تعبیر خواب الماس چه چیزی است

تعبیر خواب الماس چه چیزی است

تعبیر خواب الماس , الماس در خواب دیدن

1ـ اگر خواب ببینید صاحب قطعه ایالماس هستید ، نشانة آن است که مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار  میگیرید .

تعبیر, خواب, الماس, خوابیدن تفسیر خواب خوابها , خواب دندان , خواب دیدن ,تعیبر خواب , خواب خوابها , تفسیر خواب خوابها ,تعبییر خواب , خواب تعبیر ,تعبیر خواب , تعبیر خواب مرده تعبیر تعبیر معبران ,تعبیر خواب الماس

 اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه میدهد ، علامت آن است که ازدواجش با افتخار و سربلندیهمراه خواهد شد .

تعبیر خواب الماس چه چیزی است

3ـ گم کردن الماس در خواب ، نشانةرسواییو مرگ است .

4ـ اگر زن ورزشکاری خواب الماس ببیند ، نشانة آن است که روزهاییلبریز از سعادت و هدایایی با شکوه در پیش رو دارد . اگر بازرگانان چنین خواب یببینند ، نشانة معاملات سود آور است .

تعبیر خواب الماس , الماس در خواب دیدن

دیدن الماس در خواب نشانة موفقیت است . مگر آنکه خواب ببینید از روی جسد کسی الماسی ربوده میشود ، در این صورت نشانة آن است که دوستان شما را به بی وفایی متهم میکنند .

تعبیر خواب الماس چه چیزی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.