تعبیر خواب خیانت

تعبیر خواب خیانت

تعبیر خواب خیانت | تعبیرخواب خیانت | tabire khab تعبیر خواب خیانت,تعبیر خواب خیانت پسر به دختر,تعبیر خواب خیانت زن,تعبیر خواب خیانت معشوق,تعبیر خواب خیانت دوست پسر به دوست دختر,تعبیر خواب خیانت …

تعبیر خواب امپراطور

تعبیر خواب امپراطور

تعبیر خواب امپراطور | تعبیرخواب امپراطور | tabire khab تعبير خواب امپراطوری,تعبير خواب امپراطور,تعبير خواب دیدن امپراطور,تعبير خواب امپراطور شدن,تعبير خواب امپراطور بودن,تعبير خواب جنگیدن با امپراطور,تعبير امپراطور در خواب دیدن,امپراطور شدن …

تعبیر خواب آژیر

تعبیر خواب آژیر

تعبیر خواب آژیر | تعبیرخواب آژیر | tabire khab تعبیر آژیر در خواب,تعبیر خواب آژیر,تعبیر خواب آژیر آمبولانس,تعبیر خواب آژیر پلیس,آژیر در خواب,تعبیر خواب آژیر آتش نشانی,تعبیر خواب شنیدن آژیر,تعبیر شنیدن صدای …

تعبیر خواب سیب | tabire khab | تعبیرخواب سیب

تعبیر خواب سیب,تعبیر خواب سیب قرمز,تعبیر خواب سیب زرد,تعبیر خواب سیب سرخ,تعبیر خواب سیب قرمز بزرگ,تعبیر خواب سیب قرمز و زرد,تعبیر خواب سیب قرمز خریدن,تعبیر خواب سیب قرمز و سفید,تعبیر خواب سیب قرمز خراب,تعبیر خواب سیب قرمز چیدن,تعبیر خواب سیب قرمز دادن,تعبیر خواب سیب قرمز درشت,تعبیر خواب سیب قرمز کوچک,تعبیر خواب سیب زرد خوردن,تعبیر خواب سیب زرد شیرین,تعبیر خواب سیب زرد و قرمز,تعبیر خواب سیب زرد گندیده,تعبیر خواب درخت سیب زرد,تعبیر خواب خوردن سیب زرد,تعبیر خواب چیدن سیب زرد,تعبیر خواب دیدن سیب زرد,تعبیر خواب باغ سیب زرد,تعبیر خواب سیب سرخ,تعبیر خواب سیب سرخ بزرگ,تعبیر خواب سیب سرخ و زرد,تعبیر خواب سیب سرخ چیدن,تعبیر خواب سیب سرخ ابن سیرین,تعبیر خواب سیب سرخ وسفید,تعبیر خواب درخت سیب سرخ,تعبیر خواب دیدن سیب سرخ

با نظر مدیریت سایت جسارت و برای کمک به بازدید کنندگان محترم نظرات شما عزیزان بعلاوه جوابهای سایر کاربران به در پایین این مطلب اضافه می شود.

تعبیر خواب سیب , تعبیرخواب سیب , سیب در خواب دیدن

شاید شما هم خواب سیب را دیده باشید.دیدن سیب یک خواب معمول است و تعابیر مختلفی راجع به خواب سیب وجود دارد.اگر شما هم خواب سیب را دیده اید و دنبال تعبیر خواب سیب میگردید مطمئن باشید میتوانید اینجا تعبیر خواب تان را بیابید.

تعبیر خواب سیب از نظر محمد بن سیرین

اگر در خواب سیب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش بود، دلیل رنج و بیماری بود.

تعبیر خواب سیب اگر بیند که سیب سفید را به دو نیم کرد، دلیل بود که با کسی که شرکت دارد از او جدا شود. اگر بیند سیب سرخ از درخت ببرید و بخورد او را دختری آید.

تعبیر خواب سیب , تعبیرخواب سیب , سیب در خواب دیدن

تعبیر خواب سیب از نظر ابراهیم کرمانی

خوردن سیب در خواب خبر بود، از غایبی یا از کسی دور. اگر در خواب سیب ترش خورد، دلیل که خبر ناخوش شنود. اگر شیرین بیند، خبر خوش شنود.

تعبیر خواب سیب از نظر حضرت دانیال

سیب در خواب همت بیننده خواب بود در شغل و صنعت. اگر پادشاه، سیب به خواب بیند، تاویلش مملکت او بود.اگر بازرگان بیند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر این قیاس.

سیب در خواب اگر بیند که سیب داشت و از او بخورد، دلیل است که به قدر آن که خورده بود او را همت بود، در آن شغل که بود.

تعبیر خواب سیب , تعبیرخواب سیب , سیب در خواب دیدن

تعبیر خواب سیب از نظر حضرت امام جعفر صادق (ع)

دیدن سیب در خواب بر هشت وجه می باشد.

وجه اول: دلیل بر فرزند دارد.

وجه دوم: بر این است که منفعتی به او خواهد رسید.

وجه سوم: دلیل بر بیماری دارد.

وجه چهارم: کنیزک است.

وجه پنجم: دلیل بر مال و خواسته ونعمت دارد.

وجه ششم: نشانی از فرمانروایی است.

وجه هفتم: دلیل بر همت اهتمام بیننده دارد.

وجه هشتم: علامتی از خبر غایب و حاضر است.

تعبیر خواب سیب , تعبیرخواب سیب , سیب در خواب دیدن

تعبیر خواب سیب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد.

دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد.

دیدن سیب زرد در خواب نشان از رنجوری و بیماری است.

دیدن سیب سرخ در خواب هیجان و نشاط را به بیننده خبر می دهد.

دیدن سیب سبز در خواب دلیل بر خیر و برکت و نعمت دارد.

دیدن سیب سفید در خواب از یافتن سود نشان دارد.

نوشته اند سیب سرخ نشانه دختر است و سیب سفید نشانه پسر می باشد.

این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزوئی را در دل می پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می دهد.

به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.

تعبیر خواب سیب , تعبیرخواب سیب , سیب در خواب دیدن

تعبیر خواب سیب از نظر یوسف نبی علیه السلام

دیدن سیب از خویشان خود شاد می شود.

تعبیر خواب سیب از نظر آنلی بیتون

دیدن سیب قرمز به درختان سبز ، نشانه آن است که برای بیننده خواب حوادث مطلوبی رخ خواهد داد.

اگر خواب ببینید سیب کال یا کرم زده می خورید ، تعابیر خوب و نیکویی نخواهد داشت.

اگر خواب ببینید سیبی سالم را گاز می زنید ، دلالت بر آن دارد که به اهدافی که داشتید ، به درستی آگاه شوید و بی هیچ تردیدی به سمت اهداف خود گام بردارید.

اگر خواب ببینید سیبی بر سر درخت رسیده است ، مانند هشدار و علامتی است برای شما که بیش از اندازه بلند پروازی می کنید.

اگر خواب ببینید سیبها بر زمین افتاده اند ، نشانه آن است که دوستان با چرب زبانی شما را فریب می دهند و از راه درست زندگی خارج می کنند.

اگر در خواب سیب کرم خورده ببینید ، نشانه آن است که کوشش ها بیهوده خواهد بود و موفق نخواهید شد.

تعبیر خواب سیب , تعبیرخواب سیب , سیب در خواب دیدن

بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد. دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می دهد. سیب سبز خیر و برکت و نعمت است. سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد. نوشته اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر. این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزوئی را در دل می پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می دهد. به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.

تعبیر خواب سیب , تعبیرخواب سیب , سیب در خواب دیدن

محمدبن سیرین گوید: چون سیب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش بود، دلیل رنج و بیماری بود. اگر بیند که سیب سفید را به دو نیم کرد، دلیل بود که با کسی که شرکت دارد از او جدا شود. اگر بیند سیب سرخ از درخت ببرید و بخورد او را دختری آید. ابراهیم کرمانی گوید: سیب درخواب خبر بود، از غایبی یا از کسی دور. اگر در خواب سیب ترش خورد، دلیل که خبر ناخوش شنود. اگر شیرین بیند، خبر خوش شنود. حضرت دانیال گوید: سیب در خواب همت بیننده خواب بود در شغل و صنعت. اگر پادشاه، سیب به خواب بیند، تاویلش مملکت او بود. اگر بازرگان بیند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر این قیاس. اگر بیند که سیب داشت و از او بخورد، دلیل است که به قدر آن که خورده بود او را همت بود، در آن شغل که بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود. اول: فرزند. دوم: منفعت. سوم: بیماری. چهارم: کنیزک. پنجم: مال و خواسته ششم: فرمانروائی. هفتم: همت بیننده. هشتم: خیر غایب و حاضر.

تعبیر خواب سیب | سیب در خواب دیدن | تعبیر خواب

زهرا(کد 1)

سلام من خواب دیدم یک مرد یه سیب سبز بهم داد اما یه گاز هم به سیب زده بود

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 18 تیر 1396

95 دیدگاه

 • سهراب آگوست 2016 در 20:42

  بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد. دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می دهد. سیب سبز خیر و برکت و نعمت است. سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد. نوشته اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر. این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزوئی را در دل می پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می دهد. به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.

  • مجتبی اکتبر 2017 در 23:28

   خواب دیدم که سیبی در جوی آب بود وگرفتم

  • ناشناس نوامبر 2017 در 00:12

   سلام

 • شریف آگوست 2016 در 20:42

  محمدبن سیرین گوید: چون سیب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش بود، دلیل رنج و بیماری بود. اگر بیند که سیب سفید را به دو نیم کرد، دلیل بود که با کسی که شرکت دارد از او جدا شود. اگر بیند سیب سرخ از درخت ببرید و بخورد او را دختری آید. ابراهیم کرمانی گوید: سیب درخواب خبر بود، از غایبی یا از کسی دور. اگر در خواب سیب ترش خورد، دلیل که خبر ناخوش شنود. اگر شیرین بیند، خبر خوش شنود. حضرت دانیال گوید: سیب در خواب همت بیننده خواب بود در شغل و صنعت. اگر پادشاه، سیب به خواب بیند، تاویلش مملکت او بود. اگر بازرگان بیند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر این قیاس. اگر بیند که سیب داشت و از او بخورد، دلیل است که به قدر آن که خورده بود او را همت بود، در آن شغل که بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود. اول: فرزند. دوم: منفعت. سوم: بیماری. چهارم: کنیزک. پنجم: مال و خواسته ششم: فرمانروائی. هفتم: همت بیننده. هشتم: خیر غایب و حاضر.

 • ختن آگوست 2016 در 20:42

  تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق
  دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود.

  اول: فرزند. دوم: منفعت. سوم: بیماری. چهارم: کنیزک. پنجم: مال و خواسته ششم: فرمانروائی. هفتم: همت بیننده. هشتم: خیر غایب و حاضر.

  • ناشناس نوامبر 2017 در 07:34

   سلام خواب دیدم سیب زردمیخورم

 • کلاش آگوست 2016 در 20:42

  تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین
  چون سیب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش بود، دلیل رنج و بیماری بود. اگر بیند که سیب سفید را به دو نیم کرد، دلیل بود که با کسی که شرکت دارد از او جدا شود. اگر بیند سیب سرخ از درخت ببرید و بخورد او را دختری آید.

 • زهرا آگوست 2016 در 20:42

  سیب در خواب همت بیننده خواب بود در شغل و صنعت. اگر پادشاه، سیب به خواب بیند، تاویلش مملکت او بود. اگر بازرگان بیند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر این قیاس. اگر بیند که سیب داشت و از او بخورد، دلیل است که به قدر آن که خورده بود او را همت بود، در آن شغل که بود.

 • کمال آگوست 2016 در 20:42

  تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال
  سیب در خواب همت بیننده خواب بود در شغل و صنعت. اگر پادشاه، سیب به خواب بیند، تاویلش مملکت او بود. اگر بازرگان بیند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر این قیاس. اگر بیند که سیب داشت و از او بخورد، دلیل است که به قدر آن که خورده بود او را همت بود، در آن شغل که بود.

 • ساحل آگوست 2016 در 20:43

  تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
  سیب درخواب خبر بود، از غایبی یا از کسی دور. اگر در خواب سیب ترش خورد، دلیل که خبر ناخوش شنود. اگر شیرین بیند، خبر خوش شنود.

 • مرضیه آگوست 2016 در 20:43

  تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
  بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد. دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می دهد. سیب سبز خیر و برکت و نعمت است. سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد. نوشته اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر. این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزوئی را در دل می پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می دهد. به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.

 • مرضیه آگوست 2016 در 20:43

  عالی فقط مطالب رابیشتر کنید

 • رضا آگوست 2016 در 20:44

  من خواب دیدم که درختان بسیار سرسبز ًى در یک باغ از سیب است که أز ان سیب ها بسیار مى خورم.

 • جباری آگوست 2016 در 20:44

  من خواب دیدم که سیب های سرخ درشت از درخت می چیدم

 • اصلان آگوست 2016 در 20:44

  من خواب دیدم که سیب های سرخ درشت از درخت می چیدم

  • ناشناس می 2017 در 14:41

   دیدن سیب سرخ درشت ازدرخت می چیدم

 • صحبت آگوست 2016 در 20:44

  من درخت سیبی رو خواب میدیدم که برگ نداشت فقط پر از سیبای سرخ بود البته یک درخت اینجوری بود و درخت سیب بعدی پر از برگ بود که فقط یه سیب سرخ به چشمم خورد دوست دارم تعبیرشو بدونم

 • نیکا آگوست 2016 در 20:44

  من خواب دیدم پسری ناشناس سیب گلاب به من میدهد و من آن را میخورم واز طعمش بسیار لذت میبرم

 • داش نیما آگوست 2016 در 20:44

  میشه تبیر ان رو به من هم بگوی

  • ناشناس سپتامبر 2016 در 18:38

   منم این خواب رو دیدم ولی پسر همسایه 20سال پیشمون

 • قاسم آگوست 2016 در 20:45

  باهمسرم قصد کردیم بچه دارشیم ولی خواب دیدم رفتم خونه عمش روی درخت سیبای سبزگاززده بود چیدموخوردم میترسم تعبیرش چیه

  • ناشناس ژانویه 2017 در 10:02

   سلام تا اونجايي که من متوجه شدم فرزند شما دختر است

 • داعش آگوست 2016 در 20:45

  جالبه …منم خواب دیدم..سیب زرد خوشمزه بهشتی خوردم.امیدوارم که تعبیرش خوب باشه

 • غدیر آگوست 2016 در 20:45

  من خواب دیدم تو یه جایی که قبلا درخت سیب نبود کلی دخت هست که سیب های خوشمزه ی کوچیک داره…سیب زییادی خوردم و چیدم…اونایی که چیدم یه مردی ازم گرفت…تروخداهرکی تعبیرشو میدونه بگه

  • ناشناس اکتبر 2017 در 12:52

   خواب دیدم تو خیابون یه درحت سیب زرد هست همین جوری میرم کنارش سیب های درشت ازش میرخت منم رو هوا میگرفتم بعضی هم خودم کندم درشت وشیرین تعبییرش چی می تونه باشه

 • کیمیا آگوست 2016 در 20:45

  من خواب دیدم سیب قرمز نصف شده رو گذاشتم داخل یخچال تعبیرش چیه؟

 • رویا آگوست 2016 در 20:45

  با عرضسلام من در خواب دیدم که از یک درخت سیب سرخ وسفید زیاد می چینیم با برادرانم

  • ناشناس دسامبر 2016 در 11:28

   من خواب دیدم دارم سیب قرمز میخرم تعبیرش چیه

 • خلاف آگوست 2016 در 20:45

  من خاب دیدم یه نفر بالای درخته واسم سیب میکنده و پرت میکنه پایین ک من جمعش کنم. منم از روی زمین جمع میکردم سیب هارو. سیب ها هم زرد بودن و سالم…..میشه تعبیرشو بگین ممنون میشم خیلی کلافه ام

 • لاله آگوست 2016 در 20:45

  من خواب دیدم یکی از دوستام از یکی دیگه سیب سبز گرفت که ترش هم بود اون یه تیکه اش رو خورد و بعد به دوست دیگرم و من داد ولی یادم نمی آید من نیز خوردم یا خیر.

 • صفورا آگوست 2016 در 20:46

  سلام خواب دیدم از درختی سیبی که منزل داریم چند عدد سیب با ساقه شکسته و بر زمین افتاده و یکی از آنها داخلش خراب شده است. لطفا تعبیر آن را بفرمایید. ممممنون

 • هدی آگوست 2016 در 20:46

  سلام من خواب دیدم که توخونه ی مادربزرگم تویخچالشون پرازسیب های سبزبود که همشون سالم و زیبابودن وخیلی خیلی بزرگ بودن شاید یکم کوچک ترهندونه ولی خب میدونستم که سیبن انگارم ازشون خوردن ودوباره مشابه اون خواب دیدم رفتم بالاپله هاشون وپرازگردو ولیمو عمانی بود که اونم دقیقا ویژگی سیب هارو داشتن میشه تعبیرشو بهم بگین؟!منمون ازسایت بسیارخوبتون

 • پریسا آگوست 2016 در 10:59

  من خواب دیدم اب سیب سفید میخورم تعبیرش چیه؟

  • مریم علم دار اکتبر 2016 در 14:40

   من دکتر همین خواب هستم یعنی تومیمیری خودت و بکش

  • مریم علم دار اکتبر 2016 در 14:41

   تومیمیری

 • مریم علم دار اکتبر 2016 در 14:44

  تو به زودی ساحبه 2 بچه میشوی

 • مهرنسا اکتبر 2016 در 15:43

  سلام توی خواب ببيني يه خانم سید بهت کیک ميده و روی کیک یک گل قرمز وی سیب قرمز است تعبیرش چی ميشه. ممنون

 • بینام اکتبر 2016 در 01:18

  خواب یک باغ پر از سیب گلابی پسته که از میوه های ان خوردم وهم چیدم وبردم

 • محبوبه نوامبر 2016 در 18:27

  من خواب دیدم از مادر بزرگم که مرده سیب زرد خریدم.تعبیرش چیه؟

 • زهرا.ش نوامبر 2016 در 15:40

  در خواب چند نفر را دیدم که سیب های سبز و قرمز را درون گهواره تکان میدهند توروخدا بگین تعبیرش چیه؟؟؟؟

 • ساناز نوامبر 2016 در 19:25

  من خواب دیدم تو یه باغ بزرگم از یه درخت هم سیب زرد میچینم هم پرتقال های رسیده????

 • مسیب نوامبر 2016 در 13:12

  من خواب دیدم سیب سرخی به مادرم که چندسال پیش مرده. دادم ولی او بی تفاوت بود

 • ناشناس نوامبر 2016 در 13:15

  خواب دیدم سیب سرخی به مادرم که فوت کرده میدادم ولی او بی تفاوت بود

 • م نوامبر 2016 در 13:20

  من خواب دیدم سیب سرخی به مادرم که چند سال پیش فوت شده میدهم ولی او بی تفاوت بود تعبیر خواب من چیه

 • شیوا دسامبر 2016 در 11:38

  دوستم خواب دیده که من از پنج سیب قرمزی که توخوابش بوده من یکی رو خوردم خواهشا تعبیرش چیه ؟

 • جعفر ژانویه 2017 در 12:08

  بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد. دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می دهد.

 • فاطمه ژانویه 2017 در 12:09

  سیب سبز خیر و برکت و نعمت است. سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد. نوشته اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر

  • ناشناس آگوست 2017 در 07:56

   من من خوا

 • فرانک ژانویه 2017 در 12:09

  این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزوئی را در دل می پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می دهد.

 • لیلا ژانویه 2017 در 12:10

  به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.

 • رز ژانویه 2017 در 12:11

  چون سیب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش بود، دلیل رنج و بیماری بود. اگر بیند که سیب سفید را به دو نیم کرد، دلیل بود که با کسی که شرکت دارد از او جدا شود.

 • رحمان ژانویه 2017 در 12:12

  اگر بیند سیب سرخ از درخت ببرید و بخورد او را دختری آید.

 • افسانه ژانویه 2017 در 12:12

  سیب درخواب خبر بود، از غایبی یا از کسی دور. اگر در خواب سیب ترش خورد، دلیل که خبر ناخوش شنود. اگر شیرین بیند، خبر خوش شنود.

 • بهار ژانویه 2017 در 12:13

  سیب در خواب همت بیننده خواب بود در شغل و صنعت. اگر پادشاه، سیب به خواب بیند، تاویلش مملکت او بود.

 • ثریا ژانویه 2017 در 12:14

  حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود. اول: فرزند. دوم: منفعت. سوم: بیماری. چهارم: کنیزک. پنجم: مال و خواسته ششم: فرمانروائی. هفتم: همت بیننده. هشتم: خیر غایب و حاضر.

 • لیلا ژانویه 2017 در 01:02

  من خواب دیدم اول یه درخت دیدم که مال همسایه بود ونمیدونم درخت نقره میداد یامروارید.بعدش هرجامیرفتم پر از سیب طلاست توی یه جزیره بودم که همش سیب طلا داشت و خواستم همشو ببرم خونه ولی نمیشد تعبیرش چیه

 • افسانه فوریه 2017 در 19:53

  بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد. دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می دهد. سیب سبز خیر و برکت و نعمت است. سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد. نوشته اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر. این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزوئی را در دل می پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می دهد. به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.

 • فاطمه فوریه 2017 در 19:53

  محمدبن سیرین گوید: چون سیب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش بود، دلیل رنج و بیماری بود. اگر بیند که سیب سفید را به دو نیم کرد، دلیل بود که با کسی که شرکت دارد از او جدا شود. اگر بیند سیب سرخ از درخت ببرید و بخورد او را دختری آید. ابراهیم کرمانی گوید: سیب درخواب خبر بود، از غایبی یا از کسی دور. اگر در خواب سیب ترش خورد، دلیل که خبر ناخوش شنود. اگر شیرین بیند، خبر خوش شنود. حضرت دانیال گوید: سیب در خواب همت بیننده خواب بود در شغل و صنعت. اگر پادشاه، سیب به خواب بیند، تاویلش مملکت او بود. اگر بازرگان بیند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر این قیاس. اگر بیند که سیب داشت و از او بخورد، دلیل است که به قدر آن که خورده بود او را همت بود، در آن شغل که بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود. اول: فرزند. دوم: منفعت. سوم: بیماری. چهارم: کنیزک. پنجم: مال و خواسته ششم: فرمانروائی. هفتم: همت بیننده. هشتم: خیر غایب و حاضر.

 • ثریا فوریه 2017 در 19:53

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سیب، خبری است از شخص غایب یا کسی که دورمانده، ولی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر کلی سیب همت و عزم تو در شغل و کار خودت می‌باشد، ‌‌‌‌‌بطوریکه اگر «پادشاهی» سیب را در خواب ببیند، تعبیرش حکومت می‌باشد، یا اگر بازرگانی سیب را ببیند، تعبیرش تجارت او می‌باشد، شغل‌های دیگر نیز به همین صورت است،‌‌‌‌‌ اگر ببینی سیب داری و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای در شغلی که هستی سعی و همت داری.

 • فاطمه فوریه 2017 در 19:53

  سبز: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سیب سبز، فرزند می‌باشد.

 • هشمت فوریه 2017 در 19:53

  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سیب قرمز، سود و منفعت از طرف پادشاه می‌باشد. اگر ببینی سیب سرخی را از درخت چیده و خوردی، یـعـنـی صاحب فرزند دختر می‌شوی.

 • ترنج فوریه 2017 در 19:54

  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر سیب سفید، سود و منفعت از طرف بازرگانان می‌باشد. اگر ببینی سیب سفید را به دو نیم کرده‌ای، یـعـنـی از شریک خودت جدا می‌شوی.

 • علی فوریه 2017 در 19:54

  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر سیب زرد و ترش، رنج و بیماری می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سیب ترش می‌خوری، یـعـنـی خبر ناخوشایندی می‌شنوی [به طور کلی تعبیر چیزهای ترش، غم و اندوه می‌باشد].

 • یکتا فوریه 2017 در 19:54

  اگر ببینی سیب شیرین می‌خوری، یـعـنـی خبر خوش میشنوی.

 • اشکان فوریه 2017 در 19:54

  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خوردن شربت‌هایی که شیرین هستند و بوی خوبی دارند (مثل شربت سیب و انار و…) شش حالت دارد: 1- پاکی دین و ایمان 2- سود و منفعت 3- علم مفید 4- عمر طولانی 5- زندگانی و معاش و معیشت خوب و خوش 6- ذکر و یاد خداوند .
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سیب عبارتند از: 1- فرزند 2- منفعت 3- بیماری 4- «کنیزک» 5- مال و اموال و نعمت 6- فرمانروائی 7- همت بیننده خواب 8- خبری از حاضر و غائب (تعبیرهای مختلف).

 • ناهید فوریه 2017 در 19:54

  سلام خواب دیدم زیر یک درخت انار ایستاده ام و انار می چینم ولی چند تا سیب هم تو شاخه ها بود که من یک سیب رو چیدم و نصفش کردم وسط سیب دانه های انار بود بین دانه های انار یک تکه فلز بود که روش یک دعا نوشته شده بود

 • اشکان فوریه 2017 در 19:55

  سلام من خواب دیدم درمحل کارم درخت سیب سرخ وزرداست ومیچینم

 • سجاد فوریه 2017 در 19:55

  بعضي از معبران سيب را مال و خواسته تعبير کرده اند اما اين درست نمي تواند باشد زيرا خوردن سيب به تنهائي جواب گوي نياز غذائي انسان نيست و بيشتر جنبه تفنني دارد. ديدن سيب سبز در…

  خواب بهتر از سيب سرخ است و سيب سرخ بهتر از سيب سفيد و سيب سفيد بهتر از سيب زرد که سيب زرد رنجوري و مریضی را خبر مي دهد سيب سرخ هيجان و نشاط را خبر مي دهد. سيب سبز خير و برکت و نعمت است. سيب سفيد از يافتن سود بشارت دارد. نوشته اند سيب سرخ دختر است و سيب سفيد پسر. اين بستگي به نيت و همت بيننده خواب دارد و منوط به اين است که چه آرزوئي را در دل مي پروراند چرا که سيب به همان نيت او پاسخ مي دهد. به هر حال ديدن سيب سالم در خواب نيکو است.

 • یکتا فوریه 2017 در 19:55

  عالی فقط مطالب رابیشتر کنید

 • قادر فوریه 2017 در 19:56

  مفید نبود ?

 • رضا فوریه 2017 در 19:56

  سلام وقتتون بخیر من دیروز یک خواب عجیبی دیدم دم صبح بود
  که دیدم یک خانه ی بزرگ خریدم و انقدر بزرگ هست که خود خانه پیدا نیست و حیاط بسیار بزرگی دارد نزدیک در ورودی یک درخت سیب قرمز که بسیار عجیب بود و هر سیبی که ازش می چیدی دوباره میوه می داد

 • قادر فوریه 2017 در 19:57

  ممنون استفاده کردم

 • رضا فوریه 2017 در 19:57

  سلام من خواب ديدم روي درخت وزمين پراز سيب هاي زرد كه يكيشو برداشتم كه بغلاش يكم قرمز بود خيلي آبدار وشيرين بود خوردم واز خوردنش خيلي لذت ميبردم 😆

 • افسانه فوریه 2017 در 19:57

  من خواب دیدم یه درخت بسیاااااااااااا ااااااااااااااا ر بزرگ سیب بود اما هیچ سمری نداشت میوه نمیداد بعدشم یه ذره تکونش دادیم افتاد درخت درخت خیلی خیلی خیلی بزرگ بود

 • سارا فوریه 2017 در 19:58

  من در خوابم دیدم مشغول سیب سفید در حال خوردنش بودم

 • احمدعلی فوریه 2017 در 19:58

  من سیب صورتی دیدم

 • یاسین فوریه 2017 در 19:58

  من یه درخت سیب سبز دیدم که میخواستم یه سیب بچینم

 • سارا فوریه 2017 در 19:58

  به نظرم مسخره بود :confused:

 • احمدعلی فوریه 2017 در 19:58

  خواب دیدم ک سبد سیبی را به دستم دادند

 • یکتا فوریه 2017 در 19:59

  خیلی خواب خوب دیدم، 🙂 سیب از درخت به آب میاید و از آب من نوش جان میکنم سیب تازه، سرخ و سبز

  • فریده شنبه اسفند فوریه 2017 در 09:48

   سلام من در خواب مشغول خوردن سیب زرد شیرین بودم

 • ناشناس آوریل 2017 در 13:58

  ۳

 • صدیقه چهارشنبه 8 خرداد می 2017 در 11:29

  سلام من خواب دیدم چهار سیب قرمز در بشقاب می آورم که یک هو چرخی زدند به آسمان رفتند بعد یکی شده و به دو نیم شدند فکر می کنم یکی به نام دخترم و دیگری به نام داماد آینده ام

 • Marzi سپتامبر 2017 در 12:38

  سلام خواب دیدم همسر سابقم ی سیب سرخ بزرگ بهم داد منم نخوردم گذاشتم تو کیفم

 • حامد اکتبر 2017 در 23:34

  سلام من خواب دیدم بالای درخت سیب هستم بعد وقتی میام سیب بچینم میبینم که دارم سر انسان از تنش جدا میکنم چند تا که جدا کردم بعد وقتی جدا میکنم به سمت پایین که میخوام بندازم طوری میندازم که خونش نریزه

  • ناشناس اکتبر 2017 در 10:31

   یا خدا

 • وحان نوامبر 2017 در 08:54

  سلام من در خواب دیدم که یک سیب قرمز در دست دارم. که قسمتی از سیب خراب بود ولی من قسمت سالم سیب را خوردم وقسمت خراب ان را دور انداختم.
  لطفا تعبیر این خواب را که خیلی برام مهم هست رو برام بفرستید .متشکرم

 • وحان نوامبر 2017 در 08:59

  سلام مندر خواب سیب سرخ کوچک دیدم که قسمت سالم ان را خوردم وقسمت خرابش را دور ریختم
  لطفا تعبییر این خوابم را بگویید

 • وحان نوامبر 2017 در 09:04

  سلام در خواب سیب قرمز کوچکی دیدم که قسمت

  سالم ان را خوردم وقسمت خرابش را دور ریختم

  متشکرم

 • وحیده نوامبر 2017 در 09:08

  سلام در خواب سیب قرمز کوچکی دیدم که قسمت

  سالم ان را خوردم وقسمت خرابش را دور ریختم

  متشکرم

 • وحید نوامبر 2017 در 09:27

  سلام در خواب سیب قرمز کوچکی دیدم که قسمت

  سالم ان را خوردم وقسمت خرابش را دور ریختم

  متشکرم

 • kani دسامبر 2017 در 15:34

  من خواب دیدم دارم یه کیسه پر از سیب قرمز میخرم تعبیرش چیه

  پاسخ دادن

 • هیمن می 2018 در 09:28

  سلام من خواب دیدم یه جعبه سیب زرد خریدم و با دوستم با سختی به خانه اوردیم ودوستم که هم شریک هستیم تو کارمون

 • ناشناس می 2018 در 09:28

  سلام من خواب دیدم یه جعبه سیب زرد خریدم و با دوستم با سختی به خانه اوردیم ودوستم که هم شریک هستیم تو کارمون

 • اکرم می 2018 در 19:33

  سلام من خواب دیدم سیب های زرد زیادی رو برای مهمونام میارم

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.