تعبیر خواب هندوانه | 31 تعبیر دیدن هندوانه در خواب

تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه ، هندوانه در خواب دیدن ، تعبیر خواب هندوانه بزرگ ، تعبیر خواب هندوانه خوردن

هندوانه میوه ای است که در تابستان اگر قرمز و شیرین باشد با هیچ میوه ای قابل مقایسه نیست.خواب هندوانه هم از خواب های معمول است.اگر شما هم خواب این میوه را دیده اید و دنبال تعبیر خواب هندوانه هستید می توانید با خواندن این مطلب از سایت جسارت تعبیرخواب هندوانه را به طور کامل بیاموزید.

ممکن است خواب شما به گونه ای باشد که برای تفسیر خواب خود نیاز یه این این داشته باشید که تعبیر خواب میوه را نیز بدانید ، برای دیدن این صفحه کافی است که بر روی لینک آبی رنگ کلیک نمایید تا بتوانید تعبیر خواب خود را مشاهده نمایید.

تعبیر خواب هندوانه از دید منوچهر مطیعی

هندوانه در خواب دیدن بسیار خوب است به خصوص اگر رسیده و قرمز و دلپسند باشد

تعبیر خواب هندوانه از دید حضرت یوسف ع

معنی دیدن هندوانه در خواب بیماری است

آنلی بیتون

هندوانه در خواب دیدن نشانه بیماری و عدم موفقیت است

دیدن هندوانه در خواب عمل شتابان همراه با نگرانی است

هندوانه در حال رشد به ثمر رسیدن کارها بعد از تلاش امروز است

هندوانه در خواب به خطر افتادن سلامتی است

خوردن هندوانه ارتکاب کار اشتباه است

کتاب سرزمین رویاها

هندوانه نتایج بسیار عالی در کار است

خوردن هندوانه این است که امیدهای شما بی اثر می ماند

خریدن هندوانه این است که پول و شانس در راه است

پرورش هندوانه این است که یک ناشناس به شما هدیه ای می دهد

هندوانه به بچه ها دادن، خوشبختی است

دیدن هندوانه توسط بیمار این است که او بهبود می یابد

حضرت دانیال ع

بوته هندوانه مردیست بسیار با خیر و ثروتمند.

مولف

اگر در خواب خود ببنید که مزرعه ای دارید که پر از هندوانه است و یا دیدن یک مزرعه پر از هندوانه حتی اگر برای خودتان نباشد معنایش این است که شما با سعی کردن و تلاش مضاعف می توانید به تمام آرزوهای خود برسید

خواب های معمول به همراه تعابیر

یه خواب عجیب دیدم که یه هندوانه بزرگ بود من دیدمش با دستم از وسط نصفش کردم خیلی هم رسیده و قرمز بود میخاستم عکس بگیرم چون طول هندوانه حداقل ۲ متر اینا میشد که یه لحضه بالا نگاه کردم رهگذر که متوجه اینکار من شد وقتی من بالا نگاه کردم تا پدرم را صدا کنم ۴ نفر بودن که ۲ نفر نصفش و ۲ نفر دیگر نصفش را برداشتند و بردن هم بغل یه مغازه بود به این قیمت زده بودن همه رو زیر سایه بزرگی این فروخته بودن فقط این بود خلاصه هرکسی یه چیزی میگوید درتعبیرش یکی میگوید خوب است یکی میگوید نشانه ناموفقی فلان الان ادم کدوم رو قبول کنه موندم ولی اکثرا به مسایل جنسی و شهوت اشاره کردن ادم معطل میمونه که کدام درست است و کدام دروغ😮

هندوانه چون یک میوه شیرین تعبیرش خوب است و روزی و موفقیت می باشد ، البته دیدن هندوانه در بسته خوب نیست ولی چون دیده اید که قرمز و شیرین بوده تعبیرش خوب است. قسمت دوم خواب هم اگر بشود آن چهار نفر را دزد نامید تفسیرش این می شود که شما خیری به یک دوست یا فامیل می رسانید.

کامنت های تایید شده : 95 عدد

 • ممنون چه مطلب کاملی .

 • و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب ] دیدم که [انگور برای] شراب می‏فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب ] دیدم که بر روی سرم نان می‏برم و پرندگان از آن می‏خورند به ما از تعبیر ش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می‏بینیم. سوره یوسف آیه «36»

 • حضرت دانیال گوید: خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت، ترس و بیم بود. معبران گفته اند: به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود. اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند.

 • محمدبن سیرین گوید: انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید

 • انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود و هر انگوری که پوست او سخت بود، دلیل که مالی به دشواری بدست آید

 • هر انگوری که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند و هر انگوری که آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود

 • هر انگوری که به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه کند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد.

 • جابر مغربی گوید: اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین همی فشرد، دلیل که خدمت پادشاه ستمگر کند. اگر بیند که آن معصر، از خشت و گل بود، دلیل که خدمت پادشاه بادیانت کند. اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود، دلیل که خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت کند.

 • اگر بیند که انگور در طشت همی فشرد، دلیل که خدمت زنی بزرگ کند. اگر بیند که انگور در کاسه همی فشرد، دلیل که خدمت شخصی خسیس کند. اگر بیند که انگور همی فشرد و شیره های آن در خم ها همی جمع کرد، دلیل که از جهت خود، مال بسیار به سبب پادشاه حاصل کند. اگر بیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد، دلیل که او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد. اگر بیننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد، دلیل که کاری از سبب مردی حاصل کند.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود. اول: فرزند نیک، دوم: علم فرائض، سوم: مال حلال. و فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرماید: بر سه وجه بود، اول: مال باخیر وبرکت، دوم: فراخی نعمت، سوم: از قحط و بلاامان یافتن.

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  خوردن : تب مختصر
  چیدن آن : جدایی غیر منتظره
  انگور سفید : شادمانی
  انگور سیاه : غصه
  دیدن آن : شما به هدفتان خواهید رسید
  کسی آنرا به شما بدهد : آشناییهای تازه
  کشمش : دعوا در همسایگی

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم.

 • ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم . برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی. برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم

 • تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد

 • اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است.

 • اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است که بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به کارهایی دست خواهید زد .

 • خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد .

 • دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید .

 • ـ اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است که نسبت به آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد .

 • تعبیر خواب خوردن انگورهای رنگارنگ چیه؟

 • خوردن انگور سبز و قرمز در فصل، نشانه مال و شادکامی است و در غیر فصل نشانه زیان و خسران. انگور بی دانه خوردن و داشتن یا چیدن آن در فصل از درخت، مالی است که به سهولت و آسان بدست می آید و اگر کسی برای شخص بزرگ و ثروتمندی دید آب انگور می گیرد، از او خواسته ای دارد که برآورده خواهد شد. اگر دستگاهی که با آن آب انگور می گرفت شکست، آن بزرگ به عهد خود وفا نمی کند. گرفتن عصاره انگور در خواب سودمند است.

 • امام صادق (ع) می فرماید: انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه است:
  فرزند نیک،
  علم فرائض،
  مال حلال.

 • فشردن انگور در خواب هم بر سه وجه است:
  مال باخیر وبرکت،
  فراخی نعمت،
  از قحط و بلا امان یافتن.

 • لوک اویتنهاو می گوید: خوردن انگور، نشانه تب مختصر است. چیدن آن جدایی غیر منتظره، انگور سفید یعنی شادمانی، انگور سیاه یعنی غصه، دیدن انگور یعنی شما به هدفتان خواهید رسید. اگر کسی به شما انگور بدهد یعنی آشناییهای تازه و دیدن کشمش یعنی دعوا در همسایگی.

 • اگر خواب ببینید که خوشه انگور دارید و انگورهای آن فشرده و آبدارو با پوستی نازک هستند، به شما شادی و ثروتی خواهد رسید که برای رسیدن به آن احتیاج به سعی و تلاش زیادی نخواهید داشت.
  اگر خواب ببینید که خوشه انگور شما فشرده نیست و انگورها دانه دانه و جدا از هم هستند، حجم ثروت شما کمتر خواهد بود.

  • عاایه

 • اگر خواب ببینید که خوشه انگور خودش از بالای درخت روی سر شما افتاد، یا پرنده ای خوشه را چید و بر سر شما انداخت، از آسمان بی آنکه منتظرباشید، لطف خداوند شامل حال شما خواهد شد و از جایی که انتظار ندارید به شما شادکامی خواهد رسید.

 • اگر خواب ببینید که از باغ سبد سبد انگور می چینید، و آنها را به کسی می بخشید، از شما خیر و منفعتی به دیگران خواهد رسید. اگر خواب ببینید که از باغ انگور دیگری می چینید، و برای خودتان بر می دارید، یا دیگری به شما گفت انگورهای باغ من را برای خودت بچین، به ثروت و شادکامی دست خواهید یافت.

 • اگر خواب ببینید که شما به عنوان کارگر در باغ انگور دیگران مشغول به کار هستید، و خودتان از انگورها چیزی نمی خورید یا به شما نمی دهند، دیگران به واسطه شما به ثروت خواهند رسید. اگر مجانی برای کسی انگور بچینید، باعث می شوید که دیگری به واسطه عملی که از شما سرخواهد زد، به شادکامی برسد.

 • اگر در ازای کارگری برای چیدن انگور از درخت به شما پول دادند، نه تنها باعث می شوید دیگران به ثروت برسند، خود شما به مشکل برخواهید خورد. چون گرفتن پول در خواب، رسیدن به سختی تعبیر می شود. در این صورت بهتر است با صدقه رفع سختی کنید.

 • اگر خواب ببینید که با آرامش و شادی در یک باغ زیبای انگور راه می روید و از انگورها می چینید و می خورید، زندگی شما مرفه و سرشار از شادی خواهد شد. اگر آن باغ متعلق به خودتان باشد، به نهایت ثروت و شادی خواهید رسید.

 • انگور یاقوتی در خواب، رسیدن به ثروتی است که باعث شادکامی شما خواهد شد ولی این ثروت بیشتر به امور جزیی و کوچک مربوط می شود؛ همانطورکه دانه های انگور یاقوتی ریز هستند. اگر خواب ببینید که لابه لای انگور یاقوتی شما عنکبوت خانه کرده، دیگران به حقوق و مال و ثروت شما چشم طمع دوخته اند.

 • اگر شاخه های انگور یاقوتی که در خواب می بینید، سنگین و پر بار باشد، ثروتی زیاد و شادی آور به شما خواهد رسید. اما اگر تک و توک به شاخه انگور چسبیده باشد، ثروت کمی به شما خواهد رسید که صرف امور جزیی زندگی خواهد شد اما با این وجود شما از رسیدن به آن شادمان خواهید گشت و احساس رضایت خواهید داشت.

 • دیدن انگور در خواب به رسیدن نعمت و شادی و روزی فراوان تعبیر می شود. اگر خواب ببنید که صاحب انگور قرمز و شیرین و پر آب هستید، شادی و نعمت و شادکامی به شما خواهد رسید. اگرخواب ببینید انگوری که می خورید پوست نازکی داشته باشد، به آسانی و به راحتی به ثروت می رسید اما اگر پوست انگور سفت باشد، رسیدن به آن مال و ثروت کمی سخت تر است.

 • اگر انگوری که می خورید ترش باشد، حرف ناخوشایندی خواهید شنید و اگر خواب ببینید به خوشه انگوری که دارید آفت نشسته است، کسانی به ثروت و مال شما طمع دارند و قصد دارند موذیانه به شما آسیب مالی برسانند.

  اگر خواب ببینید آب انگور قرمز را می گیرید، ثروتی به شما می رسد که شما را بسیار خرسند خواهد کرد. اما اگر خواب ببینید که می خواهید با آب انگور خود شراب بسازید، از راه حرام به شما ثروتی می رسد که باعث خرسندی شما خواهد شد.
  اگر ببینید که به کسی انگور قرمز پوست نازک و شیرین می دهید، خیر شما به کسی می رسد و یا در مورد کسی حرف خوبی خواهید زد. اگر انگور ترش به کسی بدهید، آن شخص از جانب شما حرف بدی خواهد شنید.

 • اگر انگور پوست کلفت به کسی بدهید، مالی را به زور و خلاف میل خود به آن شخص خواهید بخشید که آن شخص به راحتی نمی تواند به آن ثروت دست یابد. یا آن شخص به ثروتی به سختی و مشقت خواهد رسید.
  اگر خواب ببینید انگوری که می خورید از فرط قرمز بودن به سیاهی می زند، و طعم آن بد است، سختی و ناراحتی در امور مالی به شما خواهد رسید.

 • اگر خواب ببینید که از یکی از اقوام خود که مرده است انگور گرفتید، به آرزوهای بزرگ خود خواهید رسید. اگر خواب ببینید که او از شما انگور گرفت، بهتر است صدقه دهید چون احتمالا با از دست دادن مقداری از مال خود روبرو خواهید شد که اندازه آن به نسبت انگوری که به مرده داده اید، متناسب است.

  اگر خواب ببینید که کنار یکی از اقوام خود که مرده است نشسته اید و او به شما گفت که به من انگور بده، اما شما در خواب به او انگور ندادید، آن شخص که مرده از شما خیرات می خواهد و انتظار دارد که از او یاد کنید و برای شادی روحش صدقه و خیرات بدهید. اگر مرده ای با زور از شما انگور گرفت، باید صدقه بدهید و رفع بلا کنید.

 • اگر خواب ببینید که در باغ انگوری قدم می زنید که متعلق به شما نیست، خبرهای خوشی از اطرافیانتان به شما خواهد رسید. اگر خواب ببینید خودتان صاحب باغ انگور هستید، ثروت هنگفتی به شما خواهد رسید. اگر خواب ببینید که کسی از باغ انگور شما دزدی می کند، کسی به مال شما آشکارا چشم طمع دارد.
  اگر ببینید که باغ انگور را آفت زده و حشرات ریزی روی انگورها راه می روند و یا آنها را می خورند، دشمنانی داری که موزیانه به ثروت شما چشم دوخته اند.

 • خریدن انگور شیرین خوب است و رسیدن به ثروت و شادمانی را در پی دارد. اما فروختن انگور شیرین و دریافت پول به جای آن، رسیدن به سختی و ناراحتی است. اگر خواب ببینید که انگور ترش به دیگران می فروشید، مردم از حرف های بد شما آزرده خواهند شد.

 • اگر خواب ببینید که انگور ترش می خرید، دیگران در مورد شما حرف های ناخوشایند خواهند زد.
  به همین ترتیب اگر خواب ببینید که به دیگران انگور شیرین می فروشید، به دیگران نفعی خواهد رسید.
  اگر در ازای فروش انگور پول دریافت نکنید، خیر شما به دیگران خواهد رسید. اگر خودتان برای خرید انگور به دیگری پول بدهید، شادی به زندگی شما خواهد آمد و سختی ها از زندگی شما خواهد رفت.

 • اگر خواب ببینید که انگور باغ خود را می فروشید و در ازای آن پولی دریافت می کنید، به شما سختی و ناراحتی خواهد رسید. در این صورت بهتر است با صدقه رفع بلا کنید.

 • ایشالا همتون شفا پیدا کنین

 • اگر کسی در خواب به ما انگور سیاه بدهد؟

 • اگر کسی در خواب به ما انگور سیاه بدهد

 • خوردن انگور سبز و قرمز در فصل، نشانه مال و شادکامی است و در غیر فصل نشانه زیان و خسران. انگور بی دانه خوردن و داشتن یا چیدن آن در فصل از درخت، مالی است که به سهولت و آسان بدست می آید و اگر کسی برای شخص بزرگ و ثروتمندی دید آب انگور می گیرد، از او خواسته ای دارد که برآورده خواهد شد. اگر دستگاهی که با آن آب انگور می گرفت شکست، آن بزرگ به عهد خود وفا نمی کند. گرفتن عصاره انگور در خواب سودمند است.

 • امام صادق (ع) می فرماید: انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه است:
  فرزند نیک،
  علم فرائض،
  مال حلال.

 • فشردن انگور در خواب هم بر سه وجه است:
  مال باخیر وبرکت،
  فراخی نعمت،
  از قحط و بلا امان یافتن.

 • یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن انگور سفید روزی حلال است.

 • حضرت دانیال می گوید: خوردن انگور سیاه در فصل انگور، غم و اندوه است و خارج از فصل انگور، ترس و بیم است.
  معبران گفته اند: خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر بسیار زیاد در دنیا است و به غیر وقت، تعبیرش این است که از دهان کسی خیری راجع به مال و ثروت بیرون خواهد آمد. اگر انگور سرخ ببیند همین تعبیر را دارد.

 • محمد ابن سیرین می گوید: انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک است. انگوری که پوست آن سخت باشد، دلیل که مالی به دشواری بدست آید. انگوری که پوست آن روشن باشد، دلیل بر مال حلال کند.

 • انگوری که آب آن تیره باشد، دلیل بر مال حرام است. انگوری که سرخ باشد، دلالت بر عز و جاه دارد. انگوری که سیاه باشد، دلیل بر غم و اندوه کند. انگوری که شیرین تر و تازه تر باشد، دلیل بر مال و جاه نماید و عزت او بیشتر گردد.

 • لوک اویتنهاو می گوید: خوردن انگور، نشانه تب مختصر است. چیدن آن جدایی غیر منتظره، انگور سفید یعنی شادمانی، انگور سیاه یعنی غصه، دیدن انگور یعنی شما به هدفتان خواهید رسید. اگر کسی به شما انگور بدهد یعنی آشناییهای تازه و دیدن کشمش یعنی دعوا در همسایگی.

 • اگر خواب ببینید که خوشه انگور دارید و انگورهای آن فشرده و آبدارو با پوستی نازک هستند، به شما شادی و ثروتی خواهد رسید که برای رسیدن به آن احتیاج به سعی و تلاش زیادی نخواهید داشت.

 • اگر خواب ببینید که خوشه انگور شما فشرده نیست و انگورها دانه دانه و جدا از هم هستند، حجم ثروت شما کمتر خواهد بود.

 • اگر خواب ببینید که خوشه انگور خودش از بالای درخت روی سر شما افتاد، یا پرنده ای خوشه را چید و بر سر شما انداخت، از آسمان بی آنکه منتظرباشید، لطف خداوند شامل حال شما خواهد شد و از جایی که انتظار ندارید به شما شادکامی خواهد رسید.

 • اگر خواب ببینید که از باغ سبد سبد انگور می چینید، و آنها را به کسی می بخشید، از شما خیر و منفعتی به دیگران خواهد رسید. اگر خواب ببینید که از باغ انگور دیگری می چینید، و برای خودتان بر می دارید، یا دیگری به شما گفت انگورهای باغ من را برای خودت بچین، به ثروت و شادکامی دست خواهید یافت.

 • اگر خواب ببینید که شما به عنوان کارگر در باغ انگور دیگران مشغول به کار هستید، و خودتان از انگورها چیزی نمی خورید یا به شما نمی دهند، دیگران به واسطه شما به ثروت خواهند رسید. اگر مجانی برای کسی انگور بچینید، باعث می شوید که دیگری به واسطه عملی که از شما سرخواهد زد، به شادکامی برسد.

 • اگر در ازای کارگری برای چیدن انگور از درخت به شما پول دادند، نه تنها باعث می شوید دیگران به ثروت برسند، خود شما به مشکل برخواهید خورد. چون گرفتن پول در خواب، رسیدن به سختی تعبیر می شود. در این صورت بهتر است با صدقه رفع سختی کنید.

 • اگر خواب ببینید که با آرامش و شادی در یک باغ زیبای انگور راه می روید و از انگورها می چینید و می خورید، زندگی شما مرفه و سرشار از شادی خواهد شد. اگر آن باغ متعلق به خودتان باشد، به نهایت ثروت و شادی خواهید رسید.

 • انگور یاقوتی در خواب، رسیدن به ثروتی است که باعث شادکامی شما خواهد شد ولی این ثروت بیشتر به امور جزیی و کوچک مربوط می شود؛ همانطورکه دانه های انگور یاقوتی ریز هستند. اگر خواب ببینید که لابه لای انگور یاقوتی شما عنکبوت خانه کرده، دیگران به حقوق و مال و ثروت شما چشم طمع دوخته اند.

 • اگر شاخه های انگور یاقوتی که در خواب می بینید، سنگین و پر بار باشد، ثروتی زیاد و شادی آور به شما خواهد رسید. اما اگر تک و توک به شاخه انگور چسبیده باشد، ثروت کمی به شما خواهد رسید که صرف امور جزیی زندگی خواهد شد اما با این وجود شما از رسیدن به آن شادمان خواهید گشت و احساس رضایت خواهید داشت.

 • دیدن انگور در خواب به رسیدن نعمت و شادی و روزی فراوان تعبیر می شود. اگر خواب ببنید که صاحب انگور قرمز و شیرین و پر آب هستید، شادی و نعمت و شادکامی به شما خواهد رسید. اگرخواب ببینید انگوری که می خورید پوست نازکی داشته باشد، به آسانی و به راحتی به ثروت می رسید اما اگر پوست انگور سفت باشد، رسیدن به آن مال و ثروت کمی سخت تر است.

  اگر انگوری که می خورید ترش باشد، حرف ناخوشایندی خواهید شنید و اگر خواب ببینید به خوشه انگوری که دارید آفت نشسته است، کسانی به ثروت و مال شما طمع دارند و قصد دارند موذیانه به شما آسیب مالی برسانند.

  اگر خواب ببینید آب انگور قرمز را می گیرید، ثروتی به شما می رسد که شما را بسیار خرسند خواهد کرد. اما اگر خواب ببینید که می خواهید با آب انگور خود شراب بسازید، از راه حرام به شما ثروتی می رسد که باعث خرسندی شما خواهد شد.
  اگر ببینید که به کسی انگور قرمز پوست نازک و شیرین می دهید، خیر شما به کسی می رسد و یا در مورد کسی حرف خوبی خواهید زد. اگر انگور ترش به کسی بدهید، آن شخص از جانب شما حرف بدی خواهد شنید.

 • اگر انگور پوست کلفت به کسی بدهید، مالی را به زور و خلاف میل خود به آن شخص خواهید بخشید که آن شخص به راحتی نمی تواند به آن ثروت دست یابد. یا آن شخص به ثروتی به سختی و مشقت خواهد رسید.
  اگر خواب ببینید انگوری که می خورید از فرط قرمز بودن به سیاهی می زند، و طعم آن بد است، سختی و ناراحتی در امور مالی به شما خواهد رسید.

 • اگر خواب ببینید که از یکی از اقوام خود که مرده است انگور گرفتید، به آرزوهای بزرگ خود خواهید رسید. اگر خواب ببینید که او از شما انگور گرفت، بهتر است صدقه دهید چون احتمالا با از دست دادن مقداری از مال خود روبرو خواهید شد که اندازه آن به نسبت انگوری که به مرده داده اید، متناسب است.

  اگر خواب ببینید که کنار یکی از اقوام خود که مرده است نشسته اید و او به شما گفت که به من انگور بده، اما شما در خواب به او انگور ندادید، آن شخص که مرده از شما خیرات می خواهد و انتظار دارد که از او یاد کنید و برای شادی روحش صدقه و خیرات بدهید. اگر مرده ای با زور از شما انگور گرفت، باید صدقه بدهید و رفع بلا کنید.

 • اگر خواب ببینید که در باغ انگوری قدم می زنید که متعلق به شما نیست، خبرهای خوشی از اطرافیانتان به شما خواهد رسید. اگر خواب ببینید خودتان صاحب باغ انگور هستید، ثروت هنگفتی به شما خواهد رسید. اگر خواب ببینید که کسی از باغ انگور شما دزدی می کند، کسی به مال شما آشکارا چشم طمع دارد.
  اگر ببینید که باغ انگور را آفت زده و حشرات ریزی روی انگورها راه می روند و یا آنها را می خورند، دشمنانی داری که موزیانه به ثروت شما چشم دوخته اند.

 • خریدن انگور شیرین خوب است و رسیدن به ثروت و شادمانی را در پی دارد. اما فروختن انگور شیرین و دریافت پول به جای آن، رسیدن به سختی و ناراحتی است. اگر خواب ببینید که انگور ترش به دیگران می فروشید، مردم از حرف های بد شما آزرده خواهند شد.

  اگر خواب ببینید که انگور ترش می خرید، دیگران در مورد شما حرف های ناخوشایند خواهند زد.
  به همین ترتیب اگر خواب ببینید که به دیگران انگور شیرین می فروشید، به دیگران نفعی خواهد رسید.
  اگر در ازای فروش انگور پول دریافت نکنید، خیر شما به دیگران خواهد رسید. اگر خودتان برای خرید انگور به دیگری پول بدهید، شادی به زندگی شما خواهد آمد و سختی ها از زندگی شما خواهد رفت.

  اگر خواب ببینید که انگور باغ خود را می فروشید و در ازای آن پولی دریافت می کنید، به شما سختی و ناراحتی خواهد رسید. در این صورت بهتر است با صدقه رفع بلا کنید.

 • پدرم ب تازگی ب رحمت خدا رفته ودر خواب از ما طلب انگور میکرو و ایشان خیلی انگور هم دوست داشت و میگفت هرچقدر میتونید برام انگور بیارید چ نوعی هم نگفت

 • خواب انگورکه داره سباه میشه داخل کیسه بودمن یکی برداشتم

 • من تو خواب دیدم که به پدرم که هشت ماهی میشه فوت کرده انگور انگور زرد تعارف کردم و پدرم از انگور برداشت و خوشحال بود تعبیر خواب را می خواستم لطفا

 • من توخواب دیدم داداشم که فوت شده اومده داره انگور قرمز وزرد میخره منم میرم پیش اون بهش کمک میکنم یهوارحال میره ومن جیغ میکشم وبعدبه هوش میاد لطفابرام تعبیرکنید

 • در خواب دیدم که مرده ای شراب می خورد تعبیرش چیست؟

 • با سلام میخواستم ببینم دیدن خواب یک جعبه انگوروفهمیدنش که مال کس دیگری باشدتعبیرش چیست؟

 • من حامله م و اوایل بارداریم هس تقریبا هرروز تو خواب میبینم که انگور سفید درشت میخورم یا کشمش و مویز،میخاستم ببینم تعبیرش چیه؟ممنون

 • با سلام درخواب دیدم مقدار زیادی انگو به من هدیه داده شده است تعبیرش چیست

 • خواب دیدم مادرم وبرادرم ومن به سختی انگور همسایه رامی چینیم یعنی دزدی می کنیم ازپشت بام

 • من در خواب دیدم مرد جوان سیدی به من انگور داد

  • اگر در خواب ببینم ک ب کسی انگور زرد میدهم

 • خواب دیدم یکی از اشنامون انگورزیادی به بغل گرفته میریزه توی کیسه ای تعبیرش چیه؟ممنون میشم جواب بدید 😯 😕

 • من در خواب دیدم پدربزرگم که فرد سیدی هست یک خوشه انگور بزرگ مابین رنگ بنفش و صورتی به من داده است خواهشا فورا تعبیر آنرا به من بگویید.ممنون.

 • خوردن انگور زرد در قبرستان

 • اگر در خواب ببینیم چند خوشه انگور داریم و انها را به دیگری دادیم و تنها یک خوشه ی کوچک برای خودمان باقی بماند به چه معنی است

 • اگر در خواب ببینیم چند خوشه انگور داریم و انها را به دیگری دادیم و تنها یک خوشه ی کوچک برای خودمان باقی بماند به چه معنی است

  • این یعنی توی یه کاری یا یه چیزی با چند نفر همکاری می کنی و بیشترین سود را اونا میبرن و شما سهم کوچکی خواهید برد

 • عالی بود ممنونممممممممممم

 • خواب دیدم از روی دیوار صاف که چند خوشه انگور آویزان بود من چند خوشه قرمز و سیاه که بعضیهاشون کشمشی شده بودن برداشتم و در ظرفشویی میشتم که در حین شستن هم میخوردم.

 • خواب دیدم که یکی از قوم های ما برم انگور میدهد و او انگور میخورم و دگیش را پت میکنم تعبیر ش چی است

 • خواب کسی ببینه فرزندش باانگورزردواردخانه می شودوبه مادرش می دهد

 • نسترن از کرج

 • سلام من خواب دیدم جلوی در خونمون خوشه های زیاد انگورهستن خالم بهم میگه از اون انگورا بچینم ولی خودم نمیخورم همه رو جمع میکنم به خالم میدم میشه لطف کنید تعبییر این خوابم بگید .

 • سلام من خانم متاهل و43 سال دارم سه فرزند دارم.امروزسرشب خواب بودم خواب دیدم دریک خانه ناشناس هستم که پرازدرخت انگوروانگورای سبزدرشت بودخیلی دلم می خواست ازاون انگورابخورم ولی ازاینکه صاحبش راضی نباشدوحلال نباشد امتناع ازخوردن می کردم.تااینکه یه بنده خدارودیدم به اوگفتم ایشون گفت صاحب این تاکستان گفته بخوریدازاین انگورامنتهی براش فاتحه بفرستیدگویاصاحب مال مردبوده وفوت کرده بوده یادخترش گفته بوده که برای پدرم فاتحه بقرستیدمن گفتم حمدچیه من روزی چندجزءقران می خونم براش به علاوه حمد.ولی بازازاون انگورابااینکه خیلی دوس داشتم نخوردم تعبیرش رالطفابفرماییدباتشکر

 • سلام من خواب دیدم داخل آشپزخانه خونمون روی صندلی میزناهارخوری نشسته بودم پیش برادرزاده ام ک یکدفعه عروسمون یک کیسه پرازانگورسبزک بنظرپوستشون سفت میومدودونه هاشون درشت بودوهمچنین خوشه ای بودن وخاک آلودبنظرمیرسیدن اوردداخل آشپزخانه وداشت شروع میکردک بشوره منم خیلی دلم میخواست ازشون بخورم ک یکی ازخوشه های نشسته روبرداشتم ک ازخواب پریدم لطفاتعبیرش چیه

 • سلام توروخدا جواب خوابمو یکی بده چون بااتفاقایی که برام افتاده خوابم خیلی واسم مهمه. من دوتا خواب پشت هم دیدم یکی اینکه گنجی پیدا کردیم با فامیل میخوان بیان ازمون بگیرن سه تا ظرف سهم من بود که هرکدوم یجا دفن کردم ازم نگیرن. خواب دومم دزدیدن انگور یاقوتی بود ازخونه یکی انگور چیدم هم واسه خودم هم به دوستام دادم صاحابش یه پیرزن بود که راضی نبود دنبالم میکرد تو کوچه ها. خیلی از خوابهام ترسیدم میشه کمکم کنید

 • خواب دیدم ی خوشه انگورسیاه چیدم از دم خونه کسی که مرده ی مار وری سگ هم داشتن تو ایوونش دعوا میکردن منم از ترسم انگورو انداختم فرار کردم تو راه هم مار هاز زیادی بودن زرد بودن

 • خراب دیدم انگار بعد عقد کرده عشقم با وخودم به به سمت سمو میرویم و منو بغل میکند و منو در آغوش بوسیدون پیشونیم و اینکه جات توی سینه منه و بعد کمی پرنده قو بودن تو اب روان و بع پرواز در امدن ّو بعد روی میز هندوانه بود ولی داخلشم سبز بود شیرین به أو هم دادم خورد لطفن چه تعبیری دارد

 • خراب دیدم انگار بعد عقد کرده عشقم با وخودم به به سمت سمو میرویم و منو بغل میکند و منو در آغوش بوسیدون پیشونیم و اینکه جات توی سینه منه و بعد کمی پرنده قو بودن تو اب روان و بع پرواز در امدن ّو بعد روی میز هندوانه بود ولی داخلشم سبز بود شیرین به أو هم دادم خورد لطفن چه تعبیری دارد

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.