تعبیر خواب چغاله

تعبیر خواب چغاله

تعبیر خواب چغاله | تعبیرخواب چغاله | tabire khab تعبیر خواب چغاله,تعبیر خواب چغاله بادام,تعبیر خواب خوردن چغاله بادام,تعبیر خواب درخت چغاله بادام,تعبیر دیدن چغاله بادام در خواب,تعبیر خواب درخت چغاله,تعبیر خواب …

تعبیر خواب جنگ

تعبیر خواب جنگ

تعبیر خواب جنگ | تعبیرخواب جنگ | tabire khab تعبیر خواب جنگ,تعبیر خواب جنگل,تعبیر خواب جنگ و دعوا,تعبیر خواب جنگ با تفنگ,تعبیر خواب جنگل در شب,تعبیر خواب جنگ و بمباران,تعبیر خواب جنگ …

تعبیر خواب آدرس

تعبیر خواب آدرس

تعبیر خواب آدرس | تعبیرخواب آدرس | tabire khab تعبیر خواب آدرس,تعبیر خواب آدرس پرسیدن,تعبیر خواب آدرس دادن,تعبیر خواب آدرس گرفتن,تعبیر خواب دنبال آدرس گشتن,تعبیر خواب به دنبال آدرس گشتن,تعبیر خواب ادرس …

تعبیر خواب سگ سیاه

آموزش و آشنایی با تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ و کوچک و وحشی و مرده در سایت جسارت

تعبیر خواب سگ سیاه

تعبیر خواب سگ سیاه را همه دوست داریم بدانیم چرا که احتمالا خواب آن را دیده ایم.اگر شما هم سگ سیاه در خواب دیده اید و می خواهید تعبیر خواب سگ سیاه را بدانید این مطلب را تا انتها بخوانید.تعبیر خواب سگ سیاه در خواب دشمن است آن هم از نوع خودی.اگر سگ سیاه مرده باشد یعنی دشمنتان میمیرد.

تعبیر خواب سگ سیاه از دید امام جعفر صادق

سگ سیاه در خواب بر 4 چیز دلالت می کند که اولی دشمن است.دومی پادشاه و دولتمرد طمع کننده است.سومی دانشمند بدکار است و آخری مردم خبرچین است

سگ سیاه در خواب دیدن از دید محمد بن سیرین

سگ سیاه در خواب دیدن اشاره به دشمن ضعیف و مهربان دارد و سگ سیاه ماده زن پست است و سگ سیاه نر در خواب مرد پست و فرومایه است و سگ سیاه در کل دشمنی از سمت اعراب است یا بعبارتی سگ سیاه دشمن خودی است و سگ سفید دشمن غیر خودی است.اگر سگ سیاهی را در خواب ببینید که پارس می کند نشان این است که به شما فحش می دهند و اگر سگ سیاه در خواب شما گاز بگیرد نشان این است که از دشمن خودی زیانی به شما می رسد.اگر لباس شما از آبی دهان سگ سیاه خیس شود او از دشمنی با شما خسته شده است.اگر سگ سیاه لباستان را پاره کند به مال شما ضرر می رساند و خوردن گوشت سگ سیاه غلبه بر دشمن است.اگر به سگ سیاه در خواب غذا دهید روزی تان زیاد می شود و اگر با سگ سیاه نزدیکی کنید دشمن به جان و مال و زن شما طمع کرده است

خواب سگ سیاه

اگر سگی سیاه در خواب به شما پناه بیاورد نشان قدرت شماست و خوردن شیر سگ سیاه نیز نشان از این دارد ترسی بزرگ به شما می رسد.اگر سگ سیاه در خواب از شما بترسد و فرار کند تعبیرش این است که دشمن از شما می ترسد.اگر سگ سیاه ماده در خانه خود ببیند تعبیرش این است که زن پست به خانه شما می آید یا همسر شما می شود.تعبیر خواب دیدن سگ سیاه لباس شما را به دندان بگیرد این است که چیز مکروهی در زندگی شما وارد می شود

تعبیر دیدن سگ سیاه در خواب از دید ابراهیم بن اشعث

تعبیر خواب دیدن سگ سیاه شکاری در خواب دشمنی است که دشمنی اش را با شما انکار نمی کند و آشکارا با شما دشمنی می کند.تعبیر خواب دیدن سگ سیاهی که شکار می کند این است که از دشمنی به شما علم و دانش و خیر و سود می رسد.تعبیر خواب دیدن سگی که گوشت شکار را می خورد این است که این است که به شما ارثی می رسد.اگر ببینید در خواب سگ سیاه شکاری را از خود می راند ، دشمنی از او دور می شود که به او خیر و برکت می رسانده است.

سگ سیاه در خواب چه تعبیری دارد (منوچهر مطیعی)

سگ سیاه در خواب اگر برای بیننده خواب آشنا باشد دوست است ولی اگر سگ سیاهی را در خواب ببینید که غریبه است تعبیری خطرناک دارد.بعبارتی دیدن سگی سیاه که به حرف شما گوش می کند و رام است حکم سگ آشنا را دارد.اگر در خواب سگ سیاهی را ببینید که نمی شناسید و غریبه و بیگانه است تعبیر این خواب این است که باید مراقب اطرافیان خود باشید چرا که از اطرافیان با شما دشمنی می کنند آن هم به صورت پنهان.اصولا شنیدن صدای سگ سیاه در خواب دشمنی و فحش و ناسزا و سیاست است و خوب نیست و شنیدن صدای سگ بدون اینکه خودش را ببینید غیبت است.اگر سگ سیاه ماده در خواب به شما حمله کند تعبیرش این است که زنی به شما آسیب می رساند و از خطر زنی در امان نخواهید بود.تعبیر خواب غذا دادن به سگ سیاه این است که غم شما به خوشحالی تبدیل خواهد شد ولی اگر سگ سیاهی در خواب غذایی را از دست شما بدزدد و فرار کند ضرر و زیان مالی است، اگر این سگ سیاه ماده باشد زنی شما را فریب می دهد و مالتان را بالا می کشد.

سگ سیاه در خواب دیدن

اگر در خواب دیدید که تعداد زیادی سگ سیاه دور شما را گرفتنه اند تعبیرش این است که در جمعی غریبه وارد می شوید.آنها دوست شما نیستند و با بدبینی به انها نگاه کنید.اگر در آن جمع سگ های سیاه به شما حمله کنند تعبیرش اصلا خوب نیست.تعبیر خواب دیدن سگ شکاری سیاه این است که دوستی دارید که فرومایه است و پست فطرتی خود را نمی تواند انکار کند.اگر در خواب ببینید که سگی سیاه چیزی به دهان بگیرد و برای شما بیاورد این خیلی خوب است و سودی عظیم به شما می رسد.

تعبیر دیدن سگ سیاه مرده چیست

اگر در خواب سگ سیاهی را ببینید که مرده ات تعبیرش به دو صورت است اول اگر خوشحال بودید نشان این است که دشمنی بزرگ را شکست داده اید و اگر ناراحت بودید نشان این است که دوستی را از دست می دهید.

تعبیر خواب سگ سیاه مریض

تعبیر خواب سگ سیاه مریض این است که شما دشمنی دارید که بسیار ضعیف است و نمی تواند به شما آسیبی برساند

تعبیر خواب توله سگ سیاه

تعبیر خواب توله سگ سیاه نشانه جوانی و طغیان و بی فکری است

تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب سگ سیاه در خانه بد است و شنیدن صدای سگ سیاه زحمت و مشکل است.

تعبیر خواب سگ سیاه

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 19 آذر 1397
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.