تعبیر خواب دیدن اهنگر

در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

یوسف نبی علیه السلام گوید:

تعبیر خواب آهنگر دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد

تعبیر خواب آهنگر دیدن آهنگر در خواب ، نشانة این است که به زودی مسئولیتهایی سنگین بر دوشتعبیر خواب آهنگر شما گذاشته خواهد شد

در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

تعبیر خواب دیدن آهنگر , تعبیر خواب آهنگری , تعبیر خواب آهنگری کردن , تعبیر خواب دیدن اهنگر

در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب كوره آهنگري : تعبیر خواب آهنگر عشق شما نا پايدار است .

يك آهنگر در حال كار : ناكامي و مشكلات عشقي

جرقه هاي يك كوره آهنگري :تعبیر خواب آهنگر مشاجره هاي سخت عشقي

تعبیر خواب آهنگر شما آهنگر هستيد : به پول احتياج پيدا مي كنيد

در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

تعبیر خواب دیدن آهنگر , تعبیر خواب آهنگری , تعبیر خواب آهنگری کردن , تعبیر خواب دیدن اهنگر

در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

محمد بن سیرین گوید: دیدن آهنگر به خواب ، چون بازگردد و اگر بیند که اهن یا مس همی گداختتعبیر خواب آهنگر ، دلیل کند که این کس مردمان غیبت کند و زشتی گوید.

حضرت امام جعفر صادق فرمایدتعبیر خواب آهنگر : هر چیز که از آهن به خواب بیند، که از سوزن بود، آنهم منفعت و قوه و ولایت و توانائی و ظفر یافتن بر دشمن بود.

در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

تعبیر خواب دیدن آهنگر , تعبیر خواب آهنگری , تعبیر خواب آهنگری کردن , تعبیر خواب دیدن اهنگر

در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

آنلي بيتون میگويد:

تعبیر خواب آهنگر ديدن آهنگر در خواب، علامت آن است كه در آينده‏اى نزديك تعبیر خواب آهنگر مسؤوليت‏هاى بسيار بزرگ و سنگينى را بر دوش شما خواهند گذاشت.

تعبیر خواب آهنگر

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.