تعبیر خواب لاک پشت دو سر

از تعبیر خواب لاک پشت چقدر می دانید

اگر درخواب لاک پشت بیند، دلیل بر مردی عالم است که از صحبت او فائده به مردم رسد. محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب لاک پشتاگر در خواب بیند لاک پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل تعبیر خواب لاک پشتاست او را با زاهدی صحبت افتد. اگر بیند گوشت لاک پشت خورد،تعبیر خواب لاک پشت دلیل است به قدر آن علم آموزد

از تعبیر خواب لاک پشت چقدر می دانید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده , تعبیر خواب لاک پشت سبز

از تعبیر خواب لاک پشت چقدر می دانید

تعبیر خواب لاک پشتديدن لاك پشت در خواب برسه وجه است.

تعبیر خواب لاک پشتاول: مردي عالم. دوم: مردي زاهد. سوم: مردي صناع.

از تعبیر خواب لاک پشت چقدر می دانید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده , تعبیر خواب لاک پشت سبز

از تعبیر خواب لاک پشت چقدر می دانید

تعبیر خواب لاک پشتلاک پشت زن يا مردي است پير و کهن سال. پر حوصله و بسيار موقر و سنگين، صبور و آرام کهتعبیر خواب لاک پشت پند مي دهد و خير و صلاح انسان ها را مي خواهد. اگر در خواب ببينيد که لاک پشتي داريد که تعبیر خواب لاک پشتمربوط به شماست، مثلا در باغ يا ملک شما زندگي مي کند نشان آن تعبیر خواب لاک پشتاست که به صبر و حوصله نياز داريد

از تعبیر خواب لاک پشت چقدر می دانید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده , تعبیر خواب لاک پشت سبز

از تعبیر خواب لاک پشت چقدر می دانید

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ دیدن لاك پشت در خواب ، تعبیر خواب لاک پشت علامت آن است كه واقعه ای باعث می گردد شرایط كار شما بهبود یابد .

۲ـتعبیر خواب لاک پشت خوردن سوپ لاك پشت در خواب ، علامت آن است كه از اتحادی مصالحه آمیز خرسند خواهید شد .

تعبیر خواب لاک پشت

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.