: عطر زعفران در خواب نیکوترین چهره دیدن زعفران است چه که اگر در خواب احساس کنید که بوی عطر زعفران به مشامتان می رسد نشان آن است که شما را به بزرگی و نیکی می ستایند و این در صورتی است که خود زعفران را نبینید چون اگر زعفران ر

تعبیر خواب زعفران از دید چند عالم

ا ببینید عطر آن تحت تاثیر رنگش قرار می گیرد. دیدن رنگ زعفران در خواب خوب نیست به خصوص اگر بر لباس تعبیر خواب زعفرانباشد. زعفران روی برنج پخته نیکو است مشروط بر آن که زیاد نباشد. اگر در خواب دیدید که لباس شما رنگ زرد دارد و این زردی از زعفران است بیمار می شوید یا پشت سرتان بد می گویند و احیانا به شما اتهام می زنند ولی اگر لکه زعفران را بزدایید و پاک کنید نیکو است. اگر بیمار باشید شفا می یابید و چنانچه متهم شده باشید رفع اتهام می گردد. زعفران زیاد، ثروت است و اندک آن غمتعبیر خواب زعفران و رنج است. ساییدن زعفران برای زنان غم و اندوه و دعوای خانوادگی است ولی برای مردان آن قدر ها ب

تعبیر خواب زعفران از دید چند عالم

د نیست که برای زنان. در مجموع دیدن زعفران در خوابتعبیر خواب زعفران خوب نیست مگر آن که عطر آن را احساس کنید یا بویی که فکر کنید مربوط به زعفران است.

تعبیر خواب زعفران از دید چند عالم

تعبیر خواب زعفران , تعبیر خواب ریختن زعفران , تعبیر خواب زعفران از امام صادق , تعبیر خواب زعفران دم کرده

تعبیر خواب زعفران از دید چند عالم

یوسف نبی علیهتعبیر خواب زعفران السلام گوید:

دیدن زعفران و انجیر حسن بود

تعبیر خواب زعفران از دید چند عالم

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن زعفران در خواب ، نشانة آن است که به امیدهایی واهی دل خواهید بست ، زیرا تمام امیدهای شما را پنهتعبیر خواب زعفرانانی نقش بر آب خواهند ساخت .

تعبیر خواب زعفران از دید چند عالم

۲ـ نوشیدن چایی که با زعفران دم شده است ، علامت آن تعبیر خواب زعفراناست که مشاجرات و اختلافات بین اعضای خانوادة شما ادامه خواهد داشت .

تعبیر خواب زعفران

ممنونیم که از پیج اینستاگرام ما حمایت می کنید و عضو می شوید

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 6 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.