تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب ابر | تعبیرخواب ابر | tabire khab

تعبیر خواب ابر,تعبیر خواب دیدن ابر,تعبیر خواب باریدن ابر,تعبیر خواب ابر های تیره,تعبیر دیدن ابر در خواب,تعبیر خواب ابر و باران,تعبیر خواب ابر و باد,دیدن ابر در خواب

تعبیر خواب ابر , تعبیر خواب دیدن ابر , تعبیر خواب باریدن ابر

خواب ابر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم ابر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب ابر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب ابر را مطالعه نمایید و متوجه شوید ابر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب ابر از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن ابر نه چیز است

حکمت – ریاست – پادشاهی – رحمت – پرهیزکاری – عذاب – قحطی – بلا – فتنه

تعبیر خواب ابر از دید حضرت دانيال

تعبیر خواب زیر ابر سفید بارنده بودن ، علم است

تعبیر خواب ابر زرد ، بیماری و غم است

تعبیر خواب ابر سرخ ، گرفتاری است

تعبیر خواب ابر سبز ، فرمانروائی است

تعبیر خواب ابر بر سرش گذشتن ، حاصل شدن مراد است

تعبیر خواب ابر از دید محمد بن سيرين

تعبیر خواب ابر را از هوا گرفتن و به زمین آوردن ، بزرگی و علم است

تعبیر خواب سایه کردن ابر ، نعمت است

تعبیر خواب از ابر جامه دوختن و پوشیدن ، علم است

تعبیر خواب ابر از دید اسماعيل بن اشعث

تعبیر خواب ابر سیاه ، بیم و ترس و سختی است

تعبیر خواب ابر باران ، برکت و فراخی و غم است

تعبیر خواب ابر از دید ابراهيم كرمانی

تعبیر خواب جمع کردن یا برداشتن یا خوردن ابر ، ممتاز شدن در بین حکیمان است

تعبیر خواب ابر از دید جابر مغربی

تعبیر خواب ابر سیاه ، خشم و عذاب است

تعبیر خواب ابر باران ، رحمت و خیر است

تعبیر خواب خوردن ابر باران ، نیک است

تعبیر خواب ابر با رعد و برق ، عذاب است

تعبیر خواب ابر از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب پنهان کردن تکه ای از ابر در سینه و لباس و خوردن ابر ، مال و علم است

تعبیر خواب ابر از دید آنلی بيتون

تعبیر حواب آسمان پوشیده از ابرهای سیاه و تیره ، بدبختی است

تعبیر خواب بیرون آمدن خورشید از میان ابرهای سفید ، موفقیت و سعادت پس از سختی است

تعبیر خواب درخشیدن ستارگان از میان ابرها ، پیشرفت و لذت های زودگذر است

تعبیر خواب ابر | ابر در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 67 عدد

 • حضرت دانيال گويد: ابر به خواب ديدن بر شش نوع بود. اول: ابر سفيد و سياه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده، و هر يك تعبير بخصوص است.

 • اگر كسي خويشتن را در زير ابر سفيد بارنده ديد، دليل كه خداي عزوجل وي را علم و حكمت ارزاني دارد و مردمان را از علم و حكمت او منفعت رسد.

 • . اگر بيند كه در زير ابر زرد بود، دليل كه بيمار شود

 • بعضي ازمعبران گفته اند: زني خواهد و از وي رنج و غم و اندوه كشد.

 • اگر بيند كه در زير ابر سرخ بود، دليل كه بر محنت و بلاگرفتار شود، زيرا كه خداي غزوجل به هر قومي كه عذاب فرستادي، نخست ابر سرخ بر فراز آن ظاهر شدي

 • اگر بيند كه بر فزار ابر سبز، راست بايستد، دليل كه به قدر آن، فرمانروائي يابد

 • اگر بيند كه ابر بر سر وي مي گذشت، دليل كه او را با كسي نيكو جاه و نيكو عهد، صحبت افتد و مرادش از وي حاصل شود.

 • محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه ابر را درهوا همي راند، دليل كند كه او را با علما و حكما صحبت افتد.

 • اگر اين خواب را پادشاه بيند، دليل ك در ولايت خويش، رسولان و صاحب خيران فرستد، اگر بيند كه ابر رااز هوا بگرفت و به زمين آورد، دليل است كارش نيكو شود و بزرگي يابد و علم حاصل كند.

 • اگر بيند كه ابر بر سر وي سايه همي كرد، دليل كه در آن سال خير و نعمت بسيار يابد. اگر بيند كه از ابر، جامه در دوخته بود و پوشيده بود، دليل كند كه چندان علم حاصل كند كه كس را نبود.

 • اگر بيند كه ابر همه جهان بپوشيد و هيچ باران نبود، دليل بد بود.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه ابر را جمع كرد يابرداشت و بخورد، دليل است كه ميان حكيمان ممتاز شود و در دانش يگانه گردد.

 • جابر مغربي گويد: اگر بيند كه ابر را مي خورد، دليل است معيشت او از حكمت بود.

 • اگر بيند كه ابر سياه بر فراز موضع و جائي گسترده بود، دليل بر خشم و عذاب حق تعالي بود در آن ديار.

 • پس هر چه آن ابر را نزديكتر بيند، عذاب حق تعالي نزديكتر بود.

  • خواب ابر سیاه ولی همراه باران چی میشه؟

 • اگر با ابر باران بيند، دليل بر رحمت و خيرات كند.

 • اگر بيند كه از ابر باران همي خورد، دليل است كه به قدر آن وي را رحمت و نيكوئي رسد.

 • اگر با ابر باران و رعد سخت بود، دليل بر ترس از ادعاي پدر و مادر يا از ادعاي مسلمانان بود.

 • اگر بارعد و برق بيند، اين عذاب ها سخت تر بود، اگر با برق صاعقه بيند، عذاب سخت تر بود.

 • اگر بيند كه در خانه وي جايگاه نشستن ابر گسترده شده است، دليل كه فرزند و اهل بيتش را حكمت و دانش بود بر قدر و تنگي و تاريكي.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ابر ديدن به خواب بر نه وجه بود. اول: حكمت، دوم: رياست، سوم: پادشاهي، چهارم: رحمت، پنجم: پرهيزكاري، ششم: عذاب، هفتم: قحط، هشتم: بلا، نهم: فتنه.

 • اسماعيل بن اشعث گويد: ابر سياه به خواب، دليل بيم و ترس و سختي بود و ابر باران بركت و خير و فراخي بود و نيز غم و اندوه بود.

 • ابر باران بركت و خير و فراخي بود و نيز غم و اندوه بود. و اما آن ابر كه از كنار دريا آرند، كه به تازي آن را سفيح خوانند، ديدن وي در خواب غنيمت بود بر قدر آن چه ديده بود.

 • اگر بيننده خواب ببيند که تکه اي از ابر را گرفت و خورد يا در سينه و لباس خويش پنهان کرد، يا از فهم و دانش بهره مند مي شود و يا مالي بدست مي آورد که بزرگي سبب تحصيل آن مي شود. از دانيال نبي نقل است که ديدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذير است. ابر سفيد، سياه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک ، يعني ابري که باران ندارد. اگر بيننده خواب خود را زير ابر سفيد بارنده ببيند بسيار خوب است و خبردهنده خير و برکت است يا علم و دانش فرا مي گيرد. ابر زرد بيماري است و بعضي معبران نوشته اند که بيننده خواب زني مي گيرد که آن زن به او رنج و بلا مي رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد از سوي زني به او زيان مي رسد. ابر سرخ مصيبت و بلا است. ابر سبز خرمي و بزرگي و امارت و فرمانروائي است. ابر سياه نيکو نيست و نشانه خشم الهي و تندي سرنوشت است. ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بيم و هراس مي تواند باشد. چنان چه ديديد ابري از جانب دريا به سوي شما آمد غنيمتي است که نصيب شما مي شود و از جايي سود مي بريد که انتظارش را نداريد. ابري که باران ندارد خوب نيست بخصوص اگر ابر تاريک و گسترده باشد.

 • در خواب دیدم که یکدفعه وحشت کردم انگار بهم الهام شده بود ی اتفاق بدی میافته که دیدم ابرای تو آسمون که البته دور از من بودن مثل خاک میشن و میریزن پایین لطفا خوابمو تعبیر کنید اگر مقدوره تعبیرش را به ایمیلم ارسال کنید ممنون

 • من خواب ابرسفید که باران نمیبارد

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: ابر سفید بارنده: اگر در خواب ببینی زیر ابر سفید بارنده هستی، تعبیرش این است که خداوند به تو علم و حکمت می‌بخشد و مردم از علم و حکمت تو بهره‌مند خواهند شد.

 • ابر زرد: اگر ببینی زیر ابر زردی قرار داری، یـعـنـی بیمار می‌شوی ‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش این است که زنی می‌گیری که باعث رنج و ناراحتی تو می‌شود. ‌‌‌‌‌

 • ‌‌‌‌‌ ابر قرمز: اگر ببینی زیر ابر قرمز قرار داری، یـعـنـی دچار رنج و سختی و بلا و گرفتاری می‌شوی (زیرا خداوند هر وقت اراده کرده است که بر قومی عذاب نازل کند بالای سر آن‌ها ابر قرمزی ظاهر شده است)

 • ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر ابر قرمز این است که آن مکان دچار فتنه می‌شود

 • ‌‌‌‌‌ ابر سیاه: جابر می‌گوید: اگر در خواب ابر سیاهی را بر بالای جایی ببینی، یـعـنـی آنجا دچار خشم و عذاب الهی می‌شود و هر که را به آن ابر نزدیکتر ببینی، تعبیرش این است که به خشم الهی نزدیکتر است

 • حضرت دانيال گويد: ابر به خواب ديدن بر شش نوع بود. اول: ابر سفيد و سياه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده، و هر يك تعبير بخصوص است. اگر كسي خويشتن را در زير ابر سفيد بارنده ديد، دليل كه خداي عزوجل وي را علم و حكمت ارزاني دارد و مردمان را از علم و حكمت او منفعت رسد. اگر بيند كه در زير ابر زرد بود، دليل كه بيمار شود و بعضي ازمعبران گفته اند: زني خواهد و از وي رنج و غم و اندوه كشد. اگر بيند كه در زير ابر سرخ بود، دليل كه بر محنت و بلاگرفتار شود، زيرا كه خداي غزوجل به هر قومي كه عذاب فرستادي، نخست ابر سرخ بر فراز آن ظاهر شدي. اگر بيند كه بر فزار ابر سبز، راست بايستد، دليل كه به قدر آن، فرمانروائي يابد. اگر بيند كه ابر بر سر وي مي گذشت، دليل كه او را با كسي نيكو جاه و نيكو عهد، صحبت افتد و مرادش از وي حاصل شود

 • محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه ابر را درهوا همي راند، دليل كند كه او را با علما و حكما صحبت افتد. اگر اين خواب را پادشاه بيند، دليل ك در ولايت خويش، رسولان و صاحب خيران فرستد، اگر بيند كه ابر رااز هوا بگرفت و به زمين آورد، دليل است كارش نيكو شود و بزرگي يابد و علم حاصل كند. اگر بيند كه ابر بر سر وي سايه همي كرد، دليل كه در آن سال خير و نعمت بسيار يابد. اگر بيند كه از ابر، جامه در دوخته بود و پوشيده بود، دليل كند كه چندان علم حاصل كند كه كس را نبود. اگر بيند كه ابر همه جهان بپوشيد و هيچ باران نبود، دليل بد بود.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه ابر را جمع كرد يابرداشت و بخورد، دليل است كه ميان حكيمان ممتاز شود و در دانش يگانه گردد.

 • جابر مغربي گويد: اگر بيند كه ابر را مي خورد، دليل است معيشت او از حكمت بود. اگر بيند كه ابر سياه بر فراز موضع و جائي گسترده بود، دليل بر خشم و عذاب حق تعالي بود در آن ديار. پس هر چه آن ابر را نزديكتر بيند، عذاب حق تعالي نزديكتر بود. اگر با ابر باران بيند، دليل بر رحمت و خيرات كند. اگر بيند كه از ابر باران همي خورد، دليل است كه به قدر آن وي را رحمت و نيكوئي رسد. اگر با ابر باران و رعد سخت بود، دليل بر ترس از ادعاي پدر و مادر يا از ادعاي مسلمانان بود. اگر بارعد و برق بيند، اين عذاب ها سخت تر بود، اگر با برق صاعقه بيند، عذاب سخت تر بود. اگر بيند كه در خانه وي جايگاه نشستن ابر گسترده شده است، دليل كه فرزند و اهل بيتش را حكمت و دانش بود بر قدر و تنگي و تاريكي. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ابر ديدن به خواب بر نه وجه بود. اول: حكمت، دوم: رياست، سوم: پادشاهي، چهارم: رحمت، پنجم: پرهيزكاري، ششم: عذاب، هفتم: قحط، هشتم: بلا، نهم: فتنه.

 • اسماعيل بن اشعث گويد: ابر سياه به خواب، دليل بيم و ترس و سختي بود و ابر باران بركت و خير و فراخي بود و نيز غم و اندوه بود. و اما آن ابر كه از كنار دريا آرند، كه به تازي آن را سفيح خوانند، ديدن وي در خواب غنيمت بود بر قدر آن چه ديده بود.

 • معبران اسلامي ابر را به علما و دانشمندان تعبير کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمي است از آرزوي آميزش و آشنايي و نشستن و برخاستن با اهل علم يا يکي از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و يا تحصيل آن چه فاقد آن هستيم و زمان رسيدن به آن نيز سپري شده است

 • اگر بيننده خواب ببيند که تکه اي از ابر را گرفت و خورد يا در سينه و لباس خويش پنهان کرد، يا از فهم و دانش بهره مند مي شود و يا مالي بدست مي آورد که بزرگي سبب تحصيل آن مي شود.

 • از دانيال نبي نقل است که ديدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذير است. ابر سفيد، سياه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک ، يعني ابري که باران ندارد

 • اگر بيننده خواب خود را زير ابر سفيد بارنده ببيند بسيار خوب است و خبردهنده خير و برکت است يا علم و دانش فرا مي گيرد.

 • ابر زرد بيماري است و بعضي معبران نوشته اند که بيننده خواب زني مي گيرد که آن زن به او رنج و بلا مي رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد از سوي زني به او زيان مي رسد. ابر سرخ مصيبت و بلا است.

 • ابر سبز خرمي و بزرگي و امارت و فرمانروائي است.

 • ابر سياه نيکو نيست و نشانه خشم الهي و تندي سرنوشت است

 • ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بيم و هراس مي تواند باشد.

 • چنان چه ديديد ابري از جانب دريا به سوي شما آمد غنيمتي است که نصيب شما مي شود و از جايي سود مي بريد که انتظارش را نداريد.

 • ابري که باران ندارد خوب نيست بخصوص اگر ابر تاريک و گسترده باشد.

 • اگر خواب ببينيد آسمان پوشيده از ابرهاي سياه و تيره است ، علامت آن است كه به خاطر اداره بد زندگي بدبخت خواهيد شد.

 • اگر خواب ببينيد از ميان ابرهاي سفيد ، خورشيد پرتوافشاني مي كند ، علامت آن است كه پس از كشيدن سختيها به سعادت و موفقيت دست خواهيد يافت.

 • اگر خواب ببينيد از ميان ابرها ستارگان مي درخشند ، نشانة آن است كه لذتهايي زودگذر و پيشرفتي اندك نصيب شما خواهد شد.

 • من خواب ديدم كه روي ابرها نشستم و از خدا داشتم سوال ميكردم لطفا تعبير كنيد

 • خواب دیدم که اسمان به زمین آنقدر نزدیک شد که همه خانه های بلند و ساختمان های عظیم و بلند به وسیله ابر خراب میکرد جز خانه من که کوتاه بود و ابر خشمگین آسمان از سرم گذشت و من خوشحال بودم از خراب شدن آن ساختمانها و حیرت زده از اینکه ابر به این نرمی و لطافت چطور ساختمانها را خراب میکرد ولی من نمیترسیدم و فقط منتظر بودم که آیا ابر خانه مرا خراب خواهد کرد؟ دیدم که به آرامی از روی سرم و خانه ام گذشت

  • دیدن خواب ابر بیشتر اطلاع دادن تواناییهای خدای مهربان است که قادر به هر کاریست وحتی توان نشاندن تو و کل موجودات بر روی ابری که نخواهد هرگز سوارشده بر ابر را تهدید نماید،پس به خدای بزرگ تا میتوانی تکیه کن واعتمادت را از دست نده که ممکن هست در آیندهایی نزدیک مورد تست و آزمایشهایی قرار بگیری که ظاهرا خوشایندت نباشند وچون میگی داشتی با خدایمان صحبت میکردی تعبیرش اینست که پیروز میشوی در مشکلات بعدی از خدای مهربان والرحمن راحمین هرگز غافل نخواهی شد.این حقیقت خوابت بود

 • خواهرم خواب دیده که ابرهای تیره و سیاه بالای سرشن و باد دارد آن ها را می برد و پرنده هایی که لباس سیاه پوشیدن پرواز میکنن و میرون

  • خوب نیست

 • من ابرهاي خيلي زيادي رو نزديكم ديدم سفيد و زيااد كه با سرعت ميگذشتن… خيلي سريع از پشت پنجره رد ميشدن 💡

 • احمد هستم خواب دیدم که ابر بسیار سیاه بلای کوه بلند می شود

 • خواب دیدم ابر سیاه در حال حرکت یهو اون واز پنجره که نگاه کردم همه جا تاریک بود اما به چند دقیقه نکشید وگذشت وابر سفید اومد تعبیرش چیه

 • خواب دیدم ابر سیاه در حال حرکت رو از پنجره که از بالا سر من و شوهرم گذشت اما به چند دقیقه نکشید رد شد جاشو ابر سفید گرفت

 • تقریبا تمام نظرات رو خوندم و به نظرم بیشترش تعبیر درست دادن اما هیچکدام این را در نظر نگرفتند که دیدن ابر به هرشکلی ورنگی واندازهایی در خواب بیانگرتواناییهای خدای مهربان میباشد که میفرماید ابر تا یک مسیری بالا برود و بعد برای باریدن آماده بشود و خیلیها در این مورد نظر علمی میدهند بی اینکه متوجه بشوند که حاکم مطلق یک ابر دانشمند مطلق نیز هست و تواناهییهایش در ابر و مه وباد وخورشید و کل جهان محرز و به اثبات رسیده اما نمیخواهند خود خدای مهربان را که نامرئی میباشد را باور داشته باشند.

 • سلام خواب دیدم بر روی کوه ایستاده ام و بالاتر از ابرها و دارم از بالا نگاه میکنم لطفا تعلیر را یفرمایید

 • سلام..
  دیشب خواب دیدم…
  افتاب ب خونمون میتابید بعد یهو ابر سیاه کوچیکی خونرو سایه میکنه.. ما همه خوشخال بودیم.. ولی بعد ابر هی سیاه و عجیب شد.. ک منو خواهرم بی اختیار شروع به هوندن ایت الکرسی با صدای بلند شدیم.. یه تیکه ابر از بالای پنجره وارد خونه شد..مامانم گفت داره میاد.. ولی پدرم گفت اشتکالی نداره تو فکرش نباش.. بعد از تموم شدن ایت الکرسی ابر سیاه سریع کنار رفت و دوباره افتاب شد… فکرش دیوونم کرده..تمام و کمال خواب و تعریف کردم لطفا کسی اگ میدونه راهنمایی کنه

 • اگر ببیند ک در زیر ابر ابی کم رنگ و پررنگ است چی؟

 • درخواب دیدم آسمان پراست ازابرهای سیاه ویک روحانی بچه نوزادی دردست زیرباران ازخدا میخواهد که ابرها کناربروندابرها کنار میروندولی بازبسته میشوند روحانی پرسید چرا بعدبه من نگاه کرد گفت شما باید سیب بخورید وحمام بروید تعبیرش را میخواستم

 • سلام
  من در خواب دیدم که دراز کشیده بودم و تکه ابر سفید از بالا بر صورتم نشست که صورتم و خیس آب کرد
  ممنون میشم تعبیرش و بگین

 • خواب دیدم دارز کشیدم که تکه ابر سفید بر صورتم نشست و صورتم و خیس آب کرد
  ممنون میشم تعبیرش و بگین

 • من دیشب خاب دیدم روی یه تیکه إبر خابیدم در حالی دارم زمین رو نگا میکنم و نمیتونم تکون بخورم که مبادا بیوفتم در پایین میدیدم یه راه طولانی مارپیچ مثل شهربازی و اون آقایی که دوستش دارم بمن نزدیک ولی کمک نمیکنه تا نترسم و حتا بیام به سمت زمین لطفن منو راهنمایی کنید تعبیر خابم چیه؟؟؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.