تعبیر خواب طلاق گرفتن و ازدواج مجدد

درباره تعبیر خواب طلاق اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب طلاقاز امام صادق علیه السلام نقل می کنند که اگر ببینید زن خویش را طلاق داده اید کاری می کنید که از …

تعبیر خواب پروانه مرده

از تعبیر خواب پروانه بخوانید تعبیر خواب پروانهپروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس های تعبیر خواب پروانهزودگذر بخصوص هوس های …

تعبیر خواب دیدن گیلاس

درباره تعبیر خواب گیلاس از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب گیلاسديدن گيلاس در خواب ، نشانة آن است كه بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبيت كسب تعبیر خواب گیلاسخواهيد كرد خوردن گيلاس در …

از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

 تعبیر خواب خروسخروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد  تعبیر خواب خروسو شادی می آفریند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند  تعبیر خواب خروسخروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند

از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

 تعبیر خواب خروساگر بيند خروسي بر روي او مي جست، دليل كه وي را از كسي غم و اندوهي رسد.  تعبیر خواب خروس اگر بيند كسي او خروسي بچه داد،  تعبیر خواب خروسدليل كه كسي غلامي به وي بخشد. جابر مغربي گويد: اگر بيند خروسي داشت

از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

 تعبیر خواب خروسدیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی  تعبیر خواب خروس خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی. گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خواب ی زیان می بین  تعبیر خواب خروس و خسارت تحمل می کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است. خروس  تعبیر خواب خروسرنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.

از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

جابر مغربي گويد:
   تعبیر خواب خروساگر بيند خروسي داشت، دليل كه او را پسري آيد يا با مردي او را صحبت افتد.
 تعبیر خواب خروساگر بيند خروس بيافت و بكشت، دليل كه بر مهتري يا  تعبیر خواب خروسمؤذني دست يابد و او را قهر كند.

تعبیر خواب خروس

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 29 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.