تعبیر خواب پلنگ خاکستری

از تعبیر خواب پلنگ چقدر می دانید تعبیر خواب پلنگهر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم و یا به …

تعبیر خواب میمون قهوه ای

درباره تعبیر خواب میمون از بزرگان تعبیر خواب بخوانید محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب میمون بوزينه در خواب، دليل بر دشمني فريبنده و ملعون است. اگر ديد بر بوزينه نشسته بود تعبیر …

تعبير خواب خريد كردن لباس

در مورد تعبیر خواب خريد كردن چقدر می دانید تعبیر خواب خريد كردنخريد در خواب خوب است اما بايد ديد چه مي خريد اما فروش خوب نيست. معبران کلا نوشته اند خريد و …

می دانید تعبیر خواب روباه از نظر علمای تعبیر چیست

تعبیر خواب روباهروباه تجسمی است از مکر و فریب و نیرنگ چه مرد باشد و چه زن.تعبیر خواب روباه اگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته اید و به دنبال خود می کشید چنین زنی در زندگی شما هست که کششی نسبت به شما نداردوتعبیر خواب روباه اما ناگزیر به دنبالتان می آید. او زنی است فریبکار و نمام و فتنه انگیز. حتی تعبیر خواب روباهممکن است یک مرد باشد که در زندگی شما نقشی دارد.

می دانید تعبیر خواب روباه از نظر علمای تعبیر چیست

تعبیر خواب روباه , تعبیر خواب روباه قرمز , تعبیر خواب روباه سیاه , تعبیر خواب روباه مرده , تعبیر خواب روباه زرد

می دانید تعبیر خواب روباه از نظر علمای تعبیر چیست

محمد بن سیرین گوید:تعبیر خواب روباهروباه درخواب مردی مکار، غدّار نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزکِ دروغگو بود از خویشان او.تعبیر خواب روباه اگر بیند که با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند که خویشان او با او خصومت کنند. اگر بیند روباه راهی جستتعبیر خواب روباه، دلیل که از پریان ترسیده گردد

می دانید تعبیر خواب روباه از نظر علمای تعبیر چیست

تعبیر خواب روباه , تعبیر خواب روباه قرمز , تعبیر خواب روباه سیاه , تعبیر خواب روباه مرده , تعبیر خواب روباه زرد

می دانید تعبیر خواب روباه از نظر علمای تعبیر چیست

تعبیر خواب روباهنوشته اند داشتن پوست روباه مال است و اگر دیدید شیر روباه را می خوریدتعبیر خواب روباه از غم رهایی می یابید. پوشیدن لباس از پوست روباه فریب خوردن است. اگر ببینید که روباهی در خانه یا باغ و ملک شما بچه گذاشته زنی فریبکار در خانه شما ریشه می کند تعبیر خواب روباهو می ماند و این ممکن است همسر بیننده خواب باشد. به هر حال دیدن تعبیر خواب روباهروباه در خواب تجسمی است از نیرنگ و فریب.

می دانید تعبیر خواب روباه از نظر علمای تعبیر چیست

تعبیر خواب روباه , تعبیر خواب روباه قرمز , تعبیر خواب روباه سیاه , تعبیر خواب روباه مرده , تعبیر خواب روباه زرد

می دانید تعبیر خواب روباه از نظر علمای تعبیر چیست

و داد، تعبیر خواب روباه دليل كه زني فريبنده و دروغگو به زني بخواهد، يا با زني اين چنين او صحبت افتد.تعبیر خواب روباه اگر بيند روباهي درخانه او درآمد و قرارگرفت، دليل كند كه زن خواهد و آن زن او را دوستدار است. اگر بيند كه روباه ازتعبیر خواب روباه وي بگريخت، دليل كه وام دار از وي بگريزد.  

تعبیر خواب روباه

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 22 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.