تعبیر خواب پرتقال

تعبیر خواب پرتقال | تعبیرخواب پرتقال | tabire khab

تعبیر خواب پرتقال,تعبیر خواب پرتقال خوردن,تعبیر خواب پرتقال خونی,تعبیر خواب پرتقال سبز,تعبیر خواب پرتقال چیدن,تعبیر خواب پرتقال پوست کنده,تعبیر خواب پرتقال بزرگ,تعبیر خواب پرتقال و سیب,تعبیر خواب پرتقال گندیده,تعبیر خواب پرتقال خریدن,تعبير خواب پرتقال خوردن,تعبير خواب خوردن پرتقال,تعبیر خواب خوردن اب پرتقال,تعبیر پرتقال خوردن در خواب,تعبیر خواب خوردن پرتقال امام صادق,تعبیر خواب خوردن شربت پرتقال,تعبیر خواب خوردن پوست پرتقال,تعبیر دیدن پرتقال خوردن در خواب,تعبیر خواب چیدن پرتقال از درخت,تعبير خواب چيدن پرتقال,تعبیر خواب چیدن میوه پرتقال,تعبیر دیدن پرتقال در خواب,تعبیر خواب درخت سیب و پرتقال,تعبیر خواب پرتغال خریدن,تعبیر خواب خرید پرتقال

تعبیر خواب پرتقال , پرتقال در خواب دیدن , تعبیرخواب پرتقال

خواب پرتقال دیدن یک خواب جالب و نارنجی است.اگر شما هم پرتقال در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پرتقال می گردید می توایند تعبیرخواب پرتقال را از تمام منابع موجود در اینجا مطالعه نمایید

تعبیر خواب پرتقال از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب پرتقال اوقات شیرین و کامروا شدن است

تعبیر خواب پرتقال خوب است چرا که میوه ای خوش عطر و بو است و به چشم می آید

تعبیر خواب پرتقال از دید معبران قدیمی خوشکامی و فرزند صالح است

تعبیر خواب داشتن مقدار بسیار زیاد پرتقال مال و ثروتی است که نصیبتان می شود

تعبیر خواب داشتن تعدادی پرتقال نشان از فرزندان شما است

تعبیر خواب دیدن پرتقال لک دار و له شده خوب نیست و نشان از گرفتاری و بیماری می دهد

تعبیر خواب دیدن پرتقال سبز و کال خوب نیست و پرتقال نارنجی و رسیده تعبیر بهتری دارد

تعبیر خواب خریدن پرتقال ،گزینش است که شما باید گروهی را بر گروه دیگر برتری دهید

تعبیر خواب پرتقال فروشی و فروختن پرتقال، معامله پر سود است

تعبیر خواب داشتن درخت پرتقال در خانه گرد هم آوردن خانواده دور هم است به خصوص که درخت پرتقال پربار باشد

تعبیر خواب پاره شدن پاکت پرتقال و ریختن پرتقال ها حادثه ای است رخ می دهد و موجب تفرقه می شود

تعبیر خواب جمع کردن پرتقال از روی زمین اجتماع عزیزان است

تعبیر خواب پرتقال به طور کلی خوب است به شرطی که رسیده و شیرین باشد و ترش نباشد چرا که خوردن چیز ترش در خواب غم و اندوه است

تعبیر خواب پرتقال از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب خوردن پرتقال به خطر افتادن سلامتی است

تعبیر خواب دختری که در دست پرتقال دارد ،پیدا کردن همسر دلخواهش است

تعبیر خواب خرید پرتقال این است که در عشق موفق نمی شوید

تعبیر خواب فروختن پرتقال داشتن روابط پاک و صمیمی با دیگران است

تعبیر خواب کندن پوست

اگر در خواب مشغول پوست گرفتن پرتقال باشيد، به معنى جدايى از نزديكانتان است.

تعبیر خواب پرتقال از دید لیلا یرایت

تعبیر خواب پرتقال این است که روزهای خوشی در آینده خواهید داشت

تعبیر خواب چیدن پرتقال از درخت پرتقال خوب نیست و شادیتان به غم تبدیل می شود

تعبیر خواب پرتقال | پرتقال در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 44 عدد

 • ديدن پرتقال کال و سبز خوب نيست و بهتر است که پرتقال خيلي زرد و رسيده در خواب ببينيد. اگر در خواب ديديد که پرتقال مي خريد موردي براي انتخاب پيش مي آيد که شما ناگزير مي شويد چيزهائي يا کساني را بر ديگران امتياز بدهيد و اين کار را خيلي آسان انجام مي دهيد. اگر در خواب ديديد که پرتقال مي فروشيد يک معامله پولي مي کنيد. اگر درخت پرتقال در خانه داشتيد خوب است چون خانواده را گرد خود جمع مي کنيد بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد. اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روي زمين پخش شدند حادثه اي موجب تفرقه مي شود و کساني از اطراف شما پراکنده مي گردند و هر يک به طرفي مي روند و اگر ديديد که پرتقال ها را از روي زمين جمع مي کنيد يا از درخت مي کنيد خوب است چون موجب اجتماع عزيزان خود مي شويد و همه را در کانوني گرد مي آوريد به هر حال ديدن پرتقال در خواب شيريني کام است مخصوصا اگر ترش نباشد که ترشي در خواب خوب نيست.

 • ديدن پرتقال در خواب شيريني و کامروائي است. پرتقال ميوه اي است خوش عطر و خوش بو که به چشم نيز خوش مي آيد در اين صورت نمي تواند در خواب بد باشد. معبران کهن در مورد پرتقال چيزي ننوشته اند اما به يقين کام است و فرزند خوب است، اگر مقدار زيادي پرتقال داشته باشيد مالي است که نصيب شما مي شود و اگر تعدادي پرتقال داشته باشيد فرزندان شما هستند.

 • ديدن پرتقال در خواب شيريني و کامروائي است. پرتقال ميوه اي است خوش عطر و خوش بو که به چشم نيز خوش مي آيد در اين صورت نمي تواند در خواب بد باشد. معبران کهن در مورد پرتقال چيزي ننوشته اند اما به يقين کام است و فرزند خوب است، اگر مقدار زيادي پرتقال داشته باشيد مالي است که نصيب شما مي شود و اگر تعدادي پرتقال داشته باشيد فرزندان شما هستند. پرتقال لک دار و لهيده خوب نيست چه از بيماري و گرفتاري يکي از فرزندان شما صحبت مي کند و اگر فرزند نداريد بي ترديد يکي از عزيزان شما نزديک است بيمار مي شود يا مختصر گرفتاري پيدا مي کند. ديدن پرتقال کال و سبز خوب نيست و بهتر است که پرتقال خيلي زرد و رسيده در خواب ببينيد. اگر در خواب ديديد که پرتقال مي خريد موردي براي انتخاب پيش مي آيد که شما ناگزير مي شويد چيزهائي يا کساني را بر ديگران امتياز بدهيد و اين کار را خيلي آسان انجام مي دهيد. اگر در خواب ديديد که پرتقال مي فروشيد يک معامله پولي مي کنيد. اگر درخت پرتقال در خانه داشتيد خوب است چون خانواده را گرد خود جمع مي کنيد بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد. اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روي زمين پخش شدند حادثه اي موجب تفرقه مي شود و کساني از اطراف شما پراکنده مي گردند و هر يک به طرفي مي روند و اگر ديديد که پرتقال ها را از روي زمين جمع مي کنيد يا از درخت مي کنيد خوب است چون موجب اجتماع عزيزان خود مي شويد و همه را در کانوني گرد مي آوريد به هر حال ديدن پرتقال در خواب شيريني کام است مخصوصا اگر ترش نباشد که ترشي در خواب خوب نيست.

 • ليلا برايت مى‏گويد:

  ديدن پرتقال در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد. اگر در خواب ببينيد كه از درخت پرتقال مى‏چينيد، به اين معنا است كه شاديتان به غم مبدل مى‏شود.

  آنلي بيتون مى‏گويد:

  خوردن پرتقال در خواب، بيانگر به خطر افتادن سلامتى است. اگر دخترى در خواب ببيند پرتقالى به دست دارد، به اين معنا است كه همسرى به دلخواه خود پيدا مى‏كند. خريدن پرتقال در خواب، بيانگر آن است كه در عشقتان موفق نمى‏شويد. اگر در خواب خود را مشغول فروختن پرتقال ببينيد، بيانگر روابطى پاك و صميمى با افراد است. اگر در خواب مشغول پوست گرفتن پرتقال باشيد، به معنى جدايى از نزديكانتان است.

 • . اگر در خواب دیدید که پرتقال می فروشید یک معامله پولی می کنید. اگر درخت پرتقال در خانه داشتید خوب است چون خانواده را گرد خود جمع می کنید بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد. اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روی زمین پخش شدند حادثه ای موجب تفرقه می شود و کسانی از اطراف شما پراکنده می گردند و هر یک به طرفی می روند و اگر دیدید که پرتقال ها را از روی زمین جمع می کنید یا از درخت می کنید خوب است چون موجب اجتماع عزیزان خود می شوید و همه را در کانونی گرد می آورید به هر حال دیدن پرتقال در خواب شیرینی کام است مخصوصا اگر ترش نباشد که ترشی در خواب خوب نیست.

 • بيتون مى‌گويد: خوردن پرتقال در خواب، بيانگر به خطر افتادن سلامتى است. اگر دخترى در خواب ببيند پرتقالى به دست دارد، به اين معنا است كه همسرى به دلخواه خود پيدا مى‌كند. خريدن پرتقال در خواب، بيانگر آن است كه در عشقتان موفق نمى‌شويد. اگر در خواب خود را مشغول فروختن پرتقال ببينيد، بيانگر روابطى پاك و صميمى با افراد است. اگر در خواب مشغول پوست گرفتن پرتقال باشيد، به معنى جدايى از نزديكانتان است.

 • اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روی زمین پخش شدند حادثه ای موجب تفرقه می شود و کسانی از اطراف شما پراکنده می گردند و هر یک به طرفی می روند و اگر دیدید که پرتقال ها را از روی زمین جمع می کنید یا از درخت می کنید خوب است چون موجب اجتماع عزیزان خود می شوید و همه را در کانونی گرد می آورید به هر حال دیدن پرتقال در خواب شیرینی کام است مخصوصا اگر ترش نباشد که ترشی در خواب خوب نیست.

 • دیدن پرتقال کال و سبز خوب نیست و بهتر است که پرتقال خیلی زرد و رسیده در خواب ببینید. اگر در خواب دیدید که پرتقال می‌خرید موردی برای انتخاب پیش می‌آید که شما ناگزیر می‌‌شوید چیزهائی یا کسانی را بر دیگران امتیاز بدهید و این کار را خیلی آسان انجام می‌دهید. اگر در خواب دیدید که پرتقال می‌فروشید یک معامله پولی می‌کنید.

 • اگر دیدید که پرتقال می خرید، ناگزیر می شوید چیزهایی یا کسانی را بر دیگران امتیاز بدهید و این کار را خیلی آسان انجام می دهید. اگر دیدید که پرتقال می فروشید یک معامله پولی می کنید. اگر درخت پرتقال در خانه داشتید، خوب است چون خانواده را گردخود جمع می کنید بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد.

 • . اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روی زمین پخش شدند، حادثه ای موجب تفرقه می شود و کسانی از اطراف شما پراکنده می گردند و هر یک به طرفی می روند. اگر دیدید که پرتقال ها را از روی زمین جمع می کنید یا از درخت می کنید خوب است.

 • تعبیر پوست کندن و خوردن پرتغال در خواب چیست

 • تعبیر خواب پرتقال شیرین خوردن چیه

  • تعبیرخواب پرتقال شیرین خوردن پوست کندن و خوردن چی6؟

 • خواب ببینی وقتی داری پوست پرتقال را می کنی آبش بپاشه به چشمت تعبیرش را بگید لطفا

 • اگر ببیند پرتقال می خورد دلالت بر غم است.
  اگر ببیند پرتقال شیرین می خورد دلالت بر نعمت است.
  اگر ببیند پرتقال نارس می خورد دلالت بر بیماری است.

  • سلام اگردرخواب ببینیم دم در خونه یک پشقاب پرازپرتغال بدون پوست که مثلا مادرم از قبل آماده کرده بوده و من با لذت رفتم و همه پرتغلها رو خوردم و خیلی شیرین و لذیذ بودن پرتغالها

 • اگر در خواب ببینی ک پرتقال برمیداری ک پوست بکنی ولی اونارو پوست نکنی .جاش کله گوسفند تو ظرف باشه ?

 • اگر در خواب پرتقالهایی رو برداری ک پوست بکنی ولی جای اونا کله گوسفند پاک شده تو ظرفت باشه ک پوست کندی ?

  • دیدن سر گوسفند نعمت است

 • اگر دوپرتقال یکی خوشرنگ ودیگری خاکی و سیاه رنگ بوسیله یکی از آشنایان زن داده شود تعبیرش چیست؟روح اله

 • جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب هر درختی که خوشبو می‌باشد و میوۀ آن خوشمزه است، مردی پاک و درستکار و دیندار است.

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هر درختی که نزد مردم گرامی باشد، مردی شریف و بزرگوار می‌باشد.

 • تعبیر خواب هر درختی که از انواع “درختان میوه‌دار” باشد، مردی ثروتمند است، ولی اگر جزء “درختان بی‌میوه” است، تعبیرش مردی فقیر می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: تعبیرش زن می‌باشد.

 • جابر مغربی می‌گوید: هر چه درخت را بهتر و سرسبزتر ببینی، یـعـنـی دینداری تو بهتر است و هر چه درخت را خشک و ناقص ببینی تعبیرش به کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال تو برمی‌گردد.

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر هر درختی که خار داشته باشد، مرد بداخلاق و ناسازگار می‌باشد.

 • جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب درختی که نوع آن را میشناسی، دین می‌باشد.
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر هر درختی که در سرزمینهای عربی می‌باشد، مرد بیابان‌نشین است،‌‌‌‌‌ و هر درختی مربوط به سرزمینهای غیر عربی باشد، مرد غیر عربی است.
  بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب درخت، زن می‌باشد.

 • حضرت دانيال گويد: هر ميوه در باغ، اگر به وقت خورد، دليل كه به قدر آن مال جمع كند. اگر بي وقت ميوه خورد، دليل كه مالش تلف شود وبدان هر ميوه كه به خواب بيند تاويل آن به درخت آن ميوه بازگردد يعني اگر درخت به تاويل نيك بود دليل نيكي است. اگر بد بود، تاويل بد است و ديدن ميوه هاي ترش به خواب، دليل غم و اندوه است و ديدن ميوه هاي نارسيده، دليل بر مال حرام است. اگر بيند كه ميوه هاي تابستان به زمين مي خورد، دليل بيماري بود.

 • محمدبن سيرين گويد: هر ميوه كه در خواب تر و شيرين بود ديدن آن، دليل منفعت بود وقتي كه بخورد. اگر بيند از درختي چيد، دليل كه به قدر ميوه مال يابد. اگر بيند ميوه از درخت پيش او افتاد دليل كه مال بي رنج حاصل كند.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ميوه فروش در خواب چون ميوه خوش طعم بود و فروشد، دليل مضرت است.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :

  ميوه

  بر روي يک درخت : خوش يمني

  ميوه چيده شده : پاياني خوش براي يک محاکمه

  ميوه ترش مزه : بدبختي

  ميوه شيرين : ثروت

  ميوه به مقدار بسيار زياد : پروژه هاي موفق

 • ديدن ميوه روزي حلال بود

 • سلام
  من خواب دیدم یک پرتقال دارم و اونو پوست میکنم و نصفشو به پسر داییم میدم و نصف دیگرشو خودم میخورم
  ممنون میشم تعبیر کنید

 • ببخشید تعبیرخواب خوردن یک پشقاب پرتغال که از قبل مادر پوست کنده بوده و من رفتم دم درخونه با لذت تمام همه پرتغالها رو خوردم و همه پرتغالها شیرین و لذیذ بودن

 • تعبیر خواب دیدن یک آقا که در حال پوست کردن پرتقال پرتقال بیانگر چیست؟

 • تعبیر خواب دیدن یک آقا که در حال پوست کردن پرتقال هست بیانگر چیست؟

 • سلام سکی ازبستگان خواب من رودیده که داشتم پرتغال پوست میکندم وبه پسربچه اش میدادم که بخوردتعبیرش چیست؟

 • یکی خواب من رودیده که داشتم پرتغال پوست میکندم وبه بچه اش میدادم تعبیرش چیست؟

 • خواب دیدم که دره یخچال روبازکردم وپرتغال زیادی دریخچال دیدم ولی هرچندتایی درپلاستیک بودند ویکی خیلی بزرگ ک سرآن جداشده بودکناربقیه بودک شوهرم اونوخوردولی درعوض مال من بود

 • دیدن پرتقال زیاد در خانه که یکی بهم داده باشد چیست

 • سلام من خواب دیدم توی یه باغی هستم و با چندنفر دیگه داریم میوه های روی زمین رو جمع میکنیم به نظرم درختای باغ انار بودن ولی به درختا و زیر اونا پرتقال و سیب ریخته بودولی کوچیک بودن وبعضیا هم آفت زده ولی ما سالما رو جمع میکردیم و یه پرتقال رو برداشتم از روی زمین ولی بازش که کردم گفتم گندیده هست و اونو پرت کردم اونطرف و لی سالما رو که کوچیک هم بودن همه.اونا رو جمع میکردیم لطفا تعبیرش رو بهم بگید ممنون درضمن من شش ماهه باردارم

 • سلام.من توی خواب دیدم که رفتم مغازه چیزی واسه دوستم بگیرم که گرفتم ولی اون گفت پرتقال میخوام و من رفتم بگیرم که دونه ایی میفروختش و منم یکیشو برداشتم گفتش که 5000هزار و منم پول نداشتم و نخریدم؟.تعبیری داره؟لطفا میشه راهنمایی کنید

 • سلام من خواب دیدم دوستم خونمونه بعد مامانم برامون یه بشقاب پرتقال که خونی نبود پوست کند ولی تو بشقاب خیلی تکه های پرتقال زیادی بود زیاد بود پرتقال هم تکه تکه شده بود و کنار بشقاب هم یه لیوان آب پرتقال خونی بود منم دوستمو تنها گذاشتم رفتم پیش مامانم کم کم پرتقال رو خوردم که دیدم فقط یکم موند بعدش گذاشتم رو میز به دوستم گفتم بیا آب پرتقال و بخور خیلی خوشمزس .

 • سلام خواب میدیدم دارم برای پدرشوهرم پرتقال پوست میکنم و اونم خیلی با لذت میخوره. معنیش چیه ؟

 • سلام
  خواب دیدم که یه درخت پرتقالی که چند ساله تو خونه داریم و تا الان میوه نداده یه هو شروع کرد به پرتقال دادن و از هر طرف پرتقالهای سبز کوچیک بعد از گل دادن بیرون میومدن و یک به یک از هر طرف زیاد میشدن و من خیلی خوشحال و خندان شدم در حالی که در پوستم نمیگنجیدم
  مرسی

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.