قاصدک

تعبیر خواب دست

تعبیر خواب دست | تعبیرخواب دست | tabire khab

تعبیر خواب دست,تعبیر خواب دست قطع شده,تعبیر خواب دست دادن,تعبیر خواب دست قطع شده مرده,تعبیر خواب دست بریده شده,تعبیر خواب دیدن دست قطع شده,تعبیر خواب دست راست قطع شده,تعبیر خواب دستهای قطع شده,تعبیر خواب دست و پای قطع شده,تعبیر دست قطع شده در خواب,تعبیر خواب دست چپ قطع شده,تعبیر خواب دست دادن با مرده,تعبیر خواب دست دادن با نامحرم,تعبیر خواب دست دادن با مرد,تعبیر خواب دست دادن به نامحرم,تعبیر خواب دست دادن به مرده,تعبیر خواب دست دادن با مرد نامحرم,تعبير خواب دست دادن با مرده,تعبير خواب دست دادن با نامحرم,تعبير خواب دست دادن به مرده

تعبیر خواب دست , تعبیر خواب دست قطع شده , تعبیر خواب دست دادن

خواب دست یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم دست در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب دست می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب دست را مطالعه نمایید و متوجه شوید دست چه تعبیری دارد

تعبیر خواب دست از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب شکستن دست ، مصیبت است

تعبیر خواب دست از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب بریده شدن دستش توسط قاضی یا پادشاه ، مردن خواهر یا برادر اوست

تعبیر خواب قطع شدن هر دو دستش ، از کسب و کار و مراد بازماندن است

تعبیر خواب باز کردن یک دست با دست دیگر ، ظلم در کسب و کار است

تعبیر خواب دست زدن ، شراکت یا ازدواج است

تعبیر خواب دست کسی را در شهرش ببرند ، عزل شدن حاکم ان شهر است

تعبیر خواب شل شدن دست ، برادرش را عزل می کنند

تعبیر خواب چهار دست و پا راه رفتن ، دنبال آرزوهای محال بودن است

تعبیر خواب لرزیدن هر دو دست ، از کسب و کار ماندن است

تعبیر خواب دست مادرزاد خشک باشد ، صدقه دادن است

تعبیر خواب دست از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب دستها را به سوزن نیل کردن ، تلاش برای رسیدن به جایگاه بلند است

تعبیر خواب دستت بریده شود ، رسیدن مصیبت است

تعبیر خواب دستت بریده شود و قران بخوانی ، ترک گناه و حرام است

تعبیر خواب دست بریدن به نظر عده ای عمر دراز است

تعبیر خواب بریده شدن دست راست ، دروغگویی است

تعبیر خواب دست از دید جابر مغربی

تعبیر خواب دست را چون چنبر بر گردن کردن ، کردار نیک و نماز و اطاعت از خداست

تعبیر خواب دستت را از جایی کوتاه کنند ، در هدفی یاری ات می کنند

تعبیر خواب دست کوتاه و دراز شود ، فساد برای بدست آوردن سود است

تعبیر خواب پادشاه دست راست تو را ببرد ، خوردن سوگند دروغ است

تعبیر خواب دست تو به بدن پیغمبری برود ، هدایت از سمت خداست

تعبیر خواب یک دستت دراز شود ، امید و حال خوب است

تعبیر خواب روی دو دست راه رفتن ، اعتماد کردن به خود است

تعبیر خواب دست از دید اسماعيل بن اشعث

تعبیر خواب دستت شبیه دست پادشاه شود ، بزرگی و عظمت است

تعبیر خواب دست راست دراز شود ، از بین رفتن دارایی است

تعبیر خواب شستن دستها ، نا امیدی است

تعبیر خواب دست راستت خشک شود ، غلبه بر فساد است

تعبیر خواب دست کسی را گرفتن ، عمر دراز است

تعبیر خواب دست از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب دست راست برادر و دست چپ فرزند است

تعبیر خواب بزرگ شدن دست ، دریافت کمک است

تعبیر خواب کوچکی و بریده شدن دست ، فقر و گرفتاری مالی است

تعبیر خواب زینت در دست زنان خوب است ولی برای مردان خوب نیست

تعبیر خواب دست ها را بهم افکندن ، دچار فقر شدن است

تعبیر خواب دست اضافه ، انجام کار نیک است

تعبیر خواب لمس شدن دست ؛ نا امیدی از یاری دیگران است

تعبیر خواب دست از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب ديدن دست فردی ديگر ، ملال است

تعبیر خواب دست بريده شده يا زخمی ، بدبختی است

تعبیر خواب دستان زيبا ، در امور کاری موفقيتی خواهيد داشت

تعبیر خواب دستان کوچک ، خيانت است

تعبیر خواب دستان پشمالو ، شکست است

تعبیر خواب دستان زياد داشتن ، پولی به دستتان خواهد رسيد و يا از شما تجليل خواهد شد

تعبیر خواب فقدان دست راست ، از دست دادن پدر است

تعبیر خواب فقدان دست چپ ، از دست دادن مادر است

تعبیر خواب شستن دستان ، اطرافيانتان از شما قدردانی خواهند کرد

تعبیر خواب فشردن دست کسی ، آشنايی با فردی جديد است

تعبیر خواب دست از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دست های زیبا ، شهرت است

تعبیر خواب دست های زشت ، فقر و نا امیدی است

تعبیر خواب دیدن لکه خون روی دست ، انتقاد ناجوانمردانه از خانواده تان می شود

تعبیر خواب زخمی شدن دست ، تلاش برای رسیدن به هدف است

تعبیر خواب دست قطع شده ، مردم قادر به ردک تفکراتتان نیستند

تعبیر خواب سوزاندن دست ، به دست آوردن ثروت است

تعبیر خواب دستتان پشمالو شود ، در کار خود بزرگ نمی شوید

تعبیر خواب بزرگتر شدن دست شما ، پیشرفت در زندگی است

تعبیر خواب دستتان کثیف شود ، حسادت است

تعبیر خواب شستن دست در خواب ، شرکت در جشن است

تعبیر خواب زنی که دستهای خود را ستایش کند ، جلب کردن توجه مرد است

تعبیر خواب زنی که ببیند مردی دستهایش را می گیرد ، به اعمال نامشروع کشیده شدن است

تعبیر خواب زنی که دست به آتش می زند ، رسیدن به مقام بالا است

تعبیر خواب بستن دستهای شما ، مواجه شدن با سختی در زندگی است

تعبیر خواب دست پوشیده از مو ، توطئه چیدن بر ضد بی گناهان است

تعبیر خواب دست | دست در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 123 عدد

 • در خواب دست ها را به طور اختصاصی نمی بینیم و اگر دست ها را ببینیم توجهمان جلب می شود مگر این که به علتی که این علت یا نقصان است در دست ها و یا زیادتی

  • سلام ديشب خواب ديدم دست چپم بريده ميشه از ساعد… من باز ميبرمش سر جاش خوب ميشه ولي باز ميكشمش بريده ميشه بعد ينفر اومد دستمو كند از همونجا كلي خون ميريخت من هيچ حسي نداشتم بعد دستمو به بازوم محكم دوخت تعبيرش چيه منو خعلي ناراحتم كرده تعبيرش چي هستع

   • سلام، در صورتی که خون را در خواب ببینی، خواب تعبیر ندارد

 • برخی از معبران نوشته اند هر دست یا زن بیننده خواب است و یا برادر و برخی دیگر معتقدند که دست راست برادر است و دست چپ فرزند. اگر زیادتی در دست ببینیم در واقع زیادتی کمکی است که دریافت می کنیم و نقصان تنگدستی و فقر و گرفتاری های مالی است.

 • زینت در دست ها برای زنان نیکو است و کلا خوب است اما برای مردان دیدن زینت مثل انگشتری و النگو خوب نیست و کراهت دارد.

 • اگر در خواب ببینید که دست ها را به هم افکنده اید دچار فقر و تنگدستی می شوید و چنانچه ببینید دست اضافه آورده اید به نوشته نفایس الفنون کار نیک انجام می دهید. اگر در خواب ببینید که دستتان لمس شده و کار نمی کند نشان آن است که از یاری دیگران نا امید و دلسرد می شوید.

 • محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او ببریدند، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد.

 • اگر هر دو دست خویش بریده بیند، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند.

 • اگر بیند که به یک دست دست دیگر را باز می کرد، دلیل است بر کسب خود ظلم و بیداد کند.

 • . اگر بیند که دست خویش را به کار می بُرد، دلیل که او را دل به هوای کسی مشغول شود

 • اگر بیند که کفهای دست بر هم می زند، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد.

 • اگر بیند که در شهر وی، یکی را بیاوردند و دست او را ببریدند، و دیگری را به دار زدند، دلیل
  که امیر آن شهر معزول شود و دیگری به جای ان نشنید.

 • اگر بیند که دست او شل شده، دلیل که برادر یا انباز او را باز دارند و در شغلهای او خلل افتد. اگر بیند که همچون چهارپایان به چهار دست و پای همی رفت، دلیل که حاجتی محال جوید و به دشواری برآید. اگر بیند که هر دو دست او می لرزید، دلیل است که از کسب فروماند.

  • سلام من قبل نماز صبح خواب دیدم که یه جایی هستم که یه زنی هست که نزدیک شوهر سابق ام و دست یک زن رو گرفته و از اینکه دست اش رو گرفته خوشش می اومد.منم میدیدم خیلی ناراحت بودم.اخر دوست دارم برگردم پیش اش اما خودش راضی نیست. میشه لطف کنین بگین تعبیراش چی میشه

 • اگر بیند که دست او مادرزاد خشک است، دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازماند.

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که چپ شده است و کارها به سمت چپ می کرد، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود، خاصه که کارزار به دست چپ کند.

 • . اگر بیند که دست ها را به سوزن نیل کرده است، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندی حال. اگر بیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ، دلیل است او را مصیبتی رسد، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگ ربیند که دست او بزرگتر یا قوی تر از آن شد که است، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد.

 • اگر بیند که چون دستش بریده شد قرآن می خواند، دلیل است که دست از عصیان بازدارد و حرام نکند و راه خیر کند

 • بعضی از معبران گویند: دست بریدن در خواب ، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند. اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است.

 • جابر مغربی گوید: اگر بیند که دست خویش را چون چنبر درگردن کرده است، دلیل که کردار نیک و نماز و طاعت کند و حج و غزا کند و خیرات بجا آورد. اگر بیند که دست او را از جائی کوتاه کردند، دلیل است مقصودی که دارد بر می آید از کسی که از او یاری خواهد. اگر بیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت، دلیل بر فسادِ پیشه و منفعت وی کند

 • اگر بیند که پادشاهی دست راست او ببرید، دلیل است سوگندش دهند و سوگند دروغ کند. اگر بیند که دستش از تن او تحویل کرد به بدن پیغمبری، یا کسی از اهل زهد و صلاح، دلیل است حق تعالی او را هدایت دهد، یا کسی بر دست او توبه کند و به خدای تعالی باز آید، همچنان که بر دست پیغمبران و زاهدان توبه کنند. اگر بیند که دستش تحویل کرد به تن پادشاهی، اگر آن پادشاه مصلح و دیندار است، دلیل بر خیر و صلاح دین کند. اگر آن پادشاه مفسد و بی دین است، دلیل بر شر و فساد دین کند. اگر بیند که یک دست و ی دراز شد، دلیل است بر قوت حال و بدانچه طلب همی کند و به امیدی که دارد برسد.

 • اگر بیند که به هر دو دست می رفت، دلیل است در کار خویش اعتماد نماید

 • معبران گویند: از خویشان منفعت یابد. اگر بیند که دست با او سخن گفت، دلیل که معیشت او نیکو است

 • . اگر بیند بر هر دو دست خویش مروارید بسته داشت، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند

 • اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگی و پادشاه یابد.

 • اگر بیند دست راست او دراز شده است، دلیل که دولتش زایل شود. اگر بیند که دست ها را با اشنان می شست، دلیل است که ازخیر او ناامید شود، آن که امید دارد. اگر بیند جانوری که به تاویل نیک باشد از سوی دست چپ او آمد و به سوی راست بیرون شد، یا بیند از سوی دست راست آمد و به چپ بیرون شد، دلیل که غم و اندوه از او زائل شود و عاقبت کارِ وی محمود است

 • اگر آن جانور به تاویل بد است، تاویل خواب به خلاف این است.

 • اگر بیند دست راست او خشک شد، دلیل بر فساد صحت او کند.

 • . اگر بیند که دست کسی را به دست گرفته یا دست در گردن کسی در آورد و ندانست آن کس زنده است یا مرده، دلیل است عمر او دراز است.

 • اگر بیند که از دست مشرکی، دست اورنجن سیمین کرد، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

 • محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه قاضي يا سلطان دست او ببريدند، دليل كه برادر يا خواهر او بميرد. اگر هر دو دست خويش بريده بيند، دليل كه از كسب و كار و مراد خويش باز ماند. اگر بيند كه به يك دست دست ديگر را باز مي كرد، دليل است بر كسب خود ظلم و بيداد كند. اگر بيند كه دست خويش را به كار مي بُرد، دليل كه او را دل به هواي كسي مشغول شود. اگر بيند كه كفهاي دست بر هم مي زند، دليل كه با كسي پيوندد يا كسي را به نكاح آورد.

 • اگر بيند كه دست او شل شده، دليل كه برادر يا انباز او را باز دارند و در شغلهاي او خلل افتد. اگر بيند كه همچون چهارپايان به چهار دست و پاي همي رفت، دليل كه حاجتي محال جويد و به دشواري برآيد. اگر بيند كه هر دو دست او مي لرزيد، دليل است كه از كسب فروماند. اگر بيند كه دست او مادرزاد خشك است، دليل كند كه از صدقه دادن و كار خير بازماند.

 • اگر بيند كه همچون چهارپايان به چهار دست و پاي همي رفت، دليل كه حاجتي محال جويد و به دشواري برآيد. اگر بيند كه هر دو دست او مي لرزيد، دليل است كه از كسب فروماند. اگر بيند كه دست او مادرزاد خشك است، دليل كند كه از صدقه دادن و كار خير بازماند. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه چپ شده است و كارها به سمت چپ مي كرد، دليل كه كارهاي پوشيده كند و حاجتش روا شود، خاصه كه كارزار به دست چپ كند. اگر بيند كه دست ها را به سوزن نيل كرده است، دليل كه همتش بر تعليم علم و دانش است و بلندي حال. اگر بيند كه دستش بريده گرديد و ندانست كه دست راست است يا چپ، دليل است او را مصيبتي رسد، از مرگ برادر يا فرزند يا انباز اگ ربيند كه دست او بزرگتر يا قوي تر از آن شد كه است، دليل است بر قوت احوال آن كسان كه ياد كرده شد. اگر بيند كه چون دستش بريده شد قرآن مي خواند، دليل است كه دست از عصيان بازدارد و حرام نكند و راه خير كند و بعضي از معبران گويند: دست بريدن در خواب، دليل بر عمر دراز و عيش خوش كند. اگر بيند كه دست راست او ببريدند از بهر گناه، دليل كه دروغگو و بي امانت است. جابر مغربي گويد: اگر بيند كه دست خويش را چون چنبر درگردن كرده است، دليل كه كردار نيك و نماز و طاعت كند و حج و غزا كند و خيرات بجا آورد. اگر بيند كه دست او را از جائي كوتاه كردند، دليل است مقصودي كه دارد بر مي آيد از كسي كه از او ياري خواهد. اگر بيند كه دست او كوتاه و پا دراز شد و از تركيب و حال خويش بگشت، دليل بر فسادِ پيشه و منفعت وي كند. اگر بيند كه پادشاهي دست راست او ببريد، دليل است سوگندش دهند و سوگند دروغ كند. اگر بيند كه دستش از تن او تحويل كرد به بدن پيغمبري، يا كسي از اهل زهد و صلاح، دليل است حق تعالي او را هدايت دهد، يا كسي بر دست او توبه كند و به خداي تعالي باز آيد، همچنان كه بر دست پيغمبران و زاهدان توبه كنند. اگر بيند كه دستش تحويل كرد به تن پادشاهي، اگر آن پادشاه مصلح و ديندار است، دليل بر خير و صلاح دين كند. اگر آن پادشاه مفسد و بي دين است، دليل بر شر و فساد دين كند. اگر بيند كه يك دست و ي دراز شد، دليل است بر قوت حال و بدانچه طلب همي كند و به اميدي كه دارد برسد. اگر بيند كه به هر دو دست مي رفت، دليل است در كار خويش اعتماد نمايد و معبران گويند: از خويشان منفعت يابد. اگر بيند كه دست با او سخن گفت، دليل كه معيشت او نيكو است. اگر بيند بر هر دو دست خويش مرواريد بسته داشت، دليل است جمله قرآن ظاهر بخواند. اسماعيل بن اشعث گويد: اگر بيند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگي و پادشاه يابد. اگر بيند دست راست او دراز شده است، دليل كه دولتش زايل شود. اگر بيند كه دست ها را با اشنان مي شست، دليل است كه ازخير او نااميد شود، آن كه اميد دارد. اگر بيند جانوري كه به تاويل نيك باشد از سوي دست چپ او آمد و به سوي راست بيرون شد، يا بيند از سوي دست راست آمد و به چپ بيرون شد، دليل كه غم و اندوه از او زائل شود و عاقبت كارِ وي محمود است. اگر آن جانور به تاويل بد است، تاويل خواب به خلاف اين است. اگر بيند دست راست او خشك شد، دليل بر فساد صحت او كند. اگر بيند كه دست كسي را به دست گرفته يا دست در گردن كسي در آورد و ندانست آن كس زنده است يا مرده، دليل است عمر او دراز است. اگر بيند كه از دست مشركي، دست اورنجن سيمين كرد، دليل است مشركي بر دست او مسلمان شود.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کف دست‌های تو می‌لرزد، تعبیرش این است که حرف سخت و تلخی می‌شنوی.

 • اگر کف دست‌هایت را به هم میمالی، یـعـنـی از بستگان جدا می‌شوی‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: در آنجا عروسی خواهد شد.

 • سلام.در خواب دیدم دست راست شوهرم شکسته شده و استخوانش بیرون زده است. تعبیر آن چیست؟

 • برای دور شدن بلا و گرفتاری صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید.

  • گرفتن دست حضرت عباس

 • “”اگر زنی در خواب ببیند که همسرش دست نامحرمی را گرفته است و با هم مشغول قدم زدن هستند”” تعبیرش چیست؟

  • پسردار میشوید

 • فقط توصیه می کنم که به همسرش آرامش خاطر بدهد که چنین خوابی تعبیر نخواهد شد. بیشتر به او توجه کند و مواردی که باعث شک و تردید بی مورد می شود را انجام ندهد و همۀ جریانات را شفاف سازد

 • کنار قبر پدر تازه در گذشته ام ناراحت بودم ک او را کنار خودم دیدم که خوابیده بود اورا با شوق تکان دادم از خواب پرید اخمی کردی چند باز به نشانه اعتراض به ارامی روی ساعدم زد سپس کمی لبخند و خوشرویی کرد و همانجارا فشار داد گرمای دستش را احساس کردم . با تشکر

 • اگر کسی در خواب دید که دستش خشک و فلج است، این شخص در دادن صدقه و کارخیر ناموفق است. اگر دید که قاضی حکم به بریدن یک دست او داد، برادر یا خواهری از او جدا می شوند. اگر خواب ببیند که هر دو دست او را بریدند، از کسب و کار خود باز می ماند. اگر کسی خواب ببیند که خودش یکی از دستان خود را قطع می کند، عاشق کسی می شود که رسیدن به او آسان نیست.

 • اگر ببیند که کف دستان خود را به هم می کوبد، در خانه اش مجل شادمانی و ازدواج سر می گیرد. اگر کسی در خواب دید قطع دست دزدی را که در شهر انجام می شود می بیند و از دیدن آن می ترسد، باید از کار خلاف و تصرف در اموال مردم دست بردارد. اگر یکی از دستان خود را لمس دید، همکارش نسبت به او خیانت می کند و در کار سستی می کند.

 • اگر خود را همچون چهارپایان دید که روی دست و پا راه می رود، برای حل مشکلی دچار سردر گمی شده است و خود را سرزنش می کند که چرا نمی تواند از حل ان مشکل بر آید. اگر دو دست خود را لرزان دید، پایه های کار او سست و لرزان است و احتمال شکست در کارش زیاد است.

 • اگر کسی خود را در خواب، چپ دست دید، از ریاکاری بیزار است و کارهای عبادی خود را پنهانی انجام می دهد و اگر دید روی بازوان خود را خالکوبی می کند، نسبت به کسب دانش علاقه مند است و دوست دارد به مراتب بالا برسد. اگر دید به حکم خطایی می خواهند دست او را قطع کنند، و او در آن حال با صدای بلند قرآن می خواند، توبه می کند و به سوی خداوند باز می گردد.

 • برخی از معبران نوشته اند: تعبیر دیدن دست، یا زن بیننده خواب است و یا برادر او.

 • برخی دیگر معتقدند که دست راست، برادر است و دست چپ فرزند. اگر زیادتی در دست ببینیم، در واقع زیادتی کمکی است که دریافت می کنیم و نقصان در دست، تنگدستی و فقر و گرفتاری های مالی است. زینت در دست ها برای زنان نیکو است اما برای مردان دیدن زینت مثل انگشتری و النگو خوب نیست و کراهت دارد.

 • اگر در خواب ببینید که دست ها را به هم افکنده اید، دچار فقر و تنگدستی می شوید و چنانچه ببینید دست اضافه آورده اید، به نوشته نفایس الفنون کار نیک انجام می دهید. دست بریدن در خواب، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند. اگر ببیند که دست راست او را به سبب گناهی بریدند، دروغگو و بی امانت است.

 • محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند که قاضی یا سلطان دست او بریدند، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد. اگر هر دو دست خویش بریده ببیند، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند. اگر ببیند که به یک دست دست دیگر را باز می کرد، دلیل است بر کسب خود ظلم و بیداد کند. اگر ببیند که کفهای دست بر هم می زند، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد.

 • اگر ببیند که در شهر وی، یکی را بیاوردند و دست او را بریدند، و دیگری را به دار زدند، دلیل که امیر آن شهر معزول شود و دیگری به جای آن بنشنید. اگر ببیند که دست او شل شده، دلیل که برادر یا شریک او را باز دارند و در شغلهای او خلل افتد. اگر ببیند که همچون چهارپایان به چهار دست و پای می رفت، دلیل که حاجتی محال جوید و به دشواری برآید. اگر ببیند که هر دو دست او می لرزید، دلیل است که از کسب فروماند. اگر ببیند که دست او مادرزاد خشک است، دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازماند.

 • ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند که چپ دست شده است و کارها با دست چپ می کرد، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود، خاصه که کارزار به دست چپ کند. اگر ببیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ، دلیل است او را مصیبتی رسد، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز. اگر ببیند که دست او بزرگتر یا قوی تر از آن شد که است، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد. اگر ببیند که چون دستش بریده شد قرآن می خواند، دلیل است که دست از عصیان بازدارد و حرام نکند و راه خیر کند.

 • جابر مغربی می گوید: اگر ببیند که دست خویش را چون چنبر درگردن کرده است، دلیل که کردار نیک و نماز و طاعت کند و حج و خیرات بجا آورد. اگر ببیند که دست او را از جایی کوتاه کردند، دلیل است مقصودی که دارد بر می آید از کسی که از او یاری خواهد. اگر ببیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت، دلیل بر فسادِ پیشه و منفعت وی کند. اگر ببیند که پادشاهی دست راست او ببرید، دلیل است سوگندش دهند و سوگند دروغ کند.

 • اگر ببیند که دستش از تن او تحویل کرد به بدن پیغمبری، یا کسی از اهل زهد و صلاح، دلیل است حق تعالی او را هدایت دهد، یا کسی بر دست او توبه کند و به خدای تعالی باز آید، همچنان که بر دست پیغمبران و زاهدان توبه کنند. اگر ببیند که یک دست او دراز شد، دلیل است بر قوت حال و بدانچه طلب می کند و به امیدی که دارد برسد. اگر ببیند که به هر دو دست می رفت، دلیل است در کار خویش اعتماد نماید. اگر ببیند که دست با او سخن گفت، دلیل که معیشت او نیکو است. اگر ببیند بر هر دو دست خویش مروارید بسته داشت، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند.

 • اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر ببیند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگی و پادشاه یابد. اگر ببیند دست راست او دراز شده است، دلیل که دولتش زایل شود. اگر ببیند جانوری که به تاویل نیک باشد از سوی دست چپ او آمد و به سوی راست بیرون شد، یا ببیند از سوی دست راست آمد و به چپ بیرون شد، دلیل که غم و اندوه از او زایل شود و عاقبت کارِ وی محمود است.

 • اگر آن جانور به تاویل بد است، تاویل خواب به خلاف این است. اگر ببیند دست راست او خشک شد، دلیل بر فساد صحت او کند. اگر ببیند که دست کسی را به دست گرفته یا دست در گردن کسی در آورد و ندانست آن کس زنده است یا مرده، دلیل است عمر او دراز است. اگر ببیند که از دست مشرکی، دستبند سیمین کرد، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  دست

  دیدن دست فردی دیگر : ملال

  دست بریده شده یا زخمی : بدبختی

  دستان زیبا : در امور کاری موفقیتی خواهید داشت

  دستان کوچک : خیانت

  دستان پشمالو : شکست

  دستان زیاد داشتن : پولی به دستتان خواهد رسید و یا از شما تجلیل خواهد شد

  فقدان دست راست : از دست دادن پدر

  فقدان دست چپ : از دست دادن مادر

  شستن دستان : اطرافیانتان ازشما قدردانی خواهند کرد

  فشردن دست کسی : آشنایی با فردی جدید

 • یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن شکستن دست مصیبت بود

  • سلام ببخشید من خواب دیدم یکی از مادر اقوام زنده شده و خواهرم او را در بغل گرفته که کمک کنه که بایسته و من صورت اورا بوسیدم و از او در مورد آن زمان سوال پرسیم و او گفت آنجا خیلی خوب است اونجا کنار هم هستیم ولی یه مقدار دل تنگم من داخل خواب من از خواب پریده بودم و شروع به گریه کردن با صدای بلند کردم لطفا تعبیرش را بکوبید ممنون
   و همچنین برای خوابهای بد چه سوره ای را باید خونده

 • آنلی بیتون می گوید :

  ۱ـ دیدن دستهای زیبا در خواب ، علامت آن است که به سرعت نام شما مشهور می شود و امتیازات بزرگی به دست می آورید .

  ۲ـ دیدن دستهایی زشت در خواب ، نشانه آن است که به دام فقر و نومیدی خواهید افتاد .

  ۳ـ اگر در خواب لکه خونی ، روی دستی ببینید ، علامت آن است که از خانواده شما انتقادی نامعقول و دور از ذهن خواهد شد .

  ۴ـ اگر خواب ببینید دستتان زخمی شده است ، علامت آن است که برای رسیدن به چیزی حداکثر تلاش خود را می کنید اما شخص دیگری زودتر از شما آن را تصاحب می کند .

  ۵ـ دیدن دست قطع شده در خواب ، علامت آن است که مردم قادر به درکِ تفکر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می دهید در انزوا زندگی کنید .

  ۶ـ اگر در خواب احساس کنید دست خود را سوزانده اید ، علامت آن است که برای به دست آوردن ثروت از راه نادرست و دور از انصاف اقدام می کنید و برای همین با شکست مواجه می شوید .

  ۷ـ اگر خواب ببینید دستتان از موهای بلند پوشیده شده است ، علامت آن است که در محدوده کارهای خود فرد مقتدر و بزرگی نمی شوید .

  ۸ـ اگر خواب ببینید دست شما بزرگتر از حد طبیعی است ، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت می کنید .

  اگر خواب ببینید دست شما کوچکتر از حد طبیعی است ، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت و موفقیتی نخواهید داشت .

  ۹ـ اگر در خواب دستهای خود را کثیف و خاک آلود ببینید ، دلالت بر آن دارد که با دیگران از روی حسادت و دور از انصاف رفتار خواهید کرد .

  ۱۰ـ شستن دست در خواب ، نشانه شرکت در جشن و شادمانی است .

  ۱۱ـ اگر زنی در خواب دستهای خود را ستایش کند ، علامت آن است که توجه مردی را به خود جلب می کند و سالها در کنار او زندگی خواهد کرد .

  ۱۲ـ اگر زنی خواب ببیند مردی دستهای او را در دست می گیرد ، علامت آن است که به اعمال نامشروع کشیده خواهد شد .

  ۱۳ـ اگر زنی خواب ببیند دست به آتش می زند ، علامت آن است که به مقام والایی دست خواهد یافت .

  ۱۴ـ اگر خواب ببینید دستهای شما را بسته اند ، نشانه آن است که در زندگی با سختی و مشکلاتی مواجه می شوید .

  اما اگر بتوانید در خواب دستهای خود را آزاد کنید علامت آن است که دیگران را مجبور می کنید تا از فرامین شما اطاعت کنند .

 • خواب ديدم جوش روي ساعد دستم هست فشارش ميدم كلي ترشحات بيرون مياد,بعد دستم شكاف طولاني داره,بستمش,تعبيرش جي ميشه?

 • شوهرم خواب دیده که دستش قطع شده و به جای اون دست دیگه ای دراومده و باید دست قطع شده رو میخورده ولی نخورده،تعبیرش چی میشه؟

 • شوهرم خواب دیده که دستش قطع شده و به جای اون دست دیگه ای دراومده و باید دست قطع شده رو میخورده ولی نخورده،تعبیرش چی میشه؟

 • خواب دیدم با کودکی هستم که بدنش لخت است .دست و پا ندارد اما دست چپش تا بازو است و انگار من با او بازی میکنم. از همان مقدار کم بازوی چپ استفاده میکند و قادر است خودش را بلند کند.متشکرم

 • اگر کسی در خواب دید که دستش خشک و فلج است، این شخص در دادن صدقه و کارخیر ناموفق است. اگر دید که قاضی حکم به بریدن یک دست او داد، برادر یا خواهری از او جدا می شوند. اگر خواب ببیند که هر دو دست او را بریدند، از کسب و کار خود باز می ماند. اگر کسی خواب ببیند که خودش یکی از دستان خود را قطع می کند، عاشق کسی می شود که رسیدن به او آسان نیست.

 • اگر ببیند که کف دستان خود را به هم می کوبد، در خانه اش مجل شادمانی و ازدواج سر می گیرد. اگر کسی در خواب دید قطع دست دزدی را که در شهر انجام می شود می بیند و از دیدن آن می ترسد، باید از کار خلاف و تصرف در اموال مردم دست بردارد. اگر یکی از دستان خود را لمس دید، همکارش نسبت به او خیانت می کند و در کار سستی می کند.

 • اگر خود را همچون چهارپایان دید که روی دست و پا راه می رود، برای حل مشکلی دچار سردر گمی شده است و خود را سرزنش می کند که چرا نمی تواند از حل ان مشکل بر آید. اگر دو دست خود را لرزان دید، پایه های کار او سست و لرزان است و احتمال شکست در کارش زیاد است.

 • اگر کسی خود را در خواب، چپ دست دید، از ریاکاری بیزار است و کارهای عبادی خود را پنهانی انجام می دهد و اگر دید روی بازوان خود را خالکوبی می کند، نسبت به کسب دانش علاقه مند است و دوست دارد به مراتب بالا برسد. اگر دید به حکم خطایی می خواهند دست او را قطع کنند، و او در آن حال با صدای بلند قرآن می خواند، توبه می کند و به سوی خداوند باز می گردد.

 • برخی دیگر معتقدند که دست راست، برادر است و دست چپ فرزند. اگر زیادتی در دست ببینیم، در واقع زیادتی کمکی است که دریافت می کنیم و نقصان در دست، تنگدستی و فقر و گرفتاری های مالی است. زینت در دست ها برای زنان نیکو است اما برای مردان دیدن زینت مثل انگشتری و النگو خوب نیست و کراهت دارد.
  اگر در خواب ببینید که دست ها را به هم افکنده اید، دچار فقر و تنگدستی می شوید و چنانچه ببینید دست اضافه آورده اید، به نوشته نفایس الفنون کار نیک انجام می دهید. دست بریدن در خواب، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند. اگر ببیند که دست راست او را به سبب گناهی بریدند، دروغگو و بی امانت است.

 • محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند که قاضی یا سلطان دست او بریدند، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد. اگر هر دو دست خویش بریده ببیند، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند. اگر ببیند که به یک دست دست دیگر را باز می کرد، دلیل است بر کسب خود ظلم و بیداد کند. اگر ببیند که کفهای دست بر هم می زند، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد.

 • اگر ببیند که در شهر وی، یکی را بیاوردند و دست او را بریدند، و دیگری را به دار زدند، دلیل که امیر آن شهر معزول شود و دیگری به جای آن بنشنید. اگر ببیند که دست او شل شده، دلیل که برادر یا شریک او را باز دارند و در شغلهای او خلل افتد. اگر ببیند که همچون چهارپایان به چهار دست و پای می رفت، دلیل که حاجتی محال جوید و به دشواری برآید. اگر ببیند که هر دو دست او می لرزید، دلیل است که از کسب فروماند. اگر ببیند که دست او مادرزاد خشک است، دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازماند.

 • ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند که چپ دست شده است و کارها با دست چپ می کرد، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود، خاصه که کارزار به دست چپ کند. اگر ببیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ، دلیل است او را مصیبتی رسد، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز. اگر ببیند که دست او بزرگتر یا قوی تر از آن شد که است، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد. اگر ببیند که چون دستش بریده شد قرآن می خواند، دلیل است که دست از عصیان بازدارد و حرام نکند و راه خیر کند.

 • جابر مغربی می گوید: اگر ببیند که دست خویش را چون چنبر درگردن کرده است، دلیل که کردار نیک و نماز و طاعت کند و حج و خیرات بجا آورد. اگر ببیند که دست او را از جایی کوتاه کردند، دلیل است مقصودی که دارد بر می آید از کسی که از او یاری خواهد. اگر ببیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت، دلیل بر فسادِ پیشه و منفعت وی کند. اگر ببیند که پادشاهی دست راست او ببرید، دلیل است سوگندش دهند و سوگند دروغ کند.

  • من خواب دیدم به شخص مرده دست دادم

 • اگر ببیند که دستش از تن او تحویل کرد به بدن پیغمبری، یا کسی از اهل زهد و صلاح، دلیل است حق تعالی او را هدایت دهد، یا کسی بر دست او توبه کند و به خدای تعالی باز آید، همچنان که بر دست پیغمبران و زاهدان توبه کنند. اگر ببیند که یک دست او دراز شد، دلیل است بر قوت حال و بدانچه طلب می کند و به امیدی که دارد برسد. اگر ببیند که به هر دو دست می رفت، دلیل است در کار خویش اعتماد نماید. اگر ببیند که دست با او سخن گفت، دلیل که معیشت او نیکو است. اگر ببیند بر هر دو دست خویش مروارید بسته داشت، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند.

 • اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر ببیند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگی و پادشاه یابد. اگر ببیند دست راست او دراز شده است، دلیل که دولتش زایل شود. اگر ببیند جانوری که به تاویل نیک باشد از سوی دست چپ او آمد و به سوی راست بیرون شد، یا ببیند از سوی دست راست آمد و به چپ بیرون شد، دلیل که غم و اندوه از او زایل شود و عاقبت کارِ وی محمود است.

 • اگر آن جانور به تاویل بد است، تاویل خواب به خلاف این است. اگر ببیند دست راست او خشک شد، دلیل بر فساد صحت او کند. اگر ببیند که دست کسی را به دست گرفته یا دست در گردن کسی در آورد و ندانست آن کس زنده است یا مرده، دلیل است عمر او دراز است. اگر ببیند که از دست مشرکی، دستبند سیمین کرد، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

 • ببخشید من خواب دیدم دست چپمه را از قسمت مچ قطع کردم، بعد یهو دیدم که سالمه، تعبیرش چی میشه؟

 • من خاب دیدم همسرم بازوموزخمی کرده لطفاراهنماییم کنیدممنون

 • خواب دیدم که بر سر انگشتان دو دستم سبزه رویده و همچنین بروی قسمتهایی از شکمم میشه لطف کنید تعبیرش رو بگید؟ ممنون

 • سلام خواب دیدم موهای بلند دستم مثله مقوا سفت شدن ودور دستم پیچیده

 • سلام.در خواب دیدم دست راست شوهرم شکسته شده و استخوانش بیرون زده است. تعبیر آن چیست؟

 • برای دور شدن بلا و گرفتاری صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید.

 • با سلام – “”اگر زنی در خواب ببیند که همسرش دست نامحرمی را گرفته است و با هم مشغول قدم زدن هستند”” تعبیرش چیست؟

 • فقط توصیه می کنم که به همسرش آرامش خاطر بدهد که چنین خوابی تعبیر نخواهد شد. بیشتر به او توجه کند و مواردی که باعث شک و تردید بی مورد می شود را انجام ندهد و همۀ جریانات را شفاف سازد.

 • کنار قبر پدر تازه در گذشته ام ناراحت بودم ک او را کنار خودم دیدم که خوابیده بود اورا با شوق تکان دادم از خواب پرید اخمی کردی چند باز به نشانه اعتراض به ارامی روی ساعدم زد سپس کمی لبخند و خوشرویی کرد و همانجارا فشار داد گرمای دستش را احساس کردم . با تشکر

 • شاید نشانۀ رضایت ایشان از شما در عالم برزخ باشد

 • سلام خواب دیدم دست چپ پدرم از مچ به پایین قطع شد بخاطر اشتباه دکتر چه تعبیری دارد؟

 • سلام ..خواب ديدم كف دستم سفت …كف دستم را بريدم و از داخل دستم سير بيرون مي اوردم مثله پياز كه حدود دو كيسه اش سير شده بود …تعبيرش چيست

 • سلام منـ خواب دیدم یه جایی آتیش گرفته یه دست بدون بدن افتاده بود رفتم شروع کرد تکون خوردن وانگار نشونه میداد تعبیرش چیه؟ حتی دونفرم پیداکردم نجاتشون دادم منم بهش میگفتم کمکم کن بهم بگو چیکارکنم کجان

 • سلام خواب دیدم یه جا آتیش گرفته یه گوشه یه دست پیداکردم ولی فکرکنم چوبی بود ازش تکون میخورد ازش کمک خواستم گفتم کمکم کن بگو چیکارکنم یه جورایی برام قابل احترام بودولی خوب که نگاش کردم مثل دست آدم بود ازوحودش احساس خوشحالی میکردم بهم نشونه دادرفتم دونفراپیداکردم نجاتشون دادم ،تعبیرش چیه اون دست چی بود که حس میکردم نیازی به کمک هم نداره؟

 • سلام من خواب يه نوزاد دختر رو ديدم كه دست راستش قطعه

 • سلام من خواب نوزاد دخترى رو ديدم كه دست راستش قطعه تعبيرش چى ميشه؟

  • سلام دختر جوانم ده ماهه که فوت کرده دیشب خواب دیدم دستی که طلا داشت قطع شده وخاکش نکردن دست با طلا رو اوردن برای من تعبیرش چیه؟!

 • سلان خواب یک زنی را دیدم که بعد اینکه فوت میکند چند شب بعدش شوهرش را دیدم کت و شلوار پوشیده و شیک ولی این زن بر دستانش دستبند زده بودن و هر دو دستش بسته بود…تعبیرش چی میشه؟

 • سلام
  خواب یک زنی را دیدم که بعد اینکه فوت میکند چند شب بعدش شوهرش را دیدم کت و شلوار پوشیده و شیک ولی این زن بر دستانش دستبند زده بودن و هر دو دستش بسته بود…تعبیرش چی میشه؟

 • سلام من دختر ۱۲ ساله ام خواب دیدم داخل مدرسه ام و هیچ کس جز یک مرد و زن قاتل که یادمه زنه سر تا پاش مشکی پوشیده بود میخواستن منو بکشن ولی من اسلحه ام را انداختم و گفتم مرا بکشید روی زمین دراز کشیدم زن به سمتم امد و باچاقوی نسبتا بزرگ دست چپم را جای رگ یکم بالاتر شروع به بریدن کرد یادم افتاد میخواستم برم شهر بازی شب و با این دست که نمیشد همون جا گفتم کافی دستم زخم بود ولی نه دردی نه سوزی تهبیر چیست؟

 • سلام
  مردی هست که من ازش خوشم میاد و دورادور میشناسمش و شناخت کاملی ازش ندارم و چندماه هم هست ندیدمش. دیشب خواب دیدم اون مرد دست منو با مهربانی و محبت تو دستش فشار میداد. البته بعد از اذان صبح این خواب رو دیدم. میشه بگین تعبیرش چیه؟

  • سلام من هم همین خواب رو دیدم. میشه بگید تعبیرش چیه؟

 • با سلام و خسته نباشيد دیدن کندن انگشت دست راست به وسیله دندان در خواب چه میباشد انگشت اشاره و انگشت کوچک؟

 • خواب ديدم دستم تو يك كاسته روهيه توش گعل بود بعد با دستم چنگ ميزدم بعد ديدم دوتا دست لاى گعلها بودخوش شده دست تا مچ بود تو خواب صداى امد كه اين دستها را بده به اين خانم اين خانم سيده بعد دادمش به اون خانومه ؟؟؟؟؟؟؟؟

 • من خواب دیدم که پیش پدرم بودم ایشون دست محبت میکشیدن سرم و منم اشک از چشمانم سرازیر شده بود .. لطف میکنید بهم بگید … تعبیرش چیه
  سپاس

 • من خواب دیدم که پیش پدرم بودم ایشون دست محبت به شدم میکشیدن و من اشک از چشمام میومد .. لطفا تعبیرش چیه بهم بگید
  سپاس?

 • سلام

 • سلام من خواب دیدم که ساق دست راستم و سینه راستم به وسیله آتیش و یا زغال سوراخ شده

 • سلام لطفا تعبیر این دو خواب رو بگید ممنون
  ۱-همسرم خواب دیده که من ۴ دست دارم.
  ۲-خواب دیدم دست راست ام قطع شده و یک سید روحانی به قسمت قطع شده بوسه زد.
  با سپاس

 • سلام لطفا تعبیر این خواب رو بگید ممنون
  ۱-همسرم خواب دیده که من ۴ دست دارم

 • در هيئت بودم كه حضرت عباس امد داشت مي خواست اب بخوره نتوانست اب بخوره و بهد دست حضرت عباس با يه تير كنده شد بعد حضرت عباس دست خودش داد به من

 • خواب دیدم دو دست سالم و نورانی بالا سرم بود چه تعبیری دارد

 • سلام ببخشید من دو شبه خاب میبینم با دوستم دست میدم اما دستای دوستم زمخت و پوسته پوسته و خشکه میخاستم بدونم تعبیرش چیه

 • خواب دیدم که یک خانم است که من اورا نمی شناسم او میاید و بر سرم دست نوازش میکشد و من چشمان اشک میزند وقتی بیدار میشو‍م از راستی چشمان آب زده بود. نمی دانم تعبیرش چشیست؟

 • در خواب دست حضرت عباس دیدم البته همین دستی که در هیئت ها و دسته ها به صورت نماد دست حضرت هست را در دستانم دیدم لازم بذکر است که این روزها بسیار گرفتارم و هرشب با گریه از حضرت عباس و مادرشون و دیگر ائمه خواستار رسیدن به حاجتم هستم همچنین اربعین امسال برادرم برام تسبیحی از کربلا اورد که همین دست بهش اویزونه و من خیلی با این تسبیح برای حاجتم ذکر گفتم و فکر می کنم تسبیح هم در خواب بود میشه در تعبیرش کمکم کنید؟

 • باسلام خواب دیدم که پدربزرگم که تازه فوت کرده دست راستش شکسته بودو به گردنش بود تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم دست نامزدم قطع شده تو بیمارستان بود منم فقط گریه میکردم تعبیر خوابم چیه؟

 • سلام ببخشید من خواب دیدم یکی از مادر اقوام زنده شده و خواهرم او را در بغل گرفته که کمک کنه که بایسته و من صورت اورا بوسیدم و از او در مورد آن زمان سوال پرسیم و او گفت آنجا خیلی خوب است اونجا کنار هم هستیم ولی یه مقدار دل تنگم من داخل خواب من از خواب پریده بودم و شروع به گریه کردن با صدای بلند کردم لطفا تعبیرش را بکوبید ممنون
  و همچنین برای خوابهای بد چه سوره ای را باید خونده

 • سلام و درود
  دیشب خواب دیدم دختر عمه ام که سالهاس دوستش دارم و چند وقت پیش ازش خواستگاری کردم و بعد از چند ماه جواب رد داد در خوابم خانوادگی همه بودیم و من چند متری از همه فاصله گرفته بودم که اومد به سمتم و با دو دستش دست چپ من را فشرد.
  لطفا تعبیرش را بگویید
  با سپاس فراوان

 • سلام من تو خواب دیدم وارد جمعی میشم که همه شو دوست دارم و یکی از اون افراد که میشه گفت مدیر ما هست با روی خیلی خوشی باهم دست و محکم دستمو فشار میده و منم همین طور و بهم میگه که اگه یکم دیگه به تلاشت اضافه کنی به جاهای خیلی خوبی میرسی و منم میگم که یکم به خودم شک دارم بازم با روی خیلی خوش حرف های میزنه که ازش تو خواب انرژی مثبت میگرفتم و حس خوبی داشتم ولی بازم یکم نگرانی داشتم و تو این همه مدت دستمامون رو ول نمیکردیم و باهم محکم دست داده بودیم و اخرش گفت که من پیشتم و بعد از خواب بیدار شدم تعبیر این چی میتونه باشه

 • سلام،خواب دیدم که من و مادرم در جایی نشسته بودیم که یک مردی‌ آمد و به مادرم دست داد وتا وقتی که به هم دیگه دست دادن آن مرد سریعا دستش را عقب کشیدومادرم کمی دستش خیس بود و در خواب مشابه من جایی نشسته بودم که یک مردی آنجا نشسته بود من کمی از او فاصله گرفتم ولی او به من نزدیک‌ شد و وقتی بهش دست دادم او دست داد وتاوقتی دست داد سریعا دستش را کشید عقب.لطفا جواب بدید،

 • سلام من خواب دیدم شوهر سابق ام دست یه زن دیگه ایی رو گرفته و ازش خوش می اومد.منم تو خواب خیلی ناراحت بودم.که میدیدم.اخر دوست دارم برگردم پیش اش اما خودش خواهان نیست.میش بگین تعبیرش چی میشه

 • سلام خواب دیدم دم صبح قبل اذان شوهرسابق ام دست یک زن رو گرفته و خوشش می اومد .منم اونجا بودم .دیدم خیلی ناراحت شدم .

  • خواب دیدم در یک قبرستان تمام مرده ها با کفن بیرون قبر هستند و دوباره همه را تشییع میکنند ودفن میکنند بهد دیدم دو قبر بود که در خواب میدیدم مادرم مرده بود و او هم بیرون قبر منتظر دفن شدن بود ولی کفن نداشت بعد دستش از مچ قطع شده بود و میترسید و خواهرم دستش را گرفته بود که نترسد تعبیرش چیه؟

 • سلام.خواب دیدم سوار قطار بدون ریل شدم ودر حال حرکت است وبعد دختر بچه ای دوید سمت قطار و افتاد.ودر همان حال دست چپ دختر قطع شد و دست خود را برداشت و گریه کنان رفت .لطف میکنید تعبییرش را برایم بگویید.

 • با سلام . خواب دیدم دختر نوجوان که دستش ناقص بود رو بغل کردم اولش یکم حس بدی داشتم اما بعد بغلش کردم و بدنش پر از گرما بود . بعدش حس خوبی داشتم . اون دختر در بهزیستی بود و به دیدن و نیت کمک به بچه های بهزیستی رفته بودم.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.