تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

تعبیر خواب گاو , تعبیر خواب گاو سیاه , تعبیر خواب گاو مرده , تعبیر خواب گاو قهوه ای

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

تعبیر خواب گاو ر همین کتاب در مورد گاو مکرر اشاره شد و نوشته ام که حیوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خیر و خوبی هستند و گاو بیشتر چون روزی و منشا معیشت است خیرات و نعماتی که طی روزهای آینده به ما می رسند در خواب به صورت گاو ظتعبیر خواب گاواهر می گردند و در این مورد کلیه معبران اتفاق نظر دارند. در تعبیر خواب گاو رنگ گاو مهم نیست سیاه یا سفید یا خاکستری و زرد و قهوه ای و… باشد حتی شاخ دار بودن گاو مهم نیست .

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

مهم چاق بودن گاو لاغر بودن گاو و اینکه گاو برای شماست یا خیر و …. مهم هست . دیدن گاو به طور کلی خوب است ولی اگر در خواب گاو تعبیر خواب گاووحشی و شاخ دار ببینید (تعبیر خواب گاو وحشی و عصبانی و خشمگین) که حالت تهاجتعبیر خواب گاوم دارد و شما از دیدنش متوحش بشوید تعبیر دیگر حیوانات وحشی را دارد زیرا گاو در صورتی نعمت و روزی و خیرو خوبی است که اهلی و رام باشد. به ادامه مطلب بروید …..

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

گاو وحشی و مهاجم که بیننده خواب از مشتعبیر خواب گاواهده اش دچار وحشت شود دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می آفریند و زیان می رساند. اگر در خواب ببینید که گاوی دارید که متعلق به شما تعبیر خواب گاواست به نعمت می رسید .

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

تعبیر خواب گاو ماده ونر :  اگر ببیتعبیر خواب گاونید گاو ماده ای را به شما داد از جانب او نعمت می یابید و اگر گاو نری به شما دادتعبیر خواب گاو دهنده گاو شما را به کاری سود بخش تشویق و هدایت می کند.

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

اگر در خواب ببینید بر گاو نری سوار هستید و آن حیوان مطیع و فرمان بر است در انجام کاری دشوار توفیق حاصل می کنید و تعبیر خواب گاوتسلط می یابید. اگر ببینید سوار گاو نر می شوید ارتقا مقام می یابیدتعبیر خواب گاو و اگر از گاو پائین بیائید موقعیت و نعمت را از دست می دهید بخصوص اگر ببینید گاو پس از پیاده شدن شما به راه خویش می رود یا کسی آن را از شما می گیرد و می برد دراین صورت از کار معزول می گردید.

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

اگر در خواب دیدتعبیر خواب گاوید گوساله ای دارید نشان از آینده ای درخشان است .

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

تعبیر خواب گاوداری اگر در خواب ببینید طویله ای گاو دارید به نعمت فراوان می رسید ولی اگر ببینید طویله ای گاو هست اما از آن میان فقط یک گاوتعبیر خواب گاو به شما تعلق دارد در کاری سود بخش سهیم و از آن بهره مند می شوید.

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

گاو چاق و فربه نعمت فراوان است گاو لاتعبیر خواب گاوغر تنگی روزی است. اگر در خواب ببینید کسی گاوی از شما گرفت و چیزی به شما داد زیان می کنید آن چیز هر چه می خواهد باشد. اگر گاو را بفروشید و در عوض آن پول بگیرید و نعمت و روزی را از دست می دهید هم مبتلا و گرفتار می شوید زیراتعبیر خواب گاو پول کلا در خواب خوب نیست و ابتلا و گرفتاری های زندگی تعبیر شده است. اگر گاوی را در خواب بخرید خوب است یعنی پول بدهید و گاو فربهی که پستان های بزرگی دارد بگیرید نیکو است زیرا علاوه بر این که از غم و رنج رهائی می یابید به نعمت و خیر و برکت هم می رسیتعبیر خواب گاود.

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

گوشت گاو مال و بهره است .

کرمانی می گوید پوست گاو میراث است. حضرت دانیال گوید: اگر دید بر گاو نشسته است، دلیل عمل است از قِبَل پادشاه، اگر تعبیر خواب گاوملک او بود. اگر دید گاوی نر درخانه او آمد، دلیل که حقتعبیر خواب گاو تعالی درِ خیر بر وی بگشاید. اگردید گاو او را دو سر یا سه سر است، دلیل که غلامش به هر سری یک سال عمل کند.

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید گوشت گاو نر داشت و فروخت، دلیل بر خرید و فروش در بیداری است. اگر دید گاو نر در خانه یا در کوچه اتعبیر خواب گاوو آمد، دلیل خیر و برکت است. اگر دید گاو نر او را به سر زد و بینداخت. اگرتعبیر خواب گاو بیننده عمل داراست مغزول شود. اگر بازرگان است، دلیل بر نقصان مال است. اگر پادشاه است، دلیل که از پادشاهی بیفتد.

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

جابرمغربی گوید: اگر بیند گاوی نر از گاوان را بکشتند و گوشت او تعبیر خواب گاورا قسمت نمودند، دلیل که بزرگی رادر آنجا بکشند و مال او را ببرند (تقسیم کردن گوشت گاو ). اگر بیند گاوان زمین می شکافتند، دلیل که مال بسیار یابد. اگر دید با گاوان نر جنگ کرد، دلیل کتعبیر خواب گاوه او را با بزرگی خصومت افتد.

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

محمدبن سیرین گوید: اگر ماده گاو لاغر بیند به خلاف این است و گوشتتعبیر خواب گاو گاو ماده دیدن، دلیل مال است و پوست او، دلیل برمیراث تعبیر خواب گاواست. اگر دید ماده گاوی را دوشید و شیر آن راخورد، دلیل که مال او زیاده شود. اگر این خواب را بنده بیند، آزاد شود، اگر ذلیلی بیند عزیز شود. اگر گاو را آبستن بیند، دلیل امیدواری است. اگر بیند گاوی فربه بخرید، دلیل که زنی توانگر بخواهد. اگر بیندماده گاوی بخرید وبااو سخن گفت، دلیلتعبیر خواب گاو که عیش زندگانی بر وی فراخ شود. اگر دید با ماده گاو جنگ نمود و او را بگزید، دلیل که با زنش خیانت کند. اگر بیندماده گاوی در خانه او آمد دلیل است بر مال و نعمت.

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماده گاو دتعبیر خواب گاورخواب بر شش وجه است.اول: فرمانروائی. دوم: مال. سوم: بزرگی. چهارم: ریاست. پنجم: سال نیکو. ششم: منفعت بسیار.

تعبیر خواب گاو , تعبیر خواب گاو سیاه , تعبیر خواب گاو مرده , تعبیر خواب گاو قهوه ای

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

حضرت یوسف در تعبیر خواب گاو :تعبیر خواب گاو گاو را به نعمت و روزی تشبیه کرده است .

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

اگر گاو و اسب را در خواب در کنار هم دیدید با کمک دوستان و نزدیکان به ثروت می رسید . اگر گاو و گربه را در کنار هم دیدید در کارتان افراد حسودی در حال سنگ انداختن می باشند . تعبیر خواب گاو و شتر در کنار هم بمعنی داشتن ازرافیانبتعبیر خواب گاو دلسوز می باشد ( احتمالاً همسر ) که بدون اطلاع شما شدیداً حواسش به شماست .

فروختن گاو بسیار بد . ( از لحاظ مالی و رزق و روزی به مشکل خواهید خورد ) .

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

چراندن گاو و غذا دادن به گاو گشنه یا آب دادن به گاو تشنه یا دیدن تعبیر خواب گاوآب و غذا خوردن گاو : کار و موفقیت

تعبیر خواب شنیدن صدای گاو : به زودی برای شما شانستعبیر خواب گاو و اقبالی خوش رقم خواهد خورد . به شما خبر خوشی خواهد رسید تلاش برای رسیدن به هدف را فراموش نکنید .

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

انسان گاو نما : وجتعبیر خواب گاوود یک دوست خوب در کنارتان .

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

دیدن گاو حامله ، یا تعبیرتعبیر خواب گاو دیدن گاو در حال زاییدن و زایمان بسیار خوب است . چه برای شما باشد چه برای دیگران نماد روزی و رزقی هست که به شما هم خواهد رسید .

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

حمله انسان گاو نما : کسی از دوستان یا نزدیکان به تعبیر خواب گاوفکر تلافی از کار شماست . ( خطر)

تعبیر خواب گاو , تعبیر خواب گاو سیاه , تعبیر خواب گاو مرده , تعبیر خواب گاو قهوه ای

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

اگر دیدید گاوی کشته شده ( برای شما نباشدتعبیر خواب گاو ذبح یا قربانی شده باشد ) اگر پوست آن به شما رسد یا چرم گاو به شما برسد نشان از رسیدن به آسایش است . اگر جگر (جیگر) گاو به شما برسد نشان از درمان شدن مریض یا بیماری در اطرافتان است اگر قلم گاوتعبیر خواب گاو یا استخوان گاو به شما برسد نشان از پیروزی شما در کار و هدفتان هست و اگر روده و قلب گاو به شما برسد شانسی برای شما مهیا خواهد شد . کله پاچه ی گاو به شما برسد زندگی آرام و عاشقانه ای به دنبال خواهید داشت .

تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو های تنومند و بزرگ

حضرت دانيال گويد: اگر ديد بر گاو نشسته است، دليل عمل است از قِبَل پادشتعبیر خواب گاواه، اگر ملك او بود. اگر ديد گاوي نر درخانه او آمد، دليل كه حق تعالي درِ خير بر وي بگشايد. اگرديد گاو او را تعبیر خواب گاوسه سر است، دليل كه غلامش به هر سري يك سال عمل كند. ابرتعبیر خواب گاواهيم كرماني گويد: اگر ديد گوشت گاو نر داشت و فروخت، دليل بر خريد و فروش در بيداري است. اگر ديد تعبیر خواب گاوگاو نر در خانه يا در كوچه او آمد، دليل خير و بركت است. اگر ديد گاو نر او را به سر زد و بينداخت. اگر بيننده عمل داراست مغزول شود. اگر بازرگان است، دليل بر نقصان مال است.

تعبیر خواب گاو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.