مجموعه ای از تعبیر های مار گزیدگی و مار در خواب

مجموعه ای از تعبیر های مار گزیدگی و مار در خواب مجموعه ای از تعبیر های مار گزیدگی و مار در خواب تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن مار تعبیر خواب …

تعبیر خواب تمساح های بزرگ با دندان های درشت

تعبیر خواب تمساح های بزرگ با دندان های درشت تعبیر خواب تمساح های بزرگ با دندان های درشت 1ـ ديدن تمساح د تعبیر خواب تمساح ر خواب ، علامت آن است كه …

تعبیر خواب امپول زدن به گردن

درباره تعبیر خواب آمپول از بزرگان تعبیر خواب بخوانید تعبیر خواب آمپولسرنگ نصیحتی و خیرخواهی و دلالت و راهنمایی است و کسی که سرنگ دارد و آن را به کار می برد …

از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

 تعبیر خواب خروسخروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد  تعبیر خواب خروسو شادی می آفریند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند  تعبیر خواب خروسخروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند

از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

 تعبیر خواب خروساگر بيند خروسي بر روي او مي جست، دليل كه وي را از كسي غم و اندوهي رسد.  تعبیر خواب خروس اگر بيند كسي او خروسي بچه داد،  تعبیر خواب خروسدليل كه كسي غلامي به وي بخشد. جابر مغربي گويد: اگر بيند خروسي داشت

از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

 تعبیر خواب خروسدیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی  تعبیر خواب خروس خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی. گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خواب ی زیان می بین  تعبیر خواب خروس و خسارت تحمل می کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است. خروس  تعبیر خواب خروسرنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.

از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

جابر مغربي گويد:
   تعبیر خواب خروساگر بيند خروسي داشت، دليل كه او را پسري آيد يا با مردي او را صحبت افتد.
 تعبیر خواب خروساگر بيند خروس بيافت و بكشت، دليل كه بر مهتري يا  تعبیر خواب خروسمؤذني دست يابد و او را قهر كند.

تعبیر خواب خروس

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 29 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.