تعبیر خواب مار زرد | 50 تعبیر دیدن مار زرد در خواب

تعبیر خواب مار زرد

تعبیر خواب مار زرد ، مار زرد در خواب دیدن ، تعبیر خواب مار زرد چیست

در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد تعبیر خواب مار زرد صحبت کنیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.اگر دوست دارید تعبیر خواب مار را به طور کامل مطالعه نمایید روی لینک آبی رنگ کلیک نمایید.

به طور کلی مار در خواب دشمن است و دیدن رنگ زرد هم نشانه بیماری و ضعف است و دیدن مار زرد هم دشمنی ضعیف است که نمی تواند به شما آسیب برساند ولی می تواند با حرفهایش شما را عصبانی کند و از پشت خنجر بزند.

تعبیر خواب مار زرد امام صادق ع

تعبیر خواب مار زرد 10 چیز است و خارج از این نیست

تعبیر اول دیدن مار در خواب دشمن پنهانی است-تعبیر دوم دیدن مار در خواب زندگانی است-تعبیر سوم دیدن مار در خواب سلامتی است-تعبیر چهارم دیدن مار در خواب پادشاهی است-تعبیر پنجم دیدن مار در خواب سپه سالاری است-تعبیر ششم دیدن مار در خواب دولت است-تعبیر هفتم دیدن مار در خواب زن است-تعبیر هشتم دیدن مار در خواب مراد است-تعبیر نهم دیدن مار در خواب پسر است-تعبیر دهم دیدن مار در خواب سیل است

تعبیر خواب مار زرد محمدبن سیرین

مار در خواب دیدن دشمن پنهانی است

تعبیر دیدن مار در خانه دشمن خانگی است

تعبیر خواب دیدن مار در دشت و بیابان دشمن غیرخودی است

تعبیر خواب جنگیدن با مار دشمنی است

تعبیر خواب خوردن گوشت مار پادشاهی است

علامه مجلسی

مار در خواب دیدن را بدهی می دانند

تعبیر خواب مار زرد حضرت یوسف ع

مار در خواب بلایی از سمت دشمن است

اگر در خواب مار از شکم بیرون آید این است که فرزند خودت با تو دشمنی می کند

اگر مار تو را گاز بگیرد دشمنت به تو ضربه می زند

خالد بن علی

تعبیر خواب مار می تواند دشمنی فرزندان و اهل خانه باشد یا همسایگان حسود و شر

مار در خواب دشمنی قوی و ثروتمند است

تعبیر خواب آوردن مار در خانه فریب دشمن را خوردن است

ابراهیم بن عبدالله کرمانی

تعبیر خواب دیدن مار سفید ، عظمت و بزرگی است

تعبیر خواب فرار کردن مار ، دشمن ضعیف است

تعبیر خواب دیدن مارهای سیاه دشمن زیاد داشتن است

جابر مغربی

تعبیر خواب بیرون آمدن مار از سوراخهای بدن مانند گوش و بینی و مقعد را دشمنی فرزند می داند

تعبیر خواب گرفتن مار بدون آنکه مار نیشی بزند یا گاز بگیرد بزرگی است و پیروزی

منوچهر مطیعی

مار در خواب دیدن خطری در خانه است

مار در خواب خطری غیرمترقبه است یعنی انتظارش را ندارید

لوک اویتنهاو

تعبیر خواب مار مشکلات در مسیر شماست

تعبیر دیدن مار چندسر جذبه است

اگر دیدید کسی تبدیل به مار شد بی احترام می شوید

تام چت ویندو

تعبیر خواب مار غریضه جنسی است که در مسیر درست قرار می گیرد

اسمعیل بن اشعث

تعبیر خواب دیدن تعدادی مار در اطراف خود این است که دوستان و خویشان با او دشمنی می کنند

آنلی بیتون

تعبیر خواب مار شما را نیش بزند اذیت شدن است

تعبیر خواب مار به طور کلی ابتلا به رنج و بدبختی است

اگر در خواب دیدید مارها به خود می پیچند تعبیر این است که از بحث با دیگران پشیمان می شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.