تعبیر خواب دیدن صورت آشنایان و اطرافیان

تعبیر خواب دیدن صورت آشنایان و اطرافیان تعبیر خواب دیدن صورت آشنایان و اطرافیان محمد بن سیرین گوید: تعبیر خواب صورت اگر کسی روی خود را خوب و با جمالتر از آن …

تعبیر خواب پیاز گندیده

درباره تعبیر خواب پیاز بیشتر اطلاعات داشته باشید تعبیر خواب پیازپیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است،تعبیر خواب پیاز به …

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید تعبیر خواب غرق شدناما اگر در حین غرق شدن به گونه ایخود را نجات دهید ، نشانة آن است که از مقام کنونی خود …

درباره تعبیر خواب آمپول زدن از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آمپول زدنسرنگ نصیحتی و خیرخواهی و دلالت و راهنمایی است و کسی که سرنگ دارد وتعبیر خواب آمپول زدن آن را به کار می برد شخصی است که قدرت پیدا می کند، خیرخواه است و اعمالش می توانند مشکل گشا و راهنما باشند. اگر در خواب دیدید که سرنگ دارید و برایتعبیر خواب آمپول زدن مصرف شخصی خریده اید مشکلی دارید که با یک راهنمایی و کمک فکری رفع و آسان می شود

درباره تعبیر خواب آمپول زدن از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آمپول زدن , تعبیر خواب امپول خوردن , تعبیر خواب امپول زدن به دندان , تعبیر خواب امپول زدن به گردن

درباره تعبیر خواب آمپول زدن از معبران بزرگ بخوانید

اگر ديديد ديگري مي خواهد به شما آمپول بزند و سرنگ را آماده کرده و شما اکراه و ابا داريد، تعبیر خواب آمپول زدنکاري کرده ايد که مستحق شماتت و سرزنش هستيد يا کاري مي کنيد تعبیر خواب آمپول زدنکه مي بايد به شما تذکر بدهند و اگر اکراه نداشتيد و ابا نشان نداديد و در واقع نترسيديد مشکلي داريد که به اندک کمکي آسان مي شود.

درباره تعبیر خواب آمپول زدن از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آمپول زدن , تعبیر خواب امپول خوردن , تعبیر خواب امپول زدن به دندان , تعبیر خواب امپول زدن به گردن

درباره تعبیر خواب آمپول زدن از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آمپول زدناگر در خواب ديديد که سرنگ داريد و براي مصرف شخصي خريده ايد مشکلي داريد که با يک راهنمايي و کمک فکري رفع و آسان مي شودتعبیر خواب آمپول زدن. اگر ديديد او سرنگ دارد تعبیر خواب آمپول زدنانساني است خيرخواه و مشکل گشا که در مسير زندگي شما قرار مي گيرد

درباره تعبیر خواب آمپول زدن از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آمپول زدن , تعبیر خواب امپول خوردن , تعبیر خواب امپول زدن به دندان , تعبیر خواب امپول زدن به گردن

درباره تعبیر خواب آمپول زدن از معبران بزرگ بخوانید

مولف گويد :تعبیر خواب آمپول زدن  آمپول زدن ورفتن جهت زدن آمپول ترس و بيم از خطرات پيش رو اگر آمپول زده و برمي گشت تعبیر خواب آمپول زدنمفارقت يافتن از ترس وبيم چنين ترسي و بيمي در مقياس خفيف مي باشد

تعبیر خواب آمپول زدن

آخرین بروز رسانی در : شنبه 29 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.