تعبیر خواب پروانه دیدن

از تعبیر خواب پروانه بیشتر بدانید

محمد بن سیرین گوید: تعبیر خواب پروانه پروانه درخواب، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی در هلاک اندازدتعبیر خواب پروانه . ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس او را نگرفت، دلیل که تعبیر خواب پروانه به کنیزکی دوشیزه دست دراز کند از او مضرت نرسد.

از تعبیر خواب پروانه بیشتر بدانید

تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پروانه سفید , تعبیر خواب پروانه آبی , تعبیر خواب پروانه سیاه

از تعبیر خواب پروانه بیشتر بدانید

تعبیر خواب پروانه چنانچه مردي سالمند و متکفل يک خانواده در خواب ببينيد که به دنبال پروانه اي مي رود يا پروانه اي تعبیر خواب پروانه را گرفته به نوشته ابن سيرين ضعف و ناداني خود را بروز مي دهد که در شان و مرتبه او نيست. حال اگر در خواب ديديد که پروانه اي را به عمد کشتيد خوابتعبیر خواب پروانه شما مي گويد که باطنا نمي خواهيد هوس باز و متلون شناخته شويدتعبیر خواب پروانه ولي در زندگي شما پيش مي آيد که بايد با هوشياري و دانائي با آن برخورد کنيد.

از تعبیر خواب پروانه بیشتر بدانید

تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پروانه سفید , تعبیر خواب پروانه آبی , تعبیر خواب پروانه سیاه

از تعبیر خواب پروانه بیشتر بدانید

تعبیر خواب پروانه حال اگر در خواب دیدید که پروانه ای را به عمد کشتید خواب شما می گوید کهتعبیر خواب پروانه باطنا نمی خواهید هوس باز و متلون شناخته شوید ولی در زندگی شما پیش می آید که بایدتعبیر خواب پروانه با هوشیاری و دانائی با آن برخورد کنید

از تعبیر خواب پروانه بیشتر بدانید

تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پروانه سفید , تعبیر خواب پروانه آبی , تعبیر خواب پروانه سیاه

از تعبیر خواب پروانه بیشتر بدانید

تعبیر خواب پروانه اگر پروانه اي پرواز کنان آمد و بر دست و سر شما نشست جذبه اي و هوسي شما را اغوا مي کند و فريب مي دهد. تعبیر خواب پروانه گرفتن و حبس کردن پروانه در شيشه يا خشکاندن آن در آلبوم و کتاب تقوي تعبیر خواب پروانه و پاکي و پرهيزکاري است.

تعبیر خواب پروانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.