تعبیر خواب کشتن روباه

درباره تعبیر خواب روباه چقدر می دانید

تعبیر خواب روباه روباه تجسمی است از مکر و فریب و نیرنگ چه مرد باشد و چه زن.تعبیر خواب روباه اگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته اید و به دنبال خود می کشید چنین زنی در زندگی شما هست که کششی نسبت به شما نداردو اما ناگزیر به دنبالتان می آید.تعبیر خواب روباه او زنی است فریبکار و نمام و فتنه انگیز. حتی ممکن است یک مرد باشد که در زندگی شما نقشی دارد

درباره تعبیر خواب روباه چقدر می دانید

‫تعبیر خواب کشتن  روباه ‫, تعبیر خواب روباه ‫, تعبیر خواب بچه روباه , روباه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب روباه چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب روباه روباه درخواب مردي مكار، غدّار نابكار و فريبنده بود يا زن و كنيزكِ دروغگو بود از خويشان او. اگر بيند كه با روباه در جنگ و نبرد بود، دليل كند كه خويشان او با او خصومت كنند.تعبیر خواب روباه اگر بيند روباه راهي جست، دليل كه از پريان ترسيده گردد.

درباره تعبیر خواب روباه چقدر می دانید

‫تعبیر خواب کشتن  روباه ‫, تعبیر خواب روباه ‫, تعبیر خواب بچه روباه , روباه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب روباه چقدر می دانید

تعبیر خواب روباه به هر حال نشان آن است که کسي با شما دغلي مي کند.نوشته اند داشتن پوست روباه مال است و اگر ديديد شير روباه را مي خوريد از غم تعبیر خواب روباه رهايي مي يابيد. پوشيدن لباس از پوست روباه فريب خوردن است.

درباره تعبیر خواب روباه چقدر می دانید

‫تعبیر خواب کشتن  روباه ‫, تعبیر خواب روباه ‫, تعبیر خواب بچه روباه , روباه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب روباه چقدر می دانید

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب روباه اگر بيند روباهي را شانه همي كرد، دليل كه كسي با وي حيله سازد و او را بفريبد.تعبیر خواب روباه اگر بيند روباهي در پيش او چاپلوسي مي كرد، دليل كه غريبي با وي مكر و حيله كند وتعبیر خواب روباه پوست روباه به خواب ديدن، مال است كه به دست آورد و شير روباه در خواب، دروغگو بود.

تعبیر خواب روباه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.