تعبیر خواب اژدها

تعبیر خواب اژدها | تعبیرخواب اژدها | tabire khab

تعبیر خواب اژدها,تعبیر خواب اژدها شدن,تعبیر خواب اژدها سرخ,تعبیر خواب اژدها در دریا,تعبیر خواب اژدها قرمز,تعبیر خواب اژدها سبز,تعبیر خواب اژدهای بالدار,تعبیر خواب اژدهای دو سر,تعبیر خواب اژدهای قرمز,تعبیر خواب اژدهای سفید,تعبیر خواب سوار شدن بر اژدها,تعبیر خواب تبدیل شدن به اژدها,تعبیر خواب اژدهای سبز,تعبیر خواب اژدها دو سر,تعبیر خواب اژدها سفید

تعبیر خواب اژدها , تعبیر خواب اژدها شدن , تعبیر خواب اژدها سرخ

خواب اژدها یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم اژدها در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب اژدها می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب اژدها را مطالعه نمایید و متوجه شوید اژدها چه تعبیری دارد

تعبیر خواب اژدها از دید يوسف نبی ع

تعبیر خواب ديدن اژدها ، دشمن بزرگ است

تعبیر خواب اژدها از دید محمد بن سيرين

تعبیر خواب اژدها ، دشمن قوی و قدرتمند است

تعبیر خواب داشتن اژدها ، پیوستن به بزرگان است

تعبیر خواب جنگیدن با اژدها و پیروز شدن ، پیروزی بر دشمن است

تعبیر خواب کشتن و خوردن گوشت اژدها ، پیروزی و مال است

تعبیر خواب اژدها از دید جابر مغربی

تعبیر خواب خورده شدن توسط اژدها ، ترس از دشمن و شکست است

تعبیر خواب پشت اژدها نشستن و هدایتش کردن ، فرمانبر شدن دشمن است

تعبیر خواب اژدها از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب کشتن اژدها خوابیده که حالت جنگ به خود نگیرد ، رهایی از غم و غصه است

تعبیر خواب اژدها از دید لوک اويتنهاو

تعبیر خواب اژدها ، موقعيت ناجور است

تعبیر خواب اژدها از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب دیدن اژدها ، تسلط بر هوس ها و شهوت ها است

تعبیر خواب اژدها از دید ليلا برايت

تعبیر خواب دیدن اژدهای وحشتناک ، ضرر و زیان است

تعبیر خواب اژدهای زخمی ، زیان از دشمن خطرناک است

تعبیر خواب کشتن اژدها ، مشکلات رهایی است

تعبیر خواب اژدها از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب يك اژدها ، ثروت بزرگ است

تعبیر خواب تعداد بسياري از اژدها ، ناكامي عشقي است

تعبیر خواب يك ارتشي که اژدها ببيند ، يك افسر مافوق به بازديد او خواهد آمد.

تعبیر خواب يك دختر جوان که اژدها ببيند ، شادي بزرگ است

تعبیر خواب اژدها | اژدها در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 40 عدد

 • اژدها یک جانور افسانه ای است. در خواب اژدها تصویر قدرت های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است.

  • سلام، خواب دیدن که یه مار بسیار غول پیکر به یکباره از یک رودخونه سر دراورد و پسرم و برادرم رو جلوى چشمام پیچید دورشون و بعد هم فریادهاى پسرم رو شنیدم که صدام میزد، خیلى وحشتناک بود! نمیتونستم کمکش کنم، در عرضه چند ثانیه خوردش کرد و رفت زیره اب! من از خواب پریدم و دوباره خوابم برد و خواب دیدم که یک هواپیما بصورت عجیبى فرود امد! بعنى رو دمش ایستاد و تقریبا شبیه صلیب ایستاد! و مسافرها مجبور بودن بپرن تا پیاده شوند!! تعبیرش چى میتونه باشه؟؟ لطفا بهم بگید! ممنونم

 • دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد

 • معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته اند. اگر کسی در خواب ببیند که با اژدها می جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می گیرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چیره شود در بیداری بر خصم توفق می یابد.

 • کشتن اژدها بخصوص اگر خواب یده باشد و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه و رهائی از آرزوهای محال رنج دهنده است. پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هائی است که داریم.

 • محمدبن سيرين گويد: اژدها به خواب ديدن، دشمن بزرگ و قوي بود.

 • اگر بيند اژدهائي داشت، دليل كه با بزرگان پيوندد.

 • اگر با اژدها جنگ و نبرد مي كرد و بر او خيره شد، دليل كه با دشمن او را جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را قهر كند.

 • اگر بيند اژدها را بكشت و گوشت وي بخورد، دليل كه بر دشمن ظفر يابد و مال بستاند و هزينه نمايد.

 • اگر بيند اژدها وي را فرو خورد، دليل بيم از دشمن بود، كه وي را هلاك نمايد.

 • اگر ديد بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطيع و فرمانبر او بود، دليل كه دشمني بزرگ وي را مطيع و … فرمانبر شود و كار او به نظام گردد.

 • محمدبن سيرين گويد:
  اژدها به خواب ديدن، دشمن بزرگ و قوي بود. اگر بيند اژدهائي داشت، دليل كه با بزرگان پيوندد. اگر با اژدها جنگ و نبرد مي كرد و بر او خيره شد، دليل كه با دشمن او را جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را قهر كند. اگر بيند اژدها را بكشت و گوشت وي بخورد، دليل كه بر دشمن ظفر يابد و مال بستاند و هزينه نمايد.

 • جابر مغربي گويد:
  اگر بيند اژدها وي را فرو خورد، دليل بيم از دشمن بود، كه وي را هلاك نمايد. اگر ديد بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطيع و فرمانبر او بود، دليل كه دشمني بزرگ وي را مطيع و فرمانبر شود و كار او به نظام گردد.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :
  اژدها : موقعيت ناجور

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  اژدها يک جانور افسانه اي است. در خواب اژدها تصوير قدرت هاي بزرگ و غير مفيد و خطرناک و تزوير آميز است. و دشمني که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بيمناک باشيم مي تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگيرد. معبران کهن نيز اژدها را دشمن قوي پنجه دانسته اند. اگر کسي در خواب ببيند که با اژدها مي جنگد نشان آن است که با دشمني قوي پنجه رو در رو قرار مي گيرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چيره شود در بيداري بر خصم توفق مي يابد. کشتن اژدها بخصوص اگر خوابيده باشد و حالت جنگ به خود نگيرد فراغت کلي از غم و غصه و رهائي از آرزوهاي محال رنج دهنده است. پس کشتن اژدها نجات از چنين غم هائي است که داريم.

 • يوسف نبي عليه السلام گويد:
  ديدن اژدها دشمن بزرگ باشد

 • آنلي بيتون مى‏گويد:
  ديدن اژدها در خواب ، نشانة آن است كه بر نفس شما شهوات تسلط مي يابد و ممكن است به ديگران اجازه دهيد از تمايلات و هوا و هوسهاي شما سوء استفاده كنند ، بايد بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پيدا كنيد .

 • اگر در خواب اژدها را به عنوان يك حيوان افسانه‏اى ديديد، نشانگر آن است كه با شخص بلند مرتبه‏اى همنشين مى‏شويد

 • ديدن اژدهاى وحشتناك در خواب بيانگر ضرر و زيان است. ديدن اژدهاى زخمى در خواب، نشانه‏ى دشمن خطرناك است كه احتمالا به شما ضرر مى‏رساند و اگر در خواب ببينيد كه اژدها را مى‏كشيد، بدين معنا است كه از مشكلات رهايى پيدا مى‏كنيد.

 • درکتاب سرزمين روياها آمده است :
  خواب يك اژدها: ثروت بزرگ
  تعداد بسياري از اژدها : ناكامي عشقي
  يك ارتشي خواب اژدها ببيند : يك افسر مافوق به بازديد او خواهد آمد.
  يك دختر جوان خواب اژدها ببيند : شادي بزرگ نصيب او مي شود

  • نبابا

 • سلام
  من خواب دیدم احساس میکنم چیزی در گلوی من گیر کرده تف می کنم زمین دیدم یه مارمولک افتاد که یواش یواش همان لحظه تبدیل به اژدهای کوچکی شد و گفتم سریع اینو از اینجا ببرید داره بزرگ میشه که بردند لطفا تعبیرش چیه می خوام بچه دار بشم خیلی نگرانم

 • سلام من خواب دیدم که یک اژدها رو کشتم بعد گوشتشو خوردم لطفا تعبیرش چیه می خوام بدونم

  • سلام.به مال حرام نزدیک نشوید .از بد زبانی و بدگویی دوری کنید و از روابط نامشروع بپرهیزید .نفس درون شما سرکش شده است و باعث رسوایی شما خواهد شد و شایعه درباره شما زیاد میشود.

 • خواب دیدم بایک اژدهابازی می کردم بآورفیق بودم خیلی خوش حال بودم لطفابهم بگویدتعبیرش چیه

 • من خواب دیدم خونه مون تویه آپارتمان یه شهرک بزرگ بود اما کل شهرک و شهر رو همه داشتن تخلیه میکردن در اخر من جا موندم و یه اژدهای بزرگ اومد پشت پنجره اون ساختمان که آپارتمان ما توش بود و من از ترس قایم شده بودم ولی من جا موندم

 • من خواب ديدم توي حياط هستم نگاه
  به اسمان كردم هفت اژدها بزرگ توي يك رديف كنار بودند

  كه هر كدام دو سر داشتن سرهاي انها هر كدام بعد از سر اولي سر دوم هركدام نيمتر پاين تر بو با خشم به زمين نگاه ميكردند لطفا براي من تعبير كنيد من خيلي نگرانم

 • سلام خسته نباشید .من خواب دیدم که داخل یک کشتی بزرگ هستم و داخل دریا یک اژدهای اتشین بزرگ بود که یکباره به زیر اب رفت و کل کشتی ما رو به داخل دریا کشید و به ته اب برد و من ناگهان از خواب بیدار شدم .تعبیر خواب من چی میتونه باشه .سمیرا هستم.

 • سلام،من خواب دیدم اژدهای خیلی بزرگ زرد یا قهوه ای که گاهی نیش اون رو میدیدم توی حیاط خونه بود و میخواست بیاد داخل منزل،من تمام درها رو بستم ولی نهایتا یک مرد ناشناس که در خواب حس خوبی بهش نداشتم در را باز کرد و اژدها اومد داخل و خیلی ترسیده بودم

  • خواب چند اژدها تقریبا سبز رنگ که از اطراف ما رو محاصره کردن (ما چهار نفر )حلقه را تنگ می کنند و ما هیچگونه راه فرار نداریم و تنها راه پرواز است که من قصد پرواز داشتم از خواب پریدم

 • سلام ،من خواب دیدم اژدها هستم بعضی موقع ها پرواز میکردم،روی دریا و جاهلی مختلف، تعبیرا چیه؟

 • خواب چند اژدها تقریبا سبز رنگ که از اطراف ما رو محاصره کردن (ما چهار نفر )حلقه را تنگ می کنند و ما هیچگونه راه فرار نداریم و تنها راه پرواز است که من قصد پرواز داشتم از خواب پریدم

 • من خواب دیدم که در یک کویر با سرعت زیادی داشتم می دویدم و به یک در رسیدم که کلا اب بود داخل ان بصورتی که اب تا مچ پا یا بیشتر میرسید که جلوی در یک اژدهای سفید پشت به من داخل اب خوابیده بود و ن تو خواب مجبور بودم اروم از پشتش و دمش بگذرم و اب داخل اتاق هی سفید و سیاه میشد…اگه مثلا پام به دمش برخورد میکرد اب سیاه میشد و بعد سفید و از ان اتاقی که اژدها در ان بود به یک هالی وصل میشد که یک درخت پیر سرسبز که ریشه هاش بیرون اومده بود در ان قرار داشت….تعبیرش چیه لطفا هرچه زودتر میخوام کاری رو شرو کنم

 • سلام من میتونم خوابم رو بگم تا تابیر کنید چو یکم فرق داشت

 • سلام خواب دیدم که یک بچه اژدها داشتم که با هم رفیق هم بودیم یعنی هم مال من بود هم رفیقم بود تخم اژدها روهم داشتم مثل چندینتا تخم به هم چسبیده یه اژدها بعد یه پلنگ سیاه اژدهای منو کشت بعد من با اون پلنگ جنگیدم و بعد رفتم که تخم های اژدهای بیارم که از خواب پریدم راستی پلنگها هم نبرد در اصل هیچ کدوممون هیچیمون نشد

 • سلام من خواب دیدم که خودم به یک اژدهای بزرگ و قرمز تبدیل شدم ولی اول به یک ماهی گوشت خوار بعد اژدها ووقتی هم که در حالت ادم بودم بازم پرواز میکردم کسی تعبیر این رو می دونه؟؟

 • من خواب دیدم مادر بزرگم بم ی تخم مرغ داده ک میه تخم ازدهاست و ما پوسته ی تخم مرغو بالاشو شکستیم و ی چیز عجیب دیدم که ی ازدها به صورت اینکه بال هاشو باز کنه داشت ب ی تخم نگا میکرد که نصفه باز بود من میگفتم اونم تخم مرغه ولی مادر بزرگم می/فت ن تخم ازدهاست تو ی کتاب خونده در اخرش من اتفاقی سیم هایی که برای زنده موندن و نگهداری از اژدها بود رو قطع کردم بعد دنبال این بودم ک وصلشون کنم همچنین تخم مرغ ی چن باری هم از دستم افتاد و همچنین اخر خواب ک بیدار شدم فهمیدم ک همه ی اون پوسته اسباب بازی بوده من به ندرت خواب میبینم لطفا خوابمو تعبیر کنید برام مهمه مرسی

 • سلام من خواب دیدم یه اژدها به شهر حمله کرد و همه جا رو داشت نابود میکرد و منو خونواده ام فرار کردیم و رفتیم رو پشت بام یه اپارتمان. اما اونجا اومد احساس میکردم اون فقط دنبال من میاد بعد تصمیم گرفتم باهاش بجنگم و بالاخره کشتمش اما خععلی راحت لطفا بگید تعبیرش چیه !!!

 • سلام.من خواب دیدم سوار یک اژدهای بالدار شدم از بالای کوها پرواز میکرد ومن هر طرفی که میخواستم میرفت تحت فرمانم بود

 • خواب دیدم که یه اژدها همه رو میخورد و ما از دستش درحال فرار بودیم به همراه شوهرم و خواهرم اژدهارو دیدیم ولی با ما کاری نداشت و انگار که به من کمک میکرد

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.