تعبیر خواب دزد از نظر امام صادق

درباره تعبیر خواب دزد بدانید منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب دزددزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب های …

تعبیر خواب دیدن گیلاس

درباره تعبیر خواب گیلاس از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب گیلاسديدن گيلاس در خواب ، نشانة آن است كه بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبيت كسب تعبیر خواب گیلاسخواهيد كرد خوردن گيلاس در …

تعبیر خواب کبوتر نامه رسان

آیا درباره تعبیر خواب کبوتر می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب کبوترکبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر …

در مورد تعبیر خواب تصادف چقدر می دانید

عبدوس گويد:
تعبیر خواب تصادفترک کردن ايستگاه بيشتر به وسيله قطار و در مجموع با اتومبيل و هواپيما از نظر عبدوس تعبير شگفتي دارد
تعبیر خواب تصادففرويد دريافت که روياي ترک ايستگاه به تعبير دريافت و درک عزيمت به جهاني ديگر است . تعبیر خواب تصادفترک ايستگاه در مجموع يعني حرکت از جايي به مقصدي نا معلوم حالا اين تعبیر خواب تصادفحرکت با ماشين يا اتوبوس يا کشتي يا قطار فرقي نمي کند.

در مورد تعبیر خواب تصادف چقدر می دانید

تعبیر خواب تصادف , تعبیر خواب تصادف ماشین , تعبیر خواب تصادف ماشین با انسان , تعبیر خواب تصادف و مرگ

در مورد تعبیر خواب تصادف چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد:
تعبیر خواب تصادفاگر به خواب بيند بر گردون نشسته بود و گردون مي رفت دليل بر شرف و بزرگي است. تعبیر خواب تصادف اگر ديد پادشاه گردوني به وي داد، دليل كه از پادشاه بزرگي يابد.

در مورد تعبیر خواب تصادف چقدر می دانید

تعبیر خواب تصادف , تعبیر خواب تصادف ماشین , تعبیر خواب تصادف ماشین با انسان , تعبیر خواب تصادف و مرگ

در مورد تعبیر خواب تصادف چقدر می دانید

فرويد عقيده دارد :

تعبیر خواب تصادفاگر بيننده از ايستگاه به مقصدي نا معلوم حرکت کرد ، تعبیر خواب تصادفدر رويا نشانگر مرگ و آرزوي آن از طرف خواب بين و بالاخره نزديک شدن مرگ او است

در مورد تعبیر خواب تصادف چقدر می دانید

تعبیر خواب تصادف , تعبیر خواب تصادف ماشین , تعبیر خواب تصادف ماشین با انسان , تعبیر خواب تصادف و مرگ

در مورد تعبیر خواب تصادف چقدر می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تعبیر خواب تصادفديدن گردونه بر هشت وجه است.
اول: عزو جاه (عزت و آبرو).
دوم: ولايت وفرمانروايي.
تعبیر خواب تصادفسوم: مرتبه ومنزلت.
چهارم: بزرگي.
پنجم: هيبت.
تعبیر خواب تصادف ششم: خرمي (شادماني و سرور).
هفتم: رفعت.
هشتم: اساني كارها.

تعبیر خواب تصادف

آخرین بروز رسانی در : شنبه 4 دی 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.