کامل ترین و بهترین مرجع در مورد "تعبیر خواب مارمولک" از دو معبر خبره و بزرگ اروپایی

همه چیز در مورد “تعبیر خواب مارمولک” و کشتن آن

تعبیر خواب مارمولک | تعبیر خواب | tabire khab

تعبیر خواب مارمولک,تعبیر خواب مارمولک سبز,تعبیر خواب مارمولک سفید,تعبیر خواب مارمولک بزرگ,تعبیر خواب مارمولک امام صادق,تعبیر خواب مارمولک از امام صادق,تعبیر خواب مارمولک روی دیوار,تعبیر خواب مارمولک ابن سیرین,تعبیر خواب مارمولک,تعبیر خواب مارمولک در خانه,تعبیر خواب مارمولک سبز بزرگ,تعبیر خواب مارمولک سبز,تعبیر خواب مارمولک سبز در خانه,تعبیر خواب مارمولک سبز مرده,تتعبیر مارمولک سبز در خواب,تعبیر خواب کشتن مارمولک سبز,تعبیر خواب دیدن مارمولک سبز,تعبیر خواب مارمولک سفید مرده,تعبیر خواب مارمولک سیاه و سفید,تعبیر خواب کشتن مارمولک سفید,تعبیر خواب خوردن مارمولک سفید,تعبیر مارمولک سفید در خواب,تعبیر دیدن مارمولک سفید در خواب,تعبیر خواب مارمولک بزرگ,تعبیر خواب مارمولک بزرگ در خانه,تعبیر خواب مارمولک بزرگ چیست,تعبیر خواب دیدن مارمولک بزرگ,تعبیر خواب مارمولک بزرگ سبز,تعبیر خواب مارمولک بزرگ سیاه,تعبیر خواب مارمولک خیلی بزرگ,تعبیر خواب کشتن مارمولک بزرگ,تعبیر خواب مارمولک از نظر امام صادق,تعبیر خواب امام صادق درباره مارمولک,تعبیر خواب امام جعفر صادق مارمولک,تعبیر خواب مارمولک سیاه,تعبیر خواب مارمولک قرمز,تعبیر خواب مارمولک کوچک,تعبیر خواب دیدن مارمولک در خانه,تعبیر خواب مارمولک زیاد در خانه,تعبیر خواب کشتن مارمولک در خانه,تعبیر خواب مار و مارمولک در خانه

تعبیر خواب مارمولک ، دیدن مارمولک در خواب , تعبیرخواب مارمولک

مشاهده‌ مارمولک در خواب خیلی‌ کمیاب است‌ و تعابیر و معانی‌ مختلف و متعددی دارد.

دیدن مارمولک در خواب یکی از خواب های ترسناک است.اگر شما هم خواب مارمولک دیده اید و دنبال تعبیر خواب مارمولک هستید این مطلب را تا انتها مطالعه بکنید حتما تعبیر خوابتان را خواهی یافت.

تعبیر خواب مارمولک از دید آنلی بیتون

تعبیر کشتن مارمولک در خواب نشانه این است که شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید . اما اگر موفق نشوید مارمولک را بکشید و مارمولک از دستتان فرار می کند ، نشانه آن است که در امور عاطفی با شکست مواجه خواهید شد.

تعبیر راه رفتن مارمولک روی دامن در خواب اگر زنی خواب ببیند مارمولکی روی دامن او راه می رود یا او را گاز می گیرد ، نشانه آن است که اندوه و بدبختی به او روی می آورد. همسر او در اثر حادثه ای معلول خواهد شد و او برای گذراندن زندگی با تمامی تلاش و جدیت فراوان تنها درآمدی ناچیز عایدش خواهد شد.

تعبیر خواب مارمولک ، دیدن مارمولک در خواب , تعبیرخواب مارمولک

تعبیر خواب مارمولک از نظر کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب مارمولک بر این است که دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می شوند.

تعبیر خواب کشتن مارمولک این می باشد که پولی را که از دست داده بودید دوباره بدست می آورید.

تعبیر در قفس انداختن مارمولک اگر در خواب ببینید که مارمولکی را در قفس می اندازید به این معنی می باشد که شهرت و احترام شما بیشتر می شود.

تعبیر یک کمربند یا کیف از پوست مارمولک نشانه کسب پول می باشد.

تعبیر پوست مارمولک اگر در خواب ببینید که دوستان شما پوست مارمولک دارند به این معنی است که به شما خیانت خواهند کرد.

آنلی بیتون م‏یگوید :

اگر خواب ببینید مارمولکی را می کشید، علامت آن است که شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید .

اما اگر موفق نشوید مارمولک را بکشید و مارمولک از دستتان فرار می کند ، نشانه آن است که در امور عاطفی با شکست مواجه خواهید شد .

اگر زنی خواب ببیند مارمولکی از روی دامن او راه می رود یا او را گاز می گیرد، نشانه آن است که اندوه و بدبختی به او روی می آورد .

تعبیر خواب مارمولک ، دیدن مارمولک در خواب , تعبیرخواب مارمولک

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب مارمولک : دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می شوند .

یک مارمولک را می کشید : پولی را که از دست داده بودید دوباره بدست می آورید .

یک مارمولک را در قفس می اندازید : شهرت و احترام شما بیشتر می شود .

تعبیر خواب مارمولک ، دیدن مارمولک در خواب , تعبیرخواب مارمولک

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مارمولک، مردی است که در میان مردم فساد می‌اندازد.

تعبیر خواب مارمولک | مارمولک در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 161 عدد

 • “هر گاه یکی از شما خوابِ خوبی دید، آن را تعبیر کند و برای دیگران بازگو کند و اگر خواب بدی دید آن را تعبیر نکند و به کسی هم نگوید1”.

  تعبیر خواب با حرف (م) : در این نوشته تعبیر خواب با حرف میم و تعبیر خواب کلماتی که با میم شروع می شوند گردآوری شده است .

  تعبیر خواب مار :

  حضرت امام جعفر صادق علیه و آله سلام درباره ی دیدن مار در خواب می فرمايند: ديدن مار درخواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگاني. سوم: سلامتي. چهارم: پادشاهي. پنجم: سپه سالاري. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سيلاب.

  تعبیر خواب مارچوبه :

  محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که مارچوبه از زمین به وقت خود جمع می کرد دلیل منفعت بود. اگر خام خورد مضرت است .
  تعبیر خواب مازو :
  محمدبن سیرین گوید: اگر مازو از درخت جمع کرد، دلیل است که به سختی مال حاصل کند. اگر بیند که به خروار مازو داشت، دلیل است مال بسیار حاصل کند. اگر بیند که مازو خورد، دلیل که مال حرام خورد. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن مازو در خواب ،دلیل بیماری است و مازوی سبز و سیاه غم و اندوه بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مازو در خواب چهاروجه است. اول: مکروه. دوم: غم و اندوه. سوم: بیماری. چهارم: ملامت در کارها .

  تعبیر خواب ماست :

  محمدبن سیرین گوید: دیدن ماست شیرین، دلیل منفعت بود و ماست ترش، دلیل غم و اندوه بود. حضرت دانیال گوید: دیدن ماست درخواب ،دلیل مال است که از سفر حاصل کند. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن ماست درخواب ،دلیل مال است که از سفر حاصل کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ماست خورد و شیرین بود، دلیل برمال حلال بود.

  تعبیر خواب ماسه و شن :
  دیدن ماسه در خواب ، نشانه روبرو شدن با کمبود و زیان است .

  تعبیر خواب ماش :

  محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که ماش پخته خورد، دلیل که اندکی مال یابد. اگر بیند که ماش خام خورد،دلیل غم است. جابرمغربی گوید: دیدن ماش نر و خشک و پخته و خام، دلیل غم و اندوه است. اگر نخورد هیچ غم و اندوه نباشد .

  اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

  خواب دیدن ماکیان :

  حضرت امام جعفر صادق علیه و آله السلام فرماید: دیدن ماکیان به خواب سه وجه است. اول: زن صاحب جمال. دوم: کنیزک. سوم: خادم خانه.

  حضرت یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن ماکیان وخروس زیادی نعمت باشد

  محمدبن سیرین گوید: دیدن ماکیان درخواب ، دلیل خادم و کنیزک است و اگر دید که مرغ خانگی بسیار داشت، دلیل است سروری یابد.

  تعبیر, خواب, ماکیان,تعبیر خوا , خدای , تعبیر شدن , تعبیر معبران معبران ,تعبیر خواب آنلاین , جدول ,تعبیر خواب ,تعببر خواب , جمادی , تعبیر معبران خواب خوابها رویا تعبیر ,تعبیر خواب ماکیان

  ابراهیم کرمانی گوید: دیدن ماکیان به خواب ، دلیل زنی بود با جمال و مال. اگر بیند ماکیان در خانه او خانه کرد دلیل است از زنی منفعت یابد.

  تعبیر خواب مالیات – مالیات دادن : خواب دیدن مالیات دادن

  1ـ اگر خواب ببینید مالیات می پردازید ، نشانه آن است که با رفتار منطقی خود تأثیرات بدی که بر اطرافیان گذاشته اید ، از بین خواهید برد .

  2ـ اگر خواب ببینید دیگران مالیات می پردازند ، نشانه آن است که ناچار می شوید از دوستان خودکمک و یاری بگیرید .

  3ـ اگر خواب ببینید قادر به پرداخت مالیات خود نیستید ، نشانه آن است که در تجارت خود شکست خواهید خورد .

  تعبیر خواب ماما -قابله :
  ماما دیدن در خواب

  1ـ دیدن ماما در خواب ، نشانه آن است که به بیماری سختی دچار خواهید شد که احتمال رهایی از آن بسیار کم است .
  2ـ اگر دختری در خواب ماما ببیند ، علامت آن است که پریشان و رسوا خواهد شد .

  تعبیر خواب مامیثا : ( نام گیاهی است بغایت بدمزه )
  به خواب دیدن آن در وقت و بی وقت غم بود.
  تعبیر خواب مامیزان ( تعبیر خواب مامیران ) : مامیران گیاهی است از خانواده ی خشخاشمحمدبن سیرین گوید: دیدن مامیزان به خواب و خوردن آن، دلیل بیماری بود. اگر بیند مامیزان از بهر دردِ چشم به چشم کشید. دلیل که کاری کن که او را از آن ثواب حاصل شود.تعبیر خواب ماه – مه : ( ماه دیدن در خواب چه تعبیر می شود )حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماه بر هفده وجه است. اول: پادشاه. دوم: وزیر. سوم: ندیم. چهارم: رئیس. پنجم: شرف و جاه. ششم: کنیزک. هفتم: غلام. هشتم: کارباطل. نهم: والی. دهم: عالمی مفسد. یازدهم: مهتری. دوازدهم: مادر. سیزدهم: پدر. چهاردهم: زن. پانزدهم: فرزند. شانزدهم: پسر. هفدهم: بزرگواری.حضرت یوسف نبی علیه السلام می فرماید :[یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب ] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم دیدم [آنها] برای من سجده می‏کنند سو ره یوسف آیهء «4»
  پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید سو ره یوسف آیهء «99»و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است سو ره یوسف آیهء «100»حضرت دانیال گوید: دیدن ماه به خواب ، دلیل وزیر بود. اگر بیند ماه از آسمان فرا گرفت، دلیل که وزیر پادشاه شود.یوسف نبی علیه السلام گوید:دیدن ماه از بزرگان شادی بیندحضرت دانیال گوید: دیدن ماه به خواب ، دلیل وزیر بود. اگر بیند ماه از آسمان فرا گرفت، دلیل که وزیر پادشاه شود. محمدبن سیرین گوید: دیدن ماه، دلیل بر پادشاه بود. اگر بیند ماه به دو نیمه شد، دلیل که پادشاه یا وزیر هلاک شوند. اگر بیندماه با وی سخن گفت، دلیل که بر ولایتی حکم کند. اگر دید دو ماه با هم جنگ کردند، دلیل که میان دو پادشاه خصومت شود. اگر دید یکی از آن دو ماه ناقص شدند، یکی از آن دو پادشاه معزول شود. جابرمغربی گوید: اگر دید ماه را برگرفت، دلیل که زنی صاحب جمال بخواهد. اگر دید ماه هلال بود، دلیل که زن از اصل کمتر است. اگر این خواب را زنی بیند، دلیل که شوهری کند بدین نوع. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید ماه بدر بود تاریک، دلیل که از پادشاه نصرت یابد. اگر دید که ماه هلال از مطلع خود بیرون آمد، دلیل که در آن موضع فرزند او پادشاه شود و بعضی گویند: دیدن ماه به خواب ، دلیل بر آن باشد که پادشاه را پسری آید یا وزیر را. اگر بیند ماه را دست بگرفت یا در کنار او آمد، دلیل که او پسری آید عالم و دانا. اگر این خواب را یکی از مقربان و نزدیکان سلطان بیند فرزندش شاه شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماه بر هفده وجه است. اول: پادشاه. دوم: وزیر. سوم: ندیم. چهارم: رئیس. پنجم: شرف و جاه. ششم: کنیزک. هفتم: غلام. هشتم: کارباطل. نهم: والی. دهم: عالمی مفسد. یازدهم: مهتری. دوازدهم: مادر. سیزدهم: پدر. چهاردهم: زن. پانزدهم: فرزند. شانزدهم: پسر. هفدهم: بزرگواری.

  تعبیر خواب با حرف (م)

  محمدبن سیرین گوید: دیدن ماه، دلیل بر پادشاه بود. اگر بیند ماه به دو نیمه شد، دلیل که پادشاه یا وزیر هلاک شوند. اگر بیندماه با وی سخن گفت، دلیل که بر ولایتی حکم کند. اگر دید دو ماه با هم جنگ کردند، دلیل که میان دو پادشاه خصومت شود. اگر دید یکی از آن دو ماه ناقص شدند، یکی از آن دو پادشاه معزول شود.

  • كشتن چند ماركولك در خواب

  • سلام.من شب گذشته نزدیک اذان صبح خواب دیدم گوشه دستشویی دوتا مارمولک بزرگ کنار هم هستند.جاروی دسته بلندی پیدا کردم و از دور روی آنها نشانه رفتم که یکی از آنها از زیر جارو در رفت و پرید روی پام همون جا وایساد ولی اون یکی حتی تکون هم نخورد و این یکی هم همون جا روی پام بود که از خواب پریدم.

 • آنلی بیتون م‏یگوید :
  اگر خواب ببینید مارمولکی را می کشید، علامت آن است که شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید .
  اما اگر موفق نشوید مارمولک را بکشید و مارمولک از دستتان فرار می کند ، نشانه آن است که در امور عاطفی با شکست مواجه خواهید شد .
  تعبیر خواب مارمولک

  تعبیر خواب مارمولک

  اگر زنی خواب ببیند مارمولکی از روی دامن او راه می رود یا او را گاز می گیرد، نشانه آن است که اندوه و بدبختی به او روی می آورد .

 • در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب مارمولک : دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می شوند .

  یک مارمولک را می کشید : پولی را که از دست داده بودید دوباره بدست می آورید .

  یک مارمولک را در قفس می اندازید : شهرت و احترام شما بیشتر می شود .

  • من ديشب خواب ديدم يك مارمولك كوچك از دستشوي خونه مون خودشو انداخت رو من همينكه روم أفتاد بيدار شدم.

 • تعبیر خواب مارمولک,تعبیر خواب مارمولک,تعبیر خواب مارمولک سیاه,تعبیر خواب مارمولک بزرگ آنلی بیتون م‏یگوید : اگر خواب ببینید مارمولکی را می کشید، علامت آن است که شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید .اما اگر موفق نشوید مارمولک را بکشید و مارمولک از دستتان فرار می کند ، نشانه آن است که در امور عاطفی با شکست مواجه خواهید شد .تعبیر خواب مارمولک

  الهام:

  خواب دیدم دور برم پر از مارمولک بود و من در می رفتم.

  تفسیر:

  ترس هایتان را کنترل کنید و شجاعت روبرو شدن با مسائلتان را بیابید.

  مارمولک موجودی است که به سرعت فرار کرده و در محیط های بسته و تاریک پنهان می شود. مارمولک نمایانگر ترس و پس رفتن است. اما، هنگامی که ما از چیزی فرار می کنیم، یعنی حاضر به روبرو شدن با آن نیستیم. در خواب، فرار کردن به معنای امتناع از روبرو شدن است. مارمولک های زیاد تاکیدی دارند برای ترس های درونی شما که در برابر مسائل خود را کنار کشیده و سعی می کنید با نادیده گرفتن یا اجتناب از مشکلات خود را خلاص کنید.

  دوست خوبم، هنگامی که از برابر مشکلات خود را کنار می کشیم، کمکی به حل آن ها نکرده ایم. آن ها بیشتر و بزرگتر شده و زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار می دهند. برای دست یافتن به آرامش خاطر و موفق بودن، بیاموزید با مشکلات روبرو شده و راه حلشان را بیابید.

  تعبیر خواب مارمولک

  اگر زنی خواب ببیند مارمولکی از روی دامن او راه می رود یا او را گاز می گیرد، نشانه آن است که اندوه و بدبختی به او روی می آورد .

  در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب مارمولک : دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می شوند .

  یک مارمولک را می کشید : پولی را که از دست داده بودید دوباره بدست می آورید .

  یک مارمولک را در قفس می اندازید : شهرت و احترام شما بیشتر می شود .

  *************************************************************
  مارمولک

  مارمولک

  آنلي بيتون مى‏گويد:
  ۱ـ اگر خواب ببينيد مارمولكي را مي كشيد ، علامت آن است كه شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار ديگر به دست مي آوريد . اما اگر موفق نشويد مارمولك را بكشيد و مارمولك از دستتان فرار مي كند ، نشانة آن است كه در امور عاطفي با شكست مواجه خواهيد شد .
  ۲ـ اگر زني خواب ببيند مارمولكي از روي دامن او راه مي رود يا او را گاز مي گيرد ، نشانة آن است كه اندوه و بدبختي به او روي مي آورد . همسر او در اثر حادثه اي معلول خواهد شد . و او براي گذراندن زندگي با تمامي تلاش و جديت فراوان تنها درآمدي ناچيز عايدش خواهد شد

  تعبیر خواب مارمولک تعبیر دیدن مارمولک در خواب کتاب سرزمین رویاها خواب مارمولک : دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می شوند . یک مارمولک را می کشید : پولی را که از دست داده بودید دوباره بدست می آورید . یک مارمولک را در قفس می اندازید : شهرت و احترام.

  **************************************************************

  تعبیر خواب مارمولک

  ۱ـ اگر خواب ببینید مارمولکی را می کشید ، علامت آن است که شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید . اما اگر موفق نشوید مارمولک را بکشید و مارمولک از دستتان فرار می کند ، نشانة آن است که در امور عاطفی با شکست مواجه خواهید شد .

  ۲ـ اگر زنی خواب ببیند مارمولکی از روی دامن او راه می رود یا او را گاز می گیرد ، نشانة آن است که اندوه و بدبختی به او روی می آورد . همسر او در اثر حادثه ای معلول خواهد شد . و او برای گذراندن زندگی با تمامی تلاش و جدیت فراوان تنها درآمدی ناچیز عایدش خواهد شد .

 • خواب دیدم مارمولک رو تکه تکه کردم. ولی بازهم اون تکه ها فرار کردن رفتن تو یه سوراج. تعبیرش چیه

 • سلام
  من دیشب خواب دیدم که ٣ مارمولک بزرگ که ٢ تا رنگ تیره داشتن و یکی سفید و بسیار زیبا بود توی خونه ی ما هستند! من از اون سفیده نمیترسیدم ولی از اون ٢تای دیگه می ترسیدم! بعد دیدم اونا نا پدید شدن!!!

 • من خواب دیدم مارمولک از درو دیوارهای پنجره میاد تو بسیار سیاه و ریز بودند.

 • سلام من خواب دیدم که با برادرم داخل دستشویی شدم و یک مارمولک سفید دیدیم که برادرم خواست اونو بکشه ولی افتاد تو چاه وقتی که تو چاه رو نگاه کردیم سه تا مارمولک اونجا بودن و تو خواب خیلی ترسیده بودم و در ضمن دستشویی برای خونه ی خودمون بود

 • سلام من صبح روز پنجشنبه ساعت ۸توخواب دیدم که تو خونه ی بابا بزرگم تودهات هستم عمه هام هم اونجان یک موجودی سیاه هم شبیه تمساح بود وهم شبیه مارمولک دیدم من هروقتی روی اون میخورد اول بچه به دنیا می اورد وقتی روی بچش پامی گذاشتم بچش هم دراین شرایط در اخرخوابم دوروبرمو اون موجود گرفته بود خودش وهزاران بچش واقعا ترسیدم وازخواب پریدم .

 • سلام.من خواب دیدم ی مارمولک و اتفاقی قاطی خریدام ب خونه آوردم.اما خود مارمولک نبود شبیه این مارمولک سبزای بزرگ بود.خیلی دوسش داشتم هی بوسش میکردم نازش میکردم.بعد یهو فهمیدم ماره نیش میزنه اما با ترس نازش کردم.بعد شب موقع شام دیدم با دهنش رفت ی ملاقه ک تو ی چیزی مثل آب بود آورد و کنار من خورد یعنی خواست ک من بهش غذا بدم.منم بهش غذا دادم خورد

 • خواب دیدم مارمولک رو زدم اما دمش افتاد اما وقتی دوباره اومد دو تا سر داشت و برادردم کشتش اما دوباره یه مارمولک دیگه با یه تمساح اومد اون رو هم برادرم کشت

 • اول مارسبزرنگ دیدم ک قصد نزدیک شدن ب من داشت ولی من از خودم دورش کردم بعدش مارمولک سبز زرد رنگی دیدم دمش زیر زیر لباس زیرم برید شد و از روشکمم ب سمت شونه م حرکت کرد من خاستم بادستم یکشمش ک یهو از خخواب پریدم

 • من دیدم یه مارمولک خیلی بزرگ اومده خونمون به همراه مارمولکای کوچیکتریکی ازمارمولکا میرفت اون کوچیکترارو جمع میکردانگارمیچسبوندبه خودش بعدمیاوردپیش اون بزرگتره بعدبابام اومدمارمولک بزرگه روبکشه ازدستش افتادروسینم وهرکاری میکردم نمیتونستم ازخودم جداش کنم به سختی جداشد،بعدش دروبازکردیم،مارمولک بزرگه فرارکردولی من همش،میگفتم کوچیکاهنوزتوخونن،خیلی خواب مارمولک می بینم نمیدونم تعبیرش چیه خدابخیرکنه

  • مار سبزز مال بوده که ان را نمی خواهید فرصتی ازدست مدهید مه روی به شما اورده بود ولی مار مولک عمان کسی هست این فرصت ازشما می گیرد رقیب شما هست

 • بعد قلاب ماهیگیری را انداختم به رود خانه ویک ماهی بزرگ صید کردم بخاطر ترس از دندان ماهی نتوانستم قلاب را از دهان وی خارج کنم در همین حین یک مارمولک زرد ماهی بزرگـ را ربود .دوباره خواستم از رود خانه ماهی بگیرم که قلاب افتاد داخل رود خانه وهرچقدر دنبالش داخل رود خانه گشتم نتوانستم پیدا کنم

 • خواب دیدم از کنار کفش تابستانی که به پا داشتم دو تا مارمولک مرده افتاد بیرون و من پایم را تکان میدادم

 • ممنون میشم اگه تعبیرش رو برام بزارید

 • با عرض سلام
  خواب دیدم در خانه پدریم که دیگر در انجا زندگی نمیکنم و هیچ وقت در انجا مارمولک وسوسکی ندیده بودم, پر از سوسک شده به طوری که من چنتا از انها را میتوانم ببینم زمانی که از مخفی گاهشان خارج میشوند و من به سمت انه میرفتم که بکشمشان و در همین حال دو مارمولک هم کنار هم دیدم که لحظه ی اول هیچ ترسی نداشتم و پاروی مارمولک کوچک تر گذاشتم و به خیالم مانند دمپایی در پای راستم شد وبا ان راه میرفتم به دنبال سوسکها بودم که یهو متوجه شدم چیزی که زیر پایم هست مارمولک است و به سمت مارمولک دیگر رفتم که کمی بزرگ تر بود ولی ترس داشتم که پایم را رویش بگذارم یا نه درنهایت پایم تا نزدیکش شد سریع فرار کرد و من با تصاویر وحشتناک سوسک و مارمولک ناغافل از خواب پریدم.
  ودر ضمن رنگ مارمولکها سفید بود. ممنون میشم اگه تعبیر خوابم رو بگید.
  با سپاس

 • من دیشب خواب یه مارمولک سیاه رو دیدم.

 • خواب دیدم مارمولک تو سقف اتاق تا منو میبینه فرار میکنه منم نگاهش میکنم ولی ازش نمیترسم

 • سلام
  من خواب دیدم که مادرم که حدودا ۵۵ ساله هستند باردارند و در موقع زایمان ۷ مارمولک بدنیا آوردند …این خواب خیلی ذهنمو مشغول کرده خواهشا اگه براتون امکان داره تعبیرش کنین.
  با تشکر

 • سلام…من امروز صبح در خواب ۳مارمولک وحشی رو دیدم که به من و برادرم حمله میکردن وبه دور یکی از آنها یک مار زرد بود.اونارو میتونستم بگیرم و محکم به دیوار میکوبیدم اما باز بهم حمله ور میشدن

 • سلام من خواب دیدم دوتا مارمولک باهم جفت گیری کردن و تخمهاشون افتاد روی سر من . من خیلی از این خواب نرسیدم

  • من خواب دیدم مارمولک جفت گیری میگردند من آنها را بادکوبه فراری دادم

  • سلام خواب دیدم زیر قاب گوشیم یه مارمولک و یه پروانه سیاه گیر افتادن خیلی ترسیدم بعد پدرم مارمولک رو گرفت بیرون از خونه انداخت هرچی ازش خواستم بکشه نکشتش و پروانه رو که خشکیده بود رو به من داد که لای کتابم بزارم

 • من خواب مارمولکیو دیرم که اومده بود روی پام نزدیک انگشتام…به خاطر ندارم ک کشتمش یا ن ولی بعد از دویقه که رو پام بود احساس درد داشتم…بی حرکت بود بعد از اینکه با دمش از رو پام بلندش کردم انگار مرده بود ولی اثرات اون مارمولک مثل مهر روی پام مونده بود…دوباره یه مارمولک دیگه اومدو جفت همون قبلیه روی پام بود و دوباره همون اتفاقا افتاد جایه هردوتا مارمولک بازم مثل مهر روی پام بود و پامم درد میکرد…بعدش از خواب پریدم
  ممنون میشم اگه تعبیری داره جوابشو به ایمیلم ارسال کنید…
  ممنون از زحماتتون

 • سلام من خواب دیدم توی بیابان به دنباله دستشویی بودیم ووقتی رفتم دستشویی توی دستشویی بیش ازه صد مارمولک بود ومن ازاونجا بیرون اومدم ونتوانستم دستشویی کنم..

 • سلام
  خواب دیدم دارم چایی میخورم بعد نگاه کردم تا توش یه مارمولک مرده ،به همه میگفتم من میمیرم ولی همه میگفتن نه سمش نمی کشتت.

 • سلام
  خواب دیدم دارم چایی میخورم بعد نگاه کردم تا توش یه مارمولک مرده ،به همه میگفتم من میمیرم ولی همه میگفتن نه سمش نمی کشتت.

 • من خواب دیدم دم مارمولک گنده سیاه را کندم اما دمش سری رشدکرد

  • تبدیل قرص به مارمولک وخوردن ان

 • سلام
  خواب دیدم از چاه توالت یه مارمولک بزرگ در اومد من شروع به جیغ زدن‌کردم‌و‌روش آب می پاشیدم آب می پاشیدم و‌جیغ میزدم آب پاشیدمبزرگتر شد و لی‌جیغ میزدم عقب میرفت تا اندازه یه گربه شد
  بعد یکدفعه جیغ بلندی زدم برگشت بره ولی به حرف اومد گفت آذر و دی برمیگردم
  خیلی ترسیدم‌میشه تعبیر کنید
  ممنون

  • من خواب دیدم برنج مارمولک خوردم خیلی می ترسم

 • سلام من خواب دیدم تو دستشویی رفتم و ازپشت گرنم مارمولک های کوچیک و سفید میافته تو کاسه دستشویی و من گریه میکنم و جیغ میزنم و خواهرم و صدا میکنم که بیاد اما تا اخر خواب برطرف نمیشه و پی گیر درمان من هستیم

 • سلام
  من خواب دیدم دو تا مارمولک روی دیوار اتاقم بودن یکی خیلی کوچک و و اون یکی متوسط بود منم روی تختم دراز کشیده بودم و ازم دور بودن و نمی تونستم بکشمشون ممنون میشم اگر تعبیری داره برام تعبیرش کنید

 • تبدیل قرص به مارمولک

 • سلام ببخشید میشه خوابم تعبیر کنید.من خواب دیدم رفته بودم دستشویی بعد یه مارمولکی اومد بامن حرف زد گفت من فلانی که خواستگارم بوده و از زندگیم به خاطره مشکلات جدا شدیم.مارمولکه گفت اگر فلانی ول نکنی منم ولش نمیکنم منم تا خواستم بکشمش فرار کرد مادرم هم تو عالم خواب بود و صدای مارمولک شنید میشه بگین تعبیرش چیه ضروریه؟؟؟

 • سلام ببخشید میشه خوابم تعبیر کنید.من خواب دیدم رفته بودم دستشویی بعد یه مارمولکی اومد بامن حرف زد گفت من فلانی که خواستگارم بوده و از زندگیم به خاطره مشکلات جدا شدیم.مارمولکه گفت اگر فلانی ول نکنی منم ولش نمیکنم منم تا خواستم بکشمش فرار کرد مادرم هم تو عالم خواب بود و صدای مارمولک شنید میشه بگین تعبیرش چیه ضروریه؟؟؟

 • سلام ببخشید میشه خوابم تعبیر کنید.من خواب دیدم رفته بودم دستشویی بعد یه مارمولکی اومد بامن حرف زد گفت من فلانی که خواستگارم بوده و اسمش را کاملا در خواب گفت من فلانی میخوامش منم از زندگیم به خاطره مشکلات زیادی که بین ما پیش اومد مدت سه هفته جدا شدم ازش.مارمولکه گفت اگر فلانی ول نکنی منم ولش نمیکنم منم تا خواستم بکشمش فرار کرد مادرم هم تو عالم خواب بود و صدای مارمولک شنید میشه بگین تعبیرش چیه ضروریه؟؟؟

  • سلام من خواب دیدم محرم است ومانشستیم به تعزیه نگاه میکردیم که یه مارمولک کوچک ازروی پام ردشدوفرارکردمیشه بگین تعبیرش چیه

 • سلام ببخشید میشه خوابم تعبیر کنید.من خواب دیدم رفته بودم دستشویی بعد یه مارمولکی اومد بامن حرف زد گفت من فلانی که خواستگارم بوده و از زندگیم به خاطره مشکلات جدا شدیم.مارمولکه گفت اگر فلانی ول نکنی منم ولش نمیکنم منم تا خواستم بکشمش فرار کرد مادرم هم تو عالم خواب بود و صدای مارمولک شنید میشه بگین تعبیرش چیه ضروریه؟؟؟

 • سلام من خواب مارمولک بزرگ و سیاه دیدم ک روی درنشسته بعدهم پریدروی من میخواستم تعبیرشوبدونم چیه؟

  • سلام من خواب دیدم یه مارمولک تو یقه ی لباسم بود پدرم اونو گرفت انداخت تو حیاط اون بال در آ ورد به طرف من پرید رفت روی سرم

 • سلام : خواب دیدم مارمولک سیاه بادمی بزرگ تومحل زندگیم بودحبسش کردم توجایی یه جاروگذاشتم روش مورچه های مشکی فوری ریختن سرش خوردنش وقت مردن جیغ میکشیدمثل انسانها

  • سلام من خواب دیدم محرم است ومانشستیم به تعزیه نگاه میکردیم که یه مارمولک کوچک ازروی پام ردشدوفرارکردمیشه بگین تعبیرش چیه

 • من خواب سه تا مارمولک کوچیک رو دیدم .دوتاش روی دیوار اتاقم بود که اونارو با پارچه گرفتم . اون یکی رو یادم نمیاید دقیقا کجا بود اما رفت رو میزمو دیگه ندیدمش.

 • سلام من خواب دیدم که خونم شده پر از مارمولک ولی شوهرم همشونو کشت کسي میدونه تعبیرش چيه

 • سلام من خواب دیدم یک نفر مارمولکی را کشت وجنازه له شده اش را روی دست من انداخت.

 • سلام عصر

 • من بعداز اذان صبح خوابیدم ودیدم که درجایی هستم نمیدانستم که رویم
  مارمولک است کسی آمد وآن هارا که تعداد زیادی روی سرم برروی موهایم بود را کشت میشه به من بگید تعبیر خوابم چیه؟

 • من بعداز اذان صبح خوابیدم ودیدم که درجایی هستم نمیدانستم که رویم
  مارمولک است کسی آمد وآن هارا که تعداد زیادی روی سرم برروی موهایم بود را کشت میشه به من بگید تعبیر خوابم چیه؟

 • سلام
  من امروز صبح خواب دیدم در اتاق خوابم یک مارمولک خیلی بزرگ قهوه ای است که اجازه ی ورود به دیوا را میدهد دیوار اتاق مانند در مخفی شده بود و میشد از آن عبور کرد وقتی من می خواستم از آن دیوار عبور کنم نگذاشت و من هم با بالشت زدمش و آن من را هیی اذیت می کرد و من جیغ میزدم می خواستم فرار کنم اما اون نمیگذاشت
  تعبیر خواب من چیه ؟

 • سلام
  من امروز صبح خواب دیدم در اتاق خوابم یک مارمولک خیلی بزرگ قهوه ای است که اجازه ی ورود به دیوا را میدهد دیوار اتاق مانند در مخفی شده بود و میشد از آن عبور کرد وقتی من می خواستم از آن دیوار عبور کنم نگذاشت و من هم با بالشت زدمش و آن من را هیی اذیت می کرد و من جیغ میزدم می خواستم فرار کنم اما اون نمیگذاشت
  تعبیر خواب من چیه ؟

 • سلام
  من امروز صبح خواب دیدم در اتاق خوابم یک مارمولک خیلی بزرگ است که اجازه ی ورود به دیوا را میدهد دیوار اتاق مانند در مخفی شده بود و میشد از آن عبور کرد وقتی من می خواستم از آن دیوار عبور کنم نگذاشت و من هم با بالشت زدمش و آن من را هیی اذیت می کرد و من جیغ میزدم می خواستم فرار کنم نمیگذاشت
  بگید تعبیر خوابم چیه ؟

 • سلام من پولي را از دست دادم و پدرم ٤ساله پيش فوت شده،اين پول از پدرم سرقت شده…ديشب خيلي ناراحت بودم و گريه كردم از پدرم خواستم بياد تو خوابم آرومم كنه
  خواب ديدم چند دوتا مارمولك تو يك كيسه حبس كردم،يكيشون فرار كرد و من با زور پيداش كردم و كشتمش،و همين طور مارمولك ديگري تو خونه پيدا كردم اونم كشتم
  الان تو تعبير خواب خوندم مال كه از دست داده اي بر ميگرده….خيلي برام جالب و عجيب بود

 • اگر خواب ببینید مارمولکی را می کشید، علامت آن است که شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید .

 • اما اگر موفق نشوید مارمولک را بکشید و مارمولک از دستتان فرار می کند ، نشانه آن است که در امور عاطفی با شکست مواجه خواهید شد .

 • اگر زنی خواب ببیند مارمولکی از روی دامن او راه می رود یا او را گاز می گیرد، نشانه آن است که اندوه و بدبختی به او روی می آورد .

 • خواب مارمولک : دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می شوند .

 • یک مارمولک را می کشید : پولی را که از دست داده بودید دوباره بدست می آورید .

 • یک مارمولک را در قفس می اندازید : شهرت و احترام شما بیشتر می شود .

 • اگر خواب ببينيد مارمولكي را مي كشيد ، علامت آن است كه شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار ديگر به دست مي آوريد . اما اگر موفق نشويد مارمولك را بكشيد و مارمولك از دستتان فرار مي كند ، نشانة آن است كه در امور عاطفي با شكست مواجه خواهيد شد

 • اگر زني خواب ببيند مارمولكي از روي دامن او راه مي رود يا او را گاز مي گيرد ، نشانة آن است كه اندوه و بدبختي به او روي مي آورد . همسر او در اثر حادثه اي معلول خواهد شد . و او براي گذراندن زندگي با تمامي تلاش و جديت فراوان تنها درآمدي ناچيز عايدش خواهد شد

 • سلام .من در خواب مارمولکی دیدم که قصد حمله داشت اما نتوانست حمله کند ومن نیز نتوانستم او را بکشم اما درب محلی که مارمولک را انجا دیدم قفل کردم اگر می توانید تعبیرش را برایم ارسال کنید

 • ممنون

 • من صبح خواب ديدم يه مارمولك بزرگ روي سقف اتاقم يه حالت تهاجمي يه حشره را شكار ميكندواصلا آرام نيست سريع در اتاقم را بستم ولي خيلي ترسيدم.البته حشرات هم ديده ميشدندمثل كفش دوزك

 • من خواب ديديم يك عالمه مارمولك توي خونمون اومده و از توي دهنشون مارمولك مي‌آمد بيرون و داشتن زياد مي‌شدن.

 • سلام اگرتعبیرش رافهمیدیدبه من هم بگویید

 • من خواب دیدم مامولک بزرگ روی بالش نوزاد کوچک و میخواد بهش حمله کنه میترسیدم بهش نزدیک بشم که با جیغ از خواب پردیم لطفا در تعبیر خواب کمکم کنید

 • من خواب دیدم که پدر مرحومم به من می گفت چرا حواست به ماشین وانت نیست، بچه ها ایینه های بغل اون را شکستند.

 • سلام . دیشب خواب تعداد زیادی مارمولک توی یه خونه میدیم وشوهرم همش اسرار داشت وارد اون خونه بشم

 • سلام من خواب دیدم یه مارمولک دنبالم میکنه و من فرار میکنم هر جا میرم میاد بعد لای در گیرش انداختم و کشتمش 😉

 • خواب ديدم مارمولك رو 2 تا پاش ميدويد

 • خواب ديدم تعداد زبادي بچه مارمولك در منزلمان مرده بودند يعني چه؟

 • در خواب دیدم مارمولکی بر صورت دختر بچه ام که خواب بود نشسته بود. تعبیر چیست

 • سلام دیشب خواب دیدم یه مارمولک پاهایم رو گاز گرفته خیلی گریه کردم ولی بالاخره موفق شدیم اون رو از پام جدا کنم [میشه لطف کنین تعبیرش رو بهم بگین 🙁

  • سلام خواب دیدم زیر قاب گوشیم یه مارمولک و یه پروانه سیاه گیر افتادن خیلی ترسیدم بعد پدرم مارمولک رو گرفت بیرون از خونه انداخت هرچی ازش خواستم بکشه نکشتش و پروانه رو که خشکیده بود رو به من داد که لای کتابم بزارم

 • خواب ديدم كه برادرم روي دستش يك مار بزرگي دارد كه انگار بادست برادرم به اين ور و ان ور هدايت ميشود و ناگهان از دور كه ان مار را ميبينم تبديل به مارمولك مي شود. لطفاً راهنماييم كنيد

 • خواب دیدم از مارمولک برای درمان درد استفاده می کنند

 • مارمولک داشت از شلوار من بالا میومد

 • در خواب دیدم نزدیک رودخانه ای ایستاده ام که پر از مارمولک است، چند تا از آنها خیز بلندی برداشتند و به داخل آب پریدند. من خیلی ترسیدم و جیغ میزدم

 • با سلام .من و همسرم باهم در يك زمان خواب ديديم .كه يك مارمولك اومد افتاد روي قفسه سينه مون چسبيد.ممنون ميشم تعبيرش را بگيد.

 • خواب دیدن که خالم روی یه مارموکل نشسته تعبیرش چیه؟

 • سلام منم به تازگی خواب دیدم یه مارمولک رو در دستم گرفتم و یهو از دهن مارمولک سم خارج میشه _ ممنون میشم تعبیر این خواب رو بهم بگین 🙁

 • در خواب من کس دیگری مارمولک را کشت و من وقتی پایم را روی آن گذاشتم نمرد و کارگری که در منزل ما بود موفق به کشتنش شد! 😳 😆 لطفا تعبیر این را نیز بگویید!!!!! :-?: 😛

 • سلام من خواب دیدم مارمولک به من خیره شده بود وهمش جهش میکرد به طرف من ومن آخرش نفهمیدم که کشتمش یانه..تعبیرش چیه؟ 🙁

 • 😳 سلام ديشب خواب ميديدم كه توي اتاقم رو به كمر خوابيدمو يه عالمه مارمولك هاي زرد رو بدنم خوابيدند ولي اذيتم نميكردندتعبيرش چيه؟

  • خواب دیدم دو تا مارمولک کوچک خاکستری یا سیاه رفتن خونه مادرشوهرم منم به شوهرم نشون میدادم ولی نترسیدیم و کاری بهشون نداشتیم

 • من خواب دیدم مامانم می خواست با مارمولک خورشت درست کنه

 • خواب ديدم تعداد زيادي مارمولك سبز مرده در خانه ما بود و من داشتم آنها را جمع مي كردم تا دور بريزم تا مقداري از آنها را جمع كردم از خواب بيدار شدم

 • من شبا همش خواب می بینم که یه عالمه مارمولک پیشمن.یه دفعه خوابیده بودم و از رو بدنم رد میشدن،یه دفعه زیر پتویی که خوابیده بودم بودن و دفعه های دیگه ام دورم بودن.اگه میشه خواب من و تعبیر کنید.

 • خواب دیدم که با خواهرم و پسر خاله ی کوچکم در حیاط پشت خونمون بودیم که یکدفعه 20تا30تا مارمولک ظاهر شدن و می خواستن بهم حمله کنن که من فرار کردم

 • سلام من سی و یک سالمه 8 ماهه باردارم خاله ام سی سالش است 9 ماهه باردار است دیشب خواب دیدم یک مارمولک بزرگ قورتش داد تعبیرش چیه؟

 • خواب ديدم مارمولک تو غذام تعبیرش چیه ؟

 • خواب دیدم ایستادم تعداد زیادی مارمولک از بدنم بالا میان. با دستم میندازم یکیش و باز از بدنم میان بالا.

 • سلام . ببخشید من خواب دیدم که مارمولک رو خوردم اما تا قسمت بدنه ی آن . دمش رو نخوردم . ؟ الان این قضیه اش چی هست؟ ممنون

 • دیشب خواب دیدم با مارمولک کشتی کج گرفتم لطفا” تعبیر خواب من را بگویید

 • من خواب دیدم توی خونمون مارمولک اومده
  و اصلا نمیتونیم پیداش کنیم

 • اگه خواب ببینی یه گونی مارمولک تو خونتونه ومیخوای بکشیشون و از یه سوراخ در میرن تعبیرش چی میشه؟؟؟؟!!!!!!! !!!!

 • پدرم خواب دیده که خودش و عموم تو خونه بودن که یه مارمولک میاد و با پدرو شروع به حرف زدن می کنه.ممنون می شم تعبیرشو واسم بفرستید

 • من خواب ديدم مارمولك هاي زيادي طرفم بودن تعبير چيه

 • من خواب ديدم كه تو يه باغي بودم اون باغ پر از مارمولك هاي كوچيك بود كه از ديوار به زمين ميپريدن ولي به من ظرري نداشتنولطفا تعبيرش كنيد ممنون

 • با سلام من چند بار خواب میبینم مارمولک دنبالم میکنه یا ز همون جایی که هست میپره روی من ولی من جا خالی میدم وخیلی میترسم

 • بچه ها الکی خودتونو نگران نکنین

 • خواب دیدم وارد فضایی شرم که پر از مارمولک های کشته شده بود و من انگار داشتم از بینشون رد میشدم و یا میشستمشون
  بهد یهو دیدم دستم خشکی زد و گفتند بیمار شدی

 • خواب دیدم مارمولک حمله کرد به سمتم و نیشم زد

 • سلام من خواب دیدم یه مارمولک تو حیاط بود که می خواستیم بگیریم بکشیمش اما اون فرار میکرد وقتی گرفتیمش من سرشو خوردم تعبیرش چی هست

 • سلام من خواب ديدم مارولك هاي زيادي روي ديوارهستندوحركت ي انجام نمي دهند لطفاپاسخ دهيد؟

 • من خواب ديدم مارمولك هاي زيادي برروي ديوار وجوددارد وحركتي نمي كنند لطفاپاسخ دهيد؟

 • سلام من خواب دیدم که یک مارمولک به من حمله کرده و روی گردنم افتاده.

 • سلام
  خواب دیدم یه مارمولک را با سنگ زدم کشتم اما یکیش را هر چی میزدم بازم جون داشت اخرش دلم سوخت انداختمش توی چاه تعبیرش چیه؟
  با تشکر و سپاس فراوان

 • من خواب دیدم یک بشقاب مارمولک دارم میخورم تعبیرش چیه؟

 • من خواب دیدم یک مارمولک سبز بزرگی را خوردم و بعد ترسیدم که بمیرم

  • پروین سلام ما چند باری است که خواب مارمولک بزرگ میبینم که در حال جفت گیری هستند تعبیرش چیست ممنون

 • سلام من خواب دیدم می‌خواستم مارمولک و بکشم
  اما از دستم فرار کرد رفت سمت پسرم بعد رفت سمت مادرم که هردوی اونها خواب بودند

 • من خواب دیدم که مارمولک روی لباسایی که روی زمین بود فرار می کرد مارمولک سفید بود

 • سلام من خواب دیدم که تو خانه خیلی مارمولک هست ولی این مارلوک ها به شکل انسان هستند وروددیواروتوخونه راه میروند

 • من در خواب یک مارمولک بزرگ رنگ روشن دیدم که بین گیاه های باغچه ‌م بود. و هیچ کاری بامن نداشت. منم ازش نمیترسیدم.
  همچنین دوباره خواب دیدم یک مارمولک کوچولو رنگ تیره داره راه میره از من دور میشه. اما بازم ازش نمیترسیدم. تعبیرش چیه؟

 • سلام من خواب دیدم یه عالم مارمولک هست و هی میرن تو دهنم و میخورمشون و تو دستو پاهام هم کلی مارمولک بود دمشونم لای دندونم گیر کرده بود تعبیرش چیهههه؟؟؟؟وآایییی

  • چقدر ترسناک و بد بود اه اه اه

 • سلام امروز صبح خواب دیدم یک مارمولک دمش زیر پاهام موند اما خودش از روی پله ها افتاد زمین بعد از خواب پریدم

 • سلام لطفا بگید اگر مارمولک به دست کسی که فوت شده کشته بشه تعبیرش چیه

 • کشتن مارمولک به دست کسی که فوت شده تعبیرش چیه ممنون

  • فاطمه تعبیرخواب مارمولکی که دیگران می خواهند به جانت بیندازند و فقط داد و فریاد می زنی

 • ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﺎﺭﻣﻮﻟﻚ ﺗﻮﺧﻮاﺏ ﺗﻌﺒﻴﺮﺵ ﭼﻴﻪ

 • سلام با عرض سلام خواب دیدم یکی از بستگان یه مارمولک بسیار بزرک را جسورانه از سوراخ بیرون میکشه و خیلی محکم به زمین می کوبد طوری که تمام زهر آن بیرون می ریزد و می میرد لازم به ذکر است که برادر آن شخص توسط شریکش به زندان افتاده چون شریک از چک اون استفاده کرده و کلاه برداری کرد

 • سلام با عرض سلام خواب دیدم یکی از بستگان یه مارمولک بسیار بزرک را جسورانه از سوراخ بیرون میکشه و خیلی محکم به زمین می کوبد طوری که تمام زهر آن بیرون می ریزد و می میرد لازم به ذکر است که برادر آن شخص توسط شریکش به زندان افتاده چون شریک از چک اون استفاده کرده و کلاه برداری کرد

 • سلام من خواب دیدم دارم غذا میخورم بعد که به ته غذام رسیدم دیدم توش مارمولک قایم شده ومن جیغ کشیدم و اون فرار کرد
  تورو خدا بگید تعبیرشو

 • خواب دیدم یه مارمولک توی موهام گیر کرده ودر نمی اومد و من برادرم را برای کمک صدا می زدم و ترسیده بودم ولی اون نمی اومد

 • خواب دیدن مارمولک روی قابلمه بود وبعد افتاد روی زمین تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم مارمولک از لباسم افتاد روی زمین تعبیرش چیه

 • باعرض سلام و خسته نباشی خدمت حضارمحترم و فعال ؛
  دیشب خاب دیدم مارمولک سبز رنگ ب اندازه کف دست تومنزل مون هست دمپایی برمیدارم ک میخام بکشمش میزنم سرش نمیمیره میره رو پرده باز میزنم نمیمیره میره پشت بوفه منزل مون دنبالش میگرد در میره لطفا؛اگر امکان داره سری پاسخ مارو بدید تعبیرش چی میشه

 • سلام من چن شبی هس مرتب طرفای ساعت سه به بعد خواب مارمورلک میبینم یه بار انگشتمو گاز،گرفته یه بارم از رو لباسم رد شده من میترسم واقعا ???یه بارم کلی مارمولک رو سقف اتاقم بوده ای خدا اااااا حتی حالم از اسمشم بهم میخوره با اون ریخت چندشش وعععع

 • سلام من خواب دیدم کہ بہ وعضو گرفتن میرم اونجا خیلی مارمولک ھا کوچک بزرگ است یہ بار مارمولک بزرگ بہ جانم میاید خیلی فریاد میزنم بعداً ضعف میکنم

 • سلام اگه کسی خواب ببینه که مارمولک جلوی او هستن وقتی میره اونها فرار میکنن تو سوراخ گم میشن تعبیرش چیه

 • من خواب دیدم که در ی مکانی بودم بعد تعدادی مارمولک رفته بودن تو لباسم با جیغ حوار میکشیدم تا اینکه از لباسم فرار کردن و مردم بعضی از ان ها رو گرفتند و کشتن . بعد لباسمو در اوردم دیدم همه بدنم زخم شده و داره خون میاد ..تو رو خدا تعبییرش کنید . هرجا میگردم نیست .مرسی

 • مندیشب خوابی دیدم تو خواب یه مارمولک سفید تو دستم گرفته بودم و تو خواب داشتم جیغ میزدم ولی کسی صصدامو نمیشنید و بعدش نمیدونم مارمولک خارج از منزل رها کردم یا کشتم دقیق یادم نیست ولی تو خواب بعد اینکا راومدم کلی دستوو شستم و احساس کثیفی و جندشی داشتم نمیدونم تعبیرش چیه؟ لطفا راهنماییم میکنین؟

 • اقا تورو خدا این همه عکس مارمولک براچی گذاشتین وسط تعبیر ینی خودمون نمیدونیم چع شکلیه قیافه نحسش؟؟؟من سر صبح با ترسو لرز از خواب بیدار شدم اومدم تو سایتا برای تعبیر خوابم هی عکس مارمولک گذاشته بودن ترسم صد برابر شد بخدا

  • خوردن مارمولک درخواب چیه

 • خوردن مارمولک درخواب چیه

 • خوردن مارمولک درخواب چیه

 • سلام من در خواب دیدم مارمولک روی پای کسی دیگه ای هست و به داخل شلوارش رفت میشه راهنمایی کنین تعبیرش چی میشه؟

 • سلام کسی خواب دید که من سطلی پر از مارمولک رو از روی عصبانیت خواستم بندازم زمین اما خاله ام گفت که این کارو نکن چون خونه پر از مارمولک میشه اما دخترخالم سطل مارمولکو موقع پرت شدن گرفت و مانع این کار شد ؛ تعبیرش چی میشه ؟

 • سلام خسته نباشید من صبح ساعت ۹خواب دیدم که من رفتم بازار توی یکی از بوتیکا خواهر عشقم با یکی از اشناهاش دیدم که یه دفه یه مارمولک مزاحم ما میشد هرکاری کردیم که از اونجا بندازیم بیرون باژ میومد اخرش گرفتم با کفش زدمش ۲تیکه شد دم نصف خودشم نصف شد بعد ار خواب بیدار شدم تعبیرش چیه

 • سلام
  خواب دیدم یک مارمولک توی قابلمه برنج مرده

 • سلام من خاب دیدم مار مولک سبزی ماننده بز مچه به من حمله کرد من در را بستم واو درا شکاند ودر زیر درگیر افتاد من ترسیده بودم نا گهان دیدم از انجا که بز مچه بود خاهر نو زادم درامد و مار مولک به دورش چنبره زده بود.

  ودقایقی بعد خاب مار سیاه 2 متری دیدم که اتراف یک از افراد خانواده ام اس ومن هر چه سیع کردم اورا متوجه کنم نمی فهمید که در انتحا با داد بلندی پاشدم

 • سلام من خواب دیدم دوتا مارمولک یکی خیلی بزرگ دومی کوچک دنبال هم تو اتاق خواب خونمون هستن من از شون خیلی میترسیدم تعبیرش چیه لطف کنید

 • مارمولکی را دیدم از لباسایی ک رو تنمه رفته داخل

 • سلام خواب دیدم که در ظرف شویی مارمولک افتاده ومی‌تواند خودرا دربیاورد ومن همین طوری گذاشتم که جان خودرا از دست دهد

 • من شب خواب دیدم من اول توی خانه نشسته بودم که همه ی مارمولک ها توی بدنم حمله کردن اون شب من فکر میکردم روز پایانی منه

 • سلام من خواب دیدم دوتا مارمولک پریدن روی لباسم پشت کمرم خیلی ترسیدم و جیغ کشیدم پرتش کردم پایین ولی باز میپریدن روم وهیچ جوری ازش خلاص نمیشدم وبعد دیدم شوهرم به زور دهن دخترمو باز کرد و یه مارمولک رنگی بزرگ وارد دهنه دخترم شد من ترسیدم به زور مارمولک و در آوردم و دخترم سه سالشه کلی استفراق کرد توی خواب و واقعا خواب وحشتناکی بود میشه تعبیرشو بگین

 • خواب دیدم مارمولک دوتا ولم نمیکنن هرجا میرم میپرن روم و از خونم بیرون نمیرمو تو خواب شوهرم دهن دخترمو باز کرد به زود تو تا مارمولک رنگی رفت تو دهنه دخترم ـدخترم سه سالشه من ب زور مارمولکو از دهنه دخترم در آوردم و کلی دخترم تو خواب استفراق کرد و من گریه میکردم خیلی خواب بدی بود

 • سلام من دزشب خواب دیدم یه مارمولک رو فرشمون بود منم برای اینکه نزدیک داداشم نشه که خوابیده بود و اینکه خودم میترسیدم داد زدم ک مامانم بیاد اونو بکشه ولی وقتی مامانم اومد مارمولکه بزرگتر شد و فرار کرد گمش کردیم. تعبیرشو میخاستم بدونم

 • سلام-خواب یه مارمولک کوچیک تو بینی دیدم ازدمش کشیدم بیرون ولی اینگارمرده یا خواب بود

 • خواب مارمولک کوچک تو بینی که خواب یا مرده باشه

 • من خواب دی م یه مارمولک افتاد تو یقه ام وتا خواستم درش بیارم باوحشت از خواب پریدم

 • سلام .مادرم خواب دید که به مارمولک سبز و خاکستری رو دو تا از خواهر زاده هام دارن با قیچی تکه تکه میکنن و مادر من هم داشته اون جا غذا میخورده که یهو دم مارمولک میپره تو لقمه ی مادرم و وقتی مادرم اون لقمه رو میخوره دهنش مزه خون میگیره و وقتی لقمه رو باز میکنه میبینم یه تکه از دم مارمولک رو خورده

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.