تعبیر خواب درخت انجیر امام صادق

درباره تعبیر خواب انجیر اطلاعات بیشتری داشته باشید

محمدبن سيرين گويد:
تعبیر خواب انجیر خوردن انجير درخواب اگر وقتش بود. اگر بي وقت بد بود اگر بيند انجير همي خويد و يا جمع مي كرد يا كسي بدو بخشيد، دليل است كه غم و اندوه تعبیر خواب انجیر بدو رسد و باشد كه كاري كند كه از آن پشمياني خورد.

درباره تعبیر خواب انجیر اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب درخت انجیر امام صادق , تعبیر خواب درخت انجیر , تعبیر خواب درخت انجیر خشک , انجیر در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب انجیر اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب انجیر در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می شود و برگ انجیر اندیشه و خرد است. ابن سیرین اعتقاد دارد انجیر در خواب نیکو نیست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که تعبیر خواب انجیر اگر ببینید انجیر می خورید یا جمع می کنید زیانی به شما می تعبیر خواب انجیر رسد و کاری انجام می دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد

درباره تعبیر خواب انجیر اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب درخت انجیر امام صادق , تعبیر خواب درخت انجیر , تعبیر خواب درخت انجیر خشک , انجیر در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب انجیر اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب انجیر انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبز و شیرین بی اثر می باشد. تعبیر خواب انجیر به هر حال از دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکو است.

درباره تعبیر خواب انجیر اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب درخت انجیر امام صادق , تعبیر خواب درخت انجیر , تعبیر خواب درخت انجیر خشک , انجیر در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب انجیر اطلاعات بیشتری داشته باشید

ليلا برايت مى‏گويد:
تعبیر خواب انجیر ديدن انجير در خواب، نشانه‏ى آن است كه با ديگران روابط خوبى خواهيد داشت. تعبیر خواب انجیر ديدن برگ انجير در خواب، نشانه‏ى آن است كه فرد با ايمانى هستيد. اگر در خواب ببينيد كه مشغول چيدن انجير هستيد، تعبیر خواب انجیر بدين معنا است كه براى رسيدن به هدفتان تلاش كرده و موفق مى‏شويد.

تعبیر خواب انجیر

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.