تعبیر خواب درب خانه

آیا درباره تعبیر خواب خانه می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب خانهخانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است تعبیر خواب خانه زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق به شما است تعبیر خواب خانهخواب شما خبر می دهد که زندگی بر شما تنگ تعبیر خواب خانهخواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت

آیا درباره تعبیر خواب خانه می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب خانه , تعبیر خواب خانه نو , تعبیر خواب خانه قدیمی , تعبیر خواب خانه خرابه

آیا درباره تعبیر خواب خانه می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

محمدبن سيرين گويد:
تعبیر خواب خانهخانه مفرد درخواب زن است. اگر بيند خانه را يا ستونهاي خانه را از جاي برداشت، دليل كه زني خواهد، با مروت و كرم و تعبیر خواب خانه مونتش برگيرد و باشد كه زنش آبستن شود. اگر بيند در خانه نو درون شد، دليل كه زني خواهد و توانگر شود. تعبیر خواب خانهاگر بيند كه خانه مفرد به كنج اندوه بود و تعبیر خواب خانهندانست كه خانه از كيست، دليل كه از دنيا رحلت كند.

آیا درباره تعبیر خواب خانه می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب خانه , تعبیر خواب خانه نو , تعبیر خواب خانه قدیمی , تعبیر خواب خانه خرابه

آیا درباره تعبیر خواب خانه می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

لوک اويتنهاو مي گويد :
تعبیر خواب خانهخانه
ساختن يک خانه : خوشبختي در عشق
تعبیر خواب خانهخانه مخروبه : مانعي از سر راه برداشته ميشود
خانه اي در آتش : بدبختي
تعبیر خواب خانهترک کردن خانه : يک منفعت غير منتظره

آیا درباره تعبیر خواب خانه می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب خانه , تعبیر خواب خانه نو , تعبیر خواب خانه قدیمی , تعبیر خواب خانه خرابه

آیا درباره تعبیر خواب خانه می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب خانه اگر بيند درخانه گريخته بود و در خانه او قفل نكرده بود و آن خانه به خانه ديگر پيوسته بود، دليل كه از غم و اندوه رسته گردد. تعبیر خواب خانه اگر بيند بيمار است عافيت يابد. اگر بيند در خانه خود بشكست، تعبیر خواب خانهدليل كه از كسي او را مالي رسد.

تعبیر خواب خانه

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.