تعبیر خواب پلنگ قرمز

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب پلنگ افزایش دهید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب پلنگپلنگ در خواب ، دشمن قوی و توانا بود. اگر بیند که با پلنگ جنگ می کرد، دلیل کهتعبیر خواب پلنگ با دشمن خود خصومت کند و خصم را ظفر و غلبه بود، یعنی اگر پلنگ بر وی غالب شد، دشمن بر وی غالب گردد. اگر او بر پلنگ غالب شدتعبیر خواب پلنگ. او بر دشمن غالب گردد. اگر بیندگوشت پلنگ همی خورد، دلیل که تعبیر خواب پلنگدرجنگ و خصومت افتد، لیکن مظفر گردد و شرف و بزرگی یابد.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب پلنگ افزایش دهید

تعبیر خواب پلنگ , تعبیر خواب پلنگ در خانه , تعبیر خواب پلنگ سیاه , تعبیر خواب پلنگ و ببر

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب پلنگ افزایش دهید

تعبیر خواب پلنگديدن پلنگ در خواب بر سه وجه است.

تعبیر خواب پلنگاول: دشمن قوي. دوم: مال يافتن از دشمن، سوم: ترس از پادشاه.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب پلنگ افزایش دهید

تعبیر خواب پلنگ , تعبیر خواب پلنگ در خانه , تعبیر خواب پلنگ سیاه , تعبیر خواب پلنگ و ببر

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب پلنگ افزایش دهید

تعبیر خواب پلنگهر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم و یا تعبیر خواب پلنگبه کرم و بخشش او چشم داشته باشیم در خواب های ما به شکل شیر یا پلنگ ظاهر می شود. خیلی کسان ممکن است در این لیست قرار بگیرندتعبیر خواب پلنگ از جمله پدر که به او احترام می گذاریم و تا کوچک هستیم از او می ترسیم و تعبیر خواب پلنگدر نوجوانی او را از همه مردان عالم بزرگتر و مقتدرتر می انگاریم.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب پلنگ افزایش دهید

تعبیر خواب پلنگ , تعبیر خواب پلنگ در خانه , تعبیر خواب پلنگ سیاه , تعبیر خواب پلنگ و ببر

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب پلنگ افزایش دهید

تعبیر خواب پلنگ  اگر بيند بر پلنگ نشست، دليل است بر عز و جاه وي و دشمن راقهر كند. اگر بيند با پلنگ جنگ مي كردتعبیر خواب پلنگ و هيچكدام بر يكديگر ظفر نيافتند، دليل كه از پادشاه ترسي عظيم بدو رسد،تعبیر خواب پلنگ يا بيماري صعب يابد و بعد از آن شفا يابد.

تعبیر خواب پلنگ

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.