تعبیر خواب نزدیکی

تعبیر خواب نزدیکی | تعبیر خواب مجامعت | tabire khab

تعبير خواب آميزش با مرد,تعبير خواب آميزش,تعبير خواب آميزش با مادر,تعبير خواب آميزش با پدر,تعبير خواب نزديكي با همسر,تعبير خواب نزديكي با مادر,تعبير خواب نزديكي با محرم,تعبير خواب آميزش با همسر,تعبیر خواب مجامعت با همسر,تعبير خواب نزديكي با همسر خود,تعبیر خواب مجامعت با همسر خود,تعبير خواب نزديكي با زن,تعبیر خواب مجامعت با زن,تعبير خواب نزديكي با زن نامحرم,تعبير خواب نزديكي با زن غريبه,تعبير خواب مجامعت با زن,تعبير خواب اميزش كردن,تعبير خواب نزديكي كردن,تعبير خواب نزديكي كردن با مرد,تعبير خواب نزديكي كردن با شوهر,تعبیر خواب نزديكي كردن,تعبير خواب نزديكي كردن با غريبه,تعبير خواب نزديكي كردن با مرد نامحرم,تعبير خواب نزديكي كردن با همسر,تعبير خواب نزديكي كردن با مرد غريبه,تعبير خواب نزديكي كردن با دختر,تعبير خواب نزديكي با مادر زن,تعبیر خواب مجامعت با مادر زن,تعبير خواب نزديكي با مرد,تعبير خواب نزديكي با مرد نامحرم,تعبير خواب نزديكي با مرده,تعبیر خواب مجامعت با مرده,تعبیر خواب مجامعت با مرد,تعبير خواب نزديكي با مرد غريبه,تعبير خواب نزديكي با مرد غریبه,تعبير خواب مجامعت با مرده,تعبیر خواب مجامعت با مرد جوان,تعبير خواب نزديكي با همسر مرده,تعبير خواب نزديكي زن با همسر,تعبير نزديكي با همسر در خواب,تعبير خواب نزديكي با خواهر,تعبير خواب نزديكي با خواهر زن,تعبير خواب نزديكي خواهر با برادر,تعبير خواب نزديكي با مرد محرم,تعبير خواب نزديكي با پدر,تعبير خواب نزديكي با پدر شوهر,تعبير خواب نزديكي دختر با پدر

تعبير خواب آميزش با مرد , تعبير خواب آميزش , تعبير خواب آميزش با مادر

خواب نزدیکی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم نزدیکی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب نزدیکی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب نزدیکی را مطالعه نمایید و متوجه شوید نزدیکی چه تعبیری دارد

تعبیر خواب نزدیکی از دید امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب نزدیکی با مرده ، سود است

تعبیر خواب نزدیکی با زن مرده ، بر آورده شدن آرزو است

نعبیر خواب نزدیکی با مادر و خواهر خود که مرده اند ، رسیدن مال از مرده است

تعبیر خواب بوسیدن مرده ای با شهوت ، رسیدن به مراد است

تعبیر خواب نزدیکی از دید حضرت دانیال

تعبیر خواب نزدیکی ، برآورده شدن حاجت است

تعبیر خواب نزدیکی از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب نزدیکی با پیرمرد ، خیر و نیکی است

تعبیر خواب نزدیکی از دید اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

تعبیر خواب نزدیکی در حرم پادشاه ، شکست دشمن است

تعبیر خواب نزدیکی با زن بدکار ، مال حرام است

تعبیر خواب نزدیکی از دید اسماعیل بن اشعث

تعبیر خواب نزدیکی با مردی معروف و جوان ، خیر و نیکی است

تعبیر خواب نزدیکی از دید خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب نزدیکی با محارم ، صله رحم است

تعبیر خواب نزدیکی ، روی آوردن خیر است

تعبیر خواب نزدیکی با زناکار ، پاکدامن نبودن است

تعبیر خواب نزدیکی از دید جابر مغربی

تعبیر خواب نزدیکی با شتر ، زیاد شدن مال و شکست دشمن و سختی هاست

تعبیر خواب نزدیکی از منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب نزدیکی ، غم است

تعبیر خواب نزدیکی | نزدیکی در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 137 عدد

 • حضرت دانيال گويد: مجامعت كردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بيند كه مني از وي جدا گرديد.

 • اگر كسي بيند با كسي جماع نمود، دليل است از آن كس نيكي بيند و حاجت او روا شود.

  • من با شوهرم اختلاف داريم ويك سال از هم جداييم ديشب خواب ديدم با هم رابطه داشتيم ولي لحظه اي كه ميخواستيم به انزال برسيم نشد ومن خود به خود ارضا شدم

   • به فکرتم

    • داداش بروخودارضایی کن راحت شی

     • انشالا ک خیر هست

    • مهم اینه به تعبیر خوابت اعتقاد داشته باشی . والا هیچ تاثیری ندارد

    • سلام

    • حتما برگرد

   • مشکلی نیست نیاز جنسی شدید دارید اگه لازم است یکبار بده حالت جا بیاد

    • بده به من

   • نیاز جنسی خود رابرطرف کنید

   • سیدالکبیروالمدیحاگوید:این بدان معنی ایست که درزمان زناشویی خیلی خوب به همسرتان نداده ایدوازنظرفلسفی وجدانه اونجای شماداردشماراسرزنش میکنداکرخواب رادرنیمه شب دیده ایددلیل بران است که چیزشان برچیزتان مزه نموده ونمیتواندفراموش نمایند.لاکن فرزندم بهتراست به ایشان تماس فراهم کرده ومحیای دادن ازبرای جبران شوبد.ومن الله خیره فی الدخولی تمیزاوقشنگ اول خوردنی بعدن دادنا.والسلام

 • اگر بيند كسي با او جماع نمود، دليل كه خاندان او توانگر گردند. اگر بيند با زن خود مجامعت كرد، چنانكه زن ا و بالا بود و مرد در زير، دليل است زني ديگر خواهد و از وي خير و منفعت بيند.

 • محمدبن سيرين گويد: اگر بيند با زن خود يا زني ديگر از راهي ديگر مجامعت كرد، دليل كه مردي مبتدع بود بر طلب كار ناسزا و در آن كار او را مصلحت نباشد و سنت ..
  رسول (ص) نگاه ندارد.

 • اگر بيند با مادر يا خواهر يا كسي ديگر كه بر وي حرام است مجامعت كرد، دليل كه هفت خويش از وي بريده شود.

  • مسخو

   • یعنی چی هفت خویش از او بریده شوند

  • یعنی چی هفت خویش از او بریده شوند

 • اگر بيند با زن كه مرده است جماع نمود، دليل است غمگين و مستمند باشد

 • اگر بيند با زن مرده بيگانه جماع كرد، دليل كه كاري كه از آن نوميد شده باشد به تمامي بيابد.

 • اگر بيند با جوانِ مجهول مجامعت نمود از او خير و نيكي بيند.

 • اگر آن مرد جوان معروف است بر وي ظفر يابد.

  • منخواب دیدم همسرم بارنی غریبه نزدیکی می کنند ومن اصرار دارم رهایش کند بادیدن من.ولی رهایش نمی کند

   • بی خیال

 • اگر بيند جماع با مرد پير مي كرد، دليل است خير و نيكي بيند.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند دختري دوشيزگي بستد، دليل كه در آن سال زني خواهد يا كنيزكي بخرد.

 • . اگر بيند به حرم پادشاه شد و مجامعت نمود، دليل است بر دشمن ظفر يابد

 • اگر بيند با وي جماع كرد، همين دليل كند و كارش به مراد شود و بعضي گويند: از پادشاه ترس و بيم به وي رسد.

 • اگر بيند با مرغي مجامعت نمود، دليل كه بر كسي كه بدان مرغ منسوب باشد ظفر يابد.

 • اگر بيند با زني بابكار جماع كرد، دليل كه طالب دنيا و مال حرام شود. اگر اين خواب را زني بيند همين تاويل دارد

 • جابرمغربي گويد: اگر بيند با شتر جماع نمود دليل است از سختي برهد و بر دشمن ظفر يابد و مالش بسيار و نامش بلند گردد

 • اگر بيند با ترسائي يا جهودي يا گبري مجامعت كرد، دليل كه كارهاي دنياي او به نظام شود

 • اگر مرد پيري كه به كلي شهوتش زايل شده ببود در خواب بيند شهوتش غالب شده است، چنانكه درجواني بود، دليل كه در كار دين نيك راغب گردد

 • اگر بيند با پادشاه جماع نمود، دليل است محرم و نزديك او شود. اگر بيند با زن حائض مجامعت نمود، دليل كه كارش بد شود

 • اگر بيند با زني مجامعت كرد كه مرده بود، دليل كه كارش بد شود يا با خويشان او پيوند و وصلت كند

 • اگر آن زنده بود از خويشان او مفارقت كند و بعضي معبران گويند: با زن حائض جماع كردن آساني كارهاي دنيائي او است

 • اسماعيلِ بنِ اشعث گويد: اگر كسي بيند با زن او كه كنيزك است مجامعت نمود، دليل كه از پادشاه خير و منفعت بدو رسد.

 • اگر بيند با مردي معروف و جوان جماع نمود، دليل كه خيري به او رسد

 • اگر بيند با مردي مجهول و جوان جماع نمود، دليل است از پادشاه حاجت او روا شود. اگر بيند كه بازني ديگر جماع نمود، دليل كه از او نيكي بيند و حاجتش روا شود

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: در خواب جماع كردن كه از آن غسل واجب شود تاويلش نباشد.

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب آمیزش، برآورده شدن خواسته و حاجت می‌باشد، مخصوصاًً اگر در خواب ببینی از تو منی بیرون آمده است

 • اگر در خواب ببینی با کسی آمیزش کرده‌ای، تعبیرش این است که آن شخص به تو خوبی می‌کند و خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود.

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر همراه آمیزش در جریانات خواب، در بیداری [انزال شده و] غسل کردن واجب شود این خواب تعبیری ندارد [منظور این است که احتلام صورت بگیرد].

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر پیرمردی که شهوت او به طور کلی از بین رفته است، در خواب ببیند حالت شهوانی به او دست داده و شهوت مثل ایام جوانی بر او غلبه کرده است، یـعـنـی نسبت به انجام کارهای دینی بسیار علاقه‌مند می‌شود.

 • خواب دیدم بای هنرمندمشهورسینماتلوزیون نزدیکی میکردم ..روزهای قبل ترهم دقیقادیدم توچندشب ک چندتابازیگرمعروف ی مجری معروف و ی والیبالیست ازمن خواستگاری کردن ..اگرمقدوره تابیریش کنید

 • سلام
  تمام اشخاصی که در خواب دیده اید به صورت نماد و مثال می باشند و تعبیر به اشخاص دیگری می رسد.
  راجع خواب خواستگاری به مطلبی نرسیدم اما شاید خواب آمیزش و نزدیکی از رساندن سود و منفعت به شخص خاصی می گوید.

 • سلام بنده متاهل هستم خواب دیدم که زنم با دوست خودم نزدیکی کرده است و من خیلی ناراحت هستم و او را به شدت کتک میزنم. لطفا در تعبیرش به من کمک کنید

  • شمادیوانه تشریف دارید اول یه سر به روانپزشک بزنید و بعد تعبیر خواب را پیدا کنید

  • چرا بی دلیل این کارو میکنی

 • خواب دیدم که در اتاقم با پسری (که قبلا مرا میخواست و ازهم بیخبر هستیم) درحال امیزشم و میبینم که ما عقد کرده و محرم هستیم ولی خانواده ام از بودنش خوشحال نیستن – این خواب رو عصر ساعتای 4 به بعد دیدم بدون اینکه قبل بهش فکر کرده باشم

 • من خواب دیدم دختر خاله م جلوم نشسته که متاهل هست یک ساله. منم متاهل هستم دو سالی میشه. من به حالت استمنا آلتم رو جلوی صورتش گرفته بودم. بعد مایع منی رو ریختم کامل روی صورتش. – خواستم ببینم تعبیر خواب من چیه – مرسی ممنون

 • حضرت دانیال گوید: مجامعت کردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بیند که منی از وی جدا گردید. اگر کسی بیند با کسی جماع نمود، دلیل است از آن کس نیکی بیند و حاجت او روا شود. اگر بیند کسی با او جماع نمود، دلیل که خاندان او توانگر گردند. اگر بیند با زن خود مجامعت کرد، چنانکه زن ا و بالا بود و مرد در زیر، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند با زن خود یا زنی دیگر از راهی دیگر مجامعت کرد، دلیل که مردی مبتدع بود بر طلب کار ناسزا و در آن کار او را مصلحت نباشد و سنت رسول (ص) نگاه ندارد. اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است مجامعت کرد، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود. اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بود و بعضی از معبران گویند: از زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید. اگر بیند با زن که مرده است جماع نمود، دلیل است غمگین و مستمند باشد. اگر بیند با زن مرده بیگانه جماع کرد، دلیل که کاری که از آن نومید شده باشد به تمامی بیابد. اگر بیند با جوانِ مجهول مجامعت نمود از او خیر و نیکی بیند. اگر آن مرد جوان معروف است بر وی ظفر یابد. اگر بیند جماع با مرد پیر می کرد، دلیل است خیر و نیکی بیند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند دختری دوشیزگی بستد، دلیل که در آن سال زنی خواهد یا کنیزکی بخرد. اگر بیند به حرم پادشاه شد و مجامعت نمود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند با وی جماع کرد، همین دلیل کند و کارش به مراد شود و بعضی گویند: از پادشاه ترس و بیم به وی رسد. اگر بیند با مرغی مجامعت نمود، دلیل که بر کسی که بدان مرغ منسوب باشد ظفر یابد. اگر بیند با زنی بابکار جماع کرد، دلیل که طالب دنیا و مال حرام شود. اگر این خواب را زنی بیند همین تاویل دارد. جابرمغربی گوید: اگر بیند با شتر جماع نمود دلیل است از سختی برهد و بر دشمن ظفر یابد و مالش بسیار و نامش بلند گردد. اگر بیند با ترسائی یا جهودی یا گبری مجامعت کرد، دلیل که کارهای دنیای او به نظام شود. اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد. اگر بیند با پادشاه جماع نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود. اگر بیند با زن حائض مجامعت نمود، دلیل که کارش بد شود. اگر بیند با زنی مجامعت کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند. اگر آن زنده بود از خویشان او مفارقت کند و بعضی معبران گویند: با زن حائض جماع کردن آسانی کارهای دنیائی او است. اسماعیلِ بنِ اشعث گوید: اگر کسی بیند با زن او که کنیزک است مجامعت نمود، دلیل که از پادشاه خیر و منفعت بدو رسد. اگر بیند با مردی معروف و جوان جماع نمود، دلیل که خیری به او رسد. اگر بیند با مردی مجهول و جوان جماع نمود، دلیل است از پادشاه حاجت او روا شود. اگر بیند که بازنی دیگر جماع نمود، دلیل که از او نیکی بیند و حاجتش روا شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: در خواب جماع کردن که از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد.

  اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

  • دوست عزیز کمتر فیلمای مستهجن ببینید
   و مخصوصا از جانی سینز دوری کنین

   • در خوابدیدم با زن برادرم نزدیکی میکنم کسی که در واقعیت به من و خوانوادم بدی کرده

   • لایک

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید :

  در خواب جماع كردن كه از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد.

  اگر در خواب ببیند با مرده جماع كرد و نطفه از او بیرون نیامد، منفعت می یابد.

  اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع كرد، حاجتش برآورده مى شود.

  اگر در خواب ببیند با مادر یا خواهر خود كه مرده اند جماع كرد، از اموال مرده جیزى به او مى رسد.

  اگر در خواب ببیند كه مرده اى را با شهوت بوسید، زن مى گیرد و به مرادش میرسد.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

  جماع در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می باشید. اگر غمگین هستید از غم فارغ می شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می کنید، اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می رسد و خوشحالتان می کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می کنید. خواب جماع می تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب های شیطانی تعبیر ندارند. معبران در مورد جماع در خواب صفحه ها مطلب نوشته اند که با ابراز شرمندگی من قبول ندارم و نمی پذیرم مگر آنچه را که در بالا نوشتم. چنانچه دیدن جماع در خواب به اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق است و بدون تعبیر و چنانچه به اهتلام نپیوندد صرفا از غم است و لاغیر.

 • حضرت دانیال گوید :

  مجامعت كردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بیند كه منی از وی جدا گردید. اگر كسی بیند با كسی جماع نمود، دلیل است از آن كس نیكی بیند و حاجت او روا شود. اگر بیند كسی با او جماع نمود، دلیل كه خاندان او توانگر گردند. اگر بیند با زن خود مجامعت كرد، چنانكه زن او بالا بود و مرد در زیر، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند.

 • حضرت دانیال گوید :

  مجامعت كردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بیند كه منی از وی جدا گردید. اگر كسی بیند با كسی جماع نمود، دلیل است از آن كس نیكی بیند و حاجت او روا شود. اگر بیند كسی با او جماع نمود، دلیل كه خاندان او توانگر گردند. اگر بیند با زن خود مجامعت كرد، چنانكه زن او بالا بود و مرد در زیر، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند.

 • جابر مغربی گوید :

  اگر بیند با شتر جماع نمود دلیل است از سختی برهد و بر دشمن ظفر یابد و مالش بسیار و نامش بلند گردد

 • اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

  اگر بیند دختری دوشیزگی بستد، دلیل كه در آن سال زنی خواهد یا كنیزكی بخرد. اگر بیند به حرم پادشاه شد و مجامعت نمود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند با وی جماع كرد، همین دلیل كند و كارش به مراد شود و بعضی گویند: از پادشاه ترس و بیم به وی رسد. اگر بیند با مرغی مجامعت نمود، دلیل كه بر كسی كه بدان مرغ منسوب باشد ظفر یابد. اگر بیند با زنی بابكار جماع كرد، دلیل كه طالب دنیا و مال حرام شود. اگر این خواب را زنی بیند همین تاویل دارد.اگر بیند با ترسائی یا جهودی یا گبری مجامعت كرد، دلیل كه كارهای دنیای او به نظام شود. اگر مرد پیری كه به كلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانكه درجوانی بود، دلیل كه در كار دین نیك راغب گردد. اگر بیند با پادشاه جماع نمود، دلیل است محرم و نزدیك او شود. اگر بیند با زن حائض مجامعت نمود، دلیل كه كارش بد شود. اگر بیند با زنی مجامعت كرد كه مرده بود، دلیل كه كارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت كند. اگر آن زنده بود از خویشان او مفارقت كند و بعضی معبران گویند: با زن حائض جماع كردن آسانی كارهای دنیائی او است.

 • اسماعیل بن اشعث گوید :

  اگر كسی بیند با زن او كه كنیزك است مجامعت نمود، دلیل كه از پادشاه خیر و منفعت بدو رسد. اگر بیند با مردی معروف و جوان جماع نمود، دلیل كه خیری به او رسد. اگر بیند با مردی مجهول و جوان جماع نمود، دلیل است از پادشاه حاجت او روا شود. اگر بیند كه بازنی دیگر جماع نمود، دلیل كه از او نیكی بیند و حاجتش روا شود.

 • خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

  هر نوع آمیزش جنسی در خواب که نزول منی را به دنبال داشته باشد، خوابی باطل است و تعبیری ندارد و شخص فقط محتلم شده است. اگر کسی در خواب ببیند که با یکی از محارم خود آمیزش جنسی دارد، ممکن است وارد خاک مکه شود یا صله رحم به جا آورد. آمیزش جنسی در خواب، بر روی آوردن به خیر و خوشی نیز، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که با زناکاری آمیزش نموده است، پاکدامن نیست

 • حضرت دانیال گوید :

  نزدیکی كردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بیند كه منی از وی جدا گردید. اگر كسی بیند با كسی نزدیکی نمود، دلیل است از آن كس نیكی بیند و حاجت او روا شود. اگر بیند كسی با او نزدیکی نمود، دلیل كه خاندان او توانگر گردند. اگر بیند با زن خودنزدیکی كرد، چنانكه زن او بالا بود و مرد در زیر، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند.

 • اگر کسی در خواب دید با مرده مجامعت می کدر و نطفه از او خارج نشد، منفعت می یابد و اگر نطفه خارج شد زیان می بیند.

 • اگر با زنی مرده مجامعت می کرد، حاجتش برآورده می شود و اگر آن مرده از محارم بود، از اموال آنها چیزی به او می رسد.

 • اگر دید مرده را به شهوت بوسه داد، دلیل که زن خواهد و به مرادها برسد.

 • سلام خاب دیدم همسر با برادرم به پیشناهاد مادرم مجامعت کردن و من شاهد بودم تعبیرش چیست؟؟

 • سلام تعبیر نزدیکی با زندایی خودم چیه و خواهرم ناظر باشه

 • جماع در خواب تحصيل فراغت و کسب آسودگي است و اين بستگي دارد به موقعيت و شرايطي که در بيداري دارا مي باشيد.

 • اگر غمگين هستيد از غم فارغ مي شويد و اگر بدهي داريد اداي دين مي کنيد، اگر غصه مسافر دور افتاده را داريد از او خبر مي رسد و خوشحالتان مي کند و بالاخره اگر قهر هستيد آشتي مي کنيد.

  • خخخخخخ

   • من از شوهرم جدا شدم دیشب خواب دیدم باهاش سکس داشتم میخوام ببینم تعبیرش چیه

 • خواب جماع مي تواند در مرحله نخست يک خواب شيطاني باشد که در چنين صورتي فاقد تعبير است چون کليه خواب هاي شيطاني تعبير ندارند.

 • معبران در مورد جماع در خواب صفحه ها مطلب نوشته اند که با ابراز شرمندگي من قبول ندارم و نمي پذيرم مگر آنچه را که در بالا نوشتم. چنانچه ديدن جماع در خواب به اهتلام منتهي شود يک خواب شيطاني مطلق است و بدون تعبير و چنانچه به اهتلام نپيوندد صرفا از غم است و لاغير.

 • محمدبن سيرين گويد: زن جوان درخواب، شادي و مقصودي مرد باشد و زن پير، دنيا باشد و شغل اين جهان و نيز ديدن زنان بر قدر و نيكوئي و جمال و فربهي و لاغري و زشتي بود. بهترين زنان را كه در خواب بيند، زناني باشد كه معروف نباشند و زن خوب فربه، فراخي نعمت باشد زن زشت لاغر قحطي و تنگي بود و زن شادمان آراسته، مرادهاي اين جهاني بود و پيرزن ترش روي چركين، بدحال و بد مرادي باشد.

  • سلام لطفا این خواب من روتعبی کنید ممنون میشم ازشما من یه دختری هستم یه روز خواب دیدم توی یک ساختمان هستم بعددرورودی ساختمان یه آیینه هست بعدیه لامپی بالای آیینه روشن هست من توی آینه نگاه کرد آیینه من رو نشان نداد بد توی ساختما نگاه کردم دیدم یه آیینا ته ساختمانه به این دمه دردور بود به ای ایینه خیلی فاصله خیلی فاصله داشت بعد رفتم توی این ایینه نگاه کردم کنار پنجره بود سایه چندتا برگ درخت روی ایینه قرار گرفت وبعد من سرم رو چندبار تکان دادم سایه برگها رفت بد آبجیم همراهم بهش میگم نگا او آیینه دمه دره بااین که بالاش لامپی روشنه من اصلا نشان نداد ولین ایینه بالاش لاممپی روشن نیست من رو خوب نشان داد اگه این خواب من رو تعبیر کنید ممنون میشم

   • آیینه مثالی برای دلِ شماست. میتوانی در آن نگاه کنی و خود را ببینی یا سایه ای از برگها و موجودات هستی را در آن ببینی. اما وقتی که لامپ بالای آیینه روشن شد و نورِ خدا در آیینه تابید، دیگر نه خود را میبینی و نه موجوداتِ هستی را. وقتی نور خدا تابید، در آیینه چیزی باقی نمیماند، جز او که نادیدنیست.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر زني بيند كه او را چون مردان قضيب بود، دليل بر خير و صلاح دين و دنياي او بود. اگر زني بيند كه او را قضيب بود و مجامعت مي كرد، دليل كه او فرزندي بود يا آبستن شود و فرزند آورد. اگر زني جوان بيند، كه پير شده بود، دليل كه از او كاري زشت دروجود آيد. اگر مردي بيند زنش از سوي پس با او جماع مي كرد، دليل است حرمت و بزرگي او زايل شود. اگر زني بيند كه مرد شد و جامه مردان را پوشيد، اگر آن زن مستور بود، دليل خير و صلاح او بود. اگر زن مفسد باشد، دليل است بر شر و فساد او.

 • جابرمغربي گويد: زن مفسد درخواب، اهل دنيا را زيادتيِ دنيا بود و اهل صلاح را، زيادتيِ صلاح و علم و زن غريب بهتر از زن آشنا باشد. اگر مردي بيند كسي دست درازي با زن او كرد، دليل باشد كه اهل آن زن توانگر گردند. اگر بيند زن او به نزد مردمان بيگانه به فساد باشد، دليل است بدو منفعت و نيكي رسد وي را با شوهر دار از آن مرد و اگر بيند كسي زن او را نيزه يا شمشير داد، دليل كه پسري آورد، اگر بيند كه كسي او را دوا داد، دليل كه دختري آورد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن زن درخواب بر شش وجه است. اول: شادي و مقصود. دوم: دنيا. سوم: شغل اين جهان. چهارم: فراخي نعمت. پنجم: قحطي و تنگي. ششم: توانگري.

 • محمدبن سيرين گويد: اگر زني بيند كه دختري دارد، دليل كه خير و نيكي بدو رسد و از خويشان و اهل خود خرم شود. اگر بيند پسري آورد، دليل كه غمگين و اندوهناك شود. اگر مردي بيند كه زنش پسر آورد، دليل كه به رنج و صعب چيزي بدست آورد به روزگار دراز. اگر بيند كه دختر زاد، منفعتش بيشتر باشد.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر زن پادشاه بيند كه دختري به زاد، دليل است شوهرش گنج يابد. اگر بيند پسر زاد، دليل غم و انديشه بود. اگر مردي بيند كه دختري بزاد، دليل كه غمگين و مستمند شود. اگر بيند كه پسرزاد، دليل كه كارنيكوئي از وي صادر شود و از آن كار او نام نيكو در عالم منتشر شود. اگر دختري دوشيزه بيند كه فرزندي زاد، دليل و تاويلش اين است كه گذشت. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر زني بيند كه پسري زاد و در زمان با آن پسر سخن گفت، دليل مرگ او باشد، اگر بيند دختر زاد، دليل است كه از نسل او فرزندي پديد آيد كه مهتر اهل بيت خويش بود.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد: ابن سيرين نوشته زن جوان در خواب شادي و مقصود مرد است و گرفتاري هاي آن مرد . معبران ديگر نيز تقريبا همين نظر را ابراز داشته اند. خانم آيتانوس مي گفت زن در خواب براي مرد هدف است و براي زن دشمن و رقيب. ديدن زن شناخته شده و معروف در خواب هيچ تعبيري ندارد. حتي اگر زني را در خواب ببينيد که هيچ شباهتي بين او و زن شناخته شده نباشد اما در عالم خواب فکر يا احساس کنيد که مثلا او آن زن معروف است باز هم خواب شما بي تفاوت و قابل تعبير مي باشد. زن موقعي در خواب صاحب تعبير مي شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببينيد و بشناسيد. در چنين صورتي ديدن زن در خواب براي مرد هدف و مقصود است و براي زن رقيب و دشمن. زيبايي و زشتي آن زن عظمت يا حقارت هدف را باز مي گويد و همين طور براي زنان بي خطر يا خطرناک بودن رقيب و دشمن را حکايت مي کند.معبران حتي چاقي و لاغري زن را دخيل دانسته اند ولي چون معيار پسند زن در زمان هاي مختلف فرق مي کند ، چاقي و لاغري را معيار نمي گيريم. مثلا نوشته اند زن خوب و فربه فراخي نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطي و تنگي. از امام صادق عليه السلام نقل مي کنند که زن در خواب شادي و مقصود است و شغل موفق و فراخي نعمت. توضيح درباره زن بسيار طولاني مي شود لذا با درک معني زن در خواب تعبير و تشخيص خواب ها را به خود بينندگان خوابها وا مي گذاريم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخيص آسان مي شود. اين نکته نيز بايد افزوده شود که زنان خويشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبيري ندارند.

 • سلام من خواب ديدم با مادر خود اميزش دارم تعبيرش چيست؟

 • سلام من خواب دیدم که که زن بابام با دوتا از دوستای بابام سکس می کرد جلوی خود بابام و خنده و خوشحالی دهنشونو پاره کرده بود و من در همون لحظه وارد میشوم و کارو نیمه ول می کنن تعبیر چیست

  • سلام من خواب ديدم دوست پسرم با دوستم نزديكى ميكردن لطفأ تعبيرش چيه؟

 • من خواب دیدم که زن بابام با دوتا از دوستای بابام سکس می کرد و جلوی بابام بود و خیلی خوشحال بودن و تا من وارد شدم کارشونو ول کردن لطفا تعبیرش رو بگین

 • سلام

 • خواب دیدم شوهرم بایکی از پسراهای فامیلمون نزدیکی میکند خوابم صبح بود ساعت 8 که دیگه از خواب پریدم

 • خواب دیدم داشتیم تی وی میدیدیم پسر جوانی که انگار پسرخالم بود بدنم رو لمس میکردو درخواست سکس داشت کاملا حالت طبیعی نداشت و شهوتی بودمن تو خواب مانع درخواستش شدم وچون بچه کوچک کنارمون تی وی میدیدن اون اصرار داشت و من رد میکردم تعبیرش چیه

 • خواب دیدم زنم با داییش که مرده ویه نفر دیگه که نمیشناختم سکس میکنن گریه کردم بهش گفتم میرم به باباش میگم ولی اون بهم گفت برو بگو برام مهم نیست و از کارش رضایت داشت درضمن انزال صورت نگرفت

 • سلام
  خواب دیدم زنی با یک بچه دم در خونمون اومده و بهمن تهمت زده که در جوونی به من تجاوز کردی لطفا تعبیرش کنید

 • خواب دیدم با یک آخوند جوان در مسجد نزدیکی دارم.وموضوع فاش شده بود و من خیلی ترسیده بودم

 • خواب دیدم در قبرستون هستم وهمه جامرده هست من با گذاشتن دست راست برروی سینه انها زنده میشوند

 • من خواب دیدم که با دوتا زن نزدیکی کردم از جلو ولی آبم نیامد تعبیر. این چی هست لطفا جواب بدید

 • خواب دیدم که با دوتا زن نزدیکی کردم از جلو ولی آبم نیامد تعبیر خواب این چی هست لطفا جواب بدید ممنون

 • در خواب دیدم به زن غریبه ی دست مالی میکنم ارزاع شدم وقتی بیدار شدم خودم را ارزاع شده دیدم تعبیرش چیست ؟

 • خواب دیدم دوست برادرم با او نزدیکی کرد. لطفا جواب بدید

 • خواب دیدم دوست برادرم با او نزدیکی کرد. لطفا جواب بدید

 • کمتر فیلم مستهجن ببینید و دنبال خیالات و اوهام نباشید.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مردی جوان و آشنا آمیزش می‌کنی، تعبیرش این است که بر او پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌ اسمعیل بن اشعث می‌گوید: یـعـنـی خیری از او به تو می‌رسد.

 • خواب دیدم که با زنم ازپشت نزدیکی کردم واین درحالی که بازنم بیست روزه جدایییم وزنم اصرار به طلاق داره تعبیرش چی میشه ممنون

 • تعبیر خواب فیلم سکس دیدن در خواب

 • با سلام چند هفته است که خواب می بینم با مامان خود نزدیکی میکنم به طوری که ارضا می شوم دیگر نمیدانم معنی این خواب چیست که به طور مکرر تجاوز به مامانم رو می بینم

 • سلام من دیشب خواب عشق بازی و امیزش با یک بازیگر معرف رو دیدم که اصلا منجر به ارضا شدن نشد ممنون میشم برام تعبیرشو بگید

 • خواب دیدم با پدربزرگم ک چند سال است فوت شده بدر حال نزدیکی هست . این خواب راچندین بار دیده ام ک یا پدربزرگم ب من نذر دارد یا من مایل ب این رابطه ام. لطف کنین راهنکایم کنین ؟

 • سلام من دو دفعه خواب دیدم ک همسرم با مادرش رابطه داره ک این رابطم با خواسته و اجبار مادرشه و من فقط نظاره گر هستم میخواستم تعبیرشو بدونم

 • سلام . من خواب دیدم مردی قوی هیکل به من تجاوز کرده و بعد اون لباسمو د اورد. بهدش چاقو رو زیر گلوم گذاشت و منو قربونی کرد. و من درد رو احساس میکردم و دست و پا میزدم

  • خوب آرامشت روحفظ میکردی حال میداد بهت عزیزم

   • منم مثل مریم خواب دیدم ولی من خواب دیدم با خواهرم جماع میکردم. و خواهرم بعد از جماع ازمن خواست تا ذبحش کنم من اول قبول نکردم ولی بعد دیدم یک چاقو تیز در دستم هست منم خواهرم را عریان دیدم …. بعد ازآن روی سینه خواهرم نشستم و سرش رو به عقب بردم و ذبحش کردم…. ?عین واقعیت بود…

 • باسلام بنده عاشق دختری هستم و هر از گاهی خواب نزدیکی با وی را میبینم .لطفا راهنمایی کنید تعبیر خواب نزدیکی با معشوقه چیه؟

 • سلام من خواب میبینم با پدرم که فوت شده نزدیکی داشتم ولی سکس نداشتم همش بابام تعریف از اندام میکنه ولی اتفاقی نیوفتاده بین ما جالب همین خواب رو چند بار میبینم

 • خواب دیدم با همسرم که دوسال مرده است همبسترمیشوم تعبیرش چی میشه?

 • آقای ناشناس خیلی بی ادب هستین
  اینجاباید دیدگاه هانوشته بشه ن اینکه خوابهای سکسی تعریف کنید

 • خواب دیدم مردبامردنزدیکی میکنن تعبیرش چی میشه

 • به احتمال زیاد شما با شکم پر خوابیدید جابربن سیرین میگوید

 • عزیزدلم شمااساساهیزتشریف داریدوبه کل جنستان خرابست.برویدهمسراختیاراختیارکنیدواینقدردنبال زن بابای بدبختتان درخوابوبیداری ودنبال دخترخاله ی مرده خوددرقبرستان نباشبد.التوبه التوبه راقبل ازخواب چهل بارزمزمه کنید.اگرنتوانستیدهمسراختیارکنیدخیارکه هست انرادرمعقدخودفروکنید.دیوانه

 • مم

 • سلام‌من خواب دیدم‌که همسرم بامادرم درحال نزدیکی هستند وهردو لذت میبرند ومن هم درحال خودارضایی هستم بادیدن انها تعبیر این خواب چیست ؟

 • سلام اگر خواب ببینی با بچه کوچک مثلا بچه خواهر رابطه داری یا با غریبه که نمیشن

  • سلام
   من خواب دیدم با پدرم که چهار ماه پیش فوت کرده جلوی مادرم جماع میکنم لطفا تعبیر خوابمو بکید خیلی ناراحتم

 • سلام
  من خواب دیدم با پدرم که چهار ماه پیش فوت کرده جلوی چشم مادرم سکس میکنم اونم شاهده .خواهشا تعبیر خوابمو بگین خ ناراحتم

 • دلیل دیدن خواب که با دختری ناشناس جماع کرده چیست

 • خواب‌ دیدم‌که‌با‌شوهرم‌ داشتیم‌نزدیکی‌میکردیم‌که‌ کسی‌امد‌داخل‌خانه‌وقتی که‌داشتیم همدیگروجمع‌میکردیم‌که‌آلت تناسلی‌اقام‌تو‌بدنم‌جا‌موند‌یعنی از‌جا کنده‌‌شده‌بود‌تعبیرش‌چیه

 • خواب‌‌‌دیدم‌که‌باشوهرم‌درحال‌‌نزدیکی‌بودیم‌که‌‌‌کسی‌ سرزده‌وارد‌شدوقتی که‌داشتیم‌خودمونو‌جمع میکردیم‌‌‌‌که‌آلت‌تناسلی‌آقام‌‌توبدنم‌جاموند‌یعنی‌از‌جا‌کنده‌شده‌بود‌خواهشن‌راهنمایی‌کنید

 • خواب دیدم خواهرم باشوهرم سکس داره جلوى چشمم ازپسرم توخواب پرسیدم خالت کى اینجابودگفت سه شنبه ازشوهرم پرسیدم باکمال وقاحت گفت ماهرچهارشنبه سکس داریم

 • خواب دیدم خواهرم باشوهرم سکس داره جلوى چشمم ازپسرم توخواب پرسیدم خالت کى اینجابودگفت سه شنبه ازشوهرم پرسیدم باکمال وقاحت گفت ماهرچهارشنبه سکس داریم

 • خواب دیدم شًوهرم باخواهرم رابطه داره وبامن هم

 • خواب دیدم دوسپسرم با دوستش نزدیکی میکنه

 • سلام.خواب دیدم با یکی از دوستای دوران دبیرستانم اونم شب عروسیش نزدیکی میکنم در صورتی که من دخترم و اونم دختره اما دیدم آلت مردانه دارم..؟

 • خواب دیدم شب عروسی دوستم باهاش نزدیکی میکنم و آلت مردانه دارم..؟

 • سلام خسته نباشید خواب دیدم با دوست پسرم رابطه داشتم
  آیا الان حکم غسل کردن باید صورت گیرد؟

 • سلام من سه بار خواب دیدم که با خانومم در حال سکس کردن هستم ولی خوابم به مرحله ارضا شدن نرسید واینکه در چه حالتی بودیم یادم نیست ولی نهایت لذت رو داشتم میبردم نمیدونم تعبیرش چیه اگر بگین ممنون میشم

 • سلام
  با عرض معذرت خواب دیدم شوهرم جلوی چشم من به دخترمون که ۵ سالشه تجاوز میکنه ( از مقعد) به خیال اینکه دخترم متوجه اصل ماجرا نیست، اما بعد که من میفهمم اون میدونه این موضوع یعنی تجاوز، خیلی ناراحت میشم و به دخترم میگم که از باباش میخوام دیگه تکرار نکنه. خیلی حس بدی دارم، از فکر کردن به خوابم گریه م میگیره ، صبحش صدقه هم دادم ، لطفا تعبیرش رو بگید

 • سلام لطفا زود بگین تعبیر خوابم چیه
  خاب دیدم ک با ی پسری همکلاسی شدم خودمو نگاه کردم دیدم تیپ و قیافه و موهام کپ پسراس ولی این همکلاسیم تغیر جنسی داده قبلا دختر بوده بعد یکی ک عاشق این دختره بوده یا همون پسره همکلاسیم هی میخاس بیاد سمتش منم عصبانی میشدم و سر لج اون پسره ک عاشق این همکلاسیمه جلو همه پسرا ماچش کردم یعنی هر کی نگاه میکرد فک میکرد همجنسبازیم کلا تو کلاس پسرا بودم من …
  یکی بگه قضیه چیه ی جا خوندم نوشته بود ک شاهدد تغیراتی در خود میشوید ینی چی اخه یکی جواب بده لطفا

 • سلام دختر مجردی هستم تو خواب دیدم که با برادرم لخت کنار هم دراز کشیدیم و میخوایم آمیزش کنیم یهو یکی وارد اتاق میشه و برادرم زیر پتو مخفی میشه و من در خواب متأهل بودم رابطه برقرار نکردیم فقط یهو آب منی روی صورت برادرم ریخت و من پاکش کردم و رابطه برقرار نکردیم فقط به هم دست زدیم راستی برادرم هم مجرده ممنون میشم تعبیر خوابمو بگین

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.