خواص زرشک

آشنایی با خواص درمانی زرشک زرشکیکی از گیاهان دارویی پرمصرف، زرشک است. میوه‌های قرمز کوچک این گیاه در سفره‌های بیشتر مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد. زرشکپلو، مربای زرشک، سس زرشک، کیک زرشک، …

خواب پریدن عنکبوت روی فرد

درباره تعبیر خواب عنکبوت از معبران بزرگ بخوانید منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب عنکبوتاگر در خواب عنکبوت ببينيد که در خانه يا اتاق شماست يکي از اهالي خانه يا افراد خانواده …

تعبير خواب كوتاه كردن مو

درباره تعبیر خواب مو چقدر می دانید حضرت امام جعفر صادق فرماید :تعبیر خواب مو  تعبیر تراشیدن مو بر پنج وجه است ۱-حج بجای آوردن ۲-مسافرت ۳-عزت و مقام ۴-امنیت ۵-دولت وکامرانی …

در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

تعبیر خواب اسلحهبدان که سلاح به تازی آلت جنگ است و آن دلیل بر قوت و بزرگی و دولت کند. محمدبن سیرین گوید: اگر دید سلاح پوشیده داشت و در میان بیگانه بود، دلیل است جمعی زنان زبان تعرض بر وی دراز کنند، لکن به وی مکروهی نتوانند رسانید.تعبیر خواب اسلحه اگر آن گروه آشنا بودند، دلیل که از دشمنان مکروهی برسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی خود را با تعبیر خواب اسلحهسلاح در میان قومی مجهول بیند و آن گروه پیران باشند، دلیل بر دوستان و آشنایان او کند.

در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

تعبیر خواب اسلحه , تعبیر خواب اسلحه گرم , تعبیر خواب اسلحه کلت , تعبیر خواب اسلحه سرد

در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

تعبیر خواب اسلحهاگر بيند آن آلتهائي كه بدان جنگ كنند ضايع شد، دليل بر نقصان بزرگي او بود.تعبیر خواب اسلحه اگر بيند كه با كسي جنگ و نبرد مي كرد و او را به تير بزدند و زخمش نمودند،تعبیر خواب اسلحه دليل كه كساني با وي جنگ و خصومت كنند.

در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

تعبیر خواب اسلحه , تعبیر خواب اسلحه گرم , تعبیر خواب اسلحه کلت , تعبیر خواب اسلحه سرد

در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

ليلا برايت مى‏گويد:
تعبیر خواب اسلحهديدن تفنگ ساچمه‏اى در خواب، بيانگر آن است دايما سعى داريد به تعبیر خواب اسلحهديگران دستور دهيد. تيراندازى با تفنگ در خواب، تعبیر خواب اسلحهنشانه‏ى آن است كه موضوعى موجب عصبانيت شما مى‏گردد.

در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

تعبیر خواب اسلحه , تعبیر خواب اسلحه گرم , تعبیر خواب اسلحه کلت , تعبیر خواب اسلحه سرد

در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

تعبیر خواب اسلحه  چنان چه در خواب ببينيد که تفنگ از دست شما افتاده دوستي را از دست مي دهيد که در سختي ها مي توانستيدتعبیر خواب اسلحه بر او متکي باشيد و اگر تفنگي يافتيد يا کسي به شما هديه داد با کسي دوستي مي کنيد که حامي شما خواهد بود.تعبیر خواب اسلحه براي دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و تعبیر خواب اسلحهشوهر، بخصوص اگر ببينند که با تفنگ کسي را هدف قرار مي دهند.

تعبیر خواب اسلحه

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 6 دی 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.