تعبیر خواب میمون امام صادق

درباره تعبیر خواب میمون بدانید محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب میمون بوزينه در خواب، دليل بر دشمني فريبنده و ملعون است. اگر ديد بر بوزينه نشسته بود و آن بوزينه مطيع او …

تعبیر خواب بال پروانه

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب پروانه افزایش دهید تعبیر خواب پروانه پروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس هایتعبیر خواب پروانه  …

خاکشیر در بارداری

در مورد خواص خاکشیر چه می دانید خاکشیر از نظر طب قدیم ایران گرم و تر است. التیام دهنده زخم و جراحات است. جوشانده خاکشیر برای رفع اسهال‌های خاکشیرساده و رفع ترشحات …

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پدر و مادربزرگ

تعبیر خواب هدیه , تعبیر خواب هدیه گرفتن , تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده , تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پدر و مادربزرگ

1تعبیر خواب هدیه ـ اگر خواب ببينيد ازتعبیر خواب هدیه كسي كادو مي گيريد ، علامت آن است كه در معاملات و امور عاطفي موفق خواهيد شد .

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پدر و مادربزرگ

2ـ اگر در خواب براي كتعبیر خواب هدیهسي هديه بفرستيد ، نشانة آن است كه كوشش ها و تلاش شما با موفقيت همراه نمي شود .

3ـ اگر دختري خواب ببيند نامزدش براي او هدايايي ارزشمند فرستاده است ، علامت آن است كه با فردتعبیر خواب هدیهي ثروتمند ازدواج خواهد كرد .

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پدر و مادربزرگ

تعبیر خواب هدیه , تعبیر خواب هدیه گرفتن , تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده , تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پدر و مادربزرگ

حضرت اماتعبیر خواب هدیهم جعفر صادق فرماید :

اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر ونیكی است.

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پدر و مادربزرگ

اگر كسى دید كه چیزى به كسى هدیه داتعبیر خواب هدیهد یا فرستاد بر قدر آن خیر و منفعت و نعمت یابد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

هدیه فرزند بود.

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پدر و مادربزرگ

تعبیر خواب هدیه , تعبیر خواب هدیه گرفتن , تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده , تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پدر و مادربزرگ

جابر مغربی گوید :

اندیشتعبیر خواب هدیهه و فكر بود.

لوک اویتنهاو می گوید :

هدیه : از شما چیزی دزدیده خواهد شد

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پدر و مادربزرگ

هدیه گرفتن : بهبودی در روابطتتان

تام چت ویندو می گوید :

هدیه دریافت داشتتعبیر خواب هدیهن در خواب نشان فرزند است

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ دریافت هدایای مربوط به جشن تولد در خواب ، نشانة استعبیر خواب هدیهتعدادهای هنری ا

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پدر و مادربزرگ

ست .

۲ـ دادن هدیه تولد در خوتعبیر خواب هدیهاب به دیگران ، نشانة برخورداری از احترامات ناچیز است .

هانس کورت می گوید :

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پدر و مادربزرگ

اگر در خواب مشاهده كنید كه هدیه‏ى تولد دریافت مى‏كنید، بیانگر آن است كه روزهاى خوشى در انتظار شما است.

لیلا برایت می گوید :

هدیه دادن در خواب، بیانگرتعبیر خواب هدیه موفقیت در انجام كارها مى‏باشد.

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پدر و مادربزرگ

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یك هدیه از طرف شخصی كه دوتعبیر خواب هدیهست دارید : موفقیت و شانس

به یكنفر هدیه میدهید : بدشانسی

هدایای متعددی دریافت می كنید : از شخصی كه آنها را به شما میدهید دوری كن

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پدر و مادربزرگ

ید .

ازشخصیت مهمی هدیه دریافت می كنید : خوشبختی و احترام

افراد فامیل به شتعبیر خواب هدیهما هدیه می دهند : موفقیت شما به تاخیر می افتد .

دوستان به شما هدیه می دهند : خیانت

نزدیكان به شما هدیه می دهند : طرفداران بسیاری خواهیدتعبیر خواب هدیه داشت .

پسرتان به شما چیزی اهدا می كند : سختی های بسیاری در انتظار شماست .

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پدر و مادربزرگ

یك هدیه از طرف یك دختر : یك خصومت

یك هدیهتعبیر خواب هدیه از طرف یك مرد : تغییر درسرنوشت شما رخ خواهد داد .

به شما یك انگشتر هدیه می كنند : با شخصی ثروتمندی ازدواج خواهید كرد .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید تعبیر خواب هدیه:

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پدر و مادربزرگ

دیدن هدیه در خوتعبیر خواب هدیهاب، به شادی، محبت و آشتی بین دو نفر که از هم جدا شدهاند، تعبیر میشود.

تعبیر خواب هدیه

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 28 مهر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.