تعبیر خواب انجیر ابن سیرین - جسارت

تعبیر خواب انجیر ابن سیرین

درباره تعبیر خواب انجیر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب انجیردر نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می شود تعبیر خواب انجیرو برگ انجیر اندیشه و خرد است ابن سیرین اعتقاد دارد انجیر در خواب نیکو نیست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببینید تعبیر خواب انجیرانجیر می خورید یا جمع می کنید زیانی به شما می رسدتعبیر خواب انجیر و کاری انجام می دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد. 

درباره تعبیر خواب انجیر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب انجیر , تعبیرخواب انجیرخشک , انجیر در خواب دیدن , تعبیرخواب انجیر خوردن

درباره تعبیر خواب انجیر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب انجیرخوردن انجير درخواب اگر وقتش بود. اگر بي وقت بد بود اگر بيند انجير همي خويد و يا جمع مي كرد يا تعبیر خواب انجیركسي بدو بخشيد، دليل است كه غم و اندوه بدو رسد تعبیر خواب انجیرو باشد كه كاري كند كه از آن پشمياني خورد.

درباره تعبیر خواب انجیر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب انجیر , تعبیرخواب انجیرخشک , انجیر در خواب دیدن , تعبیرخواب انجیر خوردن

درباره تعبیر خواب انجیر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب انجیردر مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن آن نیکو است تعبیر خواب انجیرولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر در خواب دیده می شود مورد توجه قرار دهد. انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبز و شیرین بی اثر می باشدتعبیر خواب انجیر. به هر حال از دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکو است.

درباره تعبیر خواب انجیر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب انجیر , تعبیرخواب انجیرخشک , انجیر در خواب دیدن , تعبیرخواب انجیر خوردن

درباره تعبیر خواب انجیر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

اچ ميلر میگويد:

تعبیر خواب انجیر اگر دخترى خواب درخت انجير را ببيند، نشانه‏ى آن است كه با فرد مهمى پيمان ازدواج مى‏بندد. تعبیر خواب انجیراگر در خواب ببينيد كه فصل انجير نيست و شما انجير زرد مى‏خوريد، تعبیر خواب انجیربه اين معنا است كه احتمالا بيمار مى‏شويد.

تعبیر خواب انجیر

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.