تعبیر خواب پرده

تعبیر خواب پرده | تعبیرخواب پرده | tabire khab

تعبیر خواب پرده,تعبیر خواب دیدن پرده,تعبیر خواب پرده آویزان بر در,تعبیر خواب خراب شدن پرده,تعبیر خواب پرده نو,تعبیر خواب پرده کهنه,تعبیر خواب سوختن پرده,تعبیر خواب دزدیدن پرده,تعبیر خواب پرده کثیف,تعبیر خواب پرده تمیز,تعبیر خواب پرده پر نقش و نگار,تعبیر دیدن پرده در خواب

تعبیر خواب پرده , تعبیر خواب دیدن پرده , تعبیر خواب پرده آویزان بر در

خواب پرده یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پرده در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پرده می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پرده را مطالعه نمایید و متوجه شوید پرده چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پرده از دید يوسف نبی ع

تعبیر خواب پرده دزدیدن ، زیاد شدن مال است

تعبیر خواب پرده از دید محمد بن سيرين

تعبیر خواب پرده بر در آویخته ، غم و ترس در انجام کارها است

تعبیر خواب پرده از دید ابراهيم كرمانی

تعبیر خواب خراب شدن و از بین رفتن پرده ، رهایی از غم است

تعبیر خواب پرده از دید جابر مغربی

تعبیر خواب پرده نو ، نیکو است

تعبیر خواب پرده از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب پرده کهنه ، غم و اندوه است

تعبیر خواب پرده نو ، غم و اندوهی ست که میتوان آن را از دل برانید

تعبیر خواب سوختن یا پاره شدن پرده ، رهایی از رنج است

تعبیر خواب آویختن پرده در خانه خود ، دردسر درست کردن برای خود است

تعبیر خواب آویختن پرده در خانه دیگران ، دردسر درست کردن برای دیگران است

تعبیر خواب پرده از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب دیدن پرده ، دیدار با افرادی خودخواه است

تعبیر خواب دیدن پرده های کثیف و پاره ، اختلاف و مشاجره است

تعبیر خواب پرده های پر نقش و نگار ، پرداختن به مادیات است

تعبیر خواب پرده | پرده در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 55 عدد

 • معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولي ديدن پرده در خواب به طور مطلق نمي تواند بد باشد زيرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عيوب باشد. ديدن پرده کهنه در هر وضعي خوب نيست و غم و اندوه را خبر مي دهد. پرده نو نيز غم و اندوه است با اين تفاوت که بزرگ نيست و مي توانيد با آن مبارزه کنيد و از دل برانيد. اگر پرده را در اماکن عمومي مشاهده کنيم، مثلا در خواب ببينيم که در خيابان پرده آوريخته اند خواب شما از يک ناراحتي عمومي خبر مي دهد. حادثه اي که همه مردم را ناراحت و اندوهگين مي کند. اگر بيننده خواب ببيند که پرده اش سوخت يا پاره شد گوياي آنست که در روزهاي آينده از غم و رنج رهايي مي يابيد. کنار زدن پرده هم رفع حلال است به اندازه همان مقدار پارچه که پرده را کنار مي زنيم. پرده آوريختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال است. اگر پرده را در خانه خودتان مي آويزيد براي خود دردسر درست مي کنيد و چنانچه پرده را در خانه ديگري نصب مي نماييد براي ديگران ناراحتي به وجود مي آوريد

 • آنلي بيتون مى‏گويد:

  ۱٫ مشاهده‏ى پرده در خواب، بيانگر آن است كه با افراد خودخواهى ملاقات مى‏كنيد.

  ۲٫ اگر در خواب پرده‏هاى كثيف و پاره را ديديد، بيانگر اختلاف و مشاجره است.

  ۳٫ مشاهده‏ى پرده‏هاى پر نقش و نگار در خواب، به اين معنا است كه در زندگى به ماديات مى‏پردازيد.

  ۴٫اگر دخترى در خواب مشاهده كند كه پرده‏ى اتاقش پر نقش و نگار و زيبا است، به اين معنا است كه همسرى ثروتمند پيدا خواهد كرد.

  ۵٫ ديدن پرده در خواب ، نشانة ديدار كنندگاني است كه شما را ناراحت و نگران مي كنند .

  ۶٫ ديدن پرده هاي كثيف در خواب ، دلالت بر دعواهايي ننگين و شرم آور دارد

 • هر كه پرده در خواب ديد بر در آويخته، اگر تنگ است و اگر ستبر، غم و اندوه است و ترس و بيم در كارها. اگر پرده بر در سرائي بزرگ بيند، يا بر در مسجد يا در ميان بازار غم و اندوه بود و ترس عظيم.

  تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

  اگر بيند پرده ضايع شد، دليل كه خداوندش از غم و اندوه فرج يابد و از ترس و بيم ايمن شود و چون پرده بيند و معروف نبود، غم و اندوه صعب تر است، اگر معروف بود آسانتر است.

 • محمدبن سيرين گويد: هر كه پرده در خواب ديد بر در آويخته، اگر تنگ است و اگر ستبر، غم و اندوه است و ترس و بيم در كارها. اگر پرده بر در سرائي بزرگ بيند، يا بر در مسجد يا در ميان بازار غم و اندوه بود و ترس عظيم. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند پرده ضايع شد، دليل كه خداوندش از غم و اندوه فرج يابد و از ترس و بيم ايمن شود و چون پرده بيند و معروف نبود، غم و اندوه صعب تر است

 • تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
  اگر بیند پرده ضایع شد، دلیل که خداوندش از غم و اندوه فرج یابد و از ترس و بیم ایمن شود و چون پرده بیند و معروف نبود، غم و اندوه صعب تر است، اگر معروف بود آسانتر است.

 • تعبیر خواب پرده دزدیدن ، زیاد شدن مال است
  تعبیر خواب پرده از دید محمد بن سیرین

  تعبیر خواب پرده بر در آویخته ، غم و ترس در انجام کارها است
  تعبیر خواب پرده از دید ابراهیم کرمانی

  تعبیر خواب خراب شدن و از بین رفتن پرده ، رهایی از غم است
  تعبیر خواب پرده از دید جابر مغربی

  تعبیر خواب پرده نو ، نیکو است

 • هر که پرده در خواب دید بر در آویخته، اگر تنگ است و اگر ستبر، غم و اندوه است و ترس و بیم در کارها.

 • اگر پرده بر در سرائی بزرگ بیند، یا بر در مسجد یا در میان بازار غم و اندوه بود و ترس عظیم.

 • گر بیند پرده ضایع شد، دلیل که خداوندش از غم و اندوه فرج یابد و از ترس و بیم ایمن شود و چون پرده بیند و معروف نبود، غم و اندوه صعب تر است، اگر معروف بود آسانتر است.

 • جابرمغربی گوید:

  پرده نو پادشاه رانیکو است و رعیت را بد بود و پرده کهنه به همه حال نیکو نباشد.

 • معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی تواند بد باشد زیرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عیوب باشد.

 • دیدن پرده کهنه در هر وضعی خوب نیست و غم و اندوه را خبر می دهد.

 • پرده نو نیز غم و اندوه است با این تفاوت که بزرگ نیست و می توانید با آن مبارزه کنید و از دل برانید.

 • اگر پرده را در اماکن عمومی مشاهده کنیم، مثلا در خواب ببینیم که در خیابان پرده آوریخته اند خواب شما از یک ناراحتی عمومی خبر می دهد.

 • حادثه ای که همه مردم را ناراحت و اندوهگین می کند.

 • اگر بیننده خواب ببیند که پرده اش سوخت یا پاره شد گویای آنست که در روزهای آینده از غم و رنج رهایی می یابید.

 • کنار زدن پرده هم رفع حلال است به اندازه همان مقدار پارچه که پرده را کنار می زنیم.

 • پرده آوریختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال است

 • اگر پرده را در خانه خودتان می آویزید برای خود دردسر درست می کنید و چنانچه پرده را در خانه دیگری نصب می نمایید برای دیگران ناراحتی به وجود می آورید.

 • یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن پرده دزدیدن زیادتی دولت باشد

 • هر كه پرده در خواب ديد بر در آويخته، اگر تنگ است و اگر ستبر، غم و اندوه است و ترس و بيم در كارها. اگر پرده بر در سرائي بزرگ بيند، يا بر در مسجد يا در ميان بازار غم و اندوه بود و ترس عظيم.

 • اگر بيند پرده ضايع شد، دليل كه خداوندش از غم و اندوه فرج يابد و از ترس و بيم ايمن شود و چون پرده بيند و معروف نبود، غم و اندوه صعب تر است، اگر معروف بود آسانتر است.

 • معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولي ديدن پرده در خواب به طور مطلق نمي تواند بد باشد زيرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عيوب باشد.

 • ديدن پرده کهنه در هر وضعي خوب نيست و غم و اندوه را خبر مي دهد.

 • پرده نو نيز غم و اندوه است با اين تفاوت که بزرگ نيست و مي توانيد با آن مبارزه کنيد و از دل برانيد.

 • اگر پرده را در اماکن عمومي مشاهده کنيم، مثلا در خواب ببينيم که در خيابان پرده آوريخته اند خواب شما از يک ناراحتي عمومي خبر مي دهد. حادثه اي که همه مردم را ناراحت و اندوهگين مي کند.

 • اگر بيننده خواب ببيند که پرده اش سوخت يا پاره شد گوياي آنست که در روزهاي آينده از غم و رنج رهايي مي يابيد.

 • کنار زدن پرده هم رفع حلال است به اندازه همان مقدار پارچه که پرده را کنار مي زنيم. پرده آوريختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال است.

 • اگر پرده را در خانه خودتان مي آويزيد براي خود دردسر درست مي کنيد و چنانچه پرده را در خانه ديگري نصب مي نماييد براي ديگران ناراحتي به وجود مي آوريد

 • ديدن پرده اي پر نقش و نگار و گران قيمت در خواب ، نشانة آن است كه زندگي پر تجمل و اشرافي مورد علاقة‌ شما خواهد بود .

 • ديدن پردة پر نقش و نگار و پاره در خواب ، نشانة آن است كه تمايلات خود را ارضاء خواهيد نمود .

 • اگر دختري خواب ببيند كه به پنجرة اتاقش پرده اي پر نقش و نگار آويخته است ، نشانة آن است كه به زودي با فردي ثروتمند ازدواج خواهد كرد .

 • من خواب دیدم یکی از اشناها منو به ی جاییی مثله نمایشگاه پرده های مجلل و گرون قیمت برده که کلی پرده های اشرافی و شیک بود که داشتیم نگاه میکردیم

 • دیدم یه پرده ی سبز که مال یه قسمت خونمون بود از جاش افتاده و من هی سعی میکردم درستش کنم ولی نمیشد. اخرسر یکی از پسرای فامیلمون که تازه ازدواج کرده اومد و کمک کرد و پرده رو نصب کردیم.

 • خواب ديدم خانه بزرگتري انتخاب كردم و پرده قبلي رو اونجا اويز ان كرديم اما نمائي ندارد و زيبا نيست ،من هم اون رو دور انداختم و براي خريد ب پرده فروشي رفتم،اما فروشنده دو بار برام پرده ي كوتاه بريد و من نخواستم و گفتم بلندتر ميخوام در ضمن گفتم پول اين پرده. هايي ك بريدي و خراب كردي با من حساب نكن،البته نهايتا نخريدم (پرده زيبا بود)داشتم جستجو ميكردم ك بخرم

 • خواب دبدم خانه فعلی امان پر از پنجره شده است و بر روی آن پرده نصب میکنیم.

 • مشاهده‏ ى پرده در خواب، بیانگر آن است که با افراد خودخواهى ملاقات مى‏کنید.

 • اگر در خواب پرده ‏هاى کثیف و پاره را دیدید، بیانگر اختلاف و مشاجره است.

 • مشاهده ‏ى پرده ‏هاى پر نقش و نگار در خواب، به این معنا است که در زندگى به مادیات مى‏پردازید.

 • اگر دخترى در خواب مشاهده کند که پرده‏ ى اتاقش پر نقش و نگار و زیبا است، به این معنا است که همسرى ثروتمند پیدا خواهد کرد.

 • دیدن پرده در خواب ، نشانه دیدار کنندگانی است که شما را ناراحت و نگران می کنند

 • دیدن پرده های کثیف در خواب ، دلالت بر دعواهایی ننگین و شرم آور دارد

 • دیدن پرده دزدیدن زیادتی دولت باشد.

 • معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی تواند بد باشد زیرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عیوب باشد. دیدن پرده کهنه در هر وضعی خوب نیست و غم و اندوه را خبر می دهد. پرده نو نیز غم و اندوه است با این تفاوت که بزرگ نیست و می توانید با آن مبارزه کنید و از دل برانید. اگر پرده را در اماکن عمومی مشاهده کنیم، مثلا در خواب ببینیم که در خیابان پرده آوریخته اند خواب شما از یک ناراحتی عمومی خبر می دهد. حادثه ای که همه مردم را ناراحت و اندوهگین می کند

 • اگر بیننده خواب ببیند که پرده اش سوخت یا پاره شد گویای آنست که در روزهای آینده از غم و رنج رهایی می یابید. کنار زدن پرده هم رفع حلال است به اندازه همان مقدار پارچه که پرده را کنار می زنیم. پرده آوریختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال است. اگر پرده را در خانه خودتان می آویزید برای خود دردسر درست می کنید و چنانچه پرده را در خانه دیگری نصب می نمایید برای دیگران ناراحتی به وجود می آورید.

 • پرده نو پادشاه را نیکو است و رعیت را بد بود و پرده کهنه به همه حال نیکو نباشد.

 • اگر بیند پرده ضایع شد، دلیل که خداوندش از غم و اندوه فرج یابد و از ترس و بیم ایمن شود و چون پرده بیند و معروف نبود، غم و اندوه صعب تر است، اگر معروف بود آسانتر است.

 • هر که پرده در خواب دید بر در آویخته، اگر تنگ است و اگر ستبر، غم و اندوه است و ترس و بیم در کارها. اگر پرده بر در سرائی بزرگ بیند، یا بر در مسجد یا در میان بازار غم و اندوه بود و ترس عظیم.

 • تعبیر خواب پرده بر در آویخته ، غم و ترس در انجام کارها است

 • تعبیر خواب خراب شدن و از بین رفتن پرده ، رهایی از غم است

 • خواب دیدم پرده اتاقمون داره می سوزه منم گریه می کردم

 • منم خواب دیدم پرده اتاقمون داره می سوزه منم گریه می کردم

 • خواب دیدم شوهرم از پرده خونه راضی نیست و می‌خواد بره پرده بخره

 • سلام من در خواب دیدم با دختری که قبلا میخاستم بااو باشم به داخل خانه ای بزگ پرواز کردیم وبالا رفتیم تا به طبقه اخر رسیدیم من به پرده ای خوردم و ان پرده اوفاد وحتا سعی کردم چوب پرده را نگه دارم اما نتوانستم و افتاد تا سروصدایش دیگران را مطلع کند از حضورمان در ان مکان ..

 • با سلام من خواب دیدم با مادرم به مهمانی رفتیم و آن خانواده ۴ پسر دارند که ۳ تا از پسر ها پرده میدوختند و برای آشپز خانه خونه خودشان پرده ای دوختند که خیلی براق و زیبا بود و آن پرده خیلی کوتاه بود زیرا خانه ی آن ها خیلی بزرگ باسقفی بلند بود و چند پرده دیگر آوردند که ماردم پرده ی سفیدی برداشت و گفت که آن پرده برای من است پسر چهارم خانواده می گفتند که خانه نیست را برتختی در حال کتاب خاندن دیدم وشب را آن جا ماندیم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.